Değer Eğitim Vakfı Burs Başvuruları 2023 Burs Başvuruları

Burs Başvuruları
Karşılıksız burs

Değer Eğitim Vakfı 2023-2024 DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI 15 TEMMUZ-15 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

DEĞER EĞİTİM VAKFI

YARDIM VE BURS YÖNETMELİĞİ©

1. AMAÇ

1.1 Bu yönetmeliğin amacı; DEĞER EĞİTİM VAKFI’nın yetenekli ancak maddi imkânları kısıtlı çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak ve ihtiyaç halinde bu gençleri kuruma kazandırmak için verilecek burslar ile kurumun her yıl ihtiyaçlı kişi ve kurumlara vereceği burs ve çeşitli (zekat, bağış, yardım, müessese yapılması, yardım kampanyaları gibi) yardımlarla ilgili kuralları belirlemektir.

2. KAPSAM

2.1 Bu yönetmelik; DEĞER EĞİTİM VAKFI’nın her yıl düzenli olarak dağıtacağı yardımlar (zekât, bağış, müessese yapılması, kurban, yardım kampanyaları vb.) ile maddi imkânları kısıtlı ilk – orta ve yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenim gören başarılı çocuk ve gençleri ve ihtiyaçlı diğer kişileri kapsamaktadır.

3. UYGULAMA

3.1 Yardım Komisyonu
Yardım komisyonu, Vakıf Yönetim Kurulunun öngördüğü en az üç Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı ile oluşur. Yardım komisyonu, kurumun yıl içindeki yardım ve burslar ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmekle sorumludur. Konu ile ilgili sekretarya Değer Eğitim Vakfı İK Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

3.2 Yardım ve Burs Miktarlarının Belirlenmesi

Yardım komisyonu, her yıl yapılacak yardım, verilecek burs sayısı ve miktarları ile ilgili çalışmalarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna teklif eder. Yönetim Kurulunun onayı ile o yıl verilecek yardım ve burs sayısı ve miktarları kesinlik kazanır. Genel yardım miktarı; daha önceki yıllarda yapılan yardımlar ve kurumun sahip olduğu mal varlığı artışları göz önüne alınarak Vakıf Mütevelli Heyetinin yardım konusundaki hassasiyetleri ve görüşlerine göre belirlenir. Burs sayısının öngörüsü ve burs miktarı ise yılın TEFE – TÜFE oranlarına göre komisyonun teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

3.3 Burs Verilecek ve Yardım Yapılacakların Belirlenmesi

Yardım komisyonunca belirlenerek Yönetim Kuruluna teklif edilen ve Yönetim Kurulunda onaylanan burs dağıtılacak ve yardım yapılacak kişi, kurum listesine, belirlenen yıllık burs miktarı, Değer Eğitim Vakfı yöneticisi (Bu işle sorumlu kılınan kişi) tarafından dağıtılır.

3.4 Yönetim Kurulu, burs ve yardım dağıtımında ilke olarak Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda uygun görülen yardıma muhtaç ehil kişilere ve kurumlara öncelik verilir. Bu süreçte bu yönetmelikte belirlenen genel kriterlere, öğrenciler için başarı düzeylerine, vakıftan gerçekten ihtiyaçlı olup beklentileri olanlara, akrabalara, çalışanlara, çevre halkı ve istekte bulunanlara, şehit ve gazilerin çocukları ve akrabalarına öncelik verilir. Bu süreçte her türlü işlemin belge esasına dayanması gereklidir.

3.5 Bursların Dağıtılması

Burs verilmesi sürecinde bursiyer adaylar “Değer Eğitim Vakfı Bursiyer Belgesi”ni doldurur. Aday, belgede belirtilen evrakı tamamlar. Bursiyer adayların başvuruları Değer Eğitim Vakfı yöneticisi tarafından toplanır.

3.6 Yardım komisyonu, bir önceki yılın bilgileri ışığında gelen başvurular içinden yaptığı değerlendirme sonucunda bursa hak kazananların listesini Değer Eğitim Vakfı genel amaçlarını ve bu yönetmeliğe uygun olarak belirler.

3.7 Burslar ilke olarak bir akademik yıl için (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran – 9 ay) verilir.

3.8 Bursu 2. yıl devam edecek adayların, yeniden başvuru yapmaları gereklidir.

3.9 İhtiyaca binaen öğrenciler dışında ihtiyaçlı, mağdur, iş yapamaz, fakir, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara da ihtiyaçlarını belgelemek şartıyla burs verilebilir.

3.10 Burs Alanların Kurumda Çalışması

Burs alan öğrencilerin, öğrenimleri süresince DEĞER EĞİTİM VAKFI veya bağlı kurum ve kuruluşlarında staj yapmaları, mezuniyet sonrasında bu kurumlarda çalışmaları konusunda seçim hakkı kurumda olmak şartıyla kendilerine öncelik verilir.

3.11 Bursiyer Tercih Nedenleri

DEĞER EĞİTİM VAKFI’nda burs verilecek bireylerde seçim hakkı kurumda olmak üzere tercih sırasında göz önünde bulundurulacak temel esaslar şunlardır:

Öğrencinin eğitim ve öğretimini sürdürmesine, kendisi ve ailesinin maddi durumunun yeterli olmaması ve/veya çok kısıtlı olması
Ayrıca başka özel kurum ve kuruluştan ya da kişiden, her ne isim altında olursa olsun eğitim-öğretim için mali yardım görenler burstan yararlanamazlar.
Devlete ait eğitim kurumlarında okuyanlara özel kurumlara göre öncelik verilir.
Bursiyerin, ülkemiz adına yararlı işler yapmış şehit, gazi ve benzerinin 1.dereceden akrabası olması
Üstün başarı için verilecek burslarda öğrenci veya ailesinin maddi durumuna bakılmaz.
Üniversiteye ilk başlayanlar için üniversite sınav sonucu belgesinde bursiyer adayları arasında en yüksek puanı almış olması tercih edilir.
Ara sınıflarda olanların ise o sınıfa kadar ki ders ortalaması en yüksek olması tercih edilir.
Eğitim – öğretim yılı için mali desteğe diğer başvurulara oranla daha fazla ihtiyaç duyanlar tercih edilir.
Bursiyerin vatanına, milletine, bayrağına, inancına düşkün, gelenek ve göreneklerine duyarlı, temel insani değerler ve evrensel ahlak anlayışı konularında hassas, örnek insan idealine sahip olması,
Bursiyerin; öğrenme ve kişisel gelişim anlamında aktif olması,
Bursiyerin yeni bir buluş, araştırma ve benzeri uğraş içinde olmaları,
Değer Eğitim Vakfı yardım komisyonunca belirlenecek diğer nedenler tercih sebebidir.
Öğrenciler dışındaki bursiyerlerin; gerçekten yardıma muhtaç olan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı olmaları ve bu durumlarının resmi bir belge ve kişisel yazılı başvuruları ile belirlenmesi gereklidir.
Referans mektubu olan bursiyerlere öncelik verilir.
3.12 Başvuru

Burs başvurularının tamamı Değer Eğitim Vakfı Yöneticisi tarafından alınır.
Gerekli hazırlıklarla ilgili başvurular, ilgili komisyona sunulur.
Burs başvuruları için Ek 1’de yer alan “Değer Eğitim Vakfı Bursiyer Belgesi” bursiyer adayı tarafından doldurulur. Burada yer alan belgeler bursiyer adayı tarafından tamamlanır.
3.13 Burs ve Yardımların Ödenmesi

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bursiyer listesinde burs almaya hak kazananlara Yönetim Kurulu tarafından belirlenen burs miktarı; aylık ödeme olarak (her ay için takip eden ayın 1-5’i arasında) bursiyerin hesap numarasına yatırılır.

3.14 Burs ve Yardımların Kesilmesi

Burs alanın; bildirdiği bilgi ve belgelerde yanlış ve yanıltmaların olması,
Bursiyerin çeşitli sebeplerle okulundan uzaklaştırılması,
Bursiyerin mali desteğe ihtiyacı olmadığının tespit edilmesi,
Bursiyer öğrencinin okuluna devam etmemesi, disiplinsizlik göstermesi, başarısızlığı ve benzeri yasal durumların oluşması,
Bursiyerin neden ne olursa olsun öğrencilik ve genel ahlak standartları ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olması gibi etkenler bursun kesilmesine sebep olur.
Değer Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun bu ve benzeri nedenlerle bursu iptal etmesi
3.15 YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik DEĞER EĞİTİM VAKFI’nın Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalandığında yürürlüğe girer. Yönetmeliğin uygulanmasından ilgili yardım komisyonu sorumludur.

Yönetim Kurulu’nun kararıyla yönetmelikte değişiklik yapılabilir.

AÇIKLAMA

Dilekçe öğrenci tarafından kendi el yazısıyla yazılacak olup burs başvurusu ile ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. (Maddi durum, kardeş sayısı, kardeşlerin öğrencilik durumları, aile ile ilgili diğer bilgiler vs.)
Referans mektubu, öğrencinin akrabaları dışında öğrenciyi tanıyan biri tarafından yazılmalıdır.
İkametgâh, muhtarlık yahut alınabilecek diğer kurumlardan olmalıdır.
Sabıka kaydı Cumhuriyet savcılığından alınmış olmalıdır.
Öğrenci belgesi güncel olmalıdır.
Transkript yeni kayıt olanlar haricinde, hazırlık sınıfını bitirmiş olanlar da dahil olmak üzere öğrencilerden istenmektedir.
Nüfus cüzdanı fotokopisi önlü arkalı olmalı, T.C. nosu içermeli ve 15 yaşından itibaren resimli olmalıdır.
* Varsa Değer Eğitim Vakfı yahut bağlı işletmelerinde çalışan yakınların isimleri belirtilmelidir.

* Bunlar dışında eklemek istediğiniz diğer bilgileri de dilekçede belirtebilirsiniz.

* Burs Bilgileri kısmı boş bırakılacaktır.

* Forma mutlaka fotoğraf eklenmelidir.

* Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres
Marmara Mah. Hürriyet Bulvarı 5. Sok. No :8/2 Yakuplu – Beylikdüzü / İstanbul
Telefon
+90 (212) 876 96 96 – 97
Faks
+90 (212) 876 96 98
E-mail
info@degervakfi.com