Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması

Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması

2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı genel ağ
sayfasında Türk Dili Yılı ilanı şöyle gerekçelendirilmiştir:

“Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2017 Türk Dili Yılı Etkinlikleri, dünyanın sayılı dillerinden birisi olan ve binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk dilinin, son yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sebebiyle yaşanan kimi olumsuzluklara kamuoyunun dikkatini çekebilmeyi amaçlamaktadır.

2017 Türk Dili Yılı Etkinlikleri kapsamında başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları tarafından, millî birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez teminatı olan Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kullanılabilmesi için 2017 yılı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilerek Türkçenin sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlayabilmek
hedeflenmektedir.”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına bağlı Türk Dil Kurumu, 2017 Türk Dili Yılı kapsamında “Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması” düzenlemeyi amaçlamaktadır.

“DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR KARİKATÜR, ASI VE FOTOĞRAF YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU:

Madde-1 “Dilimiz Kimliğimizdir” konusundan yola çıkılarak aşağıdaki alt başlıklar
belirlenmiştir:

Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği
Türkçe sevgisi, Türkçenin doğru, güzel ve kurallara uygun kullanılması
Türkçenin gücü ve etkisi
Dilde yaşanan yabancılaşma ve yozlaşma karşısında Türkçe bilincinin oluşturulması
Dil ve kültür ilişkisi
Dil ve kişilik ilişkisi
Dil ve sanat ilişkisi

YARIŞMANIN AMACI:

Madde-2 Yarışma aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için
düzenlenmektedir:

a) Türk dilinin, son yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sebebiyle yaşanan kimi
olumsuzluklara kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak,
b) Özellikle yeni kuşakların doğru Türkçe ile iletişim kurmalarını teşvik etmek,
c) “2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” etkinliğini sanatın gücüyle daha
verimli kılmak ve geniş kitlelere yaymak.
ç) Yarışma sırasında yapılacak etkinliklerle yarışmada dereceye giren çalışma
sahiplerini halkımızla buluşturmak.

YARIŞMANIN DAYANAĞI:

Madde 4- a) 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında KHK.
b) 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı
Başbakanlık Genelgesi.

YARIŞMANIN GENEL KOŞULLARI :

Madde 5- a) Yarışmaya, karikatür, ası ve fotoğraf dallarında çalışmalar yapan,
yarışmanın Seçici Kurul üyeleri ve TDK çalışanları ile onların birinci derecede yakınları
dışında 18 yaşından büyük olanlar başvuru yapabilir.
b) Yarışmacılar, Türkçenin doğru veya yanlış kullanımını konu alan karikatür, ası ve
fotoğraf çalışmaları ile katılabilirler.
c) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
ç) İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece
başvuru tamamlanmış sayılmaz.
d) Yarışmaya katılan eserlerden, başvuru şartlarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul
tarafından değerlendirmeye alınmaz.
e) Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler
sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.
f) Daha önce yapılan herhangi bir yarışmada ödül veya sergileme almış eserler
yarışmaya katılamaz. Bu biçimde katıldığı anlaşılanlardan TDK bünyesindeki yarışma ile elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
g) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini
(şahıslardan, kurumlardan vb.) aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan
veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan TDK bünyesindeki yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır.
ğ) Ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınan katılımcının ödül yeri boş bırakılır.
Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz. Diğer ödül
almış veya sergi hakkı kazanmış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
h) Eserin orijinal olmaması, başka bir eserin kopyası olması, başka eserlerden parçalar
kullanılmış olması ve benzeri durumlara ilişkin doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden
başvuru sahibi sorumludur. Bu konuda Türk Dil Kurumuna yöneltilen talepler başvuru
sahibince karşılanacaktır. Eserle ilgili oluşabilecek kanuna aykırılıklar ve/veya üçüncü kişi ya
da kurumların uğrayacağı zararlar nedeniyle Türk Dil Kurumunun herhangi bir zarara
uğraması veya herhangi bir ödeme yapması hâlinde başvuru sahibi Türk Dil Kurumunun
uğradığı bütün zararı veya Türk Dil Kurumu tarafından yapılan ödemeleri ilk talepte derhâl
tazmin etmekle yükümlüdür.
ı) Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları
ile Türk Dil Kurumuna devredilmiş olacaktır. Türk Dil Kurumu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerine göre ödüle veya sergilemeye değer
bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini eser sahibinin ismi ile birlikte
çoğaltma, yayma, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde veya malzemelerinde kullanma, sergileme,
yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına süresiz olarak sahip olacağını başvuru sahibi
ayrıca bir sözleşmeye gerek olmaksızın kabul ve taahhüt eder.
i) Türk Dil Kurumu bu haklar çerçevesinde ödül ve sergileme alan eserleri süresiz olarak
Türkiye içinde veya dışında Türkçe veya yabancı dillerde, her türlü ortam ve her türlü materyal
içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.
j) Ödül ve sergileme alan eser sahipleri işbu şartnamenin 7. maddesinde belirtilen ödül
tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini, ödül ve sergileme için verilen para
ödüllerinden başka eserin kullanım veya devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun
Türk Dil Kurumundan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
k) Türk Dil Kurumu eserlerin izin alınmaksızın başka amaçlarla kullanılmasına hiçbir
koşul altında izin vermez.
l) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan eserler sonuç bildirim tarihi itibarıyla
sistemden silinecektir.
m) Sergileme için her yarışma dalında en az 5, en fazla 20 eser seçilir.
n) Herhangi bir daldaki başvuru sayısı 10 eserden az olursa Yürütme Kurulu o daldaki
yarışmayı iptal edebilir.
o) Yarışmaya katılan eserlerin Seçici Kurul tarafından değerlendirilmesinin ardından
sonuçlar 09 Mart 2018 tarihinde Türk Dil Kurumunun yarışmaya ait genel ağ sayfasından
duyurulacaktır.
ö) Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.
p) Ödül kazanan eserler dışında sergilemeye uygun görülen bütün eserler Türk Dil
Kurumu tarafından sergilenecektir.
r) Finale kalan eserlerin sergilenme tarihi ve yeri Düzenleme Kurulu tarafından katılımcılara
ve kamuoyuna daha sonra duyurulacaktır.

YARIŞMANIN TEKNİK BAŞVURU KOŞULLARI:

Madde 6- a) Yarışmaya bir katılımcı, her yarışma dalı için en fazla 3 (üç) eser ile
başvurulabilir.
b) Yarışmaya ait genel ağ sayfasındaki başvuru belgesi doldurulup imzalandıktan
sonra şartnamedeki teknik koşullara göre hazırlanan eserlerle birlikte en geç 19 Şubat 2018
günü mesai saati bitimine kadar yarisma@tdk.gov.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir.
E-postanın konu bölümüne eser adının yazılması mecburidir.
c) Hazırlanacak olan eserler sadece dil yanlışlarını gösteren biçimde olmamalıdır.
ç) Kullanılacak kelimelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
d) Karikatür: Boyutu en küçük A4 (21cmx29,7cm), en büyük A3 (29,7cmx42cm)
ebadında ve 300 dpi çözünürlükte olup her türlü teknik serbesttir.
e) Ası: 50cmx70cm boyutunda olan, siyah-beyaz veya renkli olarak hazırlanmış
asıların çözünürlüğü en az 300 dpi olacaktır.
f) Fotoğraf: Siyah-beyaz veya renkli olarak hazırlanıp jpg/jpeg formatında, kısa kenarı
en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel ve boyutu 2 Mb’den küçük, 5 Mb’den
büyük olmayacaktır. Yarışamaya gönderilen eserlere fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek
müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
g) Wetransfer vb. çevrim içi platformlar aracılığıyla gönderilen eserlerin indirilmeye
uygun bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.
ğ) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanacak olası sorunlar için Türk Dil Kurumu
sorumlu olmayacaktır.
h) Her bir dosya ismi 25 karakteri geçmeyecektir.
ı) İsimlendirmede Türkçe karakterler kullanılabilir ancak noktalama işaretleri
kullanılmayacaktır.
i) Başvuru belgesinin isimlendirilmesi eser sahibinin adı, soyadı biçiminde olacaktır.
j) Eser dosyasının isimlendirilmesi eser sahibinin adı, soyadı, eser adı, sıra numarası,
(rakamla 1 veya 2) sırasıyla yapılacaktır.

ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Madde 7- Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması’nın
dalları ve ödülleri şöyledir:
Karikatür dalında:
Birincilik: 15.000.-TL
İkincilik: 10.000.-TL
Üçüncülük: 5.000.-TL
Teşvik (en fazla 3 adet): 2.500.-TL
Sergileme (en fazla 20 adet): TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu
Ası dalında:
Birincilik: 15.000.-TL
İkincilik: 10.000.-TL
Üçüncülük: 5.000.-TL
Teşvik (en fazla 3 adet): 2.500.-TL
Sergileme (en fazla 20 adet): TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu
Fotoğraf dalında:
Birincilik: 15.000.-TL
İkincilik: 10.000.-TL
Üçüncülük: 5.000.-TL
Teşvik (en fazla 3 adet): 2.500.-TL
Sergileme (en fazla 20 adet): TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu

YÜRÜTME:
Madde 8- İşbu şartname hükümlerini Türk Dil Kurumu yürütecektir. Şartnamenin 7.
maddesinde belirtilen ödüller yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerinin veya
vefatı durumunda vârislerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN’larına
sonuç bildirim tarihinden sonra 1 (bir) ay içerisinde Türk Dil Kurumu tarafından
yatırılacaktır. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli
sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

YARIŞMANIN TAKVİMİ:
Madde 9-
Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 15 Aralık 2017
Son başvuru tarihi: 19 Şubat 2018
Seçici Kurul değerlendirmesi: 26-27-28 Şubat 2018
Sonuç bildirimi: 09 Mart 2018
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

SEÇİCİ KURUL:
Madde 10- a) Her bir dal için ayrı Seçici Kurul oluşturulacaktır.
b) Kurullar 3 (üç) alan uzmanı, 1 (bir) Türkolog ve 1 (bir) TDK Uzmanı olmak üzere
her dal için yarışma Düzenleme Kurulunca seçilen 5 kişiden oluşturulacaktır.
c) Her dal için 5 kişiden oluşan Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy)
verir.
ç) Eserlerin şartnamenin 2. maddesinde belirlenen amaçları karşılayıp
karşılamadıkları, teknik özelliklere sahip olup olmadıkları açısından ilk değerlendirmeyi
Düzenleme Kurulu yapacaktır.
d) Bunların dışında alanın uzmanları kendi ölçütlerini kendileri belirleyecektir.
e) Karikatür dalı için 26 Şubat 2018 tarihinde, ası dalı için 27 Şubat 2018 tarihinde,
fotoğraf dalı için 28 Şubat 2018 tarihinde Türk Dil Kurumunda yapılacak olan özel oturumda
ödül ve sergileme alacak eserler belirlenecektir.
f) Seçici Kurul ödüllere ilişkin kararlarını şartnamenin 7. maddesinde belirtilen
hususlara göre saptar.
Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Türk Dil Kurumu “Dilimiz
Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması” Düzenleme Kuruluna aittir. Yarışmaya
katılan ve esere katkısı bulunan herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu şartname hakkında esere
katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Genel Ağ Sayfası: tdk.gov.tr
E-posta: yarisma@tdk.gov.tr
Tel: 00 90 312 457 52 70-71

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.