Cumhuriyetin 100. Anısına Yılı Resim Yarışması

Resim Yarışması
Cumhuriyet Resim Yarışması

Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Kırşehir Belediyesi ulusal katılıma açık bir resim
yarışması düzenlemeyi ve bu alanın sanatçılarına destek vermeyi amaçlamaktadır. Kırşehir,
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dâhil edilmiş tek şehirdir. Ahilik, Âşıklık
ve Abdallık gibi kadim gelenekleri ile ülkemizin en zengin kültür ve sanat şehirlerinden
biridir. Kırşehir Belediyesi, müzik alanında ulusal ve uluslararası ölçekte birçok taahhüdünü
yerine getirmiş olup, sanatın diğer disiplinlerine de destek olarak etkinliklerine devam
etmektedir. Kenti, sanatın her alanında çağın gereksinimlerine cevap verebilen bir marka
değerine kavuşturmayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU ve KATILIM KOŞULLARI
– Resim yarışmasına katılım için eser konusu serbesttir ve katılım ücretsizdir.
– Yarışma için gönderilen eserlerin kargo ücretleri Kırşehir Belediyesi tarafından
karşılanacaktır. (Alıcı Ödemeli Eser Gönderimi PTT Müşteri No: 701891358)
– Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları hariç, 18 yaşını
doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin katılımına açıktır.
– Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı
olmaması gerekmektedir.
– Katılımcılar tuval üzerine yapılmış kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve
malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
– Kopya, taklit, röprodüksiyon vb. çalışmalar ile başvuru yapılmamalıdır.
– Her yarışmacı, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve
sergilenmemiş (sosyal medya platformları da dâhil) en fazla iki eser ile katılabilir.
– Başvurular, Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü adresine elden veya kargo yolu ile yapılacaktır.
– Yarışmacılar, Eser Sahibi Bilgi Formunu (Form-1) doldurup imzalayarak çalışmaların
arkasına yapıştırılmış şekilde teslim etmelidirler.
– Kargo yoluyla gönderilecek eserlerin hasar görmesi durumunda tüm sorumluluk
katılımcılara aittir.
– Eser boyutunun kısa kenarı 70 cm’den küçük ve uzun kenarı 150 cm’den büyük
olmamalıdır.
– Teslim edilen eserler, Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazananlar ve
sergilenmeye değer bulunanlar belirlenecektir.
– Yarışma şartnamesine uymayan ve sergilenmeye hazır bulunmayan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Başarı ve mansiyon ödülü kazanan eserler tüm telif haklarıyla birlikte Kırşehir
Belediyesine devredilecektir. Sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahiplerine katılım
belgesi düzenlenecek olup; eserlerini Kırşehir Belediyesine hibe etmek isteyen
yarışmacılara ise ayrıca teşekkür belgesi verilecektir. Yarışmada ödül ve sergilenme
değer bulunan eserler için e-katalog yayımlanacaktır.

ÖDÜLLER
Başarı Ödülü 3 ADET 15.000 TL.
Mansiyon 3 ADET 5.000 TL.

Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Danışma Bürosu (Tel: 0 386 502 0002)

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
– Yarışma sonuçları Kırşehir Belediyesi web sayfasında açıklanacak olup, ödül ve sergileme hakkı
kazananlara ayrıca duyurulacaktır.
– Yarışma sonucunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif
haklarıyla Kırşehir Belediyesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.
– Kırşehir Belediyesi ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; kuruma ait internet
sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim
faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme
hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip
olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından
şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
– Ödül ve mansiyon alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve
mansiyon alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her
ne nam altında olursa olsun Kırşehir Belediyesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
– Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları
bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte
bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti
etmektedir.
– Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki
sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Eser Gönderi Başlama Tarihi: 1 Nisan 2023
Bitiş Tarihi: 2 Ekim 2023
Seçici Kurul Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 3- 10 Ekim 2023
Yarışma Sonuçlarının Duyurulması: 11-15 Ekim 2023
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 29 Ekim 2023

ESER KARGO GÖNDERİM PTT MÜŞTERİ NO: 701891358