Çocuk Gözüyle Dörtdivan Fotoğraf Yarışması

öğrenci yarışma
Fotoğraf Yarışması

DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI
DÖRTDİVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER ARASINDA “ÇOCUK GÖZÜYLE DÖRTDİVAN” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı

Madde – 1 Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin;
 Fotoğraf sanatına olan ilgilerinin artırılması,
 Yaşadıkları çevreye duyarlı olması,
 Kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması,
 Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlıklarının arttırılmasına katkı sağlanması,
 Öğrencilerin sanatla bağlantı kurmalarını, estetik bakış açılarını geliştirmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu

Madde -2 Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler arasında “Çocuk Gözüyle Dörtdivan” konulu fotoğraf yarışması

Yarışmanın Kapsamı

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, eserlerin duyurulması ve sergilenmesi ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar

Madde-4 Yarışmaya Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler katılacaktır.

Eserlerde Aranacak Şartlar

Madde-5 Yarışmaya katılacak fotoğraflarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
5.1 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5.2 Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
5.3 Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesinde anlatım biçiminde özgürdür.
5.4 Yarışmaya (5., 6., 7., 8. sınıflar) ve liseye (9., 10., 11., 12. sınıflar) kayıtlı 19 yaşını aşmamış bütün öğrenciler katılabilir.
5.5 Engelli öğrencilerin yarışmaya katılmasında hiçbir kısıt ve şart yoktur.
5.6 Jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
5.7 Yarışmaya sadece Ocak, Şubat ve Mart 2022 tarihlerinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar ile yarışmaya katılım sağlanamaz. Fotoğrafın çekim tarihleri Jüri tarafından kontrol edilecektir
5.8 Yarışmaya sadece Dörtdivan ilçe sınırları içinde çekilmiş fotoğraflar katılabilir.
5.9 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış veya sergilenmiş eserler yarışmaya katılamayacaktır.
5.10 Katılımcıların gönderdiği fotoğraflar, ahlaka aykırı, siyasi veya herhangi bir propaganda içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, manevi değerlere zarar veren herhangi bir öğe içermemelidir. Bu şekilde olduğu tespit edilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.11 Yarışma belirtilen konu çerçevesinde sayısal (Dijital) renkli ve siyah beyaz olarak düzenlenecektir.
5.12 Bunun dışında doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
5.13 Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet sayısal (dijital) fotoğrafla katılabilir.
5.14 Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanarak diskalifiye edilir.
5.15 Yarışmaya cep telefonu ve tablet bilgisayar, amatör ve profesyonel fotoğraf makineleri ile çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
5.16 Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda davranılması kural ihlali sayılır.
5.17 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5.18 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisinin olduğunu iddia eden ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali uygulanacaktır.
5.19 Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında bir değişikliğe yol açmaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
5.20 Kurum uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
5.21 Yarışmaya başvuru yapan her bir öğrenci başvurusuyla birlikte fotoğrafın Dörtdivan ilçe sınırları içinde çekildiğini, şartnamede belirtilen tarihler arasında çekilmiş olduğunu ve eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş olur.
5.22 Şartnameye uymayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotoğrafların Gönderilmesi

Madde – 6 Fotoğrafların nereye hangi yöntemle ulaştırılacağı ile ilgili hususlar
6.1 Aday fotoğraflar, [email protected] mail adresine orijinal boyutlarıyla gönderilmeli veya usb flash bellek ile Şehit Orhan Yalçın Ortaokuluna teslim edilmelidir.
6.2 Gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.
6.3 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, çekildiği şekliyle boyutları ufaltılmadan gönderilmelidir.

Fotoğrafların İsimlendirmesi

Madde – 7
1. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 10 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Çiğdem Büyük” isimli katılımcı için cigdemb veya cbuyuk gibi.)
2. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar)
3. adım: Sonrasında alt çizgi eklenmelidir. ( _ )
4. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Çiğdem Büyük isimli katılımcının 1 no’lu “Tarihi Ev” ve 2 no’lu “Kırmızı Uçurtma” adlı eserinin isimlendirmesi olmalıdır.
5.Adım : Ek -1 deki tablo ya elektronik ortamda doldurulup fotoğrafla birlikte belirtilen mail adresine gönderilmeli ya da ıslak imzalı bir şekilde Şehit Orhan Yalçın Ortaokuluna elden teslim edilmeli

Telif (Kullanım) Hakları

Madde – 8
8.1 Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiğini, fotoğrafların tüm haklarının tarafına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2 Yarışmada ödül alan ve dereceye giren tüm eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, haklarının, süresiz olarak Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacağı kabul edilmiş olacaktır. Katılımcı, dereceye giren veya sergilenmeye hak kazanan eser(ler)inin yayın, telif, kullanım, sergileme, yayma, çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için üyelik sırasında karşısına çıkan “Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanını” onaylamış izin/muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır. Bu şekilde kullanılan eserler için sonradan maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
8.3 Yarışmayı düzenleyen kurum katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Seçici Kurul

Madde – 9 Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, 5 kişilik bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

Eserlerin Değerlendirilmesi

Madde – 10 Yarışmaya gönderilecek eserler dört farklı kritere göre değerlendirilecektir ve her kriterde minimum 1, maksimum 25 puan verilebilecektir.

Değerlendirme kriterlerinin ağırlığı konusunda Seçici Kurul’un karar verme hakkı saklıdır. Yarışmacının şartnamede belirtilen değerlendirme kriterlerine uymaması durumunda yarışma sonucuna itiraz etme hakkı yoktur.

Değerlendirme Ölçeği

Öğrencinin Adı Soyadı

Eserin Adı

Eser No

Değerlendirme Kriterleri

Öğrencinin Aldığı Puan

Konuya uygunluk (1-25 arası bir puan )
Çekilen fotoğrafın ilan edilen konuya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
Estetik boyut (1-25 arası bir puan )
Estetik açıdan esere değer katıp katmadığının belirlenmesi.
Yaratıcılık (1-25 arası bir puan )
Çekilen fotoğrafın konuyu klişelerden uzak ve yaratıcı bir biçimde yorumlayıp yorumlayamadığının değerlendirilmesi.
Teknik boyut(1-25 arası bir puan )
Çekilen fotoğrafın teknik açıdan yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi

Seçici Kurul Üyesinin Adı Soyadı İmza

Eserlerin Ödüllendirilmesi

Madde -11
Birincilik Ödülü : 1 gram altın
İkincilik Ödülü : Yarım gram altın
Üçüncülük Ödülü : Çeyrek gram altın

Yarışma Takvimi
Madde-12 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
Yapılacak İşlemler Takvim
Duyurunun Yapılması 17 Ocak
İlk ve Son Başvuru Tarihi 17 Ocak – 1 Nisan 2022
Seçici Kurul Toplantı Tarihi 4 Nisan 2022
Sonuç Bildirim Tarihi 11 Nisan 2022
Ödül Töreni Ve Fotoğrafların Sergilenmesi 23 Nisan 2022
Seçici Kurul
Madde – 13
Proje Yürütücüsü Rabia ÇAKIR
(Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni)
Proje Yardımcıları Halil İbrahim GÖREN
(Şehit Orhan Yalçın. Ortaokulu Sosyal Bilgiler Ö.)
Zuhal ERENSAYIN TURA
(Şehit Orhan Yalçın O. Görsel Sanatlar Ö.)

Proje Okul Temsilcileri Tayfur ATEŞ(Dörtdivan ÇPAL Müdür Yrd.)
Çiğdem ÇINAR(Yunus Emre İHO Müzik Öğretmeni)

Juri
1. Koray IŞIK Turkuaz Medya Grubu Fotoğrafçısı
2. Özgür Yusuf ÇAĞDAŞ Profesyonel Fotoğrafçı
3. Deniz KOÇAK Fotoğraf Eğitmeni ve Yönetmen

EK:1
DÖRTDİVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORTAOKUL VE LİSE OKULLARINDAÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER ARASINDA DÜZENLENEN “ÇOCUK GÖZÜYLE DÖRTDİVAN” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME
Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çocuk Gözüyle Dörtdivan” konulu fotoğraf yarışması için eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserimle ilgili tüm tasarruf hakkını Millî Eğitim Bakanlığına devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma eseri ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN

ADI

SOYADI

OKULU

SINIFI

ADRES

TELEFON

İMZA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin