DOĞAL TAŞ KULLANIMINDA EZBERLERİ BOZMAK ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI 2012

1. YARIŞMANIN AMACI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Doğal Taş Kullanımında Ezberleri Bozmak” Öğrenci Tasarım Yarışmasının amacı;

• Doğal Taş artıklarının (mermer, traverten, granit, vb) tasarımsal anlamda değerlendirilmesi konusunda yeni ufukların gelişmesine ve sürdürülebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlamak
• Türkiye Doğal Taş ve Mermer endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek
• Üniversitelerimizde yetişen başarılı öğrencilere istihdam ve öğrenim desteği sağlamak
• Geleceğin tasarımcı adaylarının sektörle buluşmasını sağlamak ve bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

2. YARIŞMANIN KONUSU

Doğal Taş malzeme kullanılarak günlük yaşamda kullanılabilecek, üretilebilir ve özgün tasarım olması ana şartıyla, yaşam tarzlarına ve koşullarına uygunluk vb. ilkeler doğrultusunda yeni tasarım ve yeni ürünlerin ortaya konması beklenmektedir.
3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışma T.C. ve K.K.T.C.’de bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans ve lisansüstü öğrencileri ile ilgili Meslek Yüksek Okullarından ön lisans öğrencilerine açık olup katılımcıların yarışma başvuru tarihinde öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

• Yarışma bu şartname esasları içerisinde tek aşamalı olarak düzenlenmiştir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarışma raportörlüğünden temin edilebilmektedir.
• Tasarım yarışmasına grup olarak katılmak isteyenlerin bütün koşulları her bir grup üyesi için yerine getirmesi ve şartnameyi her birinin imzalaması gerekmektedir. Grup olarak katılan öğrenciler tek bir rumuz alacaklardır.
• Birden çok projeyle katılmak isteyen öğrenciler, her bir proje için ayrı rumuz alarak projelerini ayrı ayrı göndereceklerdir.
• Katılımcıların tüm bu şartnamede belirtilen istenenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.
• Jüri üyelerinin birinci derece yakınları ile çalışanları bu yarışmaya katılamazlar.

4. PROJELERİN TOPLANMASI ve YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Adaylar öncelikle www.dogaltaslatasarliyorum.com sitesinden ön kayıt yaparak katılacakları proje için sayı ve harflerden oluşan 5 karakterli bir “rumuz” (X0W1Z gibi) kaydettireceklerdir. Daha sonra bu şartnameye uygun olarak projelerini ve imzalanmış sözleşmelerini en altta yazan yarışma raportörlük adresine göndereceklerdir.
Yarışmaya katılacak projeler 70×100 ebadında fotoblok baskı, CD ve rapor olarak teslim edilecek; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri ile İMİB üyelerinden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
5. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Tasarım Yarışması’nın “üretilebilir ve özgün tasarım olması ana şartı” doğrultusunda genel değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir;
• Türk Doğal Taşının ve Mermerinin kullanım alanın genişletilmesi
• Dış Cephe kaplama, Bahçe Peyzaj ve Banyoda kullanılabilecek yeni ve yaratıcı ürünleri ortaya çıkarmak
• Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek
• Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu sağlamak
• Kullanım ve bakım kolaylıkları yaratmak, sürdürülebilir olmak
• Yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
• Yeni tasarım kavramları, yeni biçimler ve uygulama ilkelerini vurgulamak
• Günümüzün yaşam tarzına uygun ürünleri yaratmak

6. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

Yarışmaya katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım tekniği aşağıda belirtilmiştir;

• Tasarımcılar her bir proje için anlatımlarını, 70 x 100 ebadında pafta ve CD olarak vereceklerdir.

• Tasarımlar, yukarıda belirtilen kurallara tam olarak uygun olmak koşuluyla, elle çizilebilecek veya bilgisayar ortamında hazırlanabilecektir. Tasarımlara ait plan, kesit, detay, perspektif ve gerekli görülen diğer tüm çizimler sert zemin üzerine (fotoblok) aktarılmış, 70 x 100 ebadında pafta halinde teslim edilecektir. Tüm paftaların sağ üst köşesinde beş (5) karakterli rumuz bulunacaktır. Kullanılacak ölçek ve çizim tekniği yarışmacılara bırakılmış olup projeyi ve tasarım konseptini en iyi şekilde ifade edecek sunumun hazırlanması beklenmektedir. Değerlendirme için verilecek her türlü çizim üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

• Rapor
Paftalara ilave olarak projeyi açıklayan en çok 500 kelimelik bir rapor da projeye eklenecektir. Bu rapor ilave olarak paftalar üzerinde de yer alabilir. Raporun sağ üst köşesinde beş (5) karakterli rumuz bulunacaktır. Rapor bilgisayarla hazırlanacak ve üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

• CD
Teslim edilen projelerin yarışma sonunda yayınlanabilmesi için tüm çizim ve raporun sayısal ortamda sunumu (çizimler en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında, rapor Word DOC formatında, CD’ye kaydedilmiş olarak) da projeye eklenecektir. CD’nin üzerinde sadece beş (5) karakterli rumuz yazılacaktır.

• Kimlik Zarfı

Her yarışmacı projesini teslim ettiği ambalajın içine, içi görünmeyen cinsten kapalı bir zarfın üzerine “Doğal Taş Kullanımında Ezberleri Bozmak Öğrenci Yarışması Kimlik Zarfı” ve yalnızca belirledikleri rumuzlarını yazarak içine;

• Yarışma ve sözleşme koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten ve yarışmacı(-lar)ın / ekip başı ve diğer üyelerin adı, soyadı ve adreslerini öncelik sırasında belirten tüm katılımcılarca imzalanmış bu şartnameyi;

• Yarışmanın www.dogaltaslatasarliyorum.com web sitesinden temin edecekleri Başvuru Formunu doldurduktan sonra, belirleyecekleri rumuzu tasarımın sağ üst köşesine yazıp imzaladıkları yarışma sözleşmesi ve onaylı öğrenci belgesiyle birlikte yarışma sekreterliğine göndereceklerdir.

• Yarışma tarihinde geçerli öğrenci kimliklerinin fotokopisini veya resmi onaylı öğrenci belgesini koyacaklardır.

• Grup çalışmalarında şartname, grubun bütün üyeleri tarafından imzalanacak ve her birinin öğrenci belgesi gönderilecektir. Yarışmacılar yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu sözleşmeyle kabul etmiş olacaklardır.

ÖNEMLİ UYARI: Projelerinin sağ üst köşesine rumuz yazılmaması durumunda ya da rumuzun yanlış yazılması durumunda proje geçersiz sayılacaktır.
7. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE TARİHİ

Yarışmacılar tasarım zarflarını, 11 Mayıs 2012 Cuma günü saat 17.00′ ye kadar belirtilen Yarışma Raportörlük Adresine posta/kurye/kargo ile ulaştıracaktır. Gönderi tarihinin, teslim günü olan 11 Mayıs 2012 Cuma’yı aşmayacak şekilde programlanması yarışma katılımcısının sorumluluğundadır. Gönderi tercihi yüzünden oluşabilecek gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

8. ÖDÜLLER

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ  6.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ  4.000 TL
MANSİYONLAR (5 adet)  2.000 TL
TOPLAM SATIN ALMA ÖDÜLÜ  2.000 TL 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül tutarları İMİB tarafından yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler ödül kazanan projelerin ekip başına ait banka hesabına doğrudan yapılacaktır. Satın Alma Ödülü, jüri gerekli gördüğü takdirde verilecektir.

9. ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI VE SERGİ

Değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacıların isimleri Haziran ayı içinde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tasarımlar İMİB tarafından yurtiçi veya yurtdışında çeşitli fuar ve etkinliklerde sergilenecektir. Yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmesine bu şartname koşulları içinde izin vermiş sayılmaktadır.
10. TANITIM ve TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

İMİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir yada birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici yada sürekli sergileyebilir.

Yarışmaya katılan tüm tasarımların, tanıtım, sergileme, seri üretimde veya özel üretimde kullanılması amacıyla kullanım hakkı ve ticari hakları İMİB’ e ait olacaktır. İMİB uygun gördüğü tasarımların patentini alabilecektir. İMİB şartnamede bahsi geçen sergileme, tanıtım ve ticari kullanım haklarını saklı tutar isterse yarışma sponsorlarına devredebilir.

İMİB veya devrettiği firma tasarımdan ticari bir kar elde edecekse bundan tasarımcıya belirlenecek bir oranda pay verilecektir ve tasarımcının ismi anılacaktır. Tasarımcıya verilecek telif hakkı payı %50 veya üstü olacaktır. İMİB bu telif ücretinden elde edeceği geliri benzer yarışmalar düzenleme, ödüllü projelerin sergilenmesi gibi konularda harcayacaktır.

Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.

Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
11. YARIŞMA TAKVİMİ

16 Ocak 2012Yarışmanın İlanı (Pazartesi)
11 Mayıs 2012Tasarımların Son Teslim Tarihi (Cuma)
18 Mayıs 2012Jüri Değerlendirmesi (Cuma)
15 Haziran 2012Kazananların İlanı ve Ödül Töreni (Cuma)
    * Takvimde bir değişiklik olması halinde web sitesinde yayınlanacaktır ve başvuru yapan adaylara bildirilecektir.

 

12. JÜRİ ÜYELERİ

Yrd.Doç.Dr.Saadet AYTIS( MSGÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkanı )
Yrd.Doç.Dr.Osman ARAYICI( MSGÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı )
Yrd.Doç.Dr.Şenay BODUROĞLU( MSGÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı )
Doç.Dr.Burçin Cem ARABACIOĞLU ( MSGÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi )
Yrd.Doç.Dr.Damla ALTUNCU( MSGÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi )
Yrd.Doç.Dr.Özkal Barış ÖZTÜRK( MSGÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi )
Yrd.Doç.Dr.Didem TUNCEL( MSGÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi )
Mehmet ÖZER( İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı )
Ahmet KELEŞ( İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı )
Erdoğan AKBULAK( İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi )
Tevfik TUNÇTÜRKER( İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi )

13. YARIŞMA RAPORTÖRLERİ

Arş.Gör.Esin SARIMAN ÖZEN
Arş.Gör.Işıl ÖZÇAM
Engin YALÇIN
e-mail: [email protected]

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü
Tel: 0212 252 16 00 / 269

Yarışma Teslim Adresi:
Meclis-i Mebusan Cad. No.24 34427 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
Fındıklı/Beyoğlu, İstanbul