DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – PAYLAŞIM EVİMİZ

PAYLAŞIM EVİMİZ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerine sorumluluk duygusunu bilgi düzeyinde değil
somutlaştırarak farklı çalışmalarla kazandırmaktır. Bundan yola çıkarak oluşturduğumuz Paylaşım
Evimiz uygulamasının çalışma grubunun bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerine etkisi incelenmiştir.
Çalışma grubu 6. 7. ve 8.sınıf öğrencilerinden öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda belirlenen
öğrencilerden tesadüfi yöntemle seçilen 48 kişiden oluşmaktadır.

Araştırmada öğrencilerin sorumluluk düzeylerini belirlemek amacıyla Bireysel ve Sosyal Sorumluluk
Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın modeli tek gruplu öntest-sontest modelidir. Çalışma grubuna
ölçek ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Uygulama yaklaşık 4 ay süresince devam etmiştir.
Uygulamanın çalışma grubuna uygulanan testte ön-test ve son-test puan ortalamaları arasında bir
fark olup olmadığını belirlemek için Bağımlı Örneklem t-Testi kullanılmıştır.

Araştırmanın istatiksel analizleri sonunda uygulamaya alınan çalışma grubunda Paylaşım Evimiz
uygulamasının öğrencilerin bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerinde anlamlı farklılıklar geliştiği
bulunmuştur. Sayısal veriler haricinde çalışmaya katılan öğrencilerde sınıf ortamını bozan davranışlarda
azalma, başkalarına yardım ederek mutlu olma gibi olumlu değişimlerde gözlemlenmiştir. Elde edilen
bilgiler literatür ışığında yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Efe KORKMAZ

Danışman
Emine GÜRSOY