DOESEF ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI

İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMA BİLGİ FORMU
Yarışmanın  Adı            : DOESEF
                                              (Doğanata Education Science, Engineering, Energy Project Fair)
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş    : İzmir Özel Fatih Koleji
Yarışmanın Amacı            : Bilim dilini, genç yaşlarda öğrenerek, araştırma yapma keyfini tatmayı ve evrende her yere, her şeye ve bilmediklerimize ulaşmayı öğretmek, eğitim ve bilim ile uğraşan kurumların öncelikli görevidir. İzmir Özel Fatih Koleji, öğrencilerin kendi merak ettikleri konulardan yola çıkarak, ürettikleri fikirlerini geliştirip projelendirirken; akademik düzeyde bilgi almalarını, laboratuarları kullanmalarını, ürünlerini hayata geçirmelerini ve böylece “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Yarışmanın Kapsamı        : Lise ve dengi okul öğrencileri
Yarışmanın Dalları            : Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik
Adaylar için başvuru koşulları    :
1-    Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.
2-    Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik, alanlarında olacaktır.
3-    Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 öğretmen)  olarak hazırlanabilir.
4-    1 Ocak 2012 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.
5-    Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür başlıklarını içermelidir.
6-    Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir. 
7-    Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.
8-    Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.
9-    Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi  kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.
10-    Projeler online olarak web sayfasına yüklendikten sonra, çıktısı, imzalanarak en geç 15.02.2012 tarihinde kurumumuzda olacak şekilde posta yoluyla gönderilecektir.
11-    Sergilenmeye değer görülen projeler 10.03.2012 tarihinde web sayfasında (www.doesef.org) duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.
12-    Proje sergisi, 05-08 Nisan 2012 tarihleri arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa, panolar kurumumuz tarafından sağlanacaktır.
13-    Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler  sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin  ve bilgilerin  kullanım  hakları  kurumumuza aittir.
14-    Organizasyon boyunca öğle ve akşam yemekleri ile İzmir Turu kurumumuzca karşılanacaktır.
15-    Yol ve sergi süresince konaklama masrafları katılımcılara aittir. İzmir dışından gelen finalistler öğretmenevlerinde konaklayabilirler.
16-    Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü ile bir projeye de Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı Yılın Araştırmacı Ödülü verilecektir. Kazanan projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.
17-    Yurt dışında ülkemizi temsil edecek seçilmiş projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.
18-    Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve sergi süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Yarışma Takvimi
1 Yarışmanın duyurulma tarihi : 01/12/2011
2 Eserlerin gönderilme tarihi : 15/02/2012
3 Eserlerin değerlendirme tarihi : 10/03/2012
4 Yarışmanın yapılacağı tarih : 05-08/04/2012

Ödüller
ÖDÜLLER 
Doğanata Eğitim Vakfı Yılın Araştırmacı Ödülü 2000TL
DERECE Öğrenci Ödül Öğretmen Ödül
Birincilik 1500TL 1000TL
İkincilik 1250TL 800TL
Üçüncülük 1000TL 600TL
Teşvik 500TL 400TL

Etik Kurallar
1-    Araştırmacı, bilimsel araştırmanın tüm adımlarında bütünlüğü korumalıdır. Araştırmacılar, ölçülmeyen veri girişi, başka araştırmacıların yaptığı çalışmaları almak gibi bilimi kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu tür projeler tespit edildiğinde yarışmadan elenir.
2-    Projelerin uluslar arası bilimsel araştırma kurallarına uygun olarak hazırlanma zorunluluğu vardır. Sorumluluk, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
3-    Her proje sahibi, Etik-Risk Formu doldurmalıdır. (Omurgalı hayvanlar ile ilgili deneyler, radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen maddeler içeren projeler sergiye çağrılmayacaktır.)
4-    Araştırma amacıyla toplanan bilgilerin sadece bu amaçla kullanılması gerekir.
5-    Üniversite gibi kurumlarla yapılacak çalışmalarda kurum izninin alınması ve Etik-Risk Formda belirtilmesi gerekmektedir.
6-    Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir.

Değerlendirme Kriterleri

•Yaratıcılık ve orijinallik: Problemin orijinalliği
•Literatür taraması: Referansları kullanarak bilimsel bir literatür taraması yapmak
•Bilimsel düşünce: Hipotez kurma, amacın açık şekilde ifade edilmesi, belirtilen tüm değişkenlerin tanımlanması
•Bilimsel yöntem: Deneysel araştırma için uygun yöntemlerin izlenmesi, çalışmayı derinlemesine ve bilimsel yönteme uygun olarak yaptığının kanıtlanması
•Veri yönetimi: Verilen uygun bir şekilde grafik ve tablolarla gösterimi ve uygun analiz yöntemi kullanma
•Sonuç: Elde edilen verilere dayanarak mantıklı ve tutarlı bir sonuç oluşturma. Gelecek çalışmalara atıfta bulunma
•Uygulama: Projenin pratik uygulamaları ve topluma olan faydasının kesin yollarla gösterimi
•Araştırma becerisi ve çaba: Öğrencilerin proje yürütürken gösterdiği çaba ve becerisi, çalışmanın miktarı, veri toplamada kullandığı teknik ve araçlar hakkındaki bilgi hâkimiyeti
•Projenin anlaşılması: Her öğrencinin projenin tüm aşamaları en iyi şekilde bilmesi ve anlaması
•Sunum: Proje raporu ve projenin sunumu

Sergi Kuralları
 

1-    Öğrenciler raporlarını, literatürlerini ve diğer malzemelerini sunum öncesi masalarına yerleştirirler. Bu tür malzemelerin sergisi zorunlu olmamakla beraber, tavsiye edilir.
2-    Yarışma komitesi, yarışan projelerin sunum ve güvenliğinden sorumludur. Öğrencilerden proje posterleri ve diğer malzemelerde sunum değişikliği isteyebilirler.
3-    Sergi salonunda masa ve pano temini kurumumuz tarafından yapılacaktır. Bunun dışında gerekli olan malzemeler (Kırtasiye malzemesi, projeksiyon, bilgisayar gibi..)  proje sahiplerine aittir.
4-    Öğrenciler zorunlu haller dışında posterlerinin başından ayrılmamaları gereklidir.
5-    Jüri değerlendirme günü, danışman öğretmen ve halka kapalı olup; sergi salonunda sadece görevliler bulunacaktır.
6-    Sergi salonunda cep telefonu kullanılması yasaktır.
7-    Grup çalışmalarında, tüm bireyler projeye katılmalıdır ve projenin tümünü bilmek zorundadır.
8-    Kesinlikle ödül töreninden önce sergilerin toplanmasına izin verilmeyecektir.
9-    3 adet proje kitabı hazırlanacak ve kayıt sırasında görevlilere teslim edilecektir. Öğrenciler kendine mutlaka

bir kopya yapmalı ve jüri değerlendirmesinde göstermelidirler.

Poster Boyutları
 

Bu ölçüler maksimum ölçülerdir, proje bu ölçülerden küçük olabilir. Maksimum poster boyutu tüm proje materyallerini ve ekipmanlarını (poster, model, kitler ve araçları) kapsamaktadır.
Her proje için organizasyon 1 masa, 2 sandalye tahsis etmiştir.
Poster boyutları sitede yayınlanacaktır.

Fizik Kategorisi
Fizik, maddenin özelliklerini ve niteliklerini değiştirmeyen olay ve hareketlerini inceleyen ve bunları kanunlara bağlayan bilim dalıdır. Günümüzdeki araştırma alanları kabaca katı hal fiziği, atomik, moleküler ve optik fizik, parçacık fiziği, astrofizik, jeofizik ve biyofizik olarak sıralanabilir. Fizik, diğer disiplinleri etkilemesi bakımından da önemlidir. Fizikteki gelişmeler başta teknolojik uygulamaları ve matematikten felsefeye kadar birçok disiplinleri etkilemektedir. Fizik kategorisi, var olan deneylerle uyuşan ve gelecek deneylerle sınanabilecek matematiksel modeller üretmeye çalışmaları, yani teorik fizik, ya da deneyciler teorik öngörüleri test etmek ve yeni fenomenler gözlemlemek için deneyler üretilen, yeni teknolojilerin gelişimi ya da belli bir problemin çözümü olan uygulamalı fizik alanlarında ki çalışmaları kapsamaktadır.

Kimya Kategorisi
Kimya, maddelerin yapısını, bileşimini, özelliklerini ve uğradıkları değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Kimya insanın merak ettiği ve uğraştığı birçok alanla ilişkili olduğu için, bazan “merkez bilim” olarak bilinir. Kimyacılar çalışmalarını deneyler yaparak yürütürler; bu deneylerden elde ettikleri sonuçlardan yararlanarak genel yasalar oluştururlar, ayrıca kuram ve varsayımlarını (gözlemlerin geçici açıklamalarını) kanıtlamaya çalışırlar. Her şey kimyasal maddelerden yapılmıştır ve yaptığımız işlerin çoğu kimyasal tepkimeleri içerir. Modern toplumu rahatsız eden çevre sorunlarının çoğunun kimyasal kökenli olmalarına karşın, bu sorunları kontrol eden ve düzelten yöntemler de büyük oranda kimyasal niteliklidir, yani kimya herkesi ilgilendirir. Organik Kimya, İnorganik kimya, Fiziksel kimya, Analitik kimya, Yapısal kimya, Biyokimya, jeokimya, ısınım kimyası; polimer kimyası gibi birçok dalları bulunmaktadır. Yirminci yüzyılı bırakmaya hazırlanırken gelecek yüzyılda kimya, bilim ve teknolojinin bütün alanlarında önemli rol oynamaya devam edecektir.

Biyoloji Kategorisi.
Biyoloji, canlıların yapısını, vücutlarında geçen temel yaşam olaylarını, çeşitliliklerini, büyümelerini, gelişmelerini, davranışlarını, çevreleri ile ilişkilerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceleyen çok geniş kapsamlı bir bilimdir. İnsanlar her gün biyolojik problemlerle yüz yüze gelmektedir. Sağlıklı sanayileşme, düzensiz kentleşme, yeşil örtünün ve doğal güzelliklerin bozulmasıyla ortaya çıkan çevre kirlenmesi biyolojinin ilgilendiği günlük konular haline gelmiştir. Biyolojinin amacı canlılar dünyasında insanlığa yaralı sonuçlar çıkartmaktır. Biyoloji, bu kadar fazla konuyu kendi kapsamı altında topladığı için birçok dallara bölünmüştür. Botonik ,zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, morfoloji, ekoloji, biyokimya bunlardan sadece bir kısmıdır.

Mühendislik Kategorisi
Doğadaki kaynaklardan en verimli biçimde yararlanmayı amaçlayan bilimsel çalışmalara ve uygulamalara mühendislik denir. Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri tasarlar. Bir başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir. Biyolojiden endüstriye, makineden inşaata, malzemeden elektrik-elektroniğe kadar bilimin birçok çeşidini içinde barındıran bu alan insanlığın problemlerine pratik çözümler üretmeyi ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Enerji Kategorisi
Ülkelerin kalkınmasındaki başlıca göstergelerden biri, tüketilen enerji miktarıdır. Günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri enerji kaynaklarıdır. Özellikle fosil yakıt kaynakları, artan enerji talebinin karşılanması için yeterli değildir. Bu nedenle Dünya’da temiz enerji kaynaklarına yönelmeli ve var olan kaynakların daha verimli ve çevreci kullanılması için araştırmaların artması gerekmektedir. Bu kategori fosil-yakıtlar, temiz enerji(rüzgar, güneş) kaynakları ve biyoenerji araştırmalarını kapsar. Ayrıca enerji üretiminde verimi arttırmak, çevreye olan zararlarını en aza indirgemek için çözüm önerileri ve temiz enerji üretimindeki yeni teknolojiler de bu alana dahildir.

Adres:  : 18 Sokak No: 12 Güzelyalı İZMİR 35290 TÜRKİYE
Telefon  : +90 232 285 53 00 
Faks: : +90 232 246 39 93 
E-Mail : [email protected]