BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ile Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve BaĢvuru KoĢulları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dahilinde, Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

PROFESÖR

(daimi statüde çalıĢtırılacaktır.) kadrosuna başvuracak adayların;

1.

www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe BaĢvuru Formunu” ve “Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (BaĢvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirtecekler, yayınlarından birini “BaĢlıca AraĢtırma Eseri” olarak gösterecektir.)

2. ÖzgeçmiĢ,

3. Ġki adet fotoğraf

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dıĢından baĢvuran adaylardan),

6. KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin belge. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eĢdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıĢtır)

7. Doçentlik belgesi,

8. Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik v.b. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

9. Yayın listesi (baĢlıca araĢtırma eserinin açıkça belirtildiği)

10. Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalıĢmaları, araĢtırma projeleri, atıflar, eğitim etkinlikleri, mesleki ve diğer araĢtırma etkinlikleri, üyelik ve hakemlik, ödüller ) dosya, (6) altı adet hazırlayıp, Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta ile teslim edeceklerdir.

 

DOÇENT

 

(daimi statüde çalıĢtırılacaktır.) kadrolarına başvuracak adayların;

 

1.

 

www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe BaĢvuru Formunu” ve “Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (BaĢvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirtecekler)

2. ÖzgeçmiĢ,

3. Ġki adet fotoğraf

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dıĢından baĢvuran adaylardan)

6. KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin belge. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eĢdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıĢtır)

7. Doçentlik belgesi,

8. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik vb. Asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

9. Yayın listesi,

10. Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalıĢmaları, araĢtırma projeleri, atıflar, eğitim etkinlikleri, mesleki ve diğer araĢtırma etkinlikleri, üyelik ve hakemlik, ödüller) dosya, (4) dört adet hazırlayıp, Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

GENEL ŞARTLAR

1. Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

3. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır.

4. Adayların, hazırladıkları her dosyaya, içinde yayın ve özgeçmiĢ listesi bulunan 1 adet CD koymaları gerekmektedir.

5. Ġlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6. Atamalar, kadro aktarıldıktan ve gerekli izinler alındıktan sonra yapılacaktır.

7. BaĢvuru süresi; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle baĢlar, (1

5. Gün) onbeĢinci günün mesai bitiminde sona erer. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan baĢvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8. Adayların tümünü ilgilendiren, baĢvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme Üniversitemiz

www.btu.edu.tr. adresinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ ALMA VE BAŞVURU ADRESİ:

BİRİM

 

TELEFON

 

ADRES

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI

 

 

0224 314 16 05

314 1675

314 1617

Faks 314 1717

 

 

152 Evler Mah.Eğitim Cad.1.Damla Sok.No2/10 16330 Yıldırım/Bursa

 

 

DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI (Fakülte Sekreterliği)

 

 

0224 314 16 29

314 16 51

Faks 314 1630

 

 

Gazi Akdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/10 Osmangazi/BURSA

 

 

ORMAN FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI (Fakülte Sekreterliği)

 

 

0224 314 16 92

Faks 314 17 25

 

 

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 16200

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.