DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI

“TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR” DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN AMACI
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Taşı Yaşatan Tasarımlar” isimli
Doğal Taş Tasarım Yarışması”nın amacı;
 Türkiye doğal taş endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını
simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
 Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri
desteklemek,
 Üniversitelerimizde yetişen başarılı öğrencilere istihdam ve öğrenim desteği sağlamak,
 Türk doğal taş sektöründe tasarımın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik
etmek,
 250’nin üzerinde renk ve desen çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve
tasarımcılar tarafından daha yakından tanınması ve kullanılması sağlamak,
 Türk doğal taşlarının değişik kullanım alanlarının olabileceğini keşfetmek dolayısıyla
Türk doğal taşlarının kullanım alanını genişletmek,
 Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek,
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek,
 Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü arttırmak,
 Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel meslek insanlarını
ve öğrencileri sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımları
ödüllendirmektir.

2. YARIŞMANIN KONUSU
Yarışma çerçevesinde doğal taş kullanılarak günlük yaşamda kullanılabilecek, üretilebilir,
sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartıyla İç Mekan ( Lobi, otel odası, banyo,
mutfak gibi ) ve Dış Cephe Kaplama (Konut,Villa cephesi, Ofis, Otel Bina Cephesi gibi )
alanlarında uygulanabilecek doğal taş kullanımını arttırıcı ve özendirici yeni tasarım ve yeni
ürünlerin ortaya konmasıdır.

3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
 18 yaşını doldurmuş ve T.C vatandaşı olmak
 Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve
Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı , İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden
Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar ile bu
bölümlerde yüksek lisans/doktora eğitimi gören öğrencilerine açıktır.
 Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge
Planlama, Peyzaj Mimarlığı , İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden
Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler ile
meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde ön lisans eğitimi gören öğrencilere
açıktır. .

 Yarışmanın “Profesyonel ” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan en az
bir kişinin yukarıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olması gerekmektedir.Ekipte
yer alan yarışmacıların diğerleri öğrenci olabilir. Bu durumda proje, profesyonel
kategorisinde değerlendirilir.
Yarışmanın “Öğrenci ” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan her birinin
yukarıda belirtilen bölümlerin birinde eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
Bu kategorideki ekipte profesyonel kişi bulunamaz
 Yarışmaya katılan her projede özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış
olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması ve başka bir tasarım yarışmasına
katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje
yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü
geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir
iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda
sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek
üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya
katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum (üniversiteler hariç), firma veya
çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya
katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir;
ödül verilmişse İMMİB Genel Sekreterliğince ödül geri alınır.
 Yarışma bu şartname esasları içerisinde ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiştir.
Yarışma şartnamesi ve ekleri yarışma raportörlüğünden ve
www.tasiyasatantasarimlar.com web adresinden temin edilebilir.
 Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her birinin şartnamenin her sayfasını
imzalamaları gerekmektedir.
 Birden çok projeyle katılmak isteyen yarışmacılar her bir proje için ayrı rumuz alarak
projelerini ayrı ayrı göndereceklerdir.
 Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI ve
YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Yarışmacılar projelerini son teslim tarihinden önce www. tasiyasatantasarimlar.com
sitesinden ön kayıt yaparak katılacakları proje için sayı ve harflerden oluşan 5 karakterli bir
“rumuz” (X0W1Z gibi) alacaklardır.( Rumuzun yarışmacıya ait her belgenin sağ üst
köşesinde yer alması zorunludur ) Daha sonra yine aynı alanda belirtilen yükleme alanına
proje çizimlerini, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve
fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
Eğitim/Mezuniyet Belgesi: Öğrenci kategorisinde yarışmaya başvuracaklar için
üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü, profesyonel kategorisinde
başvuracaklar için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduklarını kanıtlayan belgenin
dijital görselidir.
Nüfus Cüzdanı: Katılımcıya ait Nüfus Cüzdanının dijital görselidir.
Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf jpeg formatında katılımcının adı ve soyadı
ile kaydedilmelidir.
Proje Paftaları : Projenin en fazla 3 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.
Paftalar en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında ve A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm)
olmalıdır.
Proje Raporları: Projeyi Türkçe olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik ve katma
değer yarattığını, ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 300 sözcükten
oluşan belgedir.
Açıklamalar
o Katılımcı, bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği
bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
o Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare
veya işaret bulunmamalıdır.

5. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
 Pafta
Yarışmacılar projelerini web’e yüklemenin yanı sıra 70 x100 cm ebatında paftalarla /
fotobloklarla CD/DVD ve rapor eşliğinde sunmalıdır.
 Rapor
Paftalara ilave olarak projeyi açıklayan en çok 300 kelimelik bir rapor projeye eklenecektir.
Bu rapor ilave olarak paftalar üzerinde de yer alabilir. Raporun sağ üst köşesinde rumuz
bulunacaktır. Rapor bilgisayarla hazırlanacak ve üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.
 CD
Teslim edilen projelerin yarışma sonunda yayınlanabilmesi için tüm çizim ve raporun sayısal
ortamda sunumu (Çizimler en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında, rapor Word DOC
formatında olacaktır.) projeye eklenecektir. CD’nin üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
 Kimlik Zarfı
Her yarışmacı projesini teslim ettiği ambalajın içine, içi görünmeyen cinsten kapalı bir zarfın
üzerine “Doğal Taş Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ve yalnızca belirledikleri rumuzlarını
yazarak içine;
a. Yarışma şartnamesi: Yarışmacılar, yarışma raportörlüğünden veya
www.tasiyasatantasarimlar.com web sitesinden temin edecekleri ve koşullarını aynen
kabul ettiklerini belirten şartnameyi, ekip olarak katılım sağlanıyorsa ekip başı ve
diğer yarışmacıların adı, soyadı ve adreslerini öncelik sırasında belirtilerek tüm
katılımcılarca imzalanmış olmak kaydıyla koyacaklardır.
b. Rumuzlarını sağ üst köşesine yazdıkları paftalarını ve onaylı öğrenci
belgesi/mezuniyet belgesi ile talep edilen diğer belgeleri yarışma sekreterliğine
göndereceklerdir.

ÖNEMLİ UYARI:
Proje paftalarının ve diğer belgelerin sağ üst köşesine rumuz yazılmaması ya da rumuzun
yanlış yazılması durumunda proje geçersiz sayılacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.

6. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE TARİHİ
Yarışmacılar yarışmada istenilenleri 29 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 17.00′ ye kadar
belirtilen Yarışma Raportörlük Adreslerine posta/kurye/kargo ile ulaştıracaktır. Gönderi
tarihinin, teslim günü olan 29 Nisan 2013 Pazartesi’yi aşmayacak şekilde programlanması
yarışma katılımcısının sorumluluğundadır. Gönderi tercihi yüzünden oluşabilecek
gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.
Proje Teslim Adresi:
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Maden Sektörü Şubesi
Çobançeşme Mevki Sanayi Caddesi
Dış Ticaret Kompleksi A Blok 6. Kat
34197 Yenibosna/İstanbul

7. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Tasarım Yarışması’nın “üretilebilir, sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartları”
doğrultusunda genel değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:
 Türk doğal taşının kullanım alanını genişletmek
 İhracat potansiyeline sahip olmak
 Kullanımda işlevsel olmak
 Mekanlara ve yüzeylere estetik değer kazandırmak
 Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek
kullanıcı istek ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmek
 Mekânda ve yüzeylerde hijyen ve konfor koşulları sağlamak
 Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek
 Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu sağlamak
 Kullanım ve bakım kolaylıkları yaratmak, sürdürülebilir olmak
 Yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
 Yeni tasarım kavramları, yeni biçimler ve uygulama ilkelerini vurgulamak
 Günümüzün yaşam tarzına uygun ürünleri yaratmak.

8. ÖDÜLLER
PROFESYONEL KATEGORİ ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
20.000 TL
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
15.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
7.500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
10.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
5.000 TL
MANSİYON ÖDÜLÜ
5.000 TL
MANSİYON ÖDÜLÜ
2.500 TL

 
* Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara
ödenecektir.
**Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
***2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak
kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (ekip katılımı durumunda grup üyelerinin
ortak mutabakatıyla temsilci olarak seçilecek bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası
düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup,
eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde ve
Tebliğ ve ilgili mevzuatta yer alan şartlarla DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)
kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu eğitim desteğinden yararlanacak kişi sayısı,
destekten yararlanma şartları 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümlerine
tabi olup, bu desteğe yönelik değerlendirme Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacaktır.
Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C.Ekonomi Bakanlığıdır.Söz
konusu destek Yarışmamızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi sonucu
Bakanlık onayına istinaden sağlanacaktır.
****Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş ve T.C Ekonomi Bakanlığı
tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul
koşullarını sağlaması gerekmektedir.
*****Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir
yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları
gerekmektedir.
Herhangi bir nedenle Yarışmanın Bakanlık tarafından desteklenmemesi veya Bakanlık
tarafından onay verilmemesi halinde veya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan
değerlendirmede yarışmacı başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde,
yarışmacıların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden her ne nam altında olursa olsun
herhangi bir talebi olmayacağı bu şartnameyi imzalayan yarışmacılar tarafından kabul ve
taahhüt edilmiştir.

9. ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI VE SERGİ
Değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacıların isimleri 24 Mayıs 2013 tarihinde
gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tasarımlar, İMİB tarafından uygun
görülen yurtiçi veya yurtdışında çeşitli fuar ve etkinliklerde sergilenebilir. Tüm yarışmacılar
tasarımların sergilenmesine bu şartname koşulları içinde izin vermişlerdir.
10. TANITIM ve TİCARİ KULLANIM HAKLARI
Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da
belirtilerek sergilenecektir.
Yarışmacı, İMİB’in, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek
amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya
yurtdışında İMİB tarafından belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da
sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu
nedenle İMİB’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep
etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların
özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımlar ile ilgili olarak 3.
Şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkındaki KHK kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her
türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

11. YARIŞMA TAKVİMİ
01 Şubat 2013
Yarışmanın İlanı
29 Nisan 2013
Projelerin Son Teslim Tarihi
6 Mayıs 2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi
24 Mayıs 2013
Kazananların İlanı ve Ödül Töreni
Takvimde bir değişiklik olması halinde web sitesinde yayınlanacaktır ve başvuru yapan
adaylara bildirilecektir.

12. SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN Yıldız Teknik Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN ODTÜ Endüstriyel Tasarım Böl. Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR Yıldız Teknik Üni. Mimarlık Bölümü Öğr. Gör.
Yrd. Doç. Dr. M. Cem ALTUN İTÜ Mimarlık Bölümü Öğr. Gör.
Gökhan KARAKUŞ Mimari Eleştirmen / Natura Dergisi Editörü
Alişan ÇIRAKOĞLU Mimar
Ece EGE Tasarımcı
Nilüfer KOZİKOĞLU Mimar
Metin BALINEY Sektör Temsilcisi
Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU Sektör Temsilcisi
Turgut BEKİŞOĞLU Sektör Temsilcisi
Mehmet ÖZER İMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet KELEŞ İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Erdoğan AKBULAK İMİB Yönetim Kurulu Üyesi
13. YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ
Serap YAĞLI
e-mail: [email protected]
Diş Ticaret Kompleksi A Blok,
Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi,
34197 Yenibosna/İstanbul
TEL: 0212 454 00 53

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin