ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ESERİ YARIŞMASI

KALBEN DERNEĞİ
“ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ESERİ YARIŞMASI”

A. YARIŞMANIN AMACI
KALBEN, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği 2016
yılından bu yana devlet koruması altında yaşayan çocuk grubuyla çeşitli
faaliyetler yapmak amacıyla kurulmuş bir STK’dır.
2021 yılında dezavantajlı çocuk grubuyla tiyatro sanatını birleştirmek için
tiyatro yazma yarışması düzenlemektedir.
Bu yarışma ile KALBEN Derneği’nin kuruluş amacına uygun
olarak “koruyucu aile ve evlat edinme, dezavantajların avantaja
dönüştürülebilmesi, farklılıkların hayata renk katması, toplum ve aile
içindeki her bireyin farklılıklarıyla güzel olduğu,” temaları ön plana çıkaran
eserlerin çoğalması ve çocuklar için farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.
Yarışmada ödül alan eserlerin KALBEN Derneği tiyatro grubu tarafından
oynanması planlanmaktadır.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışma herkese açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18
yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

2. KALBEN Derneği çalışanları, seçici kurul üyeleri, gönüllüleri ve bu
kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ

1. Yarışma dili Türkçedir.

2. Eserin teması: Çirkin Ördek Yavrusu
Eserler adı geçen masalın ana fikrini içeren, özgün, ancak masalın
içeriğinden bağımsız olarak yazılmış olmalıdır.

3. Yarışma 9-12 yaş grubuna yönelik olarak tiyatro dalında açılmıştır.

4. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış
olmalı ve başka bir tiyatro grubu ile oynanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye
tabi olmamalıdır.

5. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri
çağrıştırmamalı, bir eserden intihal bulundurmamalıdır.

6. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren
dosyalar elenecektir.

7. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül
almamış olmalıdır.

8. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı
tutulacaktır.

9. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyanın
yazarı, aldığı ödülün nakdi değeri kadar bir tutarı %25 fazlasıyla iade
etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır.
Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü
davanın muhatabı sayılacaktır.

10. KALBEN Derneği, ödül almamış eserlerden birini de oynanmak
üzere seçebilir. Ödül almadığı hâlde oynanan bir eserin özgün olmadığı
belirlenirse yazarı, KALBEN Derneği’nin uğramış olduğu zararı tazminle
yükümlüdür.

11. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Dosyalar otuz (30) sayfadan fazla olmamalıdır.
b) Katılımcılar, yarışmaya gönderecekleri eseri yarisma@kalben.org.tr
mail adresine Word veya PDF formatında iletmelidirler.
c) Eserler A4 sayfa boyutunda, normal kenar boşluklu olarak, 12 punto,
Times New Roman karakterinde, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
d) Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri esere bir rumuz vereceklerdir.
Rumuz 5 karakteri geçmeyecek şekilde sayı ve harflerden oluşabilir. Eserin
kayıtlı olduğu dosyada hiçbir şekilde yazarın ismi yer almamalıdır.
e) Yarışmacılar eserleriyle birlikte www.kalben.org.tr adresinden
indirecekleri başvuru formunu doldurarak ve imzalayarak kendi eserleriyle
birlikte yarisma@kalben.org.tr mail adresine gönderilecektir.

D. ESERLERİN TESLİMİ

1. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve
taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname
ile kısa özgeçmiş ve yazılan eser taranarak yarisma@kalben.org.tr
adresine gönderir.

2. Eser, 31 Temmuz 2021 saat 17:00’ye kadar yarisma@kalben.org.tr mail
adresine gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Belirtilen tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır.

E. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici
kurul tarafından kontrol edilir. Katılımcıların kimliği ile ilgili herhangi bir
hata olursa, eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun
değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.

2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Eşit
puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılır.

3. Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.

4. Değerlendirme işlemleri 15 Eylül 2021 tarihine kadar
sonuçlandırılacaktır.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER

1. Yarışma sonuçları Ekim ayının ilk haftası içinde duyurulacaktır.

2. Başvuran eserler arasında yapılacak sıralamada ilk üç dereceye giren
eser sahipleri ödüllendirilecektir.

3. Yarışmanın ödülleri ve seçici kurul (H) maddesinde açıklanmıştır.

G. ESERLERİN YAYIMLANMASI
1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin telif hakkı, yarışma tarihinden itibaren
3 (üç) yıl süre ile KALBEN, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu
Aile Derneği’ne ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka tiyatro grubuyla
oynatmak isteyen eser sahiplerine oyunun tüm tanıtım ve duyurularında
derneğimizin ismi ve logosu ile yarışmanın adının geçirilmesi şartıyla
KALBEN Derneği tarafından, yazılı bir feragat belgesi verecektir. Bu şarta
uyulmadığı tespit edildiği takdirde KALBEN Derneği söz konusu eserin
oynanmasından doğan telif ücretini isteme hakkına sahiptir.

2. Ödül kazanan eserlerle ilgili olarak, KALBEN Derneği ve eser sahipleri
arasında her iki tarafın da hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif
hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

3. KALBEN Derneği, ödül alan oyunları sergilemek zorunda olmadığı gibi,
ödül almayan oyunların arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu
durum, KALBEN Derneği ile eser sahipleri arasında görüşülecektir. Seçici
kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı,
KALBEN Derneği’nden bağımsızdır.

H. ÖDÜLLER ve SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul
Ayşen İNCİ
Elif ERDAL
Dilek TEKİNTAŞ
Fatma BURÇAK
Ahenk DEMİR
Özgür ATKIN

Ödüller
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu