DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMESİN (3Y1DX)

ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMESİN (3Y1DX)

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değer, bireylerin topluma uyumunu sağlayan kavramlardandır. Değerler, sosyal ortamda
yaşayanların, sosyalleşme aşamasında benimsemesi gereken kavramlardandır. Bireyin toplum
içinde kabullenilip kabullenilmeyeceğine ilişkin davranışlarının temelini oluşturur.
Değerler bireye davranışı kazandırırken aynı zamanda da sosyal hayatı biçimlendirmektedir. Hukuk,
dil, sanat gibi tüm kültürel varlık olguları da değer yapısının etkileşimiyle şekillenmektedir.
Zamanla toplumsal ve ahlaki değerlere verilen önem azalırken, bireysel uyum değerleri ön plana
çıkmıştır. Sonrasında ortaya çıkan toplumsal sorunlar, değerler ve ahlak eğitimini tekrar gündeme
getirmiştir. Aileler, eğitimciler ve toplum liderleri bu olumsuz gelişmeler karşısında okullarda ahlak
ve değerler eğitimini tekrar vurgulamaya başlamışlardır.

Nasıl davranmamız gerektiğini, yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımızdan
öğreniyoruz. Değerler her şeyden önce eğitimin konusudur. Eğitim, sadece okullarda verilen
derslerden ibaret değildir. Bireyler eğitimi çocukluk çağından başlayıp önce aile içerisinde, sokak
ortamında, nihayetinde de okulla devamlılığını sağlamaktadır.

Tüm kaliteli davranışların verildiği ilk, tek merkez okuldur. Yetişmemizde okula yardımcı olanlardan
aile ve arkadaş çevresi de vardır.

Bu oyunun temel çıkış noktası burasıdır. Çocukların hem aileleriyle oynayabilecekleri hem de
arkadaşlarıyla oynayıp hoş vakit geçirebileceği oyun tasarlamayı düşündük. Toplum tarafından ret
edilmeyecek değerler eğitimi kavramlarını özdeyişlerle ilişkilendirerek oyun tasarımı yaptık.
Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Doküman
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsar.

Araştırma alanında yapılan ilk çalışma olduğunu gözlemledik. Literatür taramasıyla değerler
alanında yapılan oyun tasarımına ulaşamadık. İnterneti, oyun satan internet sitelerini arama
motorları kullanarak taradık. Değerler alanında yapılan bir oyuna ulaşamadık.

Amacımız oyun kullanarak özdeyişlerle değerlerimizi öğrenmek öğretmekti. Böylece arkadaşlarımıza
bilgisayar oyunlarının dışında ki oyunlarla da zaman geçirilebileceğini göstermek istedik.

Elif Sıla KESECİLER

Danışman
Özay Nuri AKSOY