Çocuk Edebiyatı Yarışması

Çocuk Yarışması
Çocuk Edebiyatı Yarışması

Pandemi Döneminde Çocuk olmak konulu Bilgiyolu Kültür tarafından Çocuk Edebiyatı Yarışması düzenlemektedir.

A.YARIŞMANIN AMACI

Pandemi döneminde yaşayan çocuğun hayatına tanık olmak, onun hayata tutunmasına edebiyat yoluyla destek oluşturmak.

a- Çocuk gerekçesini tam anlamadığı, somut bir gerçeklikle karşısında bulunmayan bir tehlike ile baş etmeye zorlanıyor ve yaşamdan uzak tutuluyor.

b-Bunu somut bir dünyanın içine sığdıramayan çocuk sorunlar yaşıyor ve kendisi bir çözüm bulmaya çalışıyor. Çocuğun bu gerçeğin farkına varan yazarlarımızdan beklentimiz; onların hayata tutunmasını izlemek, doğru empati kurmak, onu anlamak, gözlemek, dokunmak ve onunla eşit, özgür bireyler olarak iletişim kurmasıdır. Çocuk, bizlerin nesnesi değil hayatın en değerli öznesidir. Onu kendi gerçekliği içinde; özne olarak kabul eden, cinsiyet eşitliğine dayalı, buyurgan bir didaktizmden uzak, birlikte yolculuk yapılabilen metinler ile çocuklarla iletişim kurmak istiyoruz. Bu düşüncelerden yola çıkarak;

1. Çocuk edebiyatına, çocuğu özne olarak ele alan yapıtlar kazandırmak,

2. Çocuğun dilsel gelişimini sağlarken, onun kendini birey olarak duyumsamasını sağlamak ve kendini ifade etme özgürlüğünü geliştirmek,

3. Çocuğun kendi varlığının yansımasını göreceği metinlerle iletişimini sağlamak ve onun okuma keyfini geliştirmek,

4. Yazarlara, çocuğun gerçeğini fark ettirmek ve onu özne olarak ele alan, eşitlik ilkesine dayalı metinler yazmasını teşvik etmek,
5. Alana yeni yazarlar kazandırmak, sizlere yazma konusunda daha özgür bir alan sağlamak,

6.Buyurgan, didaktik metinlerden uzak tutmak ve hem yazarın hem de çocuğun düşünce ve duygu dünyasını büyütmek hedefimizdir.

Yarışma üç metin türünde gerçekleşecektir.

a- Mizah
22Bu alanda; özellikle sorunlu bir dönemde kendine neşeli bir dünya kurabilmeyi başarabilen çocukların yaşamına tanıklık eden eserler beklenmektedir.

b- Gerçekçi
Bu alanda; sevgi ve destek arayışına tanık olunan sevdiklerini yitiren çocukların, “yaşama tutunmasının” tanıklığını yapan eserler beklenmektedir.

c- Fantastik
Bu alanda; virüsün insanda yarattığı etkilerden de yola çıkarak, fantastik kurgudaoluşturulmuş metinler beklenmektedir. Fantastik tür metinlerde amacımız; çocuğun gerçek yaşamda karşılaşmak istemediği gerçeklikleri, fantastik dünyada sunarak, onu rehabilite etmektir.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma 18 yaşını bitirmiş tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir.
3. Yarışmaya Bilgiyolu Kültür Yayınları çalışanları, seçici kurul üyeleri katılamaz.
4. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ
1. Metin dili Türkçe’ dir.
2. Yarışmalar alanlara göre 6-10 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen metinler, hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı ve başka bir kurum ve yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşme yapılmamış olmalıdır.
4. Yazar özgün bir metinle yarışmaya katılacaktır. Alıntılar ve öykünme içermeyecektir.
5. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirmeyealınmayacaktır.6. Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %50 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
7.Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Bilgiyolu Kültür’ün uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
8.Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesine, A4 boyutunda 1,5 satır aralıklı olarak; üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b) Yapıt, Times yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa numarası verilecek ve;b1. 6-8 yaş aralığı için en az 8 sayfab2. 8-10 yaş aralığı için en az 30 sayfa şeklinde oluşturulacaktır.
c)Yapıt, 8 (sekiz) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir USB’ye de kaydedilecektir.
d)Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına adını ve soyadını yazacaktır.

D. YAPITLARIN TESLİMİ
1.Yarışma adayları dosyalarını herhangi bir rumuz veya müstear adolmaksızın kendi gerçek adları ile iletilecektir.
2.Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Taahhütname, CD kaydı ve kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarf açık isim ve adresle birlikte yayınevine gönderilir.
3.Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 8 (sekiz) kopya, bir adet CD kaydı birlikte teslim edilir.
4.Yapıt, 15 Ocak 2021 saat 17.00 ye kadar gönderilmek zorundadır. Sonraki tarihlerde gelen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5.İnternet yoluyla başvuru yapılamaz, ancak www.bilgiyolu.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi ve iletişim kanallarına ulaşılabilir.

E. YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Ön jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula gönderilir. Seçici kurul, incelemelerini 01 Mart 2021 tarihine kadar tamamlar.
3. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Şubat 2021’in son haftası içinde yapılacak toplantı da değerlendirilmek üzere görüşülür ve karar verilir.
4. Seçici kurul, derecelere bağlı ödüle değer yapıt bulamazsa bu ödüller verilmez.
5. Değerlendirme işlemleri 1 Mart 2021 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.6. Yarışma koordinatörü seçici kurulların doğal üyesidir.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi günü basın yayın yoluyladuyurulacaktır. Sonuçlar ödül kazananlara bildirilir.
2. Ödül töreni Pandemi koşullarına göre yapılabilirliği söz konusu olursagerçekleştirilir.
3. 2021 Bilgiyolu Kültür Edebiyat Ödülleri ve ödül tutarları ile seçici kurulaşağıdaki gibidir.

ÖDÜLLER
MANSİYON: 1.500 TL (KONTENJAN 7 KİŞİ)
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 6.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 4.000 TL

YAPITLARIN YAYIMLANMASI
1. Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ileBilgiyolu Kültür A.Ş.’ye ait olacaktır. Bu süre içinde yapıtını başka bir yayınevindeyayımlatmak isteyen yapıt sahiplerine Bilgiyolu Kültür Yayınları, yazılı bir feragat belgesiverecektir.
2. Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Bilgiyolu Kültür A.Ş.’yedevredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi halinde, taraflar arasındayayımcının sorumlulukları ile yazarınhaklarını düzenleyen bir telif hakkı devir sözleşmesi imzalanacaktır.

Yukarıdaki metinde yazanları okudum, anladım, kabulediyorum

DOSYAYI TESLİM EDEN
Ad Soyad:
Telefon:
Mail:
İMZA

İLETİŞİM
Topselvi Mahallesi, Topselvi Caddesi, No:97 Kartal/İstanbul
bilgiyolukultur@gmail.com
444 85 81