Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Bursu

Eğitim Bursu
Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Bursu

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları tarafından her yıl olduğu gibi 2020-2021 eğitim döneminde de Dişhekimliği Fakültelerinin 1.sınıflarında okuyan toplam 20 öğrenciye karşılıklı olarak Eğitim Bursu verilecektir.

Burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların, Başvuru Formunu doldurarak, e-mail yoluyla Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Burs başvurusunun kesin kabulünden sonra tüm belgelerin asılları kargo ile Birlik adresine gönderilecektir.

Son başvuru tarihi; 12 Ekim 2020`dir.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi için tıklayınız…

İLETİŞİM

E-mail: [email protected]
Tel : 0312 435 93 94

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK BURS YÖNERGESİ

(13 Mayıs 2000 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç

MADDE 1 – (1) Türkiye’de dişhekimliği öğrenimi yapan, maddi güçlük içindeki T.C. vatandaşı olan öğrencilere destek sağlamak ve burs alan öğrencilerin, mezuniyet sonrası yapacakları geri ödemelerle, geliştirilecek olan ekonomik dayanışmanın meslek örgütü içerisinde mesleki dayanışmaya dönüştürülmesini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu yönergede adı geçen deyimlerden;

Birlik; Türk Dişhekimleri Birliği’ni

Oda ; Dişhekimleri Odalarını ifade eder.

Esaslar

MADDE 3 – (1) Burs Birlik ve Odalar tarafından verilir.

MADDE 4 – (1) Burs alacak öğrenci sayısı, burs miktarı, süresi ve şekli, Birlik’de Merkez Yönetim Kurulunca, Odalarda ise Yönetim Kurullarınca her yıl belirlenir.

MADDE 5 – (1) Burs almak isteyen öğrencilerden;

1.Başvuru formu

2.öğrencinin sınıfını geçtiğini gösterir öğrenim belgesi

3.Birinci sınıflar için fakülteye kaydını gösterir belge

4.Savcılıktan iyi hal belgesi

5.Nüfus cüzdanı sureti

6.İki adet vesikalık fotoğraf istenir.

MADDE 6 – (1)

1. Burs almaya hak kazanan öğrenci burstan faydalanabilmek için Birlik Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan örneğe uygun taahhütname ve kefalet senedini de Birlik ve Odaların burs komisyonuna vermek ile yükümlüdür.

2. Burs alan öğrenci her ders yılı başında öğrenim durumunu bildirir belgeyi getirmek, burs için yeniden başvurmak durumundadır.

Burs Komisyonu

MADDE 7 – (1) Burs talebinde bulunan öğrencilerin fakülteleri ile ilişki kurarak öğrencileri saptamak, işlemleri takip ederek Birlik ve Oda Yönetim Kurullarına sunmak üzere kurulan komisyondur. Üç kişiden oluşan komisyon her çalışa dönemi için Birlik ve Odalar Yönetim Kurulları tarafından atanır. Burs komisyonu burs alacak öğrencilerin tesbitinde ve fakültelerle ilişkilerde Birlik, Öğrenci Kolundan yararlanabilir.

Burs Fonu

MADDE 8 – (1)

1.Özel ve tüzel kişilerin verdiği bağışlardan, daha önce burs alanların geri ödemelerinden, burs programının banka hesabındaki faizlerinden ve çeşitli etkinliklerinden elde edinilen gelirlerden oluşur.

2.Özel ve tüzel kişiler, hak kazanan öğrenciye, burs komisyonu gözetiminde doğrudan burs verebilir.

3.Odalardaki burs fonlarından %25 TDB payı kesilmez (1998 TDB 7. Olağan Genel Kurul kararı gereğince)

4.Burs fonu Birlik ve Odalara ait ayrı bir hesapta toplanır.

Burs Bitiminden Sonraki Sorumlulukları

MADDE 9 – (1)

1.Öğrenci bursundan faydalananların geri ödemesi fakülte bitiminden iki tam yıl sonra başlar ve aylık ödemeler halinde her ay aldığı en son aylık burs miktarı kadar aldığı ay süresince sürer.

2.Her ayın taksidi borçlu tarafından o ayın en son iş günü akşamına kadar ödenir. Ödeme yaptığını kanıtlama yükümlülüğü borçluya aittir. Uyuşmazlık halinde Birlik ve Odaların kayıtları esas alınır.

3.Bursun kesilmesini gerektiren hallerde, bu durumun meydana geliş tarihinden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere burs verilen süre kadar zamanda her ay son aldığı aylık burs miktarı kadar muntazam geri ödenir.

4.Borç taksitlerinin zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsiline Dair Kanun hükümleri doğrultusunda gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

5.Borçlunun durumunda olan değişikliği bildirmemesi ve/veya verdiği adreste bulunmaması sebebiyle kendisine tebligat yapılmazsa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereği tebligat yapılmış sayılır ve borcun 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsili için gerekli işlem yapılır.

Bursun Kesilmesi

MADDE 10 – (1) Gerçek dışı beyanda bulunan, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen, disiplin cezası alan, maddi durumu sonradan iyileşen ve bir üst sınıfa geçemeyen öğrencinin bursu kesilir.

(2) Bursun kesilmesi, devamı veya verilip verilmemesi konundaki yetki burs komisyonunun önerisi ile veya doğrudan Birliği ve Odalar Yönetim Kurullarına aittir.

(3) Bursun devamı süresince beyanlardaki durum değişikliği 30 gün içerisinde burs komisyonuna yazı olarak bildirilir.

Borcun Silinmesi

MADDE 11 – (1) Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra çalışamayacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tesbit edilenlerin ve burs alırken ya da sonra vefat edenlerin borçları silinir.

Diğer Hükümler

MADDE 12 – (1) Burslar her ayın başında burs fonu hesabından ödenir.

MADDE 13 – (1) Yönerge hükümleri Birlik ve Odaların Yönetim Kurullarınca yürütülür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin