Denizaltı Tasarımı ve Teknolojileri Yarışması

STM Denizaltı Tasarımı ve Teknolojileri Yarışması

STM olarak denizcilik alanında dünya çapında özgün projeler gerçekleştirmek ve bu alandaki tasarımlar ile yeteneklerin geliştirilmesi için ‘Derin Arayışlar’ adıyla denizaltı tasarımı teknolojileri yarışması düzenliyoruz.

Yarışmanın amacı, ülkemizde denizaltı platformlarına ve teknolojilerine yönelik mühendislik ve sanayii tabanlı bir eko-sistemin oluşturulması, kurumsal olarak geliştirilebilmesi ve Türkiye’nin dünyadaki denizaltı inşa ve modernizasyon pazarından daha yüksek oranda pay alabilmesi için milli ve özgün tasarım ve yetenekler geliştirilmesine destek olmaktır.

Konu ve Kapsam
Konu bakımından daraltıcı kısıtlamalar getirmeden, denizaltı tasarım ve teknolojilerine yönelik her çalışmayı göz önünde bulunduracak olan değerli jüri üyelerimiz katılımcılardan bütüncül bir platform tasarımı olabileceği gibi denizaltılara özgü sistem veya konsept bazlı çalışmalar yapmalarını da beklemektedir*. Bu sayede, Milli Denizaltı’ya giden yolda, Türk savunma sanayisini bütünlükçü bir yaklaşımla geliştirmeye çabalarken gençlerimizi de stratejik sahalarda üretime teşvik ve entegre etmeyi hedeflemekteyiz. STM Derin Arayışlar ekibi olarak değerli katılımcılara şimdiden başarılar dileriz.

* Denizaltılarda kullanılabilecek akustik yalıtım yapacak özel bir boya, iç tasarımına yönelik bir çok fonksiyonlu mobilya, makine sistemlerinde ihtiyacı çok daha verimli şekilde karşılayacak yüksek teknoloji ürünü bir ekipman, denizaltı personelinin psikolojisine veya beslenmesine yönelik çalışmalar gibi tez/projeler de değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Çalışmada yenilikçi bir yaklaşım ile tasarım ve teknoloji yaratılmalıdır.

Gerçekleştirilebilirlik: Çalışmanın mümkün olduğunca mevcut teknoloji ve üretim yöntemleriyle üretilebilir olması ve teknolojinin yakın gelecekte evirilebileceği noktayı da göz önünde bulundurarak hazırlanması beklenmektedir.

Estetik Katkı: Çalışmada sunulan çözümlemeler görsel olarak bulunmalı ve biçim-fonksiyon uyumu sağlanmalıdır.

Detaylandırma Düzeyi: Çalışmanın teknik detaylar açısından ne derece detaylı kurgulandığı açıkça ifade edilmelidir.

Referanslar: Çalışmanın varsa hangi standart ve kurallara uygun olarak yapıldığı referanslarda belirtilmelidir.

Katılım Koşulları
Derin Arayışlar üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik olup 2013 ve sonrasında yazılmış onaylı lisans/yüksek lisans tez ve bitirme projelerine açıktır.

Yarışma iki kategoride düzenlenmiş olup, onaylı Lisans ve Yüksek Lisans tez/bitirme projeleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Başvuru kabul edilen fakülte/bölüm sınırlaması olmamasına rağmen değerlendirmeye tabi tutulacak tez ve bitirme projeleri “Konu ve Kapsam” başlığı altında belirtilen çerçeveye uyumlu olmalıdır.

Lisans Kategorisi’nde, bazı üniversitelerin/bölümlerin iç yönetmelikleri gereği, Lisans Bitirme Tezi yerine Lisans Bitirme Projesi şeklinde bir öğrenci ekibi tarafından yazılan projeler de katılım gösterebilir.

Söz konusu ekip projelerindeki ekipler tamamen projenin altında imzası olan öğrencilerden müteşekkil olmalıdır.
Yarışmacılar yarışmaya aynı tez/projeyle yalnızca bir kez katılabilirler.

Yarışmaya katılan tezlerin/projelerin fikri hakları, tez/proje sahiplerine ait olup söz konusu tez/projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak yarışmacıların sorumluluğundadır. Bu kapsamda, yarışmacılar gerek yarışmaya katıldıkları tez/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (“STM”)’nin faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, STM’nin çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metodları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmaksızın STM’ye ait olan her türlü bilgi ve belgeyi hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmacılar yarışmaya katıldıkları tezlerinin/projelerinin özgün olduğunu, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında herhangi bir üçüncü kişinin hakkını ihlal etmediğini; aksi takdirde, üçüncü kişilerin işbu yarışma ve/veya tezin/projenin STM tarafından kullanımı nedeniyle doğabilecek başta telif ve patent hakkı olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlali ve sair her türlü talep, zarar ve ziyanından yarışmacının kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmacılar, STM’nin yarışmaya katılan tüm tezleri/projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahip olduğunu, aynı zamanda, tasarımları ve tasarımlara ilişkin sunumları tanıtım amacıyla kullanabileceğini, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabileceğini; bu kapsamda STM’den hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Jüri üyeleri tez ve projelerin yarışmanın amacına uygunluğunu değerlendirme konusunda karar makamıdır.

Yarışmacılar yarışma koşullarını ve jüri kararlarını aynen kabul ederler.

Katılım koşullarına uyum sağlayamayan yarışmacılar diskalifiye edilir. Ödül verilmişse ödülleri geri alınır.

STM yarışmayı iptal etme, yarışma kurallarını değiştirme, güncelleme ve sebep belirtmeksizin yarışmacıyı yarışmaya dâhil etmeme veya yarışmadan çıkartma hakkı saklıdır, böyle bir durumda ilgili yarışmacıların STM’den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 

TAKVİM

15 Kasım 2018 Perşembe
I. Workshop
STM Teknopark ofisimizde düzenleyeceğimiz workshoplar ile öğrencileri genelde denizaltı dünyası ve özelde Derin Arayışlar yarışması hakkında aydınlatmayı ve bu alana yönelmek isteyenlere yol göstermeyi umuyoruz!

5 Nisan 2019 Cuma
II. Workshop
STM Teknopark ofisimizde düzenleyeceğimiz workshoplar ile öğrencileri genelde denizaltı dünyası ve özelde Derin Arayışlar yarışması hakkında aydınlatmayı ve bu alana yönelmek isteyenlere yol göstermeyi umuyoruz!

27 Mayıs 2019 Pazartesi
Danışmanlık Haftası Başlangıcı (randevulu)
27-31 Mayıs tarihleri arasında, tez yazım süreçleri devam eden öğrencilere, teslim süreçleri yaklaşırken, tezlerine son şekli vermelerinde rehberlik etmek adına 1 hafta boyunca uzman ekibimizle danışmanlık yardımı sağlıyoruz!

Ağustos 2019 Başvuruların Kapanması
Eylül 2019 Başvuruların Değerlendirilmesi
Ekim 2019 Ödül Töreni

ÖDÜLLER
Lisans Kategorisi Ödülleri
1.lik Ödülü 20.000 TL
2.lik Ödülü 15.000 TL
3.lük Ödülü 10.000 TL
Tez Danışmanları : Her bir ödül için 5’er bin TL

Yüksek Lisans Kategorisi Ödülleri
1.lik Ödülü 25.000 TL
2.lik Ödülü 20.000 TL
3.lük Ödülü 15.000 TL
Tez Danışmanları : Her bir ödül için 5’er bin TL