DERİNLİKLERİ ÖLÇÜYORUZ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:İSTANBUL / AVCILAR

OKUL ADI: Özel Eğitim ve Yaşam Merkezi Okyanus İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Rüstem Özgür  – Zafer Cesur

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Ömer Açıkyürek

PROJE AMACI:
Üçgenlerdeki Temel benzerlik ve diklik bağıntılarını kullanarak göllerin derinliği hesaplamak.

PROJE HEDEFİ:
1.ÜÇGENLERDEKİ TEMEL BENZERLİK KONULARININ KAVRATILMASI. 2.ÜÇGENLERDE DİKLİK TEOREMLERİNİN KAVRATILMASI. 3. MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATTAKİ PROBLEMLERE UYGULAMASININ GÖSTERİLMESİ

PROJE ÖZETİ:
Üçgenlerdeki temel benzerlik ve diklik bağıntılarını kullanarak göllerin derinliklerini ölçmek ve bu işlemi yaparken de matematiğin günlük hayattaki yerini fark ettirmek projemizin amacıdır. Bu amaç doğrultusunda dik üçgen modeli hazırlanmış, göllerdeki su kamışlarından faydalanılarak veriler toplanmıştır. Bu veriler hazırlanan dik üçgen modeline aktarılarak göllerdeki su kamışlarının bulunduğu konumların derinlikleri hesaplanmıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Proje Takvimi: Proje konusunun ve hipotezlerin belirlenmesi:15.10.08/20.10.08 Kaynak taraması ve toplanan bilgilerin değerlendirmesi: 22.10.08/26.11.08 Deney düzeneğinin hazırlanması: 03.12.08/10.12.08 Deney aşaması ve veri toplama:11.12.08/24.12.08 Sonuçların çıkarılması ve değerlendirilmesi: 25.12.08/14.01.09 Kaynaklar: Komisyon,2008., M.E.B. Matematik 8. Sınıf Ders Kitabı, Ankara Sertöz, S.,1999,Matematiğin Aydınlık Dünyası, TÜBİTAK,Ankara Gerçekleştirilen Faaliyetler: Projenin konusu ve hipotezler belirlendi. Literatür taraması yapıldı. Deney düzeneği hazırlandı.(Ölçekli beherin tabanına uzunluğu bilinen pipet silikonla sabitlendi. Beherin içine su dolduruldu. Pipet önce dik konumda sonra eğik konumda iken suyun dışında kalan kısmının uzunluğu ölçüldü. Dik konumu ile eğik konumu arasındaki mesafede ölçüldü.) Edinilen veriler hazırlanan dik üçgen modelinde yerine konuldu. Temel diklik ve benzerlik bağıntıları kullanıldı. Suyun derinliği hesaplandı. Suyun gerçek derinliği ile hesaplanan derinliği karşılaştırıldı. Bu iki bulgu arasında ( -0,7 cm ,+0,7 cm) sapma olduğu tespit edildi. Dik üçgen modelinin uygulanabilirliği kanıtlandı. Aynı işlemler Büyükçekmece gölünde var olan su kamışları yardımı ile tekrarlandı. Su kamışının bulunduğu konumun derinliği hesaplandı. Kullanılan Yöntemler: Beyin fırtınası, tartışma, Literatür taraması ve buluş yoluyla öğrenme(Deney) Proje Bütçe: 100TL Sonuç ve Değerlendirme: Bir su kamışının suyun üstünde kalan kısmı ile bir gölün derinliğinin hesaplanabileceğini gösterdik. Laboratuar deneylerinde ölçme işlemini yapanlardan, doğal ortamdaki deneylerde ise suyun dalgalı olmasından ve su kamışının esnemesinden ölçmede hata olduğunu tespit ettik. Gölün hesaplanan derinliği ile ölçekli çapa yardımıyla ölçülen gerçek derinliğin arasındaki sapmanın ( -0.2m ve +0.2m) olduğunu bulduk.
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi