Darendeliler Eğitim Sağlık Ve Kültür Vakfı Bursu

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

MADDE-1: AMAÇ

Bu Yönetmelik, yardımlaşma duygusunu ve yardım etme hazzını, toplum kesimlerine yaymanın yanı sıra, gençlerin geleceğe hazırlanması, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesine yardımcı olmak amacıyla; Ülkemizde milli eğitime bağlı, yüksek eğitim kurumlarında, Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liseleri, meslek liselerinde, milli eğitime bağlı diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim görenler, yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans doktora kazananlar, bilimsel araştırma, edebi ve ilmi eser yayınlayacak olanlar, mucitler, fikir ve sanat eserleri sahipleri ve sporcular, başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrenciler, bilim, sanat, fikir adamları, mucitler, öğrenim , bilimsel, edebi, sanatsal çalışma, patent ile sportif giderlerini karşılamakta güçlük çekenler ile hayatın herhangi bir evresinde, içine düştüğü olumsuz, istenmeyen durumdan kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla verilecek olan karşılıklı ve karşılıksız öğrenci bursu ve yapılacak yardımlar ile ilgili usul ve esasları düzenler.

MADDE-2: BURS VE YARDIM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Burs ve yardım değerlendirme komitesi, Mütevelli heyetin seçtiği en az beş üye ile bir yönetim kurulu üyesi ve atama yapılmış ise Vakıf müdürü olmak üzere toplam yedi veya daha fazla kişiden teşekkül eder. Bu komiteye yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Komite toplantıları başkan ve en az dört üyenin katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Burs verilecek veya yardım yapılacak şahıslar Komite tarafından yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenip bir raporla Yönetim Kuruluna sunulur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

MADDE-3: BURSTAN VE YARDIMLARDAN YARARLANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A-Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,

B-Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

C-Türkiye’de ikamet ediyor olmak,

D-Vakıf ve özel üniversiteler hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), milli eğitime bağlı diğer okullara kaydını yaptırmış olmak, okuyor olmak,

E-Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler

burstan öncelikle yararlandırılır.

F-Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.

G- Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.

H- Bursların adet ve miktarı, başlama tarihi, süresi ve ödeme zamanları, burs veren şahıs veya kurum tarafından belirlenmek suretiyle de burs verilebilir.

I-Zorunlu olmamak kaydıyla, öğrencilerini haricen kendi seçerek burs vermek isteyen hayırseverler, seçtikleri öğrenci sayısının yüzde otuzu kadar da Vakfın seçtiği öğrencilere burs verir.

MADDE-4: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvuruda bulunan her öğrencinin gelir durumuna esas olacak ölçütler

Net asgari ücretten az geliri olanlar 30 puan

Net asgari ücret ile net asgari ücretin 1,5 katı arasında geliri olanlar 25 puan

Net asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı arasında geliri olanlar 20 puan

Net asgari ücretin 2 katı ile 2.5 katı arasında geliri olanlar 15puan

Net asgari ücretin 2,5 katı ile 3 katı arasında geliri olanlar 10 puan

Net asgari ücretin 3 katı ile 4 katı arasında geliri olanlar 05puan

Yukarıdaki kriterlere göre hesaplanacak puan, öğrencinin gelir durumuna esas alınacak puanını gösterir.

Yukarıdaki puanlama, anne ve babanın toplam gelirleri üzerinden yapılacaktır.

Evli olan öğrencilerin ise, kendisi ve eşinin toplam gelirleri üzerinden yapılacaktır.

2. Öğrencinin sosyal durumu dikkate alınarak yapılacak değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Öğrenim gören kardeşler için azami 10 puan,

(Yüksek öğrenim gören her kardeş için 4 er puan, lise ve dengi okullarda okuyan her kardeş için 2 şer puan verilir. (Uzaktan eğitim gören okullar hariçtir).

b) Anne ve babası ölmüş olanlar 20 puan, Biri ölmüş ise 10 puan,

c) Ailesinin oturduğu yer sınırları dışında öğrenimlerini sürdürenlere 10 puan,

.d) Aile fertlerinden biri sürekli hasta, sakat veya iş göremez ise 10 puan,

e) Aile ile Büyük anne, Büyük baba birlikte oturuyorsa 5 puan,

f) Kız öğrencilere 5 puan,

g) Anne ve babası boşanmış ise 10 puan

Bir aileden en fazla bir öğrenciye burs verilebilir.

MADDE-5:

Değerlendirme işlemi sonunda eşit puan alan öğrencilerden;

1. Kız öğrencilere,

2. Üniversiteye giriş puanı yüksek olanlara,

3. “Vakıf gönüllülüğü taahhüdünde” bulunan öğrencilere,

öncelik tanınır.

MADDE-6:

Aşağıda açıklanan özellikleri bulunan öğrencilere 4. maddelerde belirtilen kriterler dikkate alınmadan, burs değerlendirme komitesinin talebi, yönetim kurulu kararı ile eğitim yardımı yapılabilir:

a) Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar,

b) Lise dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

MADDE-7:

Gelir durumunun tespitinde aşağıdaki belgeler öğrenci anne ve babası için ve evli olan öğrencilerden eşler için ayrı düzenlenerek evrak asılları Vakfımıza başvuru sırasında teslim edilecektir:

1. İşsizler için sosyal güvenlik kurumlarından ve vergi dairesinden ilişiksiz belgeleri ile muhtarlıklardan alacakları fakirlik ilmühaberi,

2. Ücretli ve maaşlı çalışanlar için çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan sağlayacakları yetkili amirce onaylı ücret veya maaş bordrosu,

3. Emekliler için ilgili sosyal güvenlik kurumundan sağlayacakları emekli maaşı bordrosu,

4. Kendi hesabına çalışanlar için vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi,

5. Yukarıda sayılmayan ekonomik ve ticari faaliyet alanlarında çalışanlar için bağlı oldukları meslek odası yada birliklerden sağlayacakları yıllık kazanç belgeleri,

6. Anne ve babasının gelir durumunu belirten resmi evrakı vermeyen öğrencinin burs başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

7. Resmi makamlardan alınan belgeler öğrencinin hiç bir geliri olmadığını ifade ediyorsa, öğrenci ailesinin nasıl geçindiğini belirleyen yazılı bir evrak getirmesi zorunludur.

Gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde burs verilmesi durdurulur ve o zamana kadar verilen burslar yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilebileceği gibi gerçek dışı beyanda bulunanlar hakkında da yasal işlemde bulunulması için yetkili mercilere bilgi verilir.

MADDE 8-:

Puan hesaplamalarında;

1. Babanın veya annenin, evli olan öğrencilerden eşinin ve kendisinin gelirini bildirmeyenlere gelir puanı verilmez.

2. Ailenin sosyal durumu ile ilgili bilgileri sunmayanlara sosyal durumdan dolayı puan verilmez.

3. Anne-babası ayrı yaşayanlardan çocukların velayeti kimin üzerinde ise onun geliri esas alınır; ancak velayeti üzerinde olan anne ya da baba karşı taraftan nafaka geliri elde ediyorsa bu aile gelirine eklenir.

MADDE 9-:

Eğitim yardımının devamı öğrencinin bir üst sınıfa geçmiş olmasına bağlıdır. Ayrıca tüm derslerden, her dönem, GNO 100 puan üzerinden en az 60 puan, 4 puan üzerinden en az 2 olması şarttır.

Bu koşulun gerçekleşmemesi halinde yardım kesilir.

Eğitim yardımı kesilenler yardım kesilme sebebi ortadan kalktığında tekrar başvurabilirler. Yıl içinde ortalama nedeniyle bursu kesilenler, takip eden dönemde ortalamayı tutturmaları halinde burs almaya devam ederler.

MADDE 10-: BURS BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerin plastik dosyaya sırasına göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

1.DASEV‘in web sayfasından temin edilecek “DASEV Burs Başvuru Formu” PDF çıktısını alıp vesikalık fotoğraf yapıştırdıktan sonra imzalanan başvuru formu,

2.a. “DASEV Vakıf Gönüllüğü Taahhüt Belgesi”

2.b. Başbakanlık ve Kredi Yurtlar Kurumu hariç olmak üzere Başka bir kuruluştan burs almadığına dair beyan ve taahhüt belgesi,

(Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.),

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.a. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; Yerleştirme Sonuç Belgelerinin örneğini, okul kaydından sonra

öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

4.b. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) ve ders kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

5.Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

6.Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adres bilgileri yazıyor ise gerekmemektedir.)

7.Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (Eğer geliri yoksa ailenin geçimi nasıl sağladığı mutlaka açıklanacaktır, açıklanmadığı takdirde gelirden puan alamaz.)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

8.Adli sicil belgesi,

9. Lise veya üniversitede okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi.

MADDE 11-:

Burs uygulamaları hakkındaki bilgiler Vakfımızın Web Sitesinde yayınlanacaktır.

MADDE 12-: BURS TUTARI

Öğrencilere verilecek burs miktarı; bütçe olanakları dahilinde her yıl ,Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, Öğrenim Dönemi Başında burs miktarında artırma ve azaltma yapabilir.

MADDE 13-: YARALANACAK ÖĞRENCİ SAYISI

Karşılıksız burstan yararlanacak öğrenci sayısı ve burs tutarı, her eğitim ve öğretim yılı başında Vakıf Yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

MADDE 14-: BURSUN KESİLME KOŞULLARI

1.Burs, her dönem sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Aksi halde bursu kesilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir. Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi DASEV’e aittir. DASEV gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir. DASEV gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Öğrencinin GNO’nın 100 puan üzerinden en az 60, 4 puan üzerinden en az 2 olması şarttır.

2. Burs almayı hak eden, ancak herhangi bir mazeretten dolayı öğrenimine bir yıl ara veren öğrencilerin bursu da o yıl için kesilir. Ancak hakları saklı kalır. Öğrenimlerine devam etmeleri halinde burs verilmesine tekrar başlanılır.

3. Burs verme süresi Anadolu ve Fen Liseleri ile Üniversitelerin eğitim yılı süresi ile sınırlıdır.

4. İkinci üniversite okuyan öğrencilere burs verilemez.

MADDE 15-: BURS VERME SÜRESİ

Burslar, yıl içerisinde 9 ay süre ile ödenecektir. Burs verme süresi, bütçe imkânlarına göre Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

MADDE 16-: BİR DEFALIK YARDIM

1.Hayatının her hangi bir döneminde, kabul edilebilir bir nedenle yardıma muhtaç olan insanlara,

2.Ürettiği eseri, elde ettiği başarıyı topluma kazandırmak için destek gereksinimi olan şahıslara,

3. Sahipsiz hayvanlara, bitkilere kültür ve tabiat varlıklarına,

4. İçine düştükleri olumsuz durumdan kurtulmaları için, ihtiyaç sahibinin talebi, bilgi sahibinin önerisi veya

Vakıf Yönetim Kurulunun resen tespiti neticesinde, yardım yapılabilir.

MADDE 17 : İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Yardım veya destek ihtiyacının yerindeliğinin ve gerçekliğinin tespiti, Vakıf Burs ve Yardım Değerlendirme Komitesi tarafından yapılır. Yapılan tespit sonucu, rapor halinde Vakıf Yönetim Kuruluna sunulur. Rapor ve mevcut bilgiler çerçevesinde gereği Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE 18 : DESTEK TALEPLERİ

Yazarlar Mucitler, sanatçılar, tasarımcılar, sporcular, bilim adamları ve benzer, eser ve yetenek sahipleri, ürün ve çalışmalarını topluma sunmak için istedikleri destekleri sonuçlandırmak üzere, yetkili kılınan bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, talep sahibi ve konu hakkında uzman üç kişinin iştiraki ile bir komisyon kurulur. Komisyonun hazırladığı rapor Vakıf Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim kurulu talebi karara bağlar.

MADDE 19: YARDIMLARDA KARŞILIK

Vakıf; Tüm yardım, burs ve destekleri karşılıklı ve karşılıksız olarak yapar. Ancak, burs, yardım ve destek talep edenin isteği veya desteklenen eserin meydana çıkması ile önemli bir ekonomik değer de yaratılıyorsa geri ödeme taleplerini ve eserden elde edilecek karın bir kısmını bağış olarak kabul eder. Karşılıklı burs ve yardımların geri ödenmesinde fark talep edilmez.

MADDE 20: YÜKSEK LİSANS VE YURT DIŞI BURSLARI

Yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve uzmanlık eğitimi görenlerin burs talepleri, yetkili kılınan yönetim kurulu üyesinin başkanlığında toplanacak Vakıf Burs ve Yardım Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir. Düzenlenen rapora göre, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülür ise burs verilebilir. Bu tür burslar konusunda, 10., 16. madde ve diğer ilgili madde şartları saklıdır.

MADDE 21:YÜRÜRLÜK

Öğrenci Burs Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler, Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ve Vakıf Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlük kazanır.

MADDE 22: YÜRÜTME

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

BURS BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerin plastik dosyaya sırasına göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

1.DASEV‘in web sayfasından temin edilecek “DASEV Burs Başvuru Formu” çıktısını alıp vesikalık fotoğraf yapıştırdıktan sonra imzalanan başvuru formu,

2. “DASEV Vakıf Gönüllüğü Taahhüt Belgesi”

(Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.),

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.a. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; Yerleştirme Sonuç Belgelerinin örneğini, okul kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

4.b. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) ve ders kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

5.Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

6.Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adres bilgileri yazıyor ise gerekmemektedir.)

7.Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (Eğer geliri yoksa ailenin geçimi nasıl sağladığı mutlaka açıklanacaktır, açıklanmadığı takdirde gelirden puan alamaz.)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

8.Adli sicil belgesi,

9. Lise veya üniversitede okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi.

ÖNEMLİ UYARILAR
Eklenecek belgelerin eksik olması, imzalanmaması, fotoğraf yapıştırılmaması, yanlış doldurulması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi elenme nedenidir.
Bursiyerlerle yazışmalar, duyurular öncelikle SMS ile yapılacağından cep telefonu numarası zorunludur. Öğrenci cep telefonu numarasına sahip değilse, formu doldurmaya başlamadan önce almalıdır. Bununla birlikte öğrenciye ulaşılabilecek e-posta ve diğer iletişim bilgileri formda muhakkak belirtilmelidir.
Resmi belgelerdeki rakamlar forma aynen, küsuratı ile yazılmalıdır.
Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte DASEV merkezine gönderilecektir.
Formu DASEV merkezine zamanında göndermeyen (son başvuru tarihi 30 Eylül) öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır.
Eklenecek belgelerin eksik ve aslının olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.(mail adresi hariç)
BAŞVURU ŞARTI
A-Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,
B-Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
C-Türkiye’de ikamet ediyor olmak
E-Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır.
F-Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.
BAŞARI KOŞULLARI:
a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda öncelik verilir.
b) Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
G- Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.
D-Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), okuyor olmak,
(Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)

Burs  Başvuru formu indir
Vakıf Gönüllülüğü Taahhütnamesi indir

 

İletişim
Mahfesığmaz Mah. 79123 sok.Akgül 3 sitesi no.2, Asma kat daire no.25 Çukurova Adana
Tel: 0322-3596344
Faks: 0322-3596344

http://www.dasev.org.tr/