ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR

1. Giriş
Okulumuzda, sosyo-ekonomik yönden zayıf ailelerden gelen zeki ve akademik
başarısı yüksek öğrenciler bulunmaktadır. Bu öğrencilerin geleceğe yönelik doğru hedefler
belirleyebilmeleri ve belirlediği hedeflere ulaşabilmeleri için özel ilgi gerekmektedir. Hedef
grubundaki öğrencilerin ailelerinin de doğru yönlendirilebilmeleri ve bilinçlendirilebilmeleri
büyük önem arz etmektedir. Bu proje ile okul idarecilerinin ve öğretmenlerin liderliğinde
hedef grubunda yer alan öğrencilere ve ailelerine rehberlik çalışmaları yapılarak,
öğrencilerin akademik başarılarını artırmak hedeflenmektedir. Çalışmanın tamamen
gönüllülük esasına dayalı olarak yapılması, öğretmenlerin eğitim koçluğunda herhangi bir
ücret talep etmemeleri çalışmaya özgünlük kazandırmaktadır.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle, öğrencilerimizin geleceklerine yönelik
olarak doğru hedefler belirlemelerine ve belirlemiş oldukları hedeflere ulaşabilme
konusunda yaşamış oldukları problemlere çözüm üretebilmek amacıyla bu çalışma
gerçekleştirilmiştir.

2. Problem Durumu
Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin ortak sınavlarda hedeflenen başarıya
ulaşamamaları, ailelerin çocuklarına gerekli desteği sağlayamamaları ve gerekli bilince sahip
olmamaları problem durumunu teşkil etmektedir. Genel olarak; öğrencilerin yapılan
taramalar sonucunda planlı ve programlı ders çalışma alışkanlıklarının olmadığı, doğru
kaynak seçimlerinde problem yaşadıkları, sınav kaygısı içinde oldukları ve ailelerin yeterli
bilince sahip olmadıkları görülmüştür.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın Amacı öğrencilerin doğru yönlendirilerek akademik başarılarının
artırılmasıdır.

Çalışmanın Hedefleri:
– Tüm öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmalarına imkân
sağlamak
– Öğrencilerimize planlı ve programlı ders çalışma alışkanlığı kazandırmak
– Öğrenci velilerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
– Okulumuzdan fen liselerine yerleşen öğrenci sayılarını artırmaktır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi izlenmiştir. Çalışmanın amacına
ulaşabilmesi için; beyin fırtınası, soru-cevap, tartışma, grup çalışmaları gibi eğitim
yöntemlerinden faydalanılmıştır.
Çalışma kapsamında 10 kişilik iki grup oluşturulmuştur. Bu iki gruba TEOG
sınavında girecekleri derslerden gönüllü öğretmenler dersler vermeye başlamıştır ve
kazanım testleri uygulanmıştır. İlk başta sadece cuma günleri deneme sınavı yapılmaya
başlanmıştır. Yapılan sınavlara göre öğrencilere ödüllendirmeler yapılarak, eksiklikleri tespit
edilerek sonraki haftalarda eksik oldukları konular üzerinde durulmuştur. Velilerle
görüşmeler yapılarak eksiklikler konusunda önerilerde bulunulmuştur.

İbrahim BİŞİ
Yılmaz ÇABUK
Filiz DEMİR
Cemal YALÇIN
Gülden ÖZDEMİR
ELAZIĞ / MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU