DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – DEĞERLERİMİZ İLE GÜÇ ALGIMIZ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

DEĞERLERİMİZ İLE GÜÇ ALGIMIZ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler, kültür ve topluma anlam veren ölçütlerdir. Bütün toplumu ilgilendirir. Toplumu ve dolayısıyla
o toplumu meydana getiren bireylere yarayacaktır ve o toplumun düzenini sağlamaya yarayacaktır.
Ve bu değerler zaman içinde kendini değiştirip, gelişirler. Bireyin değerler sistemi gibi bir de güç algısı
oluşur. Ailede ve toplumda şekillenir. Bu çalışmada orta okul öğrencilerinin güç algısı ile değerleri
arasındaki ilişki incelenmiştir. Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin bulunduğu bir ortamda öğrencilere ‘’Sizin
sınıfın en güçlüsü kimdir?’’ diye sorulmuş ve beyin fırtınası ile alınan cevaplar alt alta yazılmıştır. Bu
güç algılarından bir form düzenlenmiştir. Aynı forma bu güç algıları ile ilgi olan ve olmayan değerler
de sıralanmıştır. Öğrencilere birinci bölümde güç algıları sorulmuş, ikinci bölümde ise değerleri
sorulmuştur. Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden 5. ve 6. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Ayrı ayrı
güç algılarının ve değerler sisteminin yüzde ve frekans hesapları alınmıştır. Daha sonra da aralarında
ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Bilgiyi güç olarak gören öğrenciler çalışmaya katılanların %34
ünü oluşturmaktadır ve tamamının da değerler sorusuna verdiği yanıt bilginin gücüne inanmadır.
Bilgiden sonra en önemli güç sosyal medya kullanımı çıkmıştır. Sosyal medyayı güç olarak görenlerin
değerleri ise çok çeşitlidir. Çalışmaya katılan öğrencilerden hiç biri parayı güç olarak görmemiştir. Aynı
şekilde ekonomik güvencenin önemine inanma değeri de hiç kimse tarafından işaretlenmemiştir.
Öğrencilerden bir tanesi sınıfının en güçlüsünü en iyi futbol oynayan olarak görmektedir. Bu öğrencinin
değeri ise şöhretli hayatın önemine ve anlamına inanmadır. Öğrencilerin güç algıları ile değerleri
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak çalışmanın farklı okul türlerinde gruplarda
incelenmesi önerilmektedir.

Ali TEKİN

Danışman
Özgen AKSOY