ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ LOGO TASARIMI YARIŞMASI

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Logo Tasarımı Yarışma Şartnamesi

1- YARIŞMANIN ADI :

İl Özel İdaresi

 

LOGO Tasarımı Yarışması.

2- YARIŞMANIN AMACI :

İl Özel İdaresinin kurumsal kimliğinin akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir “ LOGO “ ‘nun tasarlanıp, oluşturulması.

3- YARIŞMANIN KONUSU :

Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan İlimizin bu değerleri ile Kurumumuzun misyonu, vizyonu ve amaçlarının bir bütünde temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı, kamuoyunda daha kolay tanınmasını sağlayabilen özelliklere sahip bir Logo’ nun tasarımı, yarışmanın konusudur.

4- YARIŞMANIN KOŞULLARI:

A- Yarışma, İl Encümeni üyelerinin birinci derece yakınları dışındaki tüm profesyonel ve amatör tasarımcılar ile öğrencilere açıktır

B- Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logo’ nun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal (başlıklı kâğıt, faks, dergi, broşür, kitapçık, kitap, poster, şapka, tişört çanta, internet ve elektronik medya, web sitesi vb.) için basıma ve yayına uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde bozulmaması gerekmektedir. Ayrıca, rozet, flama, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır.

C- Tasarımlar A4 kâğıtta beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm. yi geçmeyecek ve kâğıdın ortasına gelecek şekilde yerleştirilecektir. Aynı kâğıdın alttan 3 cm yukarısına gelecek şekilde 2 cm büyüklüğünde de hazırlayacaklardır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, foto blok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Ayrıca (FreeHand, Adobe lllustrator, İnDesing, CorelDraw ya da Photoshop) programlarından biri ile hazırlanmış ve JPG olarak CD’ye kaydedilerek sunulacaktır.

D- Tasarımcı tarafından tasarımda kullanılan unsurların anlamını yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazı ile açıklayacaktır.

E- Katılımcılar, yarışmaya istedikleri kadar çalışmayla katılabilirler.

5- ESERİN TESLİM ŞEKLİ:

Katılımcılar 3 adet zarf kullanacaklardır:

1- Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Mail, Adresi ve Rumuzu bulunan Katılım Formu bulunan zarf.

2- A4 Kâğıtlarının ve CD’nin yer aldığı zarf.

3- 1. ve 2. zarfın koyulacağı dış zarf.

– Katılımcılar her zarfın üzerine 6 harf veya rakamdan oluşan rumuz yazacaklardır.

– ( Örnek: 123456, ABCDEF, 123ABC vb.)

– Katılımcıların rumuzu eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

– Zarfların üzerinde katılımcıların kimliklerini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

– Çalışmaların zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Encümen Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve çalışmaların üzerinde oluşabilecek bozulmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır.

6- DEĞERLENDİRME:

Teslim alınan çalışmalar İl Encümeni tarafından; teknik şartnamede belirtilen koşullara, “orijinallik”, ”yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve yarışma konusunda belirtilen bütünü ifade kriterleri açısından değerlendirilerek dereceye layık görülen ilk 5 çalışma belirlenecektir. Seçilen çalışmalar, 1.nin ve diğer mansiyon ödüllerinin tesbiti için Valilik Makamına sunulacaktır.

Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tasarımların İdaremizin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.

Yarışmada kurumsal temsile uygun görülüp seçilen tasarımların tüm hakları Çanakkale İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem-logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra 30 gün içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İl Encümenince seçilen 5 eserin yüksek çözünürlükteki kopyaları talep edilebilir, bu eserlerin sahiplerinden eser üzerinde değişiklik yapılması istenebilir. Bundan dolayı eser sahiplerine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

7- TESCİL İŞLEMLERİ:

Yapılacak değerlendirme sonucunda İlk üçe giren logoların tescil işlemleri yapılarak noter tasdiki ayrıca yapılacaktır. Birinci olan logo ana logomuz olacaktır. 2. ve 3. olan logolar İdaremizin İlkeleri doğrultusunda gelecek yıllarda kullanılmak üzere saklanacaktır.

8- TELİF HAKLARI:

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, almış oldukları ödül bedeli ile süresiz olarak Çanakkale İl Özel İdaresine verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarımların çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma arzında gerekli bilumum haklar için Çanakkale İl Özel İdaresine izin verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumlu olacaktır.

9- ÖDÜLLER:

Yapılacak değerlendirme sonrası 1. seçilecek logoya üç bin lira, 2.3.4.5. seçilecek logoya da beş yüz lira mansiyon ödülü verilecektir. Birinci olan LOGO:

 

 

3.000 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Logo Tasarımı Yarışma Şartnamesi

1- YARIŞMANIN ADI :

İl Özel İdaresi

 

LOGO Tasarımı Yarışması.

2- YARIŞMANIN AMACI :

İl Özel İdaresinin kurumsal kimliğinin akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir “ LOGO “ ‘nun tasarlanıp, oluşturulması.

3- YARIŞMANIN KONUSU :

Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan İlimizin bu değerleri ile Kurumumuzun misyonu, vizyonu ve amaçlarının bir bütünde temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı, kamuoyunda daha kolay tanınmasını sağlayabilen özelliklere sahip bir Logo’ nun tasarımı, yarışmanın konusudur.

4- YARIŞMANIN KOŞULLARI:

A- Yarışma, İl Encümeni üyelerinin birinci derece yakınları dışındaki tüm profesyonel ve amatör tasarımcılar ile öğrencilere açıktır

B- Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logo’ nun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal (başlıklı kâğıt, faks, dergi, broşür, kitapçık, kitap, poster, şapka, tişört çanta, internet ve elektronik medya, web sitesi vb.) için basıma ve yayına uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde bozulmaması gerekmektedir. Ayrıca, rozet, flama, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır.

C- Tasarımlar A4 kâğıtta beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm. yi geçmeyecek ve kâğıdın ortasına gelecek şekilde yerleştirilecektir. Aynı kâğıdın alttan 3 cm yukarısına gelecek şekilde 2 cm büyüklüğünde de hazırlayacaklardır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, foto blok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Ayrıca (FreeHand, Adobe lllustrator, İnDesing, CorelDraw ya da Photoshop) programlarından biri ile hazırlanmış ve JPG olarak CD’ye kaydedilerek sunulacaktır.

D- Tasarımcı tarafından tasarımda kullanılan unsurların anlamını yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazı ile açıklayacaktır.

E- Katılımcılar, yarışmaya istedikleri kadar çalışmayla katılabilirler.

5- ESERİN TESLİM ŞEKLİ:

Katılımcılar 3 adet zarf kullanacaklardır:

1- Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Mail, Adresi ve Rumuzu bulunan Katılım Formu bulunan zarf.

2- A4 Kâğıtlarının ve CD’nin yer aldığı zarf.

3- 1. ve 2. zarfın koyulacağı dış zarf.

– Katılımcılar her zarfın üzerine 6 harf veya rakamdan oluşan rumuz yazacaklardır.

– ( Örnek: 123456, ABCDEF, 123ABC vb.)

– Katılımcıların rumuzu eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

– Zarfların üzerinde katılımcıların kimliklerini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

– Çalışmaların zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Encümen Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve çalışmaların üzerinde oluşabilecek bozulmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır.

6- DEĞERLENDİRME:

Teslim alınan çalışmalar İl Encümeni tarafından; teknik şartnamede belirtilen koşullara, “orijinallik”, ”yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve yarışma konusunda belirtilen bütünü ifade kriterleri açısından değerlendirilerek dereceye layık görülen ilk 5 çalışma belirlenecektir. Seçilen çalışmalar, 1.nin ve diğer mansiyon ödüllerinin tesbiti için Valilik Makamına sunulacaktır.

Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tasarımların İdaremizin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.

Yarışmada kurumsal temsile uygun görülüp seçilen tasarımların tüm hakları Çanakkale İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem-logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra 30 gün içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İl Encümenince seçilen 5 eserin yüksek çözünürlükteki kopyaları talep edilebilir, bu eserlerin sahiplerinden eser üzerinde değişiklik yapılması istenebilir. Bundan dolayı eser sahiplerine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

7- TESCİL İŞLEMLERİ:

Yapılacak değerlendirme sonucunda İlk üçe giren logoların tescil işlemleri yapılarak noter tasdiki ayrıca yapılacaktır. Birinci olan logo ana logomuz olacaktır. 2. ve 3. olan logolar İdaremizin İlkeleri doğrultusunda gelecek yıllarda kullanılmak üzere saklanacaktır.

8- TELİF HAKLARI:

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, almış oldukları ödül bedeli ile süresiz olarak Çanakkale İl Özel İdaresine verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarımların çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma arzında gerekli bilumum haklar için Çanakkale İl Özel İdaresine izin verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumlu olacaktır.

9- ÖDÜLLER:

Yapılacak değerlendirme sonrası 1. seçilecek logoya üç bin lira, 2.3.4.5. seçilecek logoya da beş yüz lira mansiyon ödülü verilecektir. Birinci olan LOGO:

 

 

3.000 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

Mansiyon:

 

 

500 TL

 

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ Logo Tasarımı Yarışma Şartnamesi 1- YARIŞMANIN ADI : İl Özel İdaresi LOGO Tasarımı Yarışması. 2- YARIŞMANIN AMACI : İl Özel İdaresinin kurumsal kimliğinin akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir “ LOGO “ ‘nun tasarlanıp, oluşturulması. 3- YARIŞMANIN KONUSU : Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan İlimizin bu değerleri ile Kurumumuzun misyonu, vizyonu ve amaçlarının bir bütünde temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı, kamuoyunda daha kolay tanınmasını sağlayabilen özelliklere sahip bir Logo’ nun tasarımı, yarışmanın konusudur. 4- YARIŞMANIN KOŞULLARI: A- Yarışma, İl Encümeni üyelerinin birinci derece yakınları dışındaki tüm profesyonel ve amatör tasarımcılar ile öğrencilere açıktır B- Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logo’ nun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal (başlıklı kâğıt, faks, dergi, broşür, kitapçık, kitap, poster, şapka, tişört çanta, internet ve elektronik medya, web sitesi vb.) için basıma ve yayına uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde bozulmaması gerekmektedir. Ayrıca, rozet, flama, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır. C- Tasarımlar A4 kâğıtta beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm. yi geçmeyecek ve kâğıdın ortasına gelecek şekilde yerleştirilecektir. Aynı kâğıdın alttan 3 cm yukarısına gelecek şekilde 2 cm büyüklüğünde de hazırlayacaklardır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, foto blok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Ayrıca (FreeHand, Adobe lllustrator, İnDesing, CorelDraw ya da Photoshop) programlarından biri ile hazırlanmış ve JPG olarak CD’ye kaydedilerek sunulacaktır.
D- Tasarımcı tarafından tasarımda kullanılan unsurların anlamını yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazı ile açıklayacaktır. E- Katılımcılar, yarışmaya istedikleri kadar çalışmayla katılabilirler. 5- ESERİN TESLİM ŞEKLİ: Katılımcılar 3 adet zarf kullanacaklardır: 1- Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Mail, Adresi ve Rumuzu bulunan Katılım Formu bulunan zarf. 2- A4 Kâğıtlarının ve CD’nin yer aldığı zarf. 3- 1. ve 2. zarfın koyulacağı dış zarf. – Katılımcılar her zarfın üzerine 6 harf veya rakamdan oluşan rumuz yazacaklardır. – ( Örnek: 123456, ABCDEF, 123ABC vb.) – Katılımcıların rumuzu eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır. – Zarfların üzerinde katılımcıların kimliklerini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. – Çalışmaların zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Encümen Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve çalışmaların üzerinde oluşabilecek bozulmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. 6- DEĞERLENDİRME: Teslim alınan çalışmalar İl Encümeni tarafından; teknik şartnamede belirtilen koşullara, “orijinallik”, ”yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve yarışma konusunda belirtilen bütünü ifade kriterleri açısından değerlendirilerek dereceye layık görülen ilk 5 çalışma belirlenecektir. Seçilen çalışmalar, 1.nin ve diğer mansiyon ödüllerinin tesbiti için Valilik Makamına sunulacaktır. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tasarımların İdaremizin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir. Yarışmada kurumsal temsile uygun görülüp seçilen tasarımların tüm hakları Çanakkale İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem-logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra 30 gün içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İl Encümenince seçilen 5 eserin yüksek çözünürlükteki kopyaları talep edilebilir, bu eserlerin sahiplerinden eser üzerinde değişiklik yapılması istenebilir. Bundan dolayı eser sahiplerine ayrıca bir telif ödenmeyecektir. 7- TESCİL İŞLEMLERİ: Yapılacak değerlendirme sonucunda İlk üçe giren logoların tescil işlemleri yapılarak noter tasdiki ayrıca yapılacaktır. Birinci olan logo ana logomuz olacaktır. 2. ve 3. olan logolar İdaremizin İlkeleri doğrultusunda gelecek yıllarda kullanılmak üzere saklanacaktır. 8- TELİF HAKLARI: Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, almış oldukları ödül bedeli ile süresiz olarak Çanakkale İl Özel İdaresine verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarımların çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma arzında gerekli bilumum haklar için Çanakkale İl Özel İdaresine izin verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumlu olacaktır.
9- ÖDÜLLER: Yapılacak değerlendirme sonrası 1. seçilecek logoya üç bin lira, 2.3.4.5. seçilecek logoya da beş yüz lira mansiyon ödülü verilecektir.
Birinci olan LOGO:
3.000 TL
Mansiyon: 500 TL
Mansiyon:
500 TL
Mansiyon:
500 TL
Mansiyon:
500 TL 10- YARIŞMA TAKVİMİ: Yarışma Başlangıç Tarihi: 17.12.2012 Son Teslim Tarihi: 25.01.2013 Değerlendirme Tarihi: 29.01.2013 Sonuçların İlanı: 04.02.2013
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ LOGO YARIŞMASI
KATILIM FORMU
Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
Telefon Numarası
Adresi
E-Mail
Rumuz
Çanakkale İl Özel İdaresi Logo yarışması şartnamesini okudum ve aynen kabul ediyorum.
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza:
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ MİSYONUMUZ Çanakkale İlinde yerleşik kişi ve kurumlara eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanları öncelikli olmak üzere tüm kamusal hizmetleri çağdaş yönetim ve rasyonel kaynak dağılımı ilkeleri bağlamında sunup; ilin dünya mirası varlıklarını, doğasını, tarihini, kültürel ve turizme yönelik değerlerini koruyacak ve gerçekleştirilecek şekilde yatırım yaparak ildeki halkın yaşam kalitesini ve refahını yükseltmektir. VİZYONUMUZ Yerinden yönetim anlayışını benimsemiş, tarımsal ve kırsal altyapı sorunlarını en aza indiren, çağdaş, dinamik ve hizmetin sunumunda performansı ve kaliteyi esas alan bir kuruluş olmaktır. Bu yolda Çanakkale İl Özel İdaresi;  Katılımcılık ve aktif hem şehirlilik: Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.  Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.  Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk duyar.  Sosyal içerme: Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar  Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlar.
İ L E T İ Ş İ M: İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Encümen Müdürlüğü TEL: 0 286 2179044 2123439 FAX: 0 286 2123439

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin