Burs Başvurusu Köksal Eğitim Vakfı

Köksal Eğitim Vakfı üniversite öğrenci bursu için, Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olan, Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamış olan, T.C. vatandaşı, Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olan bazı üniversitelerin belli bölümlerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Nitelikleri
T.C. vatandaşı olmak,
Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak (KYK kredisi burs almanıza engel değildir),
Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Bursların Yükümlülüğü
KEV bursları karşılıksızdır.
Öğrencilerin Seçimi
Burs başvurulurı her sene duyurularda belirtilen tarihlerde kabul edilir. Köksal Eğitim Vakfı’nın resmi web sitesi; www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs Başvuru Formu” çıktısı alınıp doldurularak aşağıdaki ek belgelerle birlikte Köksal Eğitim Vakfı sekreteryasına önceden belirtilen tarihe kadar posta yolu ile veya elden teslim edilir.

İstenilen Evraklar
www.kev.org.tr adresinden indirilebilecek “KEV Burs Başvuru Formu”na ilaveten;
a. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b. 1 adet vesikalık fotoğraf,
c. Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı öğrenci belgesi,
d. Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi,
e. Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM sonuç belgelerinin fotokopisi,
f. Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği),
g. Aile durumu; anne ve babanın işi, ailenin yıllık veya aylık kazancı (maaş bordroları örnekleri, vergi levhası, maaş belgesi), varsa kardeş(ler) in durumu,
h. Burs başvuru formunun doğru doldurulduğuna dair “Doğru Beyan Dilekçesi” imzalanıp gönderilecek.

Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından KEV Yönetim Kurulu’nca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağrılırlar.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Duyurusu
Sonuçlar ilgili eğitim kurumlarına yazılı olarak; burs almaya hak kazanan öğrencilere ise telefon veya e-mail yoluyla bildirilir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Eğitim Kuruluşları
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

Burs Verilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Bölümler
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji-Jeofizik Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Uluslararası İlişkiler
Güzel Sanatlar
Müzik Sanatları
Sahne Sanatları

Burs Başvuru Formu için Tıklayınız