Çocuklar Arası Kelebek Kids Resim Yarışması

• Kelebek Kids resim yarışmasına 15 yaşını doldurmamış tüm çocuklar katılabilir. Resimlerin konusu, serbest olup; her türlü malzeme ve teknik serbesttir.

• Yarışmaya katılım süreci iki adımdan oluşmaktadır:

• Bu sayfada yer alan, çocukların ve ebeveynlerinin bilgilerini (İsim, telefon, kimlik no, e-posta, adres) içeren başvuru formu doldurulur.

• Çocukların yarışmaya katılacakları resmin dijital fotoğrafı çekilerek 20 Nisan 2022 saat 24.00’e kadar siteye yüklenir.

• Belirtilen tarihten sonra yüklenecek fotoğraflar yarışmaya dahil edilmez.

• Formdaki zorunlu alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Bilgiler eksik veya hatalı olduğu takdirde resimler yarışmaya dahil edilmez, katılımcı ödül hakkını kaybeder.

• Her çocuk yarışmaya birden çok resim ile katılabilir.

• Yarışmaya yollanan tüm resimler, katılımcı çocukların eseri olmalıdır ve bu yarışma için hazırlanmış olması gerekir, başka yarışmalarda sergilenen resimlerin sahipleri kazandıkları takdirde ödülleri iptal edilecektir. Katılımcılar yarışmaya katılmak suretiyle Kelebek Mobilya’ya resimlerini gelecekteki iletişim ve tanıtım çalışmalarında kullanma iznini vermiş olduklarını kabul ederler.

• Resimler jüri oylaması ile 20 Nisan – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında değerlendirmeye açılır.

• Kazananlar 23 Nisan 2022 tarihinde Kelebek Mobilya sosyal medya hesaplarında ve yarisma.kelebek.com sitesinde duyurulacaktır.

• Değerlendirme süresi bitiminde, jüri oylaması ile seçilen ilk 23 resmin sahiplerinin bilgi doğrulaması yapılır.

• Resim sahibinin bilgilerinin eksik veya geçersiz olması durumunda, ödül sıralamadaki bir sonraki resmin sahibine verilir.

• Değerlendirme ve doğrulama süreci tamamlandığında, kazananlar Kelebek Mobilya sosyal medya hesaplarında ve http://yarisma.kelebek.com adresinde duyurulur.

• Jüri oylamasıyla kazanan ilk 23 resmin sahiplerine sırasıyla altta belirtilen ödüller verilecektir;

• 1, 2, 3’üncüye dilediği Genç Odası (**Belirli Modüller Dahildir)

• 4, 5, 6, 7, 8’inciye dilediği Çalışma Masası (Üst Modül Hariç)

• 9, 10, 11, 12, 13’üncüye dilediği Kitaplık

• 14, 15, 16, 17, 18’inciye dilediği Abajur

• 19, 20, 21, 22, ve 23’üncüye dilediği Halı

• **Genç Odası’na dahil modüller aşağıda belirtilmiştir;
– 1 Adet Karyola (Bazasız, Başucu Hariç)
– 1 Adet Dolap (2 Kapaklı)
– 1 Adet Çalışma Masası (Üst Modül Hariç)

• Ve yine jüri oylamasıyla seçilen ilk 23 resim tüm Kelebek mağazalarında sergilenecektir.

• Kelebek Mobilya, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkını ve yarışmayı durdurma ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

• Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2022

Kelebek Kids Resim Yarışmasına Katılım Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

1. Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kelebek Mobilya tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun çerçevede, Veri Sorumlusu tarafından, “Minikler Anneleri için Çiziyor Resim Yarışması”na katılım, yarışmada resimlerin değerlendirilmesi, ödül hak eden katılımcılara ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında işlenecektir.

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; yarışmaya katılım, kazananların belirlenmesi, ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında, açık rızanıza istinaden veya ilgili mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, bu bilgilendirme metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yukarıda belirtilen amaç ve KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerle, “Minikler Anneleri için Çiziyor Resim Yarışması”na katılım sürecinde elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu veriler, yarışma ve ilgili iletişim çalışmalarının bitimine dek muhafaza edilecektir. Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Veri Sorumlusu tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Veri Sorumlusunun ve Veri Sorumlusuyla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

1. Veri Sorumlusu Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme AmaçlarıVeri Sorumlusu aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

• Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, “Minik Eller Anneleri için Çiziyor Resim Yarışması” sürecinin yürütülmesi, değerlendirme süreci, hediyelerin katılımcılara ulaştırılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

• Veri Sorumlusu, yarışma kapsamında siteye yüklenen resim/fotoğraf dosyalarını her türlü yayın organında iletişim ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Resim Yarışması Başvuru :