Doğadaki Dostlarımız: Böcekler ve Bitkiler Temalı Fotoğraf Yarışması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü (BZMAE) “Doğadaki Dostlarımız: Böcekler ve Bitkiler” Temalı Fotoğraf Yarışması

“Bir fotoğraf tutkunuyum” diyor ve gözlem gücünüze güveniyorsanız, doğada yanı baĢımızda duran bitki veya böcekleri fotoğraflayarak Bornova Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü (BZMAE)’nin 85. kuruluĢ yıldönümü nedeniyle düzenlediği “Doğadaki dostlarımız: Böcekler ve Bitkiler” konulu Fotoğraf Yarışması’na katılabilirsiniz.

YARIŞMANIN KONUSU: Doğadaki dostlarımız: Bitkiler ve Böcekler

KATILIM KOŞULLARI:
1. YarıĢmaya katılım ücretsizdir.
2. YarıĢma seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dıĢında herkes katılabilir.
3. Her yarıĢmacı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarıĢmaya katılabilir.
4. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiĢtirilmemiĢ olması gerekmektedir. Keskinlik, kontrast, saturasyon, ıĢık ve renk ayarları, “crop”lama gibi basit müdahalelerin dıĢında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluĢturulmuĢ; fotoğrafın belgesel değerini değiĢtirecek Ģekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarıĢmaya kabul edilmez. Aksine davranıĢ kural ihlali sayılır.
5. Daha önce ya da bu yarıĢmayla eĢ zamanlı yapılan bir yarıĢmada ödül almıĢ fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarıĢmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarıĢmadan önce veya bu yarıĢmayla eĢ zamanda yapılan herhangi bir yarıĢmada ödül almıĢ olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali iĢlemi yapılır.
6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarıĢmacı tarafından çekilmiĢ olmalıdır. BaĢkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
7. Katılımcı, internet sitesine yarıĢma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranıĢ kural ihlali sayılır. BZMAE, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8. YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiĢ gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiĢiklikler kural ihlali sayılır.
9. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boĢ bırakılır. Ödül verilmiĢse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almıĢ ve/veya alamamıĢ yarıĢmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
10. Kural ihlali yapan kiĢilerin TFSF onaylı yarıĢmalara katılımı, TFSF YarıĢma Ġlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almıĢ olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarıĢmalara katılımı, TFSF YarıĢma Ġlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
11. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarıĢmaya katılamazlar.
12. Bornova Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü (BZMAE)’nin yarıĢmacının kural ihlalinden doğacak maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklıdır.
13. Örümcekleri konu alan fotoğraflar da yarıĢmaya katılabilir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
– YarıĢmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Bornova Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü (BZMAE)’ne ait olacaktır. Bu eserler BZMAE’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile sergileme
almıĢeserler BZMAE tarafından kitap, katalog, reklam, broĢür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koĢuluyla kullanılabilir.
– Bu Ģekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki Ģekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarıĢmacı tarafından çekilmiĢ olmalıdır. BaĢkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere iliĢkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarıĢmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kiĢi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmıĢ olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluĢabilecek ihtilaflarda BZMAE sorumlu olmayacaktır.
– BZMAE, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra BZMAE arĢivine kaldırılacak ve serginin dolaĢımı söz konusu olduğunda bu dolaĢımda yer alabilecektir.
– Yarışma sonuçları BZMAE’nin http://arastirma.tarim.gov.tr/bzmai , TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.orgweb sayfalarında duyurulacaktır.
– Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfasında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te yer alacaktır.
– şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi ile BZMAE ve TFSF YK kararı geçerlidir.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koĢullarını aynen kabul etmiĢ sayılacaktır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) YarıĢma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir. c) Ġlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleĢmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve Ģifrelerini kullanabilirler. d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme iĢlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. e) Fotoğraf üzerinde katılımcıya iliĢkin isim, logo, tarih vb iĢaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boĢluk olmadan gönderilecektir. f) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Ġsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Ġngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. f) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Dijital (Sayısal) > D) dıĢındaki tüm harfler küçük olmalıdır. ĠSĠMLENDĠRME: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baĢ harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital >D ). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın (canlının adı, çekildiği yer ve yıl’ı içeren) adı toplam karakter sayısını geçmeyecek Ģekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Foça’da 2015’te çektiği “Danaburnu” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_danaburnu_foca_2015” olabilir. g) YarıĢmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıĢtırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
h) Ġnternet üzerinden üye olma veya yarıĢmaya katılma aĢamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluĢması halinde [email protected] adresinden iletiĢime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarıĢmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez. i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için BZMAE sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla): Yrd.Doç.Dr. A. Beyhan ÖZDEMĠR Dokuz Eylül Ü. Güzel Sanatlar Fak., Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali TAMER BZMAE Müdürü Prof.Dr. Kazım ÇAPACI Ege Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi/ Ġzmir Fotoğraf Derneği Üyesi Ozan SAĞDIÇ Devlet Sanatçısı, Fotoğraf Sanatçısı Doç.Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTĠMUR Ege Ü. ĠletiĢim Fak., Fotoğrafçılık ve Grafik ABD BaĢkanı (Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanabilir.) TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü : Dijital Fotoğraf Makinesi (2.500-3.000 TL değerinde) Ġkincilik Ödülü :Dijital Fotoğraf Makinesi (1.500-2.000 TL değerinde) Üçüncülük Ödülü :Dijital Fotoğraf Makinesi(500-1.000 TL değerinde) Mansiyon (3 adet) : Dijital Fotoğraf Albümü(≈ 250 TL değerinde) Sergileme (En fazla 44 adet) : — Dereceye giren 6 fotoğraf ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye uygun bulunan 44 fotoğraf (toplam 50 fotoğraf) BZMAE tarafından bastırılacak, fotoğraf sahibinin ismi ile birlikte Ġzmir Ġlinde halka açık bir salonda en az bir kez sergilenecektir. YARIŞMA TAKVİMİ: YarıĢmanın Başlama Tarihi : 22 Temmuz 2015 Son Katılım Tarihi : 20 Ekim 2015 saat 23.00 (TSI) Seçici Kurul Toplantısı : 26 Kasım 2015 Sonuçların Açıklanması : 01 Aralık 2015 Yarışma Yöneticisinin Adı: Dr. Ali Tamer Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gençlik Caddesi No: 6 35040, Bornova/ĠZMĠR

Tlf: 0232 388 10 14, Faks: 0232 374 16 53
YarıĢmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/078 numara ile onaylanmıĢtır. YarıĢmamız sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin