Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı

Daha önce yayınlanan 4001(Doğa Eğitimleri) ve 4002 (Bilim Kampları/Okulları)kodlu çağrılar 4004 kodu altında birleştirilmiş ve çağrı adı Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları olarak değiştirilmiştir.

 
Bilim ve Toplum Projelerinin Genel Amacı:

Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

Çağrı Konusu:

Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen, konaklamalı veya konaklamasız okullar ve eğitim programları.

Çağrının Amaçları:

• Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek
• Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan” konumuna getirmek, bu yolla bilginin kalıcı olmasına katkıda bulunmak
• Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bakış açısı kazandırmak
• Etkileşimli uygulamalarla, bilime olan bakış açısını olumlu yönde değiştirmek
• Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini sağlamak veya pekiştirmek
• Bilgi ve kavrayışta elde edilen kazanımlar sonucu kişilerdeki yaratıcılığın pekişmesine katkıda bulunmak
Çağrının Kapsamı:

Desteklenebilecek projeler aşağıdaki konulardan birini veya birkaçını kapsayacaktır:

• Doğa bilimleri; matematik ve bilgisayar bilimleri, ekoloji ve çevre, havacılık, astronomi ve uzay bilimleri, fizik, kimya, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, deniz bilimleri, biyoloji ve genetik
• Mühendislik ve teknoloji alanları
• Tıbbi bilimler
• Tarımsal bilimler; ziraat, ormancılık, bahçecilik ve veterinerlik
• Sosyal bilimler; psikoloji, ekonomi, eğitim bilimleri, spor bilimleri, antropoloji, coğrafya, şehir planlaması ve kırsal planlama, yönetim, hukuk, dilbilimi ve sosyoloji
• Beşeri bilimler; tarih (bilim ve teknoloji tarihi de dahil), arkeoloji (yerleşim arkeolojisi, sualtı arkeolojisi vs.), felsefe, sanat tarihi ve müzik bilimi

Proje kapsamında hazırlanan programların aşağıda yer alan yöntemleri içermesi beklenmektedir:

• Gözlem
• Atölye çalışmalarının, katılımcıların etkileşimini sağlayacak ve onlara aktif rol verebilecek şekilde tasarlanması
• İçeriği oyunlarla aktaran etkinlikler (örn. doğa oyunları)
• Drama tekniklerinin kullanımı
• Atölye sonrası geri bildirimlerin alınması ve kalıcılığın sağlanması için değerlendirme etkinlikleri
• Grup çalışmaları
• Diğer atölye çalışmalarıyla bütünlük içerisinde hazırlanmış sanat ve spor etkinlikleri
• Teorik bilgilendirme ve etkinliklerin birbirini tamamlaması
• Bilimsel araç/gereçlerin (mikroskop, büyüteç, teleskop, test kitleri vs.) kullanımı

 Hedef Kitle

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma açık olmakla birlikte, projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir:

• 3 – 6 yaş grubu çocuklar (Okul öncesi)
• İlköğretim öğrencileri
• Lise öğrencileri
• Üniversite öğrencileri (Lisans, yüksek lisans, doktora)
• MEB’e bağlı öğretmenler
• Kırsal bölgelerde görevli kamu personeli
Belirli bir hedef kitleye yönelik projelerde içerik ve yöntem belirlenirken, hedef kitlenin seviyesinin dikkate alınması beklenmektedir.

• Bu Çağrı kapsamında yapılacak başvurularda hedef kitleyi Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Çocuk Esirgeme Kurumu veya Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) olarak belirleyen projelere öncelik verilecektir.

• Proje bütçesi ve proje ekibindeki kişi sayısı göz önünde bulundurulduğunda katılımcı sayısının yüksek olması önem arz etmektedir. Katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilebilecektir.

• Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik gün sayısı, her bir etkinlik dönemi için tanışma ve kapanış günleri dahil en fazla 10 gün ile sınırlıdır. Konaklamasız projelerde etkinlik gün sayısında sınırlama bulunmamaktadır.
Çağrıya Özel Yükümlülükler

Başvuru Formundaki Yöntem ve Projenin Yapılabilirliği (3. ve 4. maddeler) bölümlerinde bulunan aşağıdaki başlıkların eksiksiz ve mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde yer alması gerekmektedir:
• Hedef Kitle
• Etkinlik Konuları ve Kapsamı
• Ayrıntılı Etkinlik Programı
• Pilot çalışmada yapılması düşünülen etkinlikler
• Ölçme ve Değerlendirme
• Proje Planı ve Çalışma Takvimi
• Etkinlikte Kullanılacak Yöntemler ve Teknikler
• Eğitmenler hakkında bilgi
• Sağlık ve Güvenlik önlemleri
Başvuru Koşulları

Bir üniversitede tam zamanlı akademik personel kadrosunda olup idari* bir görevde bulunmamak koşuluyla tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya

Bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olup idari bir görevde bulunmamak koşuluyla tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Bir kişi Bilim ve Toplum Proje Çağrısına aynı dönemde en fazla 2 proje ile başvurabilir.
Destek Miktarı

Destek Miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir.
2011 yılı Bilim ve Toplum Projeleri destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç yıllık 120.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.
Altyapı oluşturmaya yönelik projelere destek verilmeyecektir.
Desteklenebilecek Maliyet Kalemleri( *)

Projenin uygulanması için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, hizmet alımı (eğitmen, rehber, sağlık -ambulans ve personel-, temizlik, güvenlik vb. hizmetler), toplantı katılım ücreti, organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.
Bu çağrı kapsamında; eğitmen ve rehber hizmet bedelleri üst sınırları belirlenmiştir.
Buna göre:

• Eğitmen hizmet bedeli üst sınırı :

Proje etkinliğine katılan eğitmene; birinci gün için 250 TL, ikinci gün için 150 TL, üçüncü gün için 100 TL, takip eden diğer günler için ise 50 TL ödenir. Bir eğitmene ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 750 TL’yi geçemez.

• Rehber hizmet bedeli üst sınırı  :
Rehber: 40 TL/gün

Bir rehbere ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 800 TL’yi geçemez.
Bilimsel/Bilim ve Toplum Toplantılarına Katılım: Proje personelinden, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurtiçi/yurtdışı toplantılara katılmak veya tebliğ sunmak vb. amacıyla yılda sadece 1 kişinin 1 kez seyahat etmesine olanak sağlanabilmektedir. Söz konusu seyahat öncesinde mutlaka Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’ndan onay alınması gerekir. Toplantı başına en fazla 500 TL/kişi ödenek verilir. Bu ödenek kişinin konaklama, iaşe, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsamaktadır.

Konaklama/Yemek Ücretleri: Projede görev alan kişilerin (proje ekibi) ve katılımcıların, kişi başı yemek bedeli en fazla 25 TL/gün, konaklama bedeli ise 35 TL/gün olabilir.

Değerlendirme Usul, Yöntem ve Kriterleri
Bilim ve Toplum Projeleri, Kamu Kurum/Kuruluşları ile üniversitelerde tam zamanlı çalışan, doktora derecesine sahip, idari görevi olmayan kişilerden oluşturulan paneller tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, Bilim ve Toplum Projelerinin 3 temel kriteri üzerinden yapılır. Bunlar;  İçerik ve Aktarım, Yaygın Etki ve Yapılabilirlik’tir.
Proje Gelişme ve Sonuç Raporları

Proje gelişme ve sonuç raporları, projenin izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’na sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilir.
Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?

“TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Öneri Formu”nda istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, en geç son başvuru tarihine kadar, 1 basılı kopya ve 1 adet CD ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı’na kargo veya posta yolu ile başvuru yapılır. Zarf üzerinde yer alan posta tarihi son başvuru tarihinden sonra olamaz. Elden yapılacak proje başvurularının ise TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

Basılı kopyanın her sayfasının sağ alt köşesi yürütücü tarafından paraflanmış, ciltsiz, spiralsiz, zımbasız dağılmayacak şekilde dosyalanmış olmalıdır. Proje Öneri Formu ve 8 adet ekin her birisi ayrı ayrı tel dosyalara yerleştirilerek büyük mavi klasör içinde gönderilmelidir.
Proje önerisinde yer alan tüm dokümanların birebir kopyasının bir CD içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Proje Öneri Formu’nda görseller yer almamalı, formun büyüklüğü eklerle birlikte 10 Mb’ı aşmamalıdır. Göndereceğiniz CD’de aşağıdaki dosyalar MS OFFICE veya OPENOFFICE formatında ayrı ayrı olmalıdır:

– Proje Öneri Formu
– EK-A. Etkinlik Konuları ve Kapsamı
– EK-B. Özgeçmişler
– EK-C. Proforma faturalar ve (taranmış) teklif mektupları
– EK-D. Proje Personelinin Maaş Bordro Bilgileri (Son ay)
– EK-E. Bütçe Tablosu
– EK-F. Ayrıntılı Etkinlik Programı
– EK-G. Proje Ekibi Bilgileri
– EK-H. Proje Özet Tablosu
İletişim Bilgileri: 
TÜBİTAK
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere ANKARA

Tel: + 90 312 427 01 96
Tel: +90 312 468 5300/4202-1522-4994-1253 
Faks: +90 312 427 66 77

http://www.tubitak.gov.tr/btpm

E-posta: bilimtoplum.destek@tubitak.gov.tr