Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması

YARIŞMA KONUSU
Yarışmanın konusu; çocuk dostu şehir yaklaşımı, çocuk odaklı kent hizmetleri, çocuk hakları, çocuk sağlığı ve kentsel karar alma süreçlerinde çocukların katılımıdır.

YARIŞMA HEDEFİ
Bu yarışma ile Türkiye’de belediye hizmetlerini çocuk odaklı hale getirmek ve belediyelerin çocuklara yönelik vizyonlarına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

BEKLENEN SONUÇLAR
Çocukların kentsel hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi, karar alma süreçlerinde çocukların katılımının sağlanması ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması yolu ile çocuk dostu şehir yaklaşımının belediyelerimizce benimsenmesidir.

ÖDÜL
Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir. Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk on belediye ödüllendirilecektir. Seçilen 10 projenin her birine 500.000 TL ödül verilecektir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir.

İkinci aşama 2022 yılı Aralık ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı;

Birinci belediyeye 1.000.000 TL,
İkinci belediyeye 750.000 TL,
Üçüncü belediyeye 500.000 TL’dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

Yarışma Duyuru Tarihi: 23 Nisan 2021

1. Aşama Fikir Projesi Teslim: 30 Temmuz 2021

Başvurular, “cocukdostu.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup bu sayfa üzerinde başvuru tamamlandıktan sonra Detaylı Başvuru Formu, Taahhütname ve Başkanlık Onay resmi yazısı (Yazıda yer alan Kayıt No kısmı KAYSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) sisteminde yer alan Belediyenizin DETSİS numarasıdır) ile birlikte tüm proje dokümanları Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Bir belediyenin yalnızca bir proje önerisi ödül alabilir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

UYGUNLUK
Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

Kriter Ağırlık
Yenilikçilik % 25
Etki % 25
Sürdürülebilirlik % 30
Yaygınlaştırabilirlik % 20

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

BELGELER
Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje detay başvuru formu, Başkanlık Onayı ve Taahhütname örneği, cocukdostu.tbb.gov.tr internet adresinden edinilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

SÜREÇ
Birinci aşama

Belediyeler tarafından iletilen bilgilerin detaylı olarak incelenmesi, yarışma kapsamına giren fikir sahibi belediyelere ilk aşama ödüllerin verilmesi aşamasıdır. Jüri her başvuruyu yarışmanın kapsamı, yenilik, etki, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırabilirlik kriterlerini esas alarak değerlendirecektir.

Katılımcılara sonuçlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İkinci aşama

Proje fikirlerinin uygulamaya geçirilmesi, başarılı bulunan proje uygulamalarının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi aşamasıdır. Yarışma kapsamında ilk aşamaya başvuran proje fikirleri ödül alıp almadığına bakılmaksızın ikinci aşamaya da başvurabilir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde TBB uygulamayı yerinde ziyaret edebilir.
Puanlamaya göre en başarılı 3 proje ödüllendirilecektir.