ÇUHADAROĞLU ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

ÇUHADAROĞLU ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, her yıl tekrarlanan, ulusal, tek kademeli öğrenci proje yarışmasını duyuruyor. Yapı ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden, bu yıl on beşincisi düzenlenecek yarışmanın konusu “Kent Odaları” olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

“Oda gerçek ve hayali bir kutudur…Oda korur: Kendini, düşüncelerini, mektuplarını, eşyalarını. Siperdir: Davetsiz misafirleri uzaklaştırır. Sığınaktır: Misafir eder. Depodur: Biriktirir. Her oda az çok bir “harikalar odasıdır”…(Perrot:12)

Oda sözcüğünün etimolojik kökeni Türkçe’de ateş ve içinde ateşin yakıldığı çadır sözcüğüne (ot –otağ) ulaşır. Göçebe toplumun yaşamın sürmesi için gereken enerji kaynağını, yaşamın mekân birimini tanımlamak için kullanması ilginçtir. Sözlükler hücre, göz vb. sözcükleri oda ile eşanlamlı olarak önerirler ve sözcüğün çağrışımlarını çoğaltırlar. Avrupa kültüründe ise Yunanlıların kamara’sı ve Romalıların cubiculum’u, benzer bir temel mekân biriminin geçmişteki dilsel karşılıklarıdır.

Michel Perrot Odaların Tarihi kitabında bu birimin tarihte ve edebiyatta izlerini sürerken odanın insanların yüzyıllar boyunca aradığı dinlenme mekânına karşılık geldiğini; manastır hücresi, derebeyi kulesi, köylünün kapalı ahşap yatağı, gezinti teknelerinin ya da birinci sınıf tren vagonlarının kompartımanları… hepsi ve daha fazlasının, bireyselliğin yaşandığı, özel yaşamın ifadesini bulduğu, inzivaya çekilme biçimlerinin ana çizgilerini oluşturduğunu yazar.

Ancak odanın benzer olduğu kadar farklı, evrensel olduğu kadar bireysel deneyimlerin mekânı olduğuna da işaret eder. Belleği biçimlendiren zamanın izlerini taşıyan oda, aynı zamanda her yaş ve koşuldan insanlar için tekrarların sonsuzluk boyutuna ulaştığı “geçmeyen bir zamanın” durağanlığının da içinde yer alır.

Bireyselliği vurgulayan tanımlarına karşın oda sözcüğü zamanla anlam kaymasına uğramış ve bireyin ötesindeki toplumsal birimleri de içerecek şekilde kullanılmıştır. Örneğin geleneksel kültürde ‘Köy Odası’, köyün sosyal merkezine dönüşür. Oda modern yaşamda da çok anlamlılığını sürdürür. Belirgin bir işleve yönelik fiziki bir mekânın karşılığı olarak kullanıldığı gibi sanatsal, teknik, hukuki ve politik anlamlar da içerir. Farklı dillerde esnaf, ticaret, meslek kuruluşlarından, idari örgütlenmenin karar verme birimlerinde de oda sözcüğü karşımıza çıkar.

‘Kent’ ve ‘oda’ birbirine zıt bir dizi niteliğe sahip olduğu düşünülen iki farklı kavramdır. Üst ölçekle ilişkilendirilen kent kavramı, alt ölçekle ilişkilendirilen oda kavramını kapsamanın yanı sıra, kamusal ve özel bir çok alanı da içine alır. Kentsel mekân, çok sayıda bireyin karşılaştığı planlı ya da plansız şekilde bir araya geldiği açık ve kamusal alanlardan oluşur. Oda ise sınırlı sayıda kullanıcının görece kapalı ve özel alanıdır. Gündelik yaşam ise bu iki kavramı bir akış içinde bir araya getirir. Bir anlamda, kent ve oda gündelik yaşamın iki farklı sahnesidir.

Bu yarışma gündelik yaşamın akışkanlığı ve doğurganlığından yola çıkarak, değişken gündelik yaşam etkinliklerine yönelik, üretim, etkileşim, paylaşım, yenilenme, sosyalleşme, dinlenme, vb. mekânları üretilmesini amaçlar. Bu bağlamda yarışmacılardan, ‘kent’ ve ‘oda’ kavramlarını sorgulayarak bir araya getiren, kentlilerin gündelik yaşamını destekleyecek, kamusal mekânı canlandıracak, geliştirecek ve dönüştürecek, herkes için kapsayıcı ve erişilebilir bir mekân veya mekânlar dizisi tasarlamaları beklenmektedir. Yarışmacılar tekil bir mekân önerebilecekleri gibi bulunduğu kentsel odağın bütününe hitap eden bir mekânlar sistemi de geliştirebilir

YER

Proje alanı herhangi bir kentte olabilir. Yarışmacılardan tasarımlarını yapacakları yer ve bağlamı seçerken o kentin odak noktalarını dikkate almaları beklenmektedir. Seçilen kentsel bağlamın uygun teknik ve ölçekte tanıtılması gerekmektedir.

PROGRAM

Yarışmacılardan bir senaryo geliştirmeleri ve bu senaryo doğrultusunda bir program önermeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Başvuru Formunu eksiksiz doldurması, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanan duyuruları, ve bu adres üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri e-mail aracılığıyla hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını takip etmesi beklenmektedir.
2. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olduktan ve ön başvurularını ( Başvuru Formu ile) tamamladıktan sonra katılım sağlayabilirler. Sistem üzerinden öncelikle üyeliğini tamamlayıp, ardından yarışma katılım formunu imzalayıp, eksiksiz ve hatasız doldurarak sisteme yükleyen öğrenciler yarışmaya katılım hakkı kazanmaktadır. Yarışma katılım formunu dolduran, imzalayan ve sisteme yükleyen öğrencinin ön başvurusu tamamlanmış sayılmaktadır. Başvuru aşama ve detayları için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret edilmelidir.
3. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar/ üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir.
4. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Grup katılımlarında, üniversitelerin farklı bölümlerinde (mimarlık bölümü dışında herhangi bir bölüm) öğrenim gören lisans öğrencileri, ekip liderleri ile yarışmaya katılabilmektedir. Ekip katılımlarında ekibe dahil olan ekip üyeleri ya da lideri dilerse yarışmaya ayrıca bireysel katılımda bulunabilmektedir. Bu durumda yarışmaya katılacak öğrencinin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden bireysel katılımı ile yeniden başvuru formu doldurması ve ön başvuru yapması şartı aranır.
5. Ekip katılımlarında da bireysel katılımlarda olduğu gibi sistem üzerinden ön başvuru yapılmalıdır. Ekip katılımlarda seçilecek ekip lideri sisteme kayıt olmalı, kendisi ile birlikte, tüm ekip üyeleri için gerekli olacak yarışma katılım belgelerinin sistem üzerinden gönderimini eksiksiz tamamlamalıdır. Ekip lideri; www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan kayıtlı bilgileri üzerinden e-mail aracılığıyla, (yarışma takviminde belirlenen zamanlar dâhilinde) ekibi adına iletişime geçecek kişi olacaktır.
6. 2018 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin öğrenci işlerinden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Bu belge eğitim- öğretim dönemi tatile girmeden evvel ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri Bölümü’nden alınmalıdır. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sıkıntı yaşamaması adına yarışma ilan edildikten çok kısa bir sonra, ön başvurusunu tamamlaması akabinde, üniversitesinin öğrenci işlerinden öğrenci belgesini alması önerilmektedir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçersiz sayılacaktır.
7. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.
8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
9. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir. Teslim edilen tüm projeler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arşivinde kalacaktır.
10. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
11. Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri heyeti ve raportörler ile direk temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden ÇUHADAROĞLU’na iletilecektir.
12. Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri ve takvimde belirtilen tarihlere uymaları gerekmektedir.
13. Proje teslim süresini geçiren, belgelerini eksik-hatalı gönderen yahut www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, kargodan ya da ambalaj hatasından kaynaklı hasarlı proje teslim eden tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
14. Proje teslimlerinin kargo nedenli hasar görmesinden ÇUHADAROĞLU yahut ODTÜ sorumlu değildir. Kargo hasarlı projeler değerlendirmeye alınmaz.

15. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Diskalifiye Edilme Şartları;

1. Jüri heyeti ve raportörlerle direk temasa geçme durumlarında,
2. Şartnamede belirtilen tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi, eksik-hatalı yerine getirilmesi durumlarında,
3. Yarışmacıların seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları ispat edildiğinde,
4. Yarışmaya katılan projenin daha önce başka bir yerde yayınlanmış ya da başka bir yarışmaya katılmış olması durumunda,
5. www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden ön başvuru yapılarak yarışma katılım formunun sistem üzerinden doldurulmaması ve imzalı nüshasının sisteme yüklenmemesi durumunda, yarışmacı / yarışmacılar fiziki proje teslimi yapmalarına rağmen diskalifiye edilecek ve projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1. Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller: (2 adet yatay A1 boyutunda sert zemin (fotoblok) üzerine basılmış pafta üzerine)
a. Planlar, Kesitler, Görünüşler (Çizim teknikleri ve uygun ölçek/ölçekler katılımcılar tarafından belirlenecektir.)
b. Perspektifler, Eskizler, Diyagramlar, Şemalar, Model görünümleri

2. Açıklama raporu: (En fazla 500 kelime olmak üzere, 12 punto ile yazılacak, A4 boyutunda basılacaktır.)

3. Kimlik zarfı: Projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde – el yazısı olmamak koşulu ile – “Çuhadaroğlu Alüminyum 2018 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf koyulacaktır. Kimlik zarfı içine;
a. www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan imzalı “Yarışma Katılım Formu” (Bireysel başvurularda başvuran öğrenci tarafından, ekip olarak katılım durumunda, ekip liderlerince ekibe dahil her katılımcı üye için imzalı, doldurulmuş olmalıdır.),
b. Üniversitenin öğrenci işleri bölümünden onaylı öğrenci belgesi,
c. TC kimlik No’lu bir kimlik belgesinin fotokopisi,

konulmalıdır.

4. Yarışmaya ön başvuru sürecinde yapılması gerekenler bölümünde belirtilen taleplerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden sisteme yüklenmesi gereklidir.

YARIŞMA SÜRECİ

Yarışmaya Ön Başvuru sürecinde yapılması gerekenler:

Ön başvurular, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yapılır. Yarışmaya katılacak öğrenciler kullanıcı adı ve şifre ile üyeliklerini oluştururlar. Yarışmaya katılım sağlamak için yarışma katılım formunu doldurup, imzalayıp sisteme yüklerler. Yarışma süresince tüm bilgilendirmeler yarışma takvimine göre bu sistem üzerinden öğrencilere, öğrencilerin başvuru formunda belirttiği e-mail hesapları üzerinden iletilmektedir. Sisteme kayıt olup, başvuru formunu dolduran ve sisteme yükleyen her öğrenciye sistem 5 rakamlı bir rumuz verir. Sistem tarafından verilen beş haneli rumuzun; fiziki proje teslimlerinde paftalarının, pafta ile iletilecek açıklama raporunun ve kimlik zarfının sağ üst köşesine yazılması gerekmektedir.

www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde, öğrenciler altta belirtilmiş maddeleri;

1. Kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini,
2. Yarışma katılım formunu (imzalı hali),
3. Nüfus Cüzdanı kopyasını,
4. Öğrenci belgesini,
5. Fiziki proje teslimlerinde şartnamede belirtilen gün ve saate sadık kalacak şekilde ibraz ettiği kargo teslim tutanağını,
6. Yarışma paftalarının tamamını (katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş .tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte),
7. Mimari açıklama raporunu (.txt , .doc ya da .docx formatında)

sisteme yüklemelidir.

Yarışmacı istenen tüm dokümanları kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girdikten sonra, yarışma takviminde belirtilen süreler dahilinde sisteme yüklemelidir.

Ekip katılımlarında, ekip üyelerinin yukarıda talep edilen bu belgelerini, ekip lideri sisteme yükleyecektir.

Yarışmaya Fiziki Başvuru sırasında öğrencilerin elden yada kargo ile teslim etmesi gerekenler:

Yarışmacılardan istenenler bölümünde yer alan şartlara göre proje paftaları, açıklama raporu ve kimlik zarfı rumuz ve ambalaj esaslarına uygun olarak kargo yoluyla ya da elden teslim adresine gönderilmelidir.

Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer alan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Paftaların projelerin görünmeyeceği bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfları, jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra açılır ve tüm katılımcıların kimlikleri yarışma tutanağında yer alır.

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Beş rakamdan oluşan rumuz www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yarışmaya katılacak öğrenciler üye olduklarında sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Bu rumuz,

• Teslimi yapılacak paftaların,
• Paftalarla beraber teslim edilecek açıklama raporunun,
• Kimlik zarfının,
• Ambalajın,

sağ üst köşesine yazılacaktır. Proje paftasının üzerinde ya da kimlik zarfının üstünde rumuz yazılmadan teslim edilmiş projeler için raportörler tutanak tutmaktadır.
Projelerin zarar ve hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Gönderilecek ambalaj, kutu, koli üzerinde, üstünde, yanında, başka bir marka veya kurumun reklamı olmamalıdır.

Proje teslimlerinde paftalar, açıklama raporu ve kimlik zarfı dış etkilerden zarar görmeyecek şekilde bir paket içerisinde teslim edilmelidir.

YARIŞMA TAKVİMİ

4 Mayıs 2018 : Yarışmanın duyurulması
11 Haziran 2018 : Soru sorulması için son tarih
22 Haziran 2018 : Soruların yanıtlanması
03 Eylül 2018 : Proje teslimi, saat 17.00’ye kadar
:Ön başvuru son tarihi saat 17:00‘ye kadar ; www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden ön başvuruların son günü
13 Eylül 2018 : Jüri değerlendirme süreci
17 Eylül 2018 : Sonuçların duyurulması
26 Ekim 2018 : Sergi açılışı
2 Kasım 2018 : Kolokyum ve ödül töreni

• Yarışma şartnamesi ve ilanı 4 Mayıs 2018 tarihinden itibaren www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, ön başvuru üzerinden sisteme üye olmalı ve yarışma katılım formunu doldurmalıdır. Yarışmacıların bu başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgileri (e-mail, telefon, adres vb.) üzerinden yarışma süresince iletişim sağlanacaktır. www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde, başvuru aşamasında yer alan “Yarışma Katılım Formu” en geç 03 Eylül 2018 saat 17.00’ye kadar doldurulmalıdır.
• Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrencilerin, Yarışma Katılım Formu’nu imzaladıktan sonra taranmış kopyasını sisteme yüklemesi zorunludur. Bu formun fiziki proje teslimleri yapılırken, gönderilecek kimlik zarfının içine asıl, imzalı nüshası konulacaktır. Ekip katılımlarında, doldurulan ‘Yarışma Katılım Formu’ tüm ekip üyeleri tarafından imzalanmalıdır.
• Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 11 Haziran 2018 saat 17.00’ye kadar www.ogrenciprojeyarismasi.com adresi üzerinden ileteceklerdir.
• Sorular ve yanıtları 22 Haziran 2018 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.
• Projenin teslim tarihi ve ön başvuru formunun son doldurulma ve sisteme yüklenme tarihi 03 Eylül 2018 günü saat 17.00’dir.
• Yarışma sonuçları 17 Eylül 2018 günü açıklanacaktır.
• Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yarışmacıların yarışma katılım formunda belirttiği adreslerine yapılacaktır. Ayrıca www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yayınlanacaktır.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Proje teslim tarihi en geç 03 Eylül 2018 Pazartesi günüdür. Projelerin bu tarihte saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin de 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar kargoya verilmiş olması ve kargoya verildiğine dair kargo teslim tutanağının taratılmış kopyasının (Bazı kargo faturalarında teslim saati ve tarihi bilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle teslim tutanağı talep edilmiştir) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden 04 Eylül 2018 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Kargo teslim sürelerinin 1-3 iş günü arasında değiştiği bazı şehirlerde, kargoya verilen projelerin ise en geç 06 Eylül 2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar proje teslim adresine ulaştırılmış olması beklenmektedir. Kargo teslim tutanağı sisteme yüklenmeyen, 03 Eylül 2018 tarihinden sonra kargoya verilen veya 06 Eylül 2018 tarihinden sonra proje teslim adresine ulaşan projeler kabul edilmeyecektir. Elden ya da kargo ile teslim aşağıdaki adrese yapılacaktır.

Proje Teslim Adresi:

Elden Teslim;

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Üniversiteler Mh., 06800, Çankaya/Ankara Sn. Araş. Gör. Neris Parlak ve Sn. Araş. Gör. Ensar Temizel dikkatine gönderilecektir. İmza karşılığı teslim edilir.

Kargo Teslimi;

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Üniversiteler Mh., 06800, Çankaya/Ankara Sn. Araş. Gör. Neris Parlak ve Sn. Araş. Gör. Ensar Temizel dikkatine gönderilecektir. Kargo ibraz fişi sisteme yüklenecektir.

Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden sonra ulaşan hiçbir proje jüri değerlendirmesine alınmayacaktır.

Uyarı: ÇUHADAROĞLU, ilgili kişilere ve adrese teslim edilmeyen ya da kargoda kaybolan projelerden sorumlu değildir.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma Şartnamesi ve Yarışma Katılım Formu www.ogrenciprojeyarismasi.com web sitesinde yer alacaktır.

ÖDÜLLER

1. Ödül 6000 TL
2. Ödül 4000 TL
3. Ödül 3000 TL
Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3 adet)

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ

2018 Yılı Asli Jüri Üyeleri: İmza

Haluk Zelef (Doç. Dr., ODTÜ) (Jüri Başkanı)
Cânâ Bilsel (Prof. Dr., ODTÜ)
Esin Boyacıoğlu (Prof. Dr., GAZİ ÜNİV.)
Berin Gür (Prof. Dr., TEDÜ)
İnci Kale Basa (Doç. Dr., ODTÜ)
Semra Uygur (Y. Mimar, ODTÜ)
Doç.Dr. Haluk Zelef (ODTÜ) (Jüri Başkanı)
Kerem Yazgan (Dr., Y. Mimar, ODTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:
Ela Alanyalı Aral (Doç. Dr., ODTÜ)
İpek Gürsel Dino (Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ)

Raportörler:
Neris Parlak (Araş. Gör., ODTÜ)
Ensar Temizel (Araş. Gör., ODTÜ)

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ

2018 Yılı Asli Jüri Üyeleri: İmza

Haluk Zelef (Doç. Dr., ODTÜ) (Jüri Başkanı)
Cânâ Bilsel (Prof. Dr., ODTÜ)
Esin Boyacıoğlu (Prof. Dr., GAZİ ÜNİV.)
Berin Gür (Prof. Dr., TEDÜ)
İnci Kale Basa (Doç. Dr., ODTÜ)
Semra Uygur (Y. Mimar, ODTÜ)
Doç.Dr. Haluk Zelef (ODTÜ) (Jüri Başkanı)
Kerem Yazgan (Dr., Y. Mimar, ODTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:
Ela Alanyalı Aral (Doç. Dr., ODTÜ)
İpek Gürsel Dino (Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ)

Raportörler:
Neris Parlak (Araş. Gör., ODTÜ)
Ensar Temizel (Araş. Gör., ODTÜ)