CUMHURİYETİN 50. YILINDA BİŞKEK KENTİ 2040 YILI GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI

Genel Tanıtım
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğince bu yıl Altıncısı düzenlenen Türk Dünyası Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik Kurultayı’na Bişkek ev sahipliği yapacaktır. Kurultay tamamlandıktan sonra Bişkek kentine kalıcı bir eser bırakmak amacıyla Kurultay Yürütme Kurulu tarafından, Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazanmasının 50. yılı olan 2040 yılı için Bişkek kentinin gelişme planının hazırlanmasına yönelik bir yarışmanın düzenlenmesine karar verilmiştir. Yarışma sonucunda, 2040 hedef yılına gelindiğinde kentin planlı ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlayacak kentsel gelişme fikirlerinin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile Bişkek Belediye Başkanlığı ve Kırgız Cumhuriyeti Mimarlar Birliğinin ortak çalışması ile düzenlenmektedir. Yarışma bütçesi Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğince sağlanmış, yarışma için gerekli olan teknik veriler, bilgiler ve belgeler ise Bişkek Belediye Başkanlığından temin edilmiştir. Şartname ise Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teknik desteği ile hazırlanmıştır.

Yarışmacılardan, Türk Dünyası’nın tarihi ve kültürel mirasının izlerini taşıyan ve diğer tüm Türk şehirlerine ve hatta dünyaya örnek olacak bir Türk kentinin meydana getirilmesi için özgün ve serbest düşünce ve önerilerinin ortaya konulması beklenmektedir. Yarışma tamamlandıktan sonra ödül kazanan yarışmacılar, fikirlerini kısmen veya tamamen hayata geçirmek konusunda Bişkek Belediye Başkanlığı ile çalışmalarını sürdürme ve ilave detay projeler hazırlama imkanı bulacaklardır. Böylece, Kurultay’da planlı ve yaşanabilir örnek Türk şehri olacak Bişkek’in temelleri hep birlikte atılmış olacaktır.

Yarışmanın Dayanağı
Bu yarışma, 6. Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı kapsamında Kurultayı Yürütme Kurulu ve Bişkek Belediye Başkanlığının ortak iradesi ve kararı ile düzenlenmiştir.

Yarışmanın Amacı
• Bişkek kentinin tarihten ve kültüründen, doğal yapısından ve coğrafyasından, sosyal ve ekonomik yapısından gelen tüm özelliklerinin ortaya çıkarılmasını, zenginleştirerek geleceğe aktarılmasını sağlayacak kentsel gelişme önerilerini almak,
• Mevcut kararlara ve uygulamalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşımları görmek,
• Kente kentin özelliklerine ve değerlerine uygun kimlik kazandıracak, marka değeri verecek gelişme fikirlerini almak,
• Farklı fikirlerin ve çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamaktır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma; tek kademeli fikir yarışması olarak düzenlenecektir.

Katılım Koşulları
Yarışmaya, şehir planlama, mimarlık, kentsel tasarım veya peyzaj mimarlığı alanlarında faaliyet gösteren kişi veya firmalar ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilirler. Yarışma, niteliği gereği farklı meslek dallarından oluşan bir ekip çalışması gerektirdiğinden bireysel katılım yerine ekip oluşturulması ve ekiplerin ilgili diğer meslek alanlarından uzmanları da bulundurmaları önem taşımaktadır.

Yarışmacılardan, idareyle ilişkilerini yürütmek üzere ekip temsilcisi belirlemeleri gerekir. Ayrıca, ekiplerin deneyim ve mesleki faaliyetleri dikkate alınarak bir ekip lideri belirlemeleri gerekmektedir. Yarışma ekibini oluşturan üyelerin her biri İdareye karşı birlikte ve bireysel olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
• Ekiplerin şehir planlama, mimarlık, kentsel tasarım veya peyzaj mimarlığı alanlarında faaliyet gösteren kişi veya firmalardan oluşması,
• Ekiplerde yer alacak meslek ve uzmanlık mensuplarının, konularında en az lisans diplomasına sahip olmaları veya üniversite öğrencisi olmaları,
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamaları,
• Yarışmayı yapan İdare adına hareket eden teknik danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamaları,

Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi : 5 Mayıs 2014
Son Soru Sorma Tarihi: 20 Haziran 2014, 17.00
Yanıtlar İçin Son Tarih : 30 Haziran 2014, 17.00
Projelerin Son Teslim Tarihi : 23 Ağustos 2014, 17.00
Jürinin Toplanacağı Tarih : 26 Ağustos 2014, 09.00
Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi : 3 Eylül 2014
Ödül Töreni Tarihi ve Yeri : 3 Eylül 2014, Kırgız Milli Filarmoni Salonu
Sergi Tarihi ve Yeri : Daha sonra açıklanacaktır

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Danışman jüri üyeleri alfabetik sıra ile şu isimlerden oluşmaktadır.
1. Prof. Dr. Akımbek ABDIKALIKOV (Kırgızistan İnşaat, Ulaştırma ve Mimarlık Üniversitesi Rektörü)
2. Prof. Dr. Amirlan Aidarbekovich KUSAİNOV (Kazak Amerikan Üniversitesi Rektörü)
3. Prof. Dr. Gülçöhre MEMMEDOVA (Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü)
4. Kubanıçbek KULMATOV (Bişkek Belediye Başkanı)
5. Mahir YAĞCILAR (Kosova Kamu Yönetimi Bakanı)
6. Turdubek MAMBETOV (Kırgızistan Mimarlık ve İnşaat Ajansı Başkanı)
7. Mehmet Cahit TURHAN (Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Genel Başkanı)
8. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı)
9. Tahmina TOKOEVA (Bişkek Belediye Meclis Üyesi – Mimarlık Komite Başkanı)
10. Yavuz Erdal KAYAPINAR (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü)

Asıl Jüri Üyeleri
Asıl jüri üyeleri alfabetik sıra ile şu isimlerden oluşmaktadır.
1. Ata KURBANLİEV (Türkmenistan Mimarlar Birliği Başkanı)
2. Bahrom USUPOV (Tacikistan Mimarlar Birliği Başkanı)
3. Baktıbek ABDİEV (Bişkek Şehri Başmimarı)
4. Belek SARYMSAKOV (Kırgızistan Mimarlar Birliği Üyesi)
5. Esenjan BEKTASHEV (Kırgızistan Mimarlar Birliği Başkanı) (Jüri Başkanı)
6. Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ (T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı)
7. Kasım KAYIHAN (Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Şehircilik Komisyonu Başkanı)
8. Akmurza RUSTAMBEKOV (Kazakistan Mimarlar Birliği Başkanı)
9. Elbey KASIMZADE (Azerbaycan Mimarlar Birliği Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri
Yedek jüri üyeleri asıl jüriden katılım sağlayamayacak üyelerin yerine geçme sırasına göre aşağıda verilmiştir.
1. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Yusuf AYDOĞAN (T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
2. Prof. Dr. Ravil MUKSİNOV (Kırgız Rus Slav Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve İnşaat Fakültesi Dekanı)
3. Prof. Dr. Oğuljeren HACIYEVA (TDMMB Türkmenistan Ülke Temsilcisi)
4. Hidayet UYSAL (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı)
5. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (T.C. Selçuk Üniversitesi Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı)

Raportörler
Raportörler alfabetik sırayla aşağıda verilmiştir.
1. Askhat TULEBERDİEV (Bişkek Şehri Başmimar Yardımcısı)
2. Januzak KULBATIROV (Başmimar, Kırgız Devlet Şehircilik Bilimsel Araştırma Enstitüsü)
3. Kaldıbek SATAEV (Kırgızistan İnşaat, Ulaştırma ve Mimarlık Üniversitesi, Tasarım Bölüm Başkanı)
4. Kemal Oğuz ÜMÜTLÜ (Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği İdari İşler Müdürü)
5. Musa ÖZALP (Y. Şehir Plancısı – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Yarışmacılardan İstenenler
1. Üst ölçekli bir sentez ve aynı zamanda stratejik kararlar ve tema paftası niteliğinde olacak, eşikleri, gelişme eğilimlerini, potansiyelleri, ana ulaşım ağını ve leke olarak fonksiyon dağılımı ortaya koyan bir kavramsal şema hazırlanacaktır.
2. Yarışmacı tarafından belirlenen kentsel gelişme senaryosuna göre proje alanında yer alması önerilen fonksiyon dağılımının, kaynak ve potansiyeller doğrultusunda koruma kullanma bölgelemelerinin, nüfus ve mekansal projeksiyonlar doğrultusunda yoğunluk ve kentsel yayılma öngörülerinin, temel arazi kullanım zonlarının, ana ulaşım tür ve kapasite önerilerinin, rekreasyon ve peyzaj düzenlemelerinin, stratejik kararların uygulama araçlarının ve modellerinin ortaya konulduğu master plan hazırlanacaktır.
3. Master Plan kararları doğrultusunda bir tanesi merkezde sınırları verilecek alan olmak üzere en az iki alanın “Kavramsal Kentsel Tasarım Projeleri” hazırlanacak ve üç boyutlu modellemelerle desteklenecektir.
4. Önerilen fikir ve projeleri, gerekçeleri, teknik detayları, dayanakları, açıklamaları, uygulanabilirlik senaryoları, fotoğrafları, grafikleri vb. dokümanları içeren proje raporu hazırlanacaktır.

Ödüller
Yarışma sonucunda verilecek ödüller şu şekilde belirlenmiştir.
1. Proje Ödülü : 150.000 Türk Lirası
2. Proje Ödülü : 70.000 Türk Lirası
3. Proje Ödülü : 30.000 Türk Lirası
Mansiyon : 10.000 Türk Lirası
Mansiyon : 10.000 Türk Lirası
Mansiyon : 10.000 Türk Lirası
Mansiyon : 10.000 Türk Lirası
Mansiyon : 10.000 Türk Lirası

Ödüllerinin Nasıl Ödeneceği
Yarışma sonucunun açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde kazananların ödülleri Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğince; yarışmacılar tarafından bildirilecek banka hesabına havale yoluyla ödenecektir. Ödül almaya hak kazanan yarışmacının yazılı talebi olması durumunda ödül bedeli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının yarışma sonucunun ilan tarihindeki satış kur değeri üzerinden Dolar ($) veya Euro (€) olarak da ödenebilecektir. Ülkelerin kendi bankacılık ve vergi hukukundan dolayı ortaya çıkabilecek havale ücreti, vergi, harç vb giderler yarışmacılara aittir.

Başvuru Bilgileri

Şartname ve eklerinin bedeli komisyon ve havale masrafları hariç net 50 USD olarak aşağıda belirtilen banka hesabına “Adı Soyadı – Bişkek Yarışma Katılım Bedeli” notuyla yatırılacaklardır. Banka dekontu ile aşağıda verilen Katılım Formunun [email protected] eposta adresine ya da (+90).312.3609088 nolu faksa iletilmesi sonrasında şartname ekleri, yarışmacının e-posta adresine gönderilecek link ve parola ile internet üzerinden alınacaktır.

Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı : Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Banka Adı : Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankası
Şube : Çankaya
Şube Kodu : 9219
SWIFT : TRHBTR2A
USD IBAN No : TR480001200921900058000171

KATILIM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin