Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 3. Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Fotoğraf Yarışması

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 3. Fotoğraf Yarışması

DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ (DKBB)
3. FOTOĞRAF YARIŞMASI
Şartnamesi

Yarışmanın Adı:
“Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 3. Fotoğraf Yarışması”.

Yarışmanın Amacı:
Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu il sınırları içerisinde bulunan yerlerin
tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmak, fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına
katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca bu etkinlik aracılığıyla fotoğraf sanatının
gelişimine katkıda bulunulurken, yarışmada seçilen fotoğraflarla Doğu Karadeniz’in il ve ilçelerinin
tanıtılması için arşiv oluşturulacaktır.
Yarışmanın Konusu:
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal, kültürel ve tarihsel güzellikleri ile yerleşmelerindeki geleneksel
ve/veya modern yapılaşmayı yansıtmak.
Organizasyon:
“Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 3. Fotoğraf Yarışması”, DKBB tarafından organize edilmektedir
ve yürütücülüğü de DKBB tarafından gerçekleştirilecektir.
Genel Katılım Şartları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma sayısal daldadır. Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz
eser ile yarışmaya katılabilecektir.
• Yarışmaya Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği çalışanları, seçici kurul üyeleri ile TFSF Temsilcisi
ve birinci derece yakınları dışında 18 yaş ve üstü amatör veya profesyonel herkes katılabilir.
• Fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül
almamış olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafların yarışma organizasyonu
dışında yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
• Daha önce DKBB tarafından yapılmış fotoğraf yarışmalarında sergileme alan fotoğraflar da bu
yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya katılan fotoğrafların belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Keskinlik, kontrast, toz
alma gibi basit müdahaleler kabul edilebilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine
ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.
• Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

Telif (Kullanım) Hakları:
• Yarışmada ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve
sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte DKBB’ye ait olacaktır. Bu eserler DKBB’nin arşivinde
saklanacaktır. Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alınan eserler DKBB tarafından kitap,
katalog, reklam, broşür, web sayfası, resmi sosyal medya hesapları ve benzeri basılı yayınlarda
fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Çoklu fotoğrafla (kolaj) afiş hazırlanmasında
isimler kullanılamamaktadır).
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin
sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu
konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken
izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda
DKBB sorumlu olmayacaktır.
• DKBB, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir
bedel ödeyerek katılımcının yazılı izniyle satın alabilir.
• DKBB, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra DKBB arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu
olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun
istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Yarışma sonuçları DKBB’nin http://www.dkbb.gov.tr/ , TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında duyurulacaktır.
• Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfası ile sosyal medya (Facebook, twitter, instagram)
hesaplarında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
• Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların dışındaki fotoğraflar Sonuç Bildirim
Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve Düzenleyici Kurum ile TFSF YK kararı geçerlidir.
• TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını
aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
c) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
f) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Dijital (Sayısal) > D) dışındaki tüm harfler
küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi.
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Digital) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının çektiği “Yaylanın Modern Yüzü” adlı 1 no’lu
fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_yaylanin_modern_yuzu” olabilir.
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her
bir fotoğraf dosyası 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
h) Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde tarih,
isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
i) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi,
gönderen kişinin yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
j) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için DKBB sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Ata Yakup KAPTAN Prof.Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi
Hasan SALTIK ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi
Mehmet ŞENTÜRK DKBB Genel Sekreteri
M. Özcan TARAS Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa Reşat SÜMERKAN Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi : 10.10.2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 18.10.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 21.10.2017
Sergi ve Ödül Töreni : Kasım – Aralık 2017 (Ödül ve sergileme alanları, tarih, yer ve saat
ayrıca bildirilecektir.)

Ödüller:
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.500.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Jüri Özel Ödülü 1.000.- TL
DKBB Özel Ödülü 1.000.- TL
Mansiyon (5) 500.- TL
Sergileme (En fazla 100 adet): 50.- TL
Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Sekreterya : Işıl YILMAZ ve Fatmanur DİLER
Adres : Yeşiltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı No: 349 B Blok Kat: 1 Daire:1 Trabzon
E-posta : [email protected]
Tel : 0462 223 85 82

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × four =