Celal Bayar Üniversitesi “KADIN” TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI

AMAÇ
Toplumsal hayat kadın ve erkekle birlikte biçimlenir. Her iki cins de kendine ait özellikleri ile toplumsal hayatta belli bir konum işgal etmekte ve toplumsal işleyişe katkı sağlamaktadır. Buradan hareketle, toplum içerisinde kadınların varoluş biçimlerini görünür kılmak ve günümüzde kadınların karşılaştığı sorunlar konusunda bilinç yaratmak ve fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaysına aracı olmak ve onların motive olmasına katkıda bulunmak amacıyla bu yarışma düzenlenmektedir.
Katılımcılardan beklenen, kadınların toplum içerisindeki yerini, toplumla kurdukları bağı kendilerini ifade etme ve kendilerini var etme biçimlerini, toplumun şekillenmesinde oynadıkları rolü ve günümüzde kadınların karşı karşıya kaldığı sorunları ortaya koymalarıdır.

KAPSAM ve KATILIM
Yarışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, bireysel çalışma şeklinde veya bir proje ekibi tarafından yarışma komisyonuna sunulabilir. Ayrıca basılmaya değer görülecek olan fotoğrafların, kitaplaştırılması da planlanmıştır. Bu nedenle her yarışmacı fotoğrafını/fotoğraflarını aşağıda belirtilen teknik özelliklere ve formata uygun olarak kaydederek dijital ortamda komisyona sunacaktır.
Ayırımcılığa, kin ve nefrete, hakarete ve saldırganlığa, kadın bedeninin istismarına neden olacak eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışma sonucunda dereceye giren fotoğraflarla birlikte, sergilenmeye değer görülen en fazla 10 fotoğraf 12-13 Mayıs 2015 tarihlerinde sergilenecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1.Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2.Yarışmaya katılan fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
3.Her yarışmacı, yarışmaya en fazla 3 (üç) fotoğrafla katılabilir.
4. Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
5.Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz teknikte olabilir. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Ancak yarışmaya katılan eserlere Adobe Photoshop, Adobe Lightroom gibi yazılımlar aracılığı ile sadece pozlama, tonlama, kırpma, keskinleştirme, gürültü azaltma-artırma, siyah beyaza veya monokroma dönüştürme ve grenleştirme işlemleri yapılabilir. Diğer yandan Adobe Photoshop, Adobe Lightroom gibi yazılımlar aracılığı ile fotoğrafın özünü değiştirecek biçimde grafik ve foto tasarımları yapmak, ek imaj katmanlarıyla yeni imajlar elde etmek, yazı ve illüstrasyonlar eklemek, bu yollarla orijinal mekânında çerçevelenen ve çekilen fotoğrafın özgün anlatımından başka bir yöne doğru yapılan dönüştürmeler eserin yarışma dışı bırakılmasına yol açacaktır.
6.Ön değerlendirme aşaması öncesi başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru için “bahasenligi.cbu.edu.tr/başvuru” URL adresinden sisteme giriş ve yükleme yapılacaktır.
7.Ardından ön değerlendirmeyi geçen her bir eser için:
– Fotoğraflar, A3 boyutunda (297X420 mm) fotoğraf kâğıdına basılı olarak,
– En az 3000 x 2000 piksel (6 megapiksel) veya daha yüksek çözünürlükte ve exif bilgilerini(*) de içeren jpeg dosya formatında CD/DVD gibi bir taşıyıcı medyaya kaydedilerek,
– Eserin adını, temasını ve hikâyesini kısaca açıklayan en fazla 100 kelimelik bir yazı (yazının altında yarışmacının adı, soyadı, imzası, e-posta adresi, telefon numarası bulunacaktır) içeren bir klasör hazırlanacak ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’ne sunulacaktır.
8.Finale kalan yarışmacılar esere ait teknik, estetik ve dramatik kategorilerde gerektiğinde yarışma jürisinin talep ettiği bilgi ve belgeleri karşılayacaktır. Yine jüri talep ederse bu bilgiler şahsen jüri önünde sunulacaktır.
9.Final yarışmasına kalan eserler için yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir.
10.Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Üniversitemiz tarafından yayımlanabilecektir.
11.Yarışma sonucu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler kesin olup, itiraz halinde ikinci defa değerlendirme yapılmayacaktır.
(*)Exif bilgileri, fotoğrafın hangi makineyle, ne zaman, hangi fotografik detaylarla çekildiğini, pozlama süresini, diyafram açıklığını ve diğer pek çok teknik veriyi barındırır. Çekilen fotoğrafın parmak izi gibidir. Günümüzde kullanılan modern fotoğraf makinelerinin hemen hepsi fotoğraf çekildiği anda bu bilgileri fotoğrafın dijital dosyasına otomatik olarak işler. Ayrıca fotoğrafa daha sonra bilgisayar ortamında yapılan müdahaleler de exif bilgilerine eklenir. Windows işletim sistemi ortamında exif bilgilerinin bir kısmını görüntülemek için fotoğraf dosyasının üzerine sağa tıklayarak “Özellikler”e gelinir. Açılan iletişim penceresinden “Ayrıntılar” sekmesine gelinir ve böylece exif bilgilerine ulaşılır.
12.Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
13.Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
14.Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Eserlerin final yarışmasına kalıp kalmayacağını değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.
Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların 17 Nisan 2015 tarihine kadar “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir. Finale en fazla 10 eser kalacaktır.
JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan eserler 30 Nisan 2015 tarihinde duyurulacaktır.
Finale kalan eserler yukarıda belirtilen şartlarda hazırlanarak 12-13 Mayıs 2015 tarihlerinde sunulmak üzere hazırlanacaktır.
Yarışmacıların final değerlendirmelerinde sunumları ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir.
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.
PUANLAMA
Yarışmaya katılan eserler “teknik nitelikleri”, “estetik ilkelere uyumlulukları” ve “anlatım ya da dramatik özellikleri” bakımından üç ana kategoride değerlendirileceklerdir. Değerlendirme bu üç ana kategorinin en yüksek 100 üzerinden her birinin ağırlıklı puanlandırılmasının toplamı esasına dayanacaktır. Toplam puan, teknik nitelik puanının %20’sinin, estetik ilkelere uyumluluk puanının %40’ının, anlatım ya da dramatik özellik puanının %40’ının toplanmasıyla hesaplanacaktır. En yüksek puanı alan eser birinci ilan edilir.
a) Teknik nitelik puanını belirleyen hususlar şunlardır:
– Yeterli ve doğru aydınlatma (flaşlı, spotlu veya doğal ışık kullanımı),
– Doğru pozlama,
– Çerçeve için doğru lens ve/veya lens açısı seçimi,
– Düşük ISO değeri,
– Netleme ve alan derinliğinin doğru kullanımı.
b) Estetik ilkelere uyumluluk puanını belirleyen hususlar şunlardır:
– Çerçeve ve çekim nesneleri arasındaki oran, altın oran ve boyut ilişkileri,
– Kompozisyonda yaratıcı asimetri veya simetri kullanımı,
– Çerçeve ve çekim nesnelerinin arasındaki denge, kütle ve konumlandırma ilişkileri,
– Uyum ilkeleri (çoklukta birlik ve bütünlük; benzerlik, yakınlık, süreklilik ve gruplama; zıtlıklar aracılığı ile eserin ana konusunu öne çıkarmak; ritim, tekrar ve vurgu ilişkileri; hiyerarşi ve örgütleme ilkesiyle izleyici duyularını ve algılarını güdülemek; figür ve zemin ilişkisinin doğru kullanımı; yalın ve ekonomik bir anlatım yolu bulmak)
– Gerçek ve hayali çizgiler ile şekillerin kullanımı,
– Eserin genel renk, ton ve kontrast özellikleri,
– Perspektif ve derinlik algısının yönetimi.
c) Anlatım ya da dramatik özellikler puanını belirleyen hususlar şunlardır:
– Eserin neyi anlattığının belirginleştirilmesi (Her eserin bir ismi olacak ve sunulacak yarışma klasöründeki açıklamada bir cümle ile teması yer alacaktır.),
– Çekim sahnesinin hikâye edici biçimde planlanması ve dramatizasyonu (Makine konumunun dikkatli seçimi, kullanılıyorsa manken, karakter ve rollerin belirginleştirilmesi gibi)
– Eserdeki hikâyenin çarpıcılığı.

ÖDÜLLER
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.
ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
17 Nisan 2015 saat 17:30’dan sonra sunulan eserler kabul edilmeyecektir.