Cemer Ulusal Tasarım Yarışması

ŞARTNAME
1. Amaç
Hızla gelişen dijital teknolojiler ve bilişim sistemlerinin
hayatımıza olan etkisinin artması, beraberinde sokağa
daha az çıkan, daha az sosyalleşen ve daha az hareket
eden bir toplum yapısını getirmektedir. Bu bağlamda
insanları tekrar sokağa çıkaracak, sokak etkinliklerini cazip
kılacak, fiziksel egzersiz ve gelişim için fayda sağlayacak,
sosyalleşme olgusunu güçlendirecek ve hepsinden önemlisi
gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve
sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak ve kamusal
yaşantımızı zenginleştirecek yeni sokak etkinliklerinin
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu kapsamda CEMER’in birincisini düzenleyeceği yarışma
aracılığıyla, genç tasarımcıların fikirlerini hayata geçirerek,
insanların sokağa çıkmasını destekleyecek ve farklı
kullanıcılara hitap edebilecek çeşitli kent oyuncakları için
yaratıcı tasarımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
2. Kategoriler
Yarışma temel kullanıcı grupları göz önüne alınarak iki
kategoride düzenlenecektir:
a. Çocuklar için kamusal alanlarda (park, bahçe vs. gibi açık
alanlar ve/veya alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlar) Yeni
Nesil “Park Oyuncakları” tasarımı,
b. Yetişkinler için kamusal alanlarda Yeni Nesil “Egzersiz
Oyuncakları” tasarımı.
3. Organizasyon
Yarışma Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD. ŞTİ. tarafından
düzenlenmektedir.
4. Katılımcılar ve Katılım Koşulları
a) Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilinir,
b) Bireysel katılımcıların ya da ekip olarak yapılacak
katılımlarda ekip üyelerinden en az birinin, üniversitelerin
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerinin ilgili
bölümlerinde (Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki Peyzaj
Mimarlığı Bölümleri dahil) lisans veya lisansüstü derecesinde
eğitimlerini sürdürüyor olmaları ya da 2011 yılı ve sonrasında
ilgili bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir,
c) Diğer branşlardan katılacak öğrenciler için, tasarım
ekibinde (b) maddesindeki koşulu yerine getiren en az bir
üye olması gerekmektedir.
d) Profesyonel katılımcılar için, tasarım ekibinde (b)
maddesindeki koşulu yerine getiren en az bir üye olması
gerekmektedir.
e) Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce
üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer
başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış
olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti
durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir
durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri
alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin
özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu
tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk
yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
f) Her birey ve/veya ekip en fazla üç farklı proje ile yarışmaya
katılabilir.
Not: Farklı branşlardan katılacak olan öğrenciler ve profesyonel katılımcılar
için oluşturulan ekipler adına başvuracak kişinin (b) maddesinde belirtilen
özellikleri taşıyan kişi olması gerekmektedir.
5. Katılım Formatı
Başvurular www.yeninesiloyuncaklar.com adresinden ulaşılacak
dijital başvuru formunun doldurulması ve aşağıdaki belgelerin
yine aynı internet adresi üzerinden sisteme yüklenmesi yoluyla
kabul edilecektir. Yarışmacılar başvurularını yaparken 6 haneli
harf ve/veya rakamlardan oluşan proje rumuzu oluşturmalıdır
ve Ek.3 ve Ek.4’te belirtilen belgelerde sadece bu rumuzu
kullanmalıdır. Rumuz, hiçbir şekilde yarışmacının kimliğini belli
edecek bilgi ve ibare içermemelidir.
Projenin dereceye girmesi ve/veya ödül alması durumunda
başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile tüm diğer
eklerin basılı kopyalarının ibrazı istenecektir.
•Ek.1 Kısa Özgeçmiş:
Yarışmacıların eğitim durumlarını, iş tecrübelerini, geçmiş
çalışmalarını içeren kısa özgeçmiş serbest formatta sisteme
yüklenecektir.
•Ek.2 Öğrenci Belgesi/Mezuniyet Belgesi:
Üniversitelerin ilgili bölümlerine bağlı olan öğrenci veya
mezun katılımcıların bağlı oldukları üniversitelerden alacakları
öğrenci/mezuniyet belgesi jpeg veya pdf formatında sisteme
yüklenecektir.
Not: Ekip olarak yapılan başvurularda, ekipte yer alan en az bir kişinin ilgili
bölümlerde öğrenci olduğunun belgesini ibraz etmesi yeterlidir.
•Ek.3 Proje’ye ait Çizim, Görsel ve Açıklamalar:
Projeye ait çizim, resim ve açıklamaların bir arada
derlendiği paftaları en fazla 3 adet, A3 boyutlarında 150 dpi
çözünürlükte, her bir dosyanın büyüklüğü 5MB’ı geçmeyecek
şekilde, jpeg veya pdf formatında sisteme yüklenecektir.
Yüklenecek dosyalarıdan biri isteğe bağlı olarak projenin
işleyişini, nasıl kullanıldığını ve/veya çalıştığını gösteren bir
animasyon dosyası AVI formatında yine dosyanın büyüklüğü
5MB’ı geçmeyecek şekilde sisteme yüklenebilir. Proje sunum
dosyalarının sağ alt köşesinde yarışmacı(lar) tarafından
belirlenmiş 6 haneli rumuz yazılacaktır.
•Ek.4 Proje Raporu:
Türkçe olarak projeyi anlatan ve maksimum 300 kelimeden
oluşan proje raporudur. Raporda sırasıyla;
Hangi kategoride olduğu,
Hangi açıdan özgün olduğu,
Kullanıcı ve mekansal özellikleri,
Malzeme ve detay bilgisi,
Nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler verilecektir.
Raporun başlığına yarışmacı(lar) tarafından belirlenen 6
haneli rumuz yazılacaktır.
6. Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyurulması : Şubat 2014
Projelerin Son Teslim Tarihi : 11 Temmuz 2014
Dereceye Giren ve Ödül Alan
Projelerin Açıklanması : Ağustos 2014
Ödül Töreni : Eylül 2014
Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca
dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta yoluyla
bilgi verilecektir.
Not: Cemer yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Takvimde bir değişiklik olması durumunda katılımcılara internet sayfası ve
elektronik posta aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.
7. Ödüller
Başvuranlar arasında her iki kategoride ayrı ayrı birinci, ikinci,
üçüncü derece ödüller ile jürinin belirleyeceği miktarda
mansiyon ödül/ödülleri olmak üzere üçer adet, toplamda
altı (6) adet ödül ve jürinin belirleyeceği sayıda mansiyon
ödülü verilecektir. Bunların yanı sıra CEMER Özel Ödülü de
verilecektir.
Her iki yarışma konusu için ayrı olarak;
Birincilik Ödülü : 15.000 TL. + Yurtdışı Fuar Gezisi
İkincilik Ödülü : 10.000 TL.
Üçüncülük Ödülü : 6.000 TL.
Mansiyon : 1.000 TL.
CEMER Özel Ödülü : CEMER Kent Ekipmanları
Tasarım Ofisinde 1 Ay Staj
Not: Yukarıda belirtilen derecelerin tamamı için proje seçimi yapılacaktır.
CEMER yarışmada ödül kazanan katılımcılara ödüllerini (sonuçların
açıklanmasını takip eden 1 ay içinde) vermeyi garanti eder.
8. Seçici Kurul
Seçici kurul, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerinin
ilgili bölümlerinin akademik temsilcileri, meslek kuruluşu
temsilcileri*, yerel yönetim birimlerinin temsilcileri** ve
ulusal ve uluslararası profesyonellerden*** oluşacaktır. Seçici
kurul listesi yarışma takvimi süresince güncellenecektir.
* ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu)
İçmimarlar Odası
Mimarlar Odası
Peyzaj Mimarları Odası
** İBB (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
AKDENİZ AKADEMİSİ
*** Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD. ŞTİ
9. Jüri
Ahmet Cengiz Yıldızcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Kurucu Öğretim Üyesi
Ahmet Oktan Nalbantoğlu, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ayberk Yağız, ETMK-Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
Başkanı
Hakan Gürsu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel
Tasarım Bölümü, Designnobis
Marinella Ferrara, Politecnico di Milano, PAD Journal
Michal Stefanowski, BEDA-Bureau of European Designers’
Association, Academy of Fine Arts Warsaw
10. Değerlendirme Ölçütleri
Yarışmaya katılan projeler;
Yenilikçilik,
Özgünlük,
Kullanım Kolaylığı,
Dayanıklık,
Malzeme seçimi,
ölçütleri üzerinden ve bu ölçütlerin alt açılımlarını da içerecek
şekilde jüri tarafından bir bütün olarak değerlendirileceklerdir.
11. Tasarım Hakları
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” uyarınca, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların,
yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip”
tasarımlarının korunması için, masrafları kendilerince
karşılanarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve
tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya
hakları vardır. Başvuru ile ilgilenen tasarımcılar http://www.
tpe.gov.tr adresinden gerekli bilgiye ulaşabilirler.
Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD.
ŞTİ, yarışma sergisinde yer almaya değer görülen tasarımları,
farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar.
Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD.
ŞTİ, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek
ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip
olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun
güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.
Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile
sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz
konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya
iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554
sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel
Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih
ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara
patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran
yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Yarışmayı düzenleyen
Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD. ŞTİ, bahse konu
hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak ya da
söz konusu hakları devir almak isterse, yarışmacılarla
sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların
anlaşmaları şarttır. Bunun yanında yarışmada derece alan
projelerin lisansının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD.
ŞTİ haricinde herhangi bir firmaya verilmesi yasaktır.
Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı
için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı
düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD. ŞTİ, uygun
bulduğu projeleri satın alma girişiminde bulunabilir.
Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir
alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje
konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan
olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic.
LTD. ŞTİ, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü
tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok
sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da
sürekli olarak sergileyebilir.
Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda,
katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir
ve yayınlanabilir. Yarışmacıların başvuru esnasında kişisel
bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmeleri durumunda;
söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek
sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak
ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık
fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin
sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına
gelmektedir. Yarışma Sekretaryası ve başvuru yükleme
tarihinden sonra Ön Eleme Jüri Üyeleri’ne ve Asli Jüri
Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Başvuru
esnasında kişisel bilgilerin saklı tutulmasına yönelik bir
talepte bulunulmaması durumunda, eser sahipleri, yarışma
sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve
kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak
yasal sorumluluklar, Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD.
ŞTİ ‘ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu
gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın
ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal
edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran
yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan
diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle
beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/
yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller Cemer Kent
Ekipmanları San. Tic. LTD. ŞTİ tarafından geri istenir. Aksi
durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen
projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül
ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının
yapıldığı WEB sitesinde (www.yeninesiloyuncaklar.com)
duyurulacaktır.
Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı
açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile
ödül sayısı koşullarında, Birinci aşama, İkinci aşama veya
Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C.
kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi
gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
Bu yarışmaya internet sitesi (www.yeninesiloyuncaklar.
com) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan
yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul
etmiş sayılırlar.
12. Yarışma Sekreteryası ve İletişim Bilgileri
Adres : Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. LTD. ŞTİ
Bahçelievler Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:17,
35875 Yazıbaşı Beldesi, Torbalı – İZMİR / TÜRKİYE
Tel : +90 232 853 87 04
Fax : +90 232 853 97 58
E-mail : info@yeninesiloyuncaklar.com
Web : www.yeninesiloyuncaklar.com