Dijital Dünyaya Yolculuk

TÜBİTAK 2237
Dijital Dünyaya Yolculuk

Bu etkinlik ile katılımcıların dijital okuryazarlık ve eğitimde teknoloji entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olmaları, adı geçen becerilerini geliştirmeleri ve web 2.0 araçlarını etkin şekilde kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda etkinlikle verilecek eğitimler dijital okuryazarlık, teknoloji entegrasyonu, öğretim teknolojileri, dijital öyküleme, dijital oyunlar ve web 2.0 teknolojileri temaları altında toplanmıştır.

Çevrimiçi Online (ZOOM Platformu)

Etkinlik beş gün sürecek ve her gün 8 ders saati olmak üzere toplamda 40 ders saati yapılacaktır.

Etkinliğin ilk günü ve ikinci günü öğleden önce yapılacak dersler dijital okuryazarlık, öğretim teknolojileri ve teknoloji entegrasyonuna, diğer günler ise dijital oyunlar ve web 2.0 teknolojileri ile öğretim/ölçme-değerlendirme etkinlikleri tasarlamaya ayrılmıştır. Üzerine çalışılan web 2.0 teknolojilerini kullanarak katılımcıların da dijital materyaller hazırlamaları istenecek ve derslerin bir kısmı uygulamalı olarak yürütülecektir.

Etkinliğin Amacı:
Değişen dünyaya ayak uydurabilmek ve öğrencileri bu değişime uygun yetiştirebilmek için öğretmenlerin dijital yeterliklerini artırmalarının gerektiği yadsınmaz bir gerçeğe dönüşmüştür. Kaldı ki ülkemizde de 2016 yılında yürürlüğe giren ve ilk, orta ve yükseköğretim dahil her kademedeki bireyler için yeterlilik esaslarını belirleyen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine (TYÇ) göre, hayat boyu öğrenme kapsamında her bireyin kazanması beklenen sekiz anahtar yetkinlik belirtilmiştir. Bunlar; ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik algısı, kültürel farkındalık ve ifade şeklinde ifade edilmektedir (bkz. 2/1/2016 tarihli ve 29581 sayılı Resmî Gazete). Yeterlilikler çerçevesinden de anlaşıldığı üzere, dünyadaki hızlı değişimi yakalayabilmek için dijital yeterlikler arasında sayılabilecek dijital teknolojik araçlara erişebilme, bunları etkin kullanabilme, bu araçlar sayesinde yeni bilgi üretebilme ve bilgiyi internet aracılığıyla ortak ağ ile paylaşabilme becerilerinin kazanılması gerekmektedir.
Bu değişimlerden hareketle bu bilimsel etkinliğin amacı, lisansüstü eğitim almakta olan ortaokul branş öğretmenlerinin derslerinin niteliğini artırabilmelerini ve öğretim ortamlarını zenginleştirmelerini sağlamak için dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesidir.

Etkinliğin Konusu:
Lisansüstü eğitim almakta olan ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek için etkinliğin ana konusu, dijital okuryazarlık göstergelerinden “dijital teknoloji ile yaratma-üretme becerisi” kazandırma kapsamında web 2.0 teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak olarak belirlenmiştir. Web 2.0 teknolojilerinin yanı sıra katılımcıların eğitimde teknoloji entegrasyonu ve dijital oyunlar ile ilgili bilgi sahibi olmaları da hedeflenmektedir.

Katılımcıların Seçimi:
Mevcut bilimsel etkinlik projesi, başvuru koşulları gereği lisansüstü öğrencim gören öğrencilerle gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında en fazla 60 katılımcıya yer verilecek olup 40 asil, 20 yedek katılımcı seçilecektir.

Etkinlik katılımcılarının belirlenmesinde cinsiyet eşitliği ve gönüllülük esas olmakla birlikte, yaygın etki gözetilerek farklı bölgeden, farklı branştan ve farklı kıdem yıllarından katılımcıların etkinlikte yer almasına dikkat edilecektir.

Etkinlik katılımcılarının belirlenmesinde değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:

Başvuruda bulunan aday katılımcı, Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde eğitim alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görüyor olmalıdır.
Başvuruda bulunan aday katılımcı, özel veya devlet fark etmeksizin, uygulama yapabileceği sahada görev yapıyor olmalıdır.
Başvuruda bulunan aday katılımcının güncel ARBİS kaydı olmalıdır.
Başvuruda bulunan aday katılımcı, daha önce 2237-A kapsamında 5 kez ya da daha fazla eğitim almamış olmalıdır.
Başvuruda bulunan aday katılımcı, lisans eğitiminde en az 2.50 ortalama ile mezun olmalıdır. (Diğer ölçütleri karşılayan aday katılımcılar, lisans mezuniyet not ortalamalarına göre asil ve yedek olarak listeleneceklerdir.)

Etkinlik katılımcılarının belirlenmesinde aşağıdaki öncelikler dikkate alınacaktır:

Katılımcının belirlenmesi sürecinde başvurular arasından en az orta düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip olması,
Katılımcının Web 2.0 teknolojileri konusunda kendini yeterli görmemesi.
Katılımcıların ortaokul branşları düzeyinde tecrübe sahibi olması.
Önceden TÜBİTAK 2237-a kapsamında desteklenen eğitim etkinliğine katılmamış olması.

Etkinlik yürütücüsü:
Doç. Dr. Hatice Kübra GÜLER SELEK

https://dijitaldunyayayolculuk.wordpress.com