Değerlerimle Değerleniyorum Sunu Yarışması

KÜTAHYA
GAZİ KEMAL BİLİM VE SANAT
MERKEZİ
“DEĞERLERİMLE DEĞERLENİYORUM”
ANA TEMALI SUNU YARIŞMASI
“DEĞERLERİMLE DEĞERLENİYORUM”
ANA TEMALI SUNU YARIŞMASI
ÖZEL ŞARTNAMESİ
1. KONU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilkokul ve ortaokullara yönelik “Değerlerimle
Değerleniyorum” temalı sunu yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın her iki kategorisi için yarışma
konuları: Adalet, Dürüstlük, Merhamet, Sorumluluk, Hoşgörü, Kul Hakkı, Alçakgönüllülük.
Fedakârlık, Vefalılık, Yardımseverlik, Vatanseverlik, Temizlik ve Çevreye Duyarlılık, Şükür,
Çalışkanlık, Dayanışma, Misafirperverlik, Sevgi, Dostluk, Kardeşlik, Güvenirlik, Sabır, Cömertlik
2. YARIŞMANIN AMACI: Günümüzde bireylere sorumluluk, saygı, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma,
alçakgönüllülük, vatanseverlik, cömertlik gibi değerleri aşılamak, toplumsal barışa aile içi ahenge önemli
katkılar sağlamaktadır. Bu değerlerin öğrenilmesi ve davranış haline getirilmesi bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yarışma ile öğrencilerin değerler konusunda farkındalık düzeyini artırarak
öğrencilerin değerleri davranış haline getirmeleri amaçlanmaktadır.
Ayrıca Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları doğrultusunda Türkçeye olan ilgiyi artırmak,
öğrencilerin dil seviyesini görmesini ve dili doğru, etkili kullanmasını sağlamak; öğrencinin özgüvenini
geliştirmek, kendini ve okulunu temsil etmesine yardımcı olmak; yeni müfredatlara paralel olarak
öğrencinin eleştiren, soran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bağımsız iş yapabilen, proje üretip sunabilen
duruma gelmesini sağlamak; öğrencinin teknolojik gelişmeleri takip edebilen, teknolojiyi kullanabilen ve
üretebilen konumuna gelmesine yardım etmek; öğrencinin güzel sanatlar hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlamak, estetik zevk ve yaratıcılığını geliştirmek; öğrencinin düşünen, rekabet eden, rekabeti centilmence
sürdürebilen, özgün eser ortaya koyabilen, kendini özgürce ifade edebilen, özgüven sahibi bireyler
olmalarını desteklemektir. Bu bağlamda yarışma ile öğrencilere sahip olmaları gereken değerleri öğretmek
ve davranış haline getirmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
3. YARIŞMANIN KAPSAMI: Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen sunu yarışmasının
şartlarını, başvuru şeklini, ödüllerini, yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
4. YASAL DAYANAK: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliğinin 22. Maddesi ve sosyal etkinliklerin amacına uygun düzenlenmiştir.
“Madde 22- Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini
geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine,
bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar
düzenlenir.”
Bu yarışmada, yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kazanımlar hedeflenmektedir:
a. Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin
ve toplumun yararına kullanabilme
b. Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme
c. Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme
d. Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme
e. Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme
f. Teknolojiyi etkin biçimde kullanabilme
g. Öğrencinin ilgi ve istidatlarını ortaya çıkarabilme
5. BAŞVURULAR:
1. Başvurular mail yoluyla sunubilsem@gmail.com veya sunubilsem@hotmail.com elektronik posta
adresine gönderilecektir. Yarışmaya posta yoluyla eser kabul edilmeyecektir. Yarışma için gönderilen
mail dosyasına www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr web sitesinde yayınlanacak başvuru formu
doldurularak eklenmelidir. Başvuru formu olmayan ya da başvuru formundaki bilgileri eksik olan
yarışmacıların eserleri değerlendirilmeyecektir.
2. Tüm başvuru işlemleri okul müdürlüklerince 01.04.2013 Pazartesi saat 24.00’a kadar yapılmalıdır. Bu
tarih-saat dışında ulaşan eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
6. SONUÇLARIN DUYURULMASI: Yarışmanın sonuçları Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat
Merkezinin resmi web sitesi www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr adresinden 14.04.2013 Cuma günü
duyurulacaktır.
7. DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme aşağıda verilen değerlendirme kıstaslarına göre yapılacaktır.

JÜRİ İÇİN SUNU DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
DEĞERLENDİRME
BAŞLIĞI
DEĞERLENDİRME ALT BAŞLIĞI
DEĞERLENDİRME
PUANI
5  4  3  2  1
KONU VE PLAN
YÖNÜNDEN
Sununun etkili bir başlığı vardır.              
Sunudaki bilgiler doğrudur.              
Sunuda kullanılan ifadeler sade ve anlaşılırdır.              
Aktarılan bilgi-düşünce-izlenim, farklı-özgün-etkileyici ve
orijinaldir.
Sunum sonunda veya başında özet yapılmıştır.              
Sunuda güncel bilgi ve düşüncelere yer verilmiştir.        
Sunuda faydalanılan kaynaklar gösterilmiştir ve doğrudur.               
DİL BİLGİSİ
VE DİLİN
KULLANIMI
YÖNÜNDEN
Sunuda noktalama işaretlerine dikkat edilmiştir.              
Sunuda imla kurallarına uyulmuştur.              
Sunuda güncellik yakalanmıştır.              
TTEKNOLOJİK VE
ESTETİK YÖNDEN
Sununun çok yaratıcı bir tasarımı vardır.              
Sunuda sayfalar arası geçişler belli bir düzen ve mantık
çerçevesindedir.
Sunu yarışma şartnamesine uygun hazırlanmıştır.              
Sunu konuya ve anlatılana uygun bir müzikle zenginleştirilmiştir.              
Sunuda video ve animasyon kullanılmıştır.              
Sunu için resim-yazı-ses işleme yazılımları kullanılmıştır.              
Sunularda renk uyumuna dikkat edilmiştir.              
Sunudaki resimler konuyla ilişkilidir.              
Sunudaki yazıların oranı iyi ayarlanmıştır.              
Sunumda kullanılan resimlerin kalitesi ve çözünürlüğü iyidir.           
TOPLAM
8. ÖDÜLLER:
İlkokul Kategorisi:
Derece  Öğrenci Ödülü  Danışman Öğretmen Ödülü
Birincilik   Çoklu Dokunmatik All-in-One Bilgisayar
Cumhuriyet Altını
İkincilik        Notebook   Yarım Altın
Üçüncülük  Netbook   Yarım Altın
Ortaokul Kataegorisi:
Derece  Öğrenci Ödülü  Danışman Öğretmen Ödülü
Birincilik   Çoklu Dokunmatik All-in-One Bilgisayar
Cumhuriyet Altını
İkincilik        Notebook   Yarım Altın
Üçüncülük  Netbook   Yarım Altın
NOT:  Ödüllendirme  23 Nisan    2013  Cuma  günü saat  10.00’da Kütahya’ da düzenlenecek olan 23 Nisan
törenlerinde yapılacaktır.    İlk üçe giren öğrencilerin  ve danışman öğretmenlerinin  yol masrafları (Otobüs
yada tren ücreti) ve  bir  günlük konaklamaları  Gazi Kemal Bilim Sanat Merkezi  tarafından karşılanacaktır.
Sunu yarışması Kütahya İl Özel İdaresinin katkıları ile gerçekleştirilmektedir.
GENEL ESASLAR:
1.  Yarışmaya tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir.
2.  Yarışma ilkokul ve ortaokul kategorisi olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Her kategorinin ilk üçüne
ve danışman öğretmenine ödül verilecektir.
3.  Yarışmanın her iki kategorisi için yarışma konuları:  Adalet, Dürüstlük, Merhamet, Sorumluluk,
Hoşgörü,  Kul Hakkı,  Alçakgönüllülük. Fedakârlık, Vefalılık, Yardımseverlik, Vatanseverlik,
Temizlik ve Çevreye Duyarlılık,  Şükür,  Çalışkanlık, Dayanışma, Misafirperverlik, Sevgi, Dostluk,
Kardeşlik, Güvenirlik, Sabır, Cömertlik
4.  Sunular belirtilen değerlerden biri ile ilgili hazırlanabileceği gibi birden fazla değerle ilgili hazırlanabilir
5.  Yarışmada ödüllendirme her iki kategori için belirtilen ortak konuların tümü için ilkokul ve ortaokul
olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
6.  Yarışmaya  katılan eserlerin değerlendirilmesi  Kütahya İl  Milli Eğitim Müdürlüğünün  belirleyeceği bir
komisyon tarafından yapılacaktır.
7.  Yarışmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir.
8.  Danışman öğretmen, birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak bir öğrencinin birden fazla
danışmanı olamaz.
9.  Yarışmada  değerlendirme ölçeğindeki kriterler belirleyici  olacaktır.  Buna göre bir sununun
değerlendirmeden alacağı en düşük puan 20, en yüksek puan 100 dür.
10.  Yarışmada sadece Microsoft Power Point veya Sun OpenOffice Impress  programlarından birisi
kullanılabilir.
11.  Yarışmaya gönderilen eser, en fazla 20 sunu (slayt) olabilir.  Sunuların boyutu en fazla 25 MB olmalıdır.
Her slayt tek içerikten oluşmalı ve slayt içerisinde başka slaytlar yer almamalıdır.
12.  Sunumda sadece eserin başlığı ve eser sahibinin rumuzu yer alacaktır. Hiçbir şekilde yarışmacıyla ilgili
bilgi veren ibare olmayacaktır.
13.  Başvurular mail yoluyla sunubilsem@gmail.com veya sunubilsem@hotmail.com elektronik posta
adresine  gönderilecektir. Yarışmaya posta yoluyla eser  kabul edilmeyecektir.  Yarışma için gönderilen
mail dosyasına  www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr  web sitesinde yayınlanacak başvuru formu doldurularak
eklenmelidir. Başvuru formu olmayan ya da başvuru formundaki bilgileri  eksik olan  yarışmacıların
eserleri değerlendirilmeyecektir.(Başvuru formu örneği ektedir.)  Yarışmaya gönderilen dosyalar winzip
ya da winrar programları ile sıkıştırılabilir.
14.  Yarışmaya gönderilen eserlerin her türlü sorumluluğu, eser sahibi ve gönderene aittir.
15.  Yarışmaya gönderilen eserleri eser sahibinin izni olmadan kullanılmayacaktır.
16.  Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.
17.  Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.
YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ:
Ali KAVAKLI  050545641893
Mustafa ÇOLAK  05053468357
M. Kemal PİŞKİNER 05428147979
Halil İbrahim ÜNLÜ 05373249367
Oktay YILDIRIM 05327770105
Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi  :274 223 62 93
İnternet Adresi      : www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr
E-posta Adresi      :kutahyabilsem2008@hotmil.com
Adres          :Saray Mahallesi Mahvel Sokak Adliye Yanı Kütahya
Ali KAVAKLI Oktay YILDIRIM M. Kemal PİŞKİNER
Mustafa ÇOLAK  Halil İbrahim ÜNLÜ
26.12.2012
Murat Fazıl AKKOÇ
Merkez Müdürü
Ek: 
DEĞERLERİMLE DEĞERLENİYORUM SUNU YARIŞMASI KATILIM FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı:
Rumuzu:
Okulu:
Sınıfı ve Okul Numarası:
Yaşı:
Telefonu:
Adresi:
E-posta:
Danışman Öğretmenin
Adı Soyadı:
Branşı:
Telefonu:
E-posta: