ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
23., 25.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca
yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara
haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten
dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, Doçentlik belgesinin
onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı
(6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda
bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine
nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin
onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört
(4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda
bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine
nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, Doktora
belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4)
takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
– 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25.ve 26. maddelerinde belirtilen
asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından
kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları
sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler
adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine
ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi
içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular
internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere
yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate
alınmayacaktır.