ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI 2013

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRT TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇOCUK KOROLARI

25.YIL

TÜRK SANAT MÜZİĞİ

ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI -2013
ŞARTNAMESİ

KONU:
Bu yarışmanın konusu, çocuk koroları tarafından icra edilebilecek, çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun, TSM dalında çocuk müziğine örnek teşkil edecek çocuk şarkılarıdır.
AMAÇ:
1.Çocuklara Türk Sanat Müziğini sevdirmek, benimsetmek, bu tür müziğin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
2.TSM Çocuk Müzikleri Repertuarını zenginleştirmek,

3.Bestecileri TSM Çocuk Şarkıları dalında; doğru, uygun ve yeni eser örnekleri vermeye teşvik etmek,
YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

1.Yarışmaya yalnız T.C ve K.K.T.C. vatandaşları katılabilir.
2.Eleme Kurulunda, Final Jürisinde, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolardaki Kurum personeli, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri yarışmaya katılamazlar.
3.Bir kişi, en fazla 5 eserle yarışmaya katılabilir.
YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER:

1.Şarkılardaki sözler; milli birliği bozucu, moral yıkıcı olmamalı; Kurum yayın ilkelerine, çocuk ruhuna, zevk ve beğenisine uygun, yüceltici, çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilir, doğru ve dilbilgisi kuralları çerçevesinde Türkçe yazılmış olmalıdır.
2.Tema olarak; milli,manevi değerler, Atatürk, Türk Büyükleri, Bayrak, Vatan, anne, baba, kardeş, öğretmen, arkadaş, insan, doğa sevgisi vb. konularla, Bayramlar, kahramanlık günleri vb. benzer konuları işleyen güfteler kullanılabilir.
3.Türk Sanat Müziğinin asli karakterlerine uygun ve geleneksel tarzın yanı sıra yeni ve orijinal çalışmalara da yer verilebilir. Ezgisel yapı çocukların kolayca icra edebilecekleri teknik ve tarzda olmalıdır.
4.Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde CD, kaset, albüm, nota, kitap ve benzeri şekilde yayınlanmamış, ayrıca Kurumun ve diğer kurum ve kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu husus tespit edildiği takdirde, eserler ve bestecileri hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır, verilen para ödülü geri alınır.
5.Eserler en az 2, en fazla 4 dakika olarak bestelenmelidir.
6.Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
7.Eserler, Türk Müziğinde kullanılan adlarıyla, (FA) Acem Aşıran- (Si) Tiz Buselik aralığı dışına çıkmadan bestelenmiş olmalıdır. Mi sesi yeden, Do sesi, çarpma sesi olarak kullanılabilir.
(NOT: Bu sesler Piyanoda Do-Fa (2) aralığına rastlamaktadır. Si yeden sesi, Sol çarpma sesi olarak kullanılabilir )
8.Usul seçerken, 2–10 zamanlı usuller (10 zamanlı dâhil) dikkate alınmalıdır. Usullerin hareketli mertebeleri tercih sebebidir. Makam seçiminde ise çocukların icra edebileceği basit yapı ve ses sahasına uygunluk dikkate alınacaktır.
9.Besteciler eserlerini gerçek besteci-söz yazarı adlarıyla değil; her eser için ayrı ayrı belirleyecekleri ve karışık olarak kullanılacak 6 büyük alfabetik-sayısal karakterden oluşan rumuzla göndereceklerdir.

KARŞILIKLI HAKLAR:

1. Eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması
konusundaki mali hakları ile; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

2. Kurum finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir.

3. Kurum 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb.her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil) , yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür Kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

4. Yarışma finaline katılan eser sahipleri adına, birinciliği kazanan eserin bestecisine birincilik ödülü, diğer bestecilere mansiyon ücreti, ödenir. Bu ücretler, “finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin TRT’nin bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna sınırsız ve süresiz devrini kapsar.”

5. Finalde yarışacak olan eserlerin bestecilerine verilecek mansiyon ücreti ile birinciliği kazanan eserin bestecisine verilen ödül, müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge Kuruma ibraz edilir. Ödül paylaşımı, besteci ve söz yazarı tarafından kendi aralarında gercekleştirilir. Söz yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan Kurum sorumlu değildir; Kurumca söz yazarına ayrıca herhangi bir ücret ödemez.

6. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 yıl süre içinde, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan Kurumun iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen mansiyon ödülünün yarısı tutarındaki meblağı Kurumca gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

7. Yarışma yoluyla elde edilen eserlerin TRT Türk Sanat Müziği Çocuk Koroları tarafından seslendirilen birer ses kopyası, Kurum tarafından beste sahibine istek üzerine bedelsiz olarak verilebilir. Bu icralar her ne şekilde olursa olsun bestecileri tarafından ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz.

8. TRT Kurumu, finalist eserlerin, besteci ve söz yazarının finalin yapılacağı merkeze getirip götürülmesi, K.K.T.C dahil (yurtdışı hariç), konaklama ve iaşe giderlerinin karşılanması ile ilgili giderleri tespit edeceği kurallar çerçevesinde karşılayacaktır.

ESERLERİN TESLİMİ:

1. Yarışmacılar, 30 Kasım 2012 akşamına kadar, eserlerin notalarını ve sözlerini, üzerinde yalnızca o eser için seçilen rumuzun yazıldığı bir büyük zarf içinde;

“TRT Genel Müdürlüğü
Müzik Dairesi Başkanlığı
(TSM Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Bürosu)
TRT Sitesi, Kat: 9, A Blok Oran/ANKARA”

adresine elden ve makbuz karşılığı teslim edeceklerdir.

2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerinde, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmamalıdır. Aksi taktirde eser değerlendirmeye alınamaz.
3. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde:
a. 8 nüsha nota (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak)
b. 3 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak)
c. Küçük kapalı ayrı bir kimlik zarfı. (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, içinde)
• Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
• Söz yazarının biyografisini,
• Eserin künyesini,
• Şartnamenin en son sayfasında bulunan ve besteci tarafından imzalanmış taahhütnameyi,
Söz yazarının imzalı izin belgesini, bulunduracaklardır.
4. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için değişik rumuz kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Eser Teslimi : 30 Kasım 2012 akşamına kadar.

Eleme Kurulu Toplantısı : 03-14 Aralık 2012 tarihleri arası.
(Finale kalacak eserlerin belirlenmesi)
Koroların Hazırlanması Ve Ses Kayıtları : : 15 Aralık 2012–12 Nisan 2013 arası

Final( CANLI TV YAYINI) : Nisan 2013 ( 4.hafta)

ELEME KURULU:
Birinci aşamada Müzik Dairesi Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile teşkil edilen 5 kişiden oluşan Ek:3’te belirtilen Eleme Kurulu, Kuruma teslim edilen tüm eserleri nota ve söz üzerinden değerlendirerek, finalde yarışacak en çok 10 eser ile ödül ve mansiyon verilmeksizin TRT TSM Çocuk Şarkıları Repertuarına alınabilecek diğer eserleri tespit edecektir. Bu eserler ile finalde yarışacak diğer eserler, ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan TRT TSM Repertuarına dâhil edilecektir. Finalde bir bestecinin en fazla 2 eseri yer alabilecektir.

FİNAL:
Finale kalan 10 eser, TRT Ankara Radyosu TSM Çocuk Korosu tarafından seslendirilecektir.
Finalde yarışacak eserler arasından Birincilik Ödülü alacak eserin seçimi, Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek yöntemle seçilecek Final Jürisi tarafından yapılacaktır.

ÖDÜL:
Birincilik Ödülü : 10.000 –TL.(Net)
Yarışmaya katılan eserlerden finale kalan eserlerin her birinin bestecisine (net) 5.000 TL mansiyon verilecektir. Ayrıca, bestecilere katılım belgesi ve plaket, söz yazarlarına katılım belgesi verilecektir. Para ödülleri yalnız bestecilere ödenecek olup, besteci-söz yazarı ödül paylaşımı hususunda Kurumumuz taraf olmayacaktır.
SON HÜKÜMLER
1.Değerlendirme sonucunda yalnız finale kalan eserlerle, ödül-mansiyon verilmeksizin TRT TSM Repertuarına alınması uygun görülen eserlere ait kimlik zarfları açılacaktır. Diğer kimlik zarfları ise açılmaksızın bekletilecektir. Yarışmaya ilişkin sonucun açıklanmasını takip eden 2 ay içinde, besteciler eserlerini (kendilerine daha önce verilen) alındı makbuzlarını Başkanlığımıza ibraz ederek geri isteyebileceklerdir. Süre sonunda alınmayan evraklar imha edilecektir.
2.Bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, TRT Kurumu “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” da öngörülen hükümler uygulanacaktır. Özel Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya TRT Genel Müdürlüğü yetkilidir.

3. TRT Türk Sanat Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışmasında;
A.Müzik Dairesi Başkanlığı:
a) Özel Şartnamenin hazırlanması, duyurusu ve eserlerin teslim alınması, b) Eleme Kurulu ve Final Jürisinin teşkili ile finale kalacak eserlerin tespit edilmesi, c) Koroların eserleri hazırlayarak ses kayıtlarının gerçekleştirilmesi, d) Ödül ve Plaketlerin temini,
e) TRT Türk Sanat Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması 2013’teki finalist eserleri içeren CD yapımı,
f) Provalar ve final sonrasında çocukların her türlü sağlık problemleri ile ilgilenmek üzere doktor, hemşire, ve ambulans tahsis edilmesi,
ile ilgili işleri gerçekleştirecektir.
B.Yeni Medya Koordinatörlüğü Finalin web üzerinden yayınlanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacaktır.
C.Yapım Koordinatörlüğü
a-Finalin bir televizyon programı olarak çekimi ve yayınının canlı olarak yapılması,
b-Finale katılacak koro elemanlarına bir sponsor bulunarak giysi yaptırılması,
c-Programın tüm prodüksiyonunun gerçekleştirilmesi,
d-Yarışmada finale kalan eserlerin besteci, söz yazarı, korolar ile bu koroların eğitici-yöneticilerinin finalin yapılacağı merkeze getirilip götürülmesi (yol) ve konaklamalarının karşılanması, gerektiğinde otel-misafirhenede konuk edilmeleri, Koro elemanlarının TV stüdyosuna götürülüp getirilmesi için gerekli ulaşımın sağlanması,

ile ilgili işleri gerçekleştirecektir.

4. TSM Çocuk Korosununfinalist 10 eseri hazırlaması, provalar ve kayıtlar için stüdyo, tonmayster, saz sanatçısı tahsis edilmesi ile ilgili işler, Ankara Radyosu Müdürlüğü tarafındangerçekleştirecektir.

5. Yarışma ile ilgili yapılabilecek (Eleme Kurulunda görev alacakların seyahat giderleri, toplantı ücretleri, Kurul üyelerine ve final programı sonrası çocuklar ile konuklara yapılacak ikram giderleri, koroların giysi giderleri, yarışma faaliyetlerinin gerektirdiği temsil, kırtasiye, haberleşme posta, telefon, materyal temini, nakliye, taksi giderleri, plaketler v.b.) muhtemel zaruri harcamalara ilişkin olarak Müzik Dairesi Başkanlığınca belirlenecek görevliye gerekli iş avansı verilecektir.
6. Programa yönelik prodüksiyonu gerçekleştirecek Yapım Koordinatörlüğünün yapacağı harcamalar için, Müzik Dairesi Başkanlığınca alınan Makam Olur’u ekindeki (EK-3) ödenek kullanılacaktır.

EK:2

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

“TRT Türk Sanat Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması 2013” için bestelediğim bu eser, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir.

Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu hususun tesbiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve para ödülünü almış olmam halinde dahi, aldığım parayı TRT kurumuna iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, finalde yarışmaya hak kazanan bu eserin TRT’nin bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları(mobil medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme ;radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna sınırsız ve süresiz olarak , tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

…../…../2012

İMZA

BESTECİNİN:

ADI VE SOYADI :

A D R E S :

RUMUZ :

TELEFON :

SÖZ YAZARININ: ADI-SOYADI:

VARSA TELEFON NUMARALARI:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin