Çoçuk Fonu Başvuruları

Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Çoçuk Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları açıldı.

Çocuk Fonu’nun bu seneki çağrısı iki öncelik alanı ve bu belirlenmiş iki temel alanın altındaki odaklanılmış alt alanlara yönelik yapılacaktır. Bu çerçevede başvurularda, çocuk çalışmaları alanını desteklemeye yönelik aşağıda yer alan yaklaşımlardan en az bir tanesinin yer alması beklenir:

Çocuk alanının ve bu alanda çalışan STK’ların diğer alanlarla ve kurumlarla diyaloğunun artırılması;
Alanda çalışan paydaşların pandemi, iklim, ekonomi gibi krizlere yönelik kurumsal ve program bazında uyum faaliyetleriyle hedef kitlelerine yönelik gelişen yeni ihtiyaçlara yönelik çalışmalar
Başta yerel yönetimlerle işbirliği olmak üzere politika uygulayıcı kurumlarla, çocuk alanı içi ve dışındaki paydaşlarla (örneğin kadın hareketi gibi) ve özel sektör ile işbirlikleri
Yoksulluk, insan hakları, çevre gibi diğer alanlarda çalışan STK’ların mevcut çalışmalarını çocuk hakları alanını destekleyecek biçimde geliştirmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar (bu çalışmalarda çocuk alanıyla ilgili içerik desteğini nereden alacakları özellikle belirtilmelidir)
Çocuk alanında çalışan STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi;
Alandaki diğer sivil paydaşlarla çocuk hakları özelinde işbirliği ve ağ kurma faaliyetleri
Hikaye anlatıcılığı, dış iletişim, bireysel bağışçılara yönelik iletişim ve kaynak geliştirme, vb. alanlarda kurum içi kapasite güçlendirme stratejilerinin faaliyetlendirilmiş biçimleri
Çocuklarla, çocuk haklarıyla ve çocuk alanıyla ilgili verilerin, araştırmaların ve bulguların farklı paydaşlar tarafından kolay anlaşılabilmesi, kullanılması ve ulaşılması için oluşturulacak çalışmalarla çocuk alanıyla ilgili yeni veri, rehber, vb. hazırlanması
Çocuk hakları alanını, bu alanda çalışan kişileri ve kurumları desteklemek amacıyla materyal ve metodoloji geliştirme çalışmaları
Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda:

Hak temelli bir perspektifle konuların ele alınması,
Süreçlerinde çocukların katılımının hayata geçirilmesi,
Çocuklar içindeki dezavantajlı kesimlere öncelik verilmesi,
Ortaya çıkarılan ürün, materyal, içerik ve uygulamaların herkes tarafından açık ve ulaşılabilir olmasının sağlanması,
Bir pilot çalışmayı model haline getirmeyi odağına alan yaklaşıma sahip olması teşvik edilir.
Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

Dernek, vakıf, kooperatif ya da diğer kar amacı gütmeyen ve tüzel kişiliğe sahip kurumlar, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve çocuk alanında çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında bir iyi niyet sözleşmesinin sunulması gerekir.)
Başvuru sahibi ekibin çocuk alanında deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip olması,
Başvuru sahibi kuruluşların 2020 yılı gelirlerinin 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması gerekir.
Çoçuk Fonu 2021 dönemi kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilirler.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar göndermeleri gerekir.