Deloitte Eğitim Vakfı Burs

Deloitte Eğitim Vakfı Bursu

Genel Bilgiler
2017-2018 eğitim öğretim yılında, Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İngilizce İşletme, İngilizce İktisat ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilecektir.

Bu okullara kayıt yaptırmış olan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir.

Deloitte Eğitim Vakfı Türkiye’de lisans eğitimi gören öğrencilere burs vermektedir.

Burs verilecek öğrencilerde aranan temel kriterler:

Üniversiteye giriş sınavında Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen puanların üzerinde başarı göstermiş olmak.
Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen üniversitelerde hali hazırda okuyan başarılı öğrenciler.
Deloitte Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler.

Lisans alanında burs verilecek bölümler:

Endüstri Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği,
İşletme Mühendisliği,
İşletme (İngilizce),
İktisat (İngilizce)

Başvuru Şartları

Deloitte Eğitim Vakfı burslarına başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

T.C. Vatandaşı olmak
Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak
Deloitte Eğitim Vakfı tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış olmak
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak
Lisans için, Deloitte Eğitim Vakfı tarafından yıllık olarak belirlenecek olan ÖSS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 (ya da muadili) not ortalamasının üzerinde başarı göstermek

Başvuru Süreci
Her yıl LYS sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben başvuru koşulları Deloitte Eğitim Vakfı internet sitesinde duyurulur. Ayrıca kontenjan ayrılan öğretim kurumlarının burs ofisleri aracılığıyla da öğrencilere duyurulur.

Adaylar Deloitte Eğitim Vakfı Başvuru Formu ve talep edilen ek belgeler ile öğrenim gördükleri, kontenjan ayrılmış üniversitelere başvuruda bulunurlar.

Gerekli Belgeler
Deloitte Eğitim Vakfı bursları için başvuran öğrencilerin başvuru formuna ek olarak sunması gereken belgeler:

Başvuru dilekçesi ve fotoğraflı “Burs İstek Formu”
İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı,
Aile çalışanlarının maaş bordrosu,
Emeklilerden emekli cüzdan fotokopisi,
Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge,
Adli sicil kaydı,
Öğrenci kardeş var ise öğrenci belgesi,
Öğrencinin bir adet fotoğrafı,
İkametgah,
Ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
Gayrimenkullerin tapu fotokopisi,
Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti,
Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor
Nüfus cüzdan fotokopisi (ön ve arka yüzleri aynı sayfada olacak şekilde)

Seçim Sürecinin Aşamaları
Kontenjan ayrılan üniversitelerce oluşturulan Burs Komisyonları, adaylarla ön görüşme yaparak, Deloitte Eğitim Vakfının o yıl kendi okulları için belirlenmiş olduğu bursiyer kontenjanının 2 katı kadar fazla bursiyer adayını belirlerler ve aday değerlendirme bilgilerini Deloitte Eğitim Vakfına iletirler.
Üniversitelerce belirlenen adaylar Deloitte Eğitim Vakfı Burs Komitesi ile değerlendirme mülakatı yaparlar.
Mülakat sonucunda adaylara sonuçlar bildirilir. Ayrıca burs almaya hak kazananlar Deloitte Eğitim Vakfı internet sitesinde ilan edilir.
Deloitte Eğitim Vakfı bursları 12 ay boyunca devam eder.
Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programın normal süresinin kalan kısmı boyunca bursa hak kazanmış sayılırlar. Ancak her dönem sonunda Deloitte Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.

Bursun Kesilmesi
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece, her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.

Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması, öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde almış olması ve son döneme ait ortalamasının 4 üzerinden 2,5’un (ya da muadilinin) altında olmaması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinde herhangi birinin gerçekleşmemiş olması gerekir.

Bursun kesilmesi için, bursiyerin,

Dönem ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince toplam 3 kez 4 üzerinden 2,5’un (ya da muadilinin) altına düşmesi,
Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
Disiplin cezası alması,
Vakıf tarafından düzenlenen eğitimlere katılınmaması,
Derslere devam edilmemesi,
Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
Okul ile ilişkisinin bitmesi,
Okullar ya da kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs aldığının belirlenmesi,
Mentoru tarafından hakkında haklı gerekçelere dayalı olumsuz bir bildirimde bulunulması

durumlarından birinin gerçekleşmiş olması yeterlidir.

Dönem ortalaması 2,5’un altına düşen bursiyere uyarı verilir ve burs kesilme koşulları hatırlatılır.

Dönem ortalamasına ilişkin burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde, bursunun kesileceği bursiyere bildirilir ve burs içinde bulunulan eğitim yılının sonunda kesilir. Diğer burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde ise, bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.

Deloitte Eğitim Vakfı

Deloitte Values House
Maslak No1
34398
İstanbul

Tel: 90 (212) 366 66 00
Fax: 90 (212) 366 60 89
Email: info@deloitteegitimvakfi.org.tr