DHMİ Uluslararası Logo Tasarım Yarışması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından “Uluslararası logo tasarım yarışması” açıldı.

Kuruluşun misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve tarihsel birikimine uygun, temsil gücü yüksek ve akılda kalıcı nitelikte yeni bir logo hazırlatılması amacını taşıyan yarışmaya katılan tasarımcıların eserleri, her biri konularının uzmanı olan jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülenler kamuoyuna ilan edilecek.

Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından katılmak isteyenlerin, eserlerini 30 Aralık 2015’e kadar kuruluşa iletmeleri gerekiyor.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci gelen esere 30 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin Türk Lirası ödeme yapılacak.

1933 yılında kurulan ve 1956 yılında ise bugün ki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) adını alan kurumun
görevleri arasında havalimanı işletilmesi, havalimanı yer hizmetleri sağlanması, hava trafik kontrol hizmetlerinin
ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması, işletilmesi ve tüm mevcut sistem ve hizmetlerin modern
havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca havacılık ihtisas alanlarında dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisi kurmak/kurdurmak ve bu tesisleri işletmek/işleƫrmek vb. konular görevleri
arasındadır.

Kurumun sivil havacılık sektöründe uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı, etkili ve verimli, yetişmiş insan gücüne dayalı sürdürülebilir hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri sunmayı amaçlayan bir misyon ile, hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliği alanında küresel boyuƩa rekabet gücüne sahip dünyanın sayılı lider kuruluşlarından biri olmayı hedefleyen vizyona sahiptir.

1. Yarışmanın Amacı
Yarışma, alanında Türkiye’nin tek resmi kurumu olan DHMİ için yeni bir logo tasarlamayı amaçlamaktadır. Logo
DHMİ’nin vizyonunu yansıtacak şekilde akılda kalıcı ve işlevsel olmalıdır.

2. Katılım Koşulları
2.1. Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara açıktır.
2.2. Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.
2.3. Yarışmaya sunulan tasarımların; özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve
hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları
gerekmektedir.
2.4. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmişsayılırlar.
Yarışma katılımcısı tasarımcılar DHMİ kurumsal logo yarışmasına katılımlarından dolayı her hangi bir katılım ücreti
ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir.
2.5. Seçici Kurul taraķndan, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir logo seçme imkanı peşinen kabul edilecektir.
2.6. Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul v e seçici kurulun birinci derece yakınları ile yarışmayı düzenleyen
organizasyon kuruluşu personeli ile birince derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
2.7. Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsu r bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
2.8. Katılımcı yarışma başvurusunu tamamladığında sistem otomatik olarak bir “Katılımcı Numarası”
tanımlayacaktır. Bu katılımcı numarası, katılımcının dijital imzası anlamına gelmektedir. Katılımcı numarası
kaybedilmemelidir. Sistemsel eşleştirme sebebiyle elektronik başvuru formundaki Ad Soyad, Vatandaşlık No, Cep
Telefonu Numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.
2.9. Tasarımlar en geç 30 Aralık 2015 günü 24:00’e kadar logo.dhmi.gov.tr web adresi üzerinden yüklenmelidir.

3. Teknik Koşullar
3.1. Logo, kavramsal olarak amaca uygun bir simge, logotype veya bunların bileşenlerinden oluşabilir.
3.2. Tasarımda, tasarımcı “DHMİ” ve/veya “Devlet Hava Meydanları İşletmesi” ibaresine yer verebilir.
3.3. Yarışmaya logo.dhmi.gov.tr web adresi üzerinden elektronik başvuru formu ile katılım sağlanacaktır.
Tasarımlar 300 dpi CMYK jpeg formatında yüklenmelidir.
3.4. Her bir logo tasarım çalışması A4 kağıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15 cm alanda ve en uzun
kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecek. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo
tasarımının %20’ye küçültülmüş siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.
3.5. Her bir çalışma için maksimum izin verilen dosya boyutu 4 MB’dir. Her katılımcının toplamda 12 MB’lik çalışma
gönderme hakkı bulunmaktadır.

4. Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi : 03 Kasım 2015
Son Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2015
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 10-18 Ocak 2016
Sonuç İlan Tarihi : 19 Ocak 2016
Ödül Töreni Tarihi : 25 Ocak 2016

5. Seçici Kurul
Serdar Hüseyin YILDIRIM DHMİ Genel Müdürü / Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Hasip PEKTAŞ Işık Üniversitesi GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, GMK Üyesi.
Doç. Ardan ERGÜVEN Marmara Üniversitesi GSF Grafik Bölümü, GMK (Grafik Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu) Yönetim Kurulu Üyesi.
Doç. Dr. Uğur BATI Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü, RYD (Reklam Yaratıcıları derneği)
Başkan Yardımcısı, Yaratıcı Yönetmen.
Yrd. Doç. Umut SÜDÜAK Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Grafik Tasarım Bölümü,
GMK Başkanı ve ICO-D Üyesi.
Yrd. Doç. Zafer LEHİMLER Atatürk Üniversitesi GSF Grafik Bölümü, GMK üyesi.
Murat GÜL DHMİ Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım Bilim Uzmanı.

6. Ödüller
Birincilik Ödülü : 30.000-TL veya karşılığı Amerikan Doları/Euro
İkincilik Ödülü : 10.000-TL veya karşılığı Amerikan Doları/Euro
Üçüncülük Ödülü : 5.000-TL veya karşılığı Amerikan Doları/Euro
Seçici kurulun belirlediği sonuçlar, kurumun internet sayfası ve yarışma sayfası üzerinden 19 Ocak 2016 tarihinde
ilan edilecektir.

7. Logo Hakları
7.1. Yarışmada ödül alan logo çalışmalarının, telif ve yayın hakları DHMİ’ye ait olacaktır. Sözü edilen çalışma lar,
DHMİ taraķndan her türlü görsel/yazılı iletişimde kullanılabilecek ve DHMİ arşivine girecektir.
7.2. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar DHMİ taraķndan yarışma ile ilgili etkinliklerde, kurumsal web sayfasın da,
kurum yayın organları ile kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde sergileme amacıyla kullanılabilir, DHMİ bu amaçla
katılımcılara her hangi bir telif hakkı ödemeyecektir.
7.3. Seçici kurul, seçilen logolar üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada ödüle layık görülen yarışmacılar, ödül alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını,
kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz olarak DHMİ’ye vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen
tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim
gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiğişekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi her türlü maddi/manevi haklarını DHMİ’ye devreƫğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili ( kopya, çalıntı
vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu sözleşme ve ekleri üzerinde
oluşabilecek tüm ihtilaflarda Ankara mahkemeleri yetkilidir.
7.5. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye
aykırılık olduğunun DHMİ taraķndan tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül
tutarı DHMİ’ye iade edilir.
7.6. DHMİ, mevcut her tür koşul, tarih ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını
saklı tutar.
7.7. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Bilgi Edinme
logo.dhmi.gov.tr
Tel: 444 3464
e-posta: logo@dhmi.gov.tr
DHMİ Mevlana Bulvarı, Konya Yolu Üzeri No:32 Etiler 06330 Ankara