Coğrafya Örnek Proje konuları

Coğrafya Örnek Proje konuları

Yeryüzünün herhangi bir bölgesinin ( Dağ, ova, vadi, plato, havza, yerleşim yeri vb ) fiziki, beşeri ve ekonomik unsurlarının coğrafya ilkelerine bağlı kalınarak araştırılması
Belli bir bölgede veya yerleşim yerinde deprem, kütle hareketleri, erozyon,
heyelan, sel vb. doğal olayların ortaya çıkış nedenleri, yerleşmeler üzerideki
etkileri, çevreye verdiği zararlar ve alınabilecek muhtemel önlemler
Belli bir il örneğinde organize sanayi bölgesinin yer seçiminde hakim rüzgâr 
yönünün önemi ve sonuçları
Doğal hayatı olumsuz etkileyen insan faaliyetleri ve sonuçları 
Kıyı kullanım biçiminin yaşam üzerindeki etkisi ve neden olduğu sorunlar 
Sultan sazlığında yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından yağış miktarındaki 
değişimin incelenmesi
Belli bir bölgede veya yerleşim yerinde bitki örtüsünün çeşitliliğinin korunmasına 
yerel halkın katkısının sağlanması
Belli bir bölgede  ekoturizm faaliyetlerinin yerel kalkınma üzerine etkisi 
Konya Bölümünde obruk oluşumlarının sıklaşmasının şeker pancarı tarımı ile 
ilişkisi
Belli bir tarım bölgesinde  bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi 
konusunun değerlendirilmesi
Belli bir yerleşme yeri örneğinde termal su kaynaklarının neden olduğu çevre 
sorunları ve alınması gereken önlemler
Belirlenecek bir il örneğinde termal su kaynaklarının tarım amaçlı kullanımı 
Belli bir coğrafyada aşırı sulamanın taban suyu seviyesinin düşmesine etkisi
Belli bir yerleşim yeri örneğinde kültürel değerlerin turizm faaliyetlerinde alternatif
olanak olarak değerlendirilmesi