Dilimiz Kimliğimiz Kompozisyon Yarışması

Kompozisyon Yarışması
Kompozisyon Yarışması

Dilimiz Kimliğimiz Kompozisyon Yarışması

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ VE KARAMAN BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE
“DİLİMİZ KİMLİĞİMİZ” KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI :
Madde-1
Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk
dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma
becerilerini geliştirmek amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman
Belediyesi tarafından Türkiye’deki tüm örgün öğretim üniversite (ön lisans, lisans, yüksek
lisans) öğrencileri arasında “Dilimiz Kimliğimiz” konulu bir kompozisyon yarışması
düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN DAYANAĞI :
Madde-2
“Dilimiz Kimliğimiz” konulu kompozisyon yarışması Yükseköğretim Kurumları, MedikoSosyal
Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin “Kültür Hizmetleri”
başlıklı 16. maddesinin (b) bendine dayanmaktadır.

YARIŞMANIN KAPSAMI :
Madde-3
Yukarıda amacı ve dayanağı belirtilen yarışmanın konu başlıkları, kimlerin katılabileceği,
yazılarda aranacak şartlar, başvuru şekli, metinlerin değerlendirilme aşamaları, ödüllendirme
ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esaslar şartnamenin devamında açık olarak belirtilmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU :
Madde-4
“Dilimiz Kimliğimiz” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:
Dil ve millî kimlik ilişkisi,
Dil ve kültür ilişkisi,
Dilde yaşanan yabancılaşma karşısında toplumda Türkçe bilincinin oluşturulması,
Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği,
Dil ve kişilik gelişimi, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe.

YARIŞMAYA KATILACAKLAR :
Madde-5
1- “Dilimiz Kimliğimiz” konulu kompozisyon yarışmasına Türkiye’deki tüm örgün öğretim
üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri başvurabilecektir.
2- Her öğrenci, yarışmaya tek bir kompozisyon metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin
gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.
3- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri
arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında
yazdıkları metinleri [email protected] adresine göndereceklerdir. Metinde
öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz
ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta
yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan taahhütnameyi elle doldurup kapalı bir zarfa koyarak
bahsi geçen dosyanın içine yerleştirmeyi de ihmal etmeyeceklerdir. Yukarıda anlatılan iki
aşamayı başarıyla tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulu’nu
oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya
katılamayacaktır.
5- Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler,
değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda
yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir.
6- Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK METİNLERDE ARANACAK ŞARTLAR :
Madde-6
1- Kompozisyon metinleri; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve
1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve
arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak
ayarlanacaktır.
2- İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt
satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın ilk harfi/harfleri
büyük ve kalın/bold yazılacaktır.
3- Metinler, 500-1000 kelime arasında olacaktır.
4- Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.
5- Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya
katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve
yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip
başlatılacaktır.
6- Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller
dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

DÜZENLEYİCİ KURUM :
Madde-7
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Belediyesi.

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER :
Madde-8
1- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri
arasında metinlerini ileteceklerdir. Yarışmanın bütün sekreterya işlemleri, öğrencilerin
metinlerini e-posta gönderecekleri [email protected] adresinin oluşturulması ve
yönetilmesi, şahsen veya posta yoluyla gelecek olan metin çıktılarının teslim alınması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının
sorumluluğundadır.
2- Yarışma Değerlendirme Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları arasından seçilecektir.
3- Yarışma Değerlendirme Kurulu, iki aşamalı bir inceleme gerçekleştirecektir. 7 araştırma
görevlisinden oluşan ilk kurul, metinlere 0 (sıfır) ile 100 puan arası not verecektir. Ardından
70 ve üzeri not alan kompozisyon metinleri 1 profesör, 1 doçent ve 4 yardımcı doçentten
oluşan ikinci kurul tarafından yeniden değerlendirilecek ve en yüksek puanı alan ilk 3 metin
ile teşvik ödülüne layık görülen 5 metin tespit edilecektir.
4- Dereceye giren isimler, yarışma takviminde belirtilen tarihte Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinin resmî internet sayfası olan www.kmu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
5- Yarışmaya gönderilen bütün metinlerin telif hakları, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına aittir. Adı geçen Daire Başkanlığı,
uygun gördüğü metinlerin basılı hâlde veya internet ortamında yayınlaması hakkını saklı
tutar. Ayrıca, dereceye giren metinlerin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde
yarışmacılara özel bir ödemede bulunulmayacaktır.
6- Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 5 metnin
sahipleri, ödüllerini Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde düzenlenecek olan bir törenle alacaklardır.

ÖDÜLLENDİRME :
Madde-9
Birincilik Ödülü : 7.000 TLnakit para ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının hazırlayacak olduğu armağan çantası.
İkincilik Ödülü : 5.000 TLnakit para ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının hazırlayacak olduğu armağan çantası.
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TLnakit para ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının hazırlayacak olduğu armağan çantası.
Teşvik Ödülleri : Hak kazanan her bir öğrenci için 1.000 TL nakit para ve Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ve Karaman
Belediyesinin hazırlayacak olduğu armağan çantaları.
Değerlendirme Kurulu Ücreti : Her bir kurul üyesi için 500 TL nakit para.

YARIŞMA TAKVİMİ :
Madde-10
Yarışma takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Başvuruların Başlama Tarihi 25 Aralık 2017
Son Başvuru Tarihi 2 Mart 2018*
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması 27 Nisan 2018
Ödül Töreni İleride duyurulacak bir tarih ve yerde
yapılacaktır.
* Söz konusu tarihte yapılacak başvuru ve gönderiler, belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ve KARAMAN BELEDİYESİ
“DİLİMİZ KİMLİĞİMİZ” KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

DEĞERLENDİRME KURULU
1. Değerlendirme Kurulu
Arş. Gör. Aslıhan ÖZTURK
Arş. Gör. Fatih ÖZTÜRK
Arş. Gör. Hilal DEMİR BAYRAKTAR
Arş. Gör. Meltem ÖKSÜZ
Arş. Gör. Sertaç BAYRAKTAR
Arş. Gör. Şükrü Can BALTA
Arş. Gör. Yusuf ATASEVEN

2. Değerlendirme Kurulu
Prof. Dr. Turan KARATAŞ
Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mert ÖKSÜZ
Yrd. Doç. Dr. Onur AYKAÇ
Yrd. Doç. Dr. Perihan KAYA

İRTİBAT BİLGİLERİ :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yunus Emre Yerleşkesi
70100/KARAMAN
Telefon : 0338 226 20 80
0338 226 20 76
Belgegeçer : 0338 226 20 74
E-posta : [email protected]

Kompozisyonlar [email protected] adresine iletilecektir.

Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × 3 =