DANİŞMENDLİLER SEMPOZYUMU

Sempozyum Tarihi 12-13 Kasım 2015

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bilimsel etkinlikleri kapsamında 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Danişmendliler Sempozyumu (Tarih-Kültür-Medeniyet) ’na katılmanızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin koordinasyonunda düzenlenecek olan “Danişmendliler Sempozyumu (Tarih-Kültür-Medeniyet)” 12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi’nin katkılarıyla ilimizde gerçekleştirilecektir. Hazırlanacak olan programa göre; ilk gün sempozyum açılışıyla birlikte bildiriler sunulacak, ikinci gün öğleye kadar bildirilere devam edilecek, öğleden sonra da Danişmendlilerin ikinci başkenti olan Niksar’a gidilerek oradaki Danişmendliler döneminden kalan tarihi eserler ziyaret edilecektir. Sempozyumda sunulacak bildiriler; “Danişmendlilerin Siyasî Tarihi”, “Devlet Yapısı ve Teşkilatı”, “Sosyal ve Ekonomik Hayatı”, ve “Kültür ve Medeniyeti” gibi temalara ayrılacak, oturumlarda konu bütünlüğü sağlanmaya çalışılacaktır. Bilimsel etkinlikler sonunda sempozyumun değerlendirme ve kapanış oturumu yapılacaktır. Bu oturumda görev alan bilim insanlarınca sempozyum hakkındaki genel değerlendirmeler sunulacak ve bir sonuç bildirisi hazırlanıp ilan edilecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabında yayımlanacaktır.

SEMPOZYUMUN AMACI VE KAPSAMI

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması Türk tarihini ilgilendirdiği kadar aynı zamanda dünya tarihini de ilgilendiren ve derinden etkileyen en önemli kilometre taşlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı, bu meseleyi anlayabilmek için öncelikle Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri ile onların Anadolu siyasî ve kültürel tarihlerindeki rollerini çok iyi bilmek gerekmektedir. Bu dönemde Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin en önemlilerinden birisi de günümüzde Tokat’ın Niksar ilçesini başkent yapan Danişmendlilerdir. Danişmendliler aynı zamanda Anadolu’da Türkleşme ve İslâmlaşma hareketini başlatan ilk Türk devletidir. Bu nedenle Anadolu’nun fethi, Türkleşme ve İslâmlaşması meselesini çok iyi anlayabilmek için Danişmendliler ile onların burada takip ettikleri kültürel politikaların bilinmesi gerekmektedir. Çünkü Danişmendlilerin Anadolu’da ilk Türkleşme ve İslâmlaşma hareketini başlatmalarının yanı sıra ilk defa bilimsel faaliyetler ile ve imar hareketlerine girişmeleri onların önemini oldukça artırmaktadır. Özellikle takip ettikleri gazilik ülküsü ve Türkmencilik mefkûresine dayalı kültürel politikalar Danişmend İli’nde farklı bir kültürel karakterin yerleşmesine neden olmuştur. Bu kültürel yapının Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar dönemlerinde devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki kültürel faaliyetleri de tam olarak anlayabilmek için, Danişmendli dönemini bilmek gerekmektedir. Meseleye bu şekilde yaklaşıldığında Danişmendlilerin hem siyasi ve hem de kültürel yönlerden ele alınarak incelenmesi zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu sempozyumda Anadolu’nun tarihinde çok önemli bir tarihi halkayı oluşturan ve etkileri günümüze kadar gelen Danişmendlileri siyasi tarih, teşkilat, bilim ve düşünce, edebiyat ve sanat vb. bütün yönleriyle ele almak istiyoruz.

SEMPOZYUM TEMA VE KONULARI

I. TEMA: DANİŞMENDLİLERİN SİYASÎ TARİHİ
Danişmendlilerin Menşei ve Soyu
Danişmend Gazi’nin Anadolu’ya Gelişi ve Danişmendli Fetihleri
Danişmendlilerin Diğer Devletlerle İlişkileri ve Mücadeleleri:
(Trabzon Rum İmparatorluğu, Haçlılar, Bizans İmparatorluğu, Kilikya Ermenileri, Büyük Selçuklu Devleti, Abbasi Halifeliği, Türkiye Selçuklu Devleti, Artuklular, Mengücekler, Saltuklular, Musul Atabeyliği)

Danişmendlilerin Bölünmesi ve Yıkılışı
Danişmendli Emirlerin Faaliyetleri

II. TEMA: DEVLET YAPISI VE TEŞKİLATI
Devlet ve Saray Teşkilatı
İdarî Teşkilat
Askerî Teşkilat
Adliye Teşkilatı
Toprak İdaresi

III. TEMA: SOSYAL VE EKONOMİK HAYATI
Sosyal Yapı
Ekonomik Hayat (Tarım, Ticaret ve Endüstri)
Danişmendli Şehirleri

IV. TEMA: KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
Dinî Hayat
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında Danişmendlilerin Rolü
Danişmendliler Dönemi Bilim ve Düşünce Hayatı
Danişmendli Medreseleri
Danişmendliler Dönemi İlmî Hayat: Dil, Şiir ve Edebiyat
Danişmendliler Dönemi Sanat Eserleri ve Mimari