DOĞRU ANALİZ, DOĞRU HEDEF

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
DOĞRU ANALİZ, DOĞRU HEDEF

1. Giriş
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda “Değişim ve
Gelişimi Sağlamada Öncü Kurum Olmak” vizyonu kapsamında; “Doğru Analiz, Doğru
Hedef” isimli projesini ilimiz genelindeki okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz,
velilerimiz ve diğer paydaşlarımızın da katılımı ile öğrencilerimizin eğitim öğretimdeki
iyileştirmeye açık alanlarını ve akademik başarılarını stratejik plan amaç ve hedeflerimizi de
kapsayacak şekilde geliştirmek için uygulamaya koymuştur.

Projemiz ilimiz genelindeki ortaokul ve lise düzeyindeki “akademik başarı izleme,
öğrenci gelişim arşivi, proje tabanlı öğretim etkinlikleri” ana tema başlıkları altında düzenli
bir şekilde müdürlüğümüz tarafından geliştirilen bir yazılım programı ile izlenip
değerlendirilerek öğrencilerin akademik başarılarında gelişmeye açık alanlarının tespiti ve
iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

2. Problem Durumu
Eğitim/Öğretim dönemi içerisinde okullarımızda yapılan öğretim faaliyetlerinin
verimliliği, çeşitli ölçme araçlarının öğrencilerimize uygulanması sonucu tespit edilmeye
çalışılmaktadır. Ölçme sonuçları öğrenciye yapılan uygulama sonunda açıklanmaktadır.
Ancak dersle veya konuyla alakalı daha önceden yapılan ölçme sonuçlarının birbiriyle
karşılaştırılıp analiz edilmediğinden öğrencinin gelişimini takip etmekte problemler
yaşanmaktadır. Bir plan dâhilinde hedef belirlenip gelişmeye açık alanları için nasıl bir yol
izlemesi gerektiği anlık olarak bildirilmemektedir. Ayrıca yapılan deneme ve gerçek ölçme
sonuçları sadece kurum içinde yapıldığından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü akademik
başarıdaki eksiklikleri detaylı tespit etmekte istediği düzeye çıkamamaktadır. Buna bağlı
olarak yapılacak faaliyetler, iyileştirme çalışmaları, çözüm önerileri gibi konularda
problemin tam olarak tespitini yapmak istemektedir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Projemizin amacı yeni iletişim teknolojilerini ve web tabanlı platformları kullanarak,
kurumların eğitim öğretim alanındaki performanslarını arttırmak, öğrencilerin öğrenme
kazanımlarını edinme düzeyini süreç içerisinde anlık takip ederek, gerekli müdahaleleri
yapmak kaydıyla gelişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda akademik başarıdaki eksikliklerin
kurumsal veya öğrenci bazında tam tespitini yaparak, sisteme uygun çözüm önerilerini
entegre edip, paydaşlarımızın anlık olarak bu çözüm önerilerine ulaşmasını sağlayarak
eksiklikleri gidermek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade
edebileceği, geleneksel öğrenme yöntemlerine göre daha esnek olan, farklı seviyedeki
öğrencilerin her birine hitap eden harmanlanmış öğrenme ortamı oluşturulmak istenmiştir.
Harmanlanmış öğrenmedeki öğrenci başarısının, sadece yüz yüze yapılan eğitime göre daha
etkili olduğu ve öğrencilerin böyle ortamları tercih ettiği araştırmalar sonucunda da
kanıtlanmıştır. Sistemin veri analizi sonucu bulduğu eksiklileri gidermede, öğrencileri ve
öğretmenlerimize zaman ve mekândan bağımsız tartışma ortamları sunarak, belirlenen
hedefler ışığında bilgi alış-verişinde bulunulması istenmiştir. İl milli eğitim
müdürlüğümüzde entegre olan tüm paydaşları sistem üzerinden takip ederek, hızlı veri
madenciliği yapmak, problem çözümünde net ve tutarlı hedefler koymayı amaçlamıştır.
Öncelikli hedefimiz tüm süreç boyunca paydaşlarımızla (iç/dış paydaş) ortak hareket
ederek, kurumların eğitim faaliyetlerinin verimliliğini analiz eden ölçme sonuçlarını ortak
bir veri havuzunda toplayıp, süreç içerisinde istatistikî analizlerini ve gelişim/değişim
oranlarının tespitini yaparak, eğitim hedeflerindeki iyileştirmeye açık alanları tespit
etmektir. Tespit edilen iyileştirmeye açık alanlara hızlı müdahale edilerek, net hedeflere ve
sonuçlara ulaşılmak istenmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin kendi gelişim arşivini
oluşturabilecekleri ve akademik başarılarını artırmada onlara rehberlik edebilecek bir sistem
tasarlaması hedeflenmiştir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projeye başlamadan önce kurumların ve öğrencilerimizin mevcut durumlarını kendi
ortamlarında incelemek için “betimsel tarama” yöntemi uygulanmıştır. Yöntemin çalışma
grubunu 1 merkez ortaokulu, 1 merkeze bağlı köy ortaokulu, 1 meslek lisesi ve 1 fen
lisesinde kayıtlı toplam 340 öğrenci oluşturmuştur. Proje ön verilerini toplamak amacıyla
“kişisel bilgi formu”, “öğrenci anketi”, “veli anketi”, “öğretmen anketi”, “okul derslerine ve
sınavlara yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır.
Tutum ölçeğinin güvenirlik katsayısının hesaplanması çalışması yapılmış ve ölçeğe
Cronbach Alpha uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı 0.78 olarak
bulunmuştur. Bu değer ile ölçeğin uygulanabilir olduğu görülmüştür. Tutum ölçeği
sonuçlarına göre öğrencilerin %68′ si önceki sınav sonuçlarını hatırlamadığı, % 79’u önceki
sınavlarla yeni yapılan sınavların sonuçlarını karşılaştırmadığı, % 61′ nin sınavdan hemen
sonra eksiklerini gidermek için herhangi bir yol izlemediği tespit edilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZDİNÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Serkan KOCAÇİL
Yusuf Ali CANCA
Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hüseyin DOĞANLI
Afyon Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Faruk AZAK
Afyonkarahisar / Kadınana İmam Hatip Ortaokulu
AFYON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.