Çukurova’nın Renkleri Fotoğraf Yarışması

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
“Çukurova’nın Renkleri” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
Çukurova (Adana ve Mersin)’nın; coğrafi, kültürel değerleri, tarihi ve turistik zenginlikleri ve tabiat
varlıklarının ülkemiz genelinde tanıtılması; bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Çukurova’nın güzelliklerini ve burada gerçekleştirilen çeşitli aktiviteleri anlatan fotoğrafların
katılacağı yarışmayla temel hedefimiz Adana ve Mersin’in içinde bulunduğu Çukurova’nın
– Turizmin her çeşidine hitap eden;
– Zengin bir tarihi geçmişe sahip;
– Özgün kültürel değerleri bulunduran;
– Eşsiz ve güzel bir doğası bulunan;
– Her yönüyle güzel, ilgi çekici, canlı bir bölge imajını güçlendirmek ve kayıt altına almaktır.
– Tarihi, doğası, kültürüyle tüm turizm türlerine hitap eden Çukurova Bölgesi’nin potansiyelinin
tanıtılması;
– Bölge turizminin canlandırılması;
– Bölge halkının, turistik değerler konusunda farkındalığının arttırılması;
– Çukurova Kalkınma Ajansı olarak ülkemiz fotoğrafçılığının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMA KURALLARI:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, ÇKA Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile TFSF
temsilcisi ve bunların birinci dereceden akrabaları dışında, amatör ve profesyonel tüm
fotoğrafçılar katılabilir.
Yarışma tek bölümlüdür: Sayısal Renkli (Digital Color) fotoğraf > (DC).
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
Fotoğraflar 2015 yılında, Adana ve Mersin İl sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan
fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada
ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılan kişi hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu
iptal durumu, diğer ödül ve sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.

Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1
(bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural
ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında
yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı süren katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

FOTOĞRAFLARIN TELİF (KULLANIM) HAKKI:
Katılımcı; dereceye giren, ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan
fotoğraflarının Çukurova Kalkınma Ajansı ile bağlı bulunduğu üst ve ast kamu kurumlarında, her
türlü basılı, tanıtım yayınlarında, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının isminin kullanılması
şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış
olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Çukurova Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğini
kabul eder. Bu fotoğrafların kullanım hakkı Çukurova Kalkınma Ajansı ve fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alınan eserler Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kitap,
reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla
kullanılabilir (Afiş, kolaj vb gibi isim yazmanın mümkün olmadığı durumlarda fotoğrafçının ismi
yazılmayabilir). Çukurova Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar,
sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar basın, sosyal medya, http://www.cka.org.tr ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacaktır.
Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer
alacaktır.
Ayrıca, Çukurova Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, 150 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu
takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini
belirterek faaliyetlerinde kullanabilir (Afiş, kolaj vb gibi isim yazmanın mümkün olmadığı
durumlarda fotoğrafçının ismi yazılmayabilir). Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu
maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.

Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgi ve işaretler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların
boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu
(Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Adana’da çektiği “Anavarza” adlı 1
no’lu fotoğrafı için “TRomeryDC1_adana_anavarza” veya Mersin’de çektiği “Kızkalesi” adlı
fotoğraf için “TRomeryDC2_mersin_kizkalesi” gibi.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı
anlamına gelmez.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çukurova Kalkınma Ajansı
sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
1- Abdulla SERT Fotoğraf Sanatçısı
2- Mehmet İLBAYSÖZÜ Fotoğraf Sanatçısı
3- Dr. Lütfi ALTUNSU Çukurova Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter
4- Mustafa ESER Fotoğraf Sanatçısı
5- Mustafa İŞLER Çukurova Kalkınma Ajansı, Kıdemli Uzman
6- Reşit TOK Fotoğraf Sanatçısı
7- Dr. Selman Vefa YILDIRIM Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır)
TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim TUTAK

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 01 Eylül 2015
Son Katılım Tarihi : 30 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 06 Aralık 2015
Sonuç Bildirimi : 11 Aralık 2015
Ödül Töreni Yeri ve Tarihi : Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından daha sonra ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI, ÖDÜLLERİN ÖDENMESİ:
Sonuçlar, Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın, sosyal medya ve
www.cka.org.tr ile http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinden
duyurulacaktır.
Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna
hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş
bırakılacaktır.
Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.
Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/IBAN numaralarına ÇKA tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap
numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir
talebi olamaz.

ÖDÜLLER:
Birincilik : 5.000.- TL + Plaket
İkincilik : 4.000.- TL + Plaket
Üçüncülük : 3.000.- TL + Plaket
Mansiyon : 1000.- TL + Plaket
Adana 2015 Özel Ödülü : 1000.- TL + Plaket
Mersin2015 Özel Ödülü : 1000.- TL + Plaket
ÇKA Özel Ödülü : 1000.- TL + Plaket
Sergileme (En fazla 50 adet) : 150.- TL + Katılım Belgesi
(Ödül bedelleri net sayılardır.)

YARIŞMA YÖNETİMİ:
Dr. Lütfi ALTUNSU
Ertan ZİBEL
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Adana: Zeynep KURTARAN (Tel: 0322 363 00 40 (138), E-posta: zeynep.kurtaran@cka.org.tr)
Mersin: Fatma Çetin YİĞİT (Tel: 0324 237 80 86, E-posta: fatma.yigit@cka.org.tr)
DÜZENLEYİCİ KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Sabancı İş Merkezi Kat: 7 Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 363 00 40
E-posta: yarisma@cka.org.tr
ÇKA Mersin Yatırım Destek Ofisi
Üç Ocak Mah. Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası Kompleksi Kat: 2 No: 3/21
Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 237 80 86
E-posta: yarisma@cka.org.tr
5 / 5
FOTOĞRAF YÜKLEME ADRESİ:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/062 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.