ÇOCUK TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI

kısa film
kısa film yarışması

Doğu Pediatri Derneği olarak çocuklarımızın sağlığına dikkat çekmek ve Önlenebilir hastalıkları en aza indirmek, Çocuk hastaların kaliteli hizmet alabilmesi için gereken politikalara ve faaliyetlere destek olmak, hakkettikleri çocukluğu yaşamaları için toplumda farkındalık yaratarak çocukluklarını görünür kılmayı hedeflemektedir.

DOĞU PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI
GENEL ŞARTLAR

1. Yarışma, sözleşme şartlarını taşıyan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açıktır. Ancak katılımcıların, yarışmaya başvurduğu tarih itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur.
2. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru yapılabilir. Birden fazla filmle başvuru yapılması halinde her film için ayrı başvuru formunun doldurulması gerekir.
3. Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan ÇOCUK temasını işleyen dijital formatta kurmaca, animasyon, belgesel ya da deneysel filmler katılabilir. Çocuk teması dışında farklı temalara yer veren filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Kısa filmler 1 Ocak 2019 ve sonrasında tamamlanmış olmalıdır.
5. Kısa filmlerin süresi 20 dakikayı (jenerik dahil) aşmamalıdır.
6. Yarışmaya katılan filmlerin daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olması ya da bu yarışmalardan ödül almış olması yarışmaya katılmaya engel değildir.
7. Yarışmaya gönderilen film, bir ekip tarafından yapılmışsa başvuru filminde tek bir yönetmeninin adı yer almalıdır. Bir film için birden fazla yönetmen adıyla başvuruda bulunulamaz. Bu durumda film yarışma dışı bırakılır.
8. Türkçe dışında bir dil ile çekilmiş filmlerde, Türkçe altyazı bulunması zorunludur. Farklı bir dilde çekilip Türkçe altyazısı bulunmayan filmler değerlendirme dışında yer alacaktır.
9. Filmlerin gösterime uygun görüntü ve ses kalitesini taşıması gereklidir. İnternet linki paylaşılan ancak açılamayan ya da internet üzerinden gönderilen ancak herhangi bir sebeple oynatılamayan yapımlar, katılımcının uyarılmasına gerek kalmaksızın yarışma dışı bırakılır.
10. Yarışmacılar, yarışacak filmin yapımı için gerekli her türlü gideri karşılamayı ve Filmle ilgili olarak işbu şartnamede öngörülen ÖDÜL yükümlülüğü haricinde, tüm harcamalar, doğabilecek talepler ve üçüncü şahıslarla doğabilecek ihtilaflardan Doğu Pediatri Derneği’ni ve Diyarbakır Sinema Ofisini muaf tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Yarışmacılar, bu yarışmaya başvurdukların eser ya da eserlerin kendilerine ait olduklarını beyan etmiş sayılırlar. Ayrıca gönderilen eserlerin Doğu Pediatri Derneği tarafından yarışmanın tanıtımı amacıyla kullanımına ve halka açık yerlerde ücretsiz gösterimine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
12. Eser sahiplerinin www.dogupediatri.org adlı web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları ve ıslak imzalı halini (taratılmış biçimde) e-posta ( [email protected] ) yoluyla paylaşmaları gereklidir. Formda ıslak imzası bulunmayan katılımcıların başvurusu kabul edilmeyecektir.
13. Yarışmaya katılan filmlerin en az HD kalitede (1920 x 1080) olması gereklidir. Vimeo veya Youtube linkiyle birlikte şifreli veya çevrim dışı olarak yolanmalıdır.
14. Film düzenleme komitesi gerekli gördüğü halde finale kalan yarışmacılardan kendi filmleriyle ilgili set arkası fotoğraf, afiş ve fragman gibi materyallerin de gönderilmesini isteme hakkına sahiptir.
15. Yarışmacılar tüm duyuru araçlarında (afiş, poster, billboard, internet, web sitesi, broşür, kartonet, vb.) Tertip heyeti tarafından uygun görülecek boyutta kullanılacağını kabul ve taahhüt eder. Tertip heyeti, tanıtım amacıyla filmden yeteri kadar kesitler kullanarak dilediği mecrada yayımlama hakkına sahiptir.

Haklar ve Yükümlülükler
Doğu Pediatri Derneği 1.Kısa Film Yarışması’nın organizasyonu ve proje sahipliği Doğu Pediatri Derneği’ne ve Diyarbakır Sinema Ofisi’ne aittir. Aşağıda bu yarışmanın diğer hak ve yükümlülükleri de yer almaktadır.

1. Doğu Pediatri Derneği’ne ve Diyarbakır Sinema Ofisi yarışmaya gönderilen bütün filmlerin medyada, çeşitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü kullanım hakkına sahiptir.
2. Yarışmaya gönderilen filmlerde kullanılan her türlü materyalden doğabilecek telif hakkı sorunlarının yasal yükümlülüğü ve sorumluluğu bizatihi filmin yönetmenine aittir.
3. Her yarışmacı, Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
4. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda da karar yetkisi Yarışma Yönetimine aittir.
5. Jüri üyeleri yarışma sonuçlarına ilişkin görüşlerini, jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
6. Yarışmacı, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında veya getirme nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, buradan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluğu kabul etmiş olup ayrıca filmin yapımında kullanılacak olan 5846 sayılı F.S.E.K kapsamındaki her türlü eserin yapımına ilişkin giderler ile bu eserlerin filmde kullanımına ait izinler ve kullanımlardan kaynaklanacak telif bedelleri dâhil her türlü gider yarışmacı tarafından karşılanacaktır.
7. Para ödülü başvuru formunda ismi geçen filmin yasal hak sahibinindir.
8. Kısa Film Yarışması, mücbir sebepler (doğal afet, olağanüstü durumlar, vb.) nedeniyle herhangi bir şekilde gerçekleştirilememesi veya yarım kalması halinde, taraflar birbirlerinden masraf, tazminat veya başka bir ad altında talepte bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
9. Yarışma Komitesi ihtiyaç duyulması halinde şartnamede değişiklik yapabilir. Yapılan bu değişikliği web sitesinde ilan eder.
11. Yarışmaya katılan herkes şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Başvuru
1. Başvuru formu, yarışma web sitesinde yer almaktadır. Başvuru formunda yer alan bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
2. Kargo yoluyla ya da şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak tüm filmler, video paylaşım sitelerinde yer alıyorsa link ve (varsa) şifreleriyle gönderilmelidir. Sözü edilen bu yöntemler haricinde (kargo ile gönderim, şahsen belge teslimi) kabul edilmeyecektir. Katılımcılar bu hususa önemle dikkat etmelidirler.
3. Yarışmacılar, aynı anda hem filmlerini, filmle ilgili varsa diğer materyalleri (afiş, fragman vs.) hem de ıslak imzalı başvuru formunun taratılmış (PDF ya da JPEG) halini 1 Kasım 2021 günü saat 23.59’a kadar [email protected] adresine göndermelidirler. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME
1. Yarışma Komitesi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarına davet edebilir.
2. Gelen filmler Yarışma Ön Jürisi tarafından değerlendirilecek, bu değerlendirmenin ardından kısa film kriterlerine ve yarışma şartnamesine uymayan eserler elenecektir.
3. Jüri üyeleri filmleri değerlendirip sonuçlandırmak ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
4. Yarışma Jürisi genel olarak görüntü, temaya uygunluk, senaryo ve kurgu kriterleri çerçevesinde filmlerin değerlendirmesini yapacaktır.
5. Yarışmaya katılan filmler arasından En iyi Film Ödülü ve jüri Özel ödülü verilecektir.

ÖDÜLLER
• En İyi Film Ödülü: 5 Bin TL
• Juri Özel Ödülü : 3 Bin TL