Bu Benim Eserim Bilim Şenliğinin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Görüşleri ve Fen Projelerinin Kalitesi Odağından Görünümü

Hasan Said TORTOP

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de ”Bu Benim Eserim” adıyla da anılan İlköğretim
Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri ve Matematik Proje Çalışması’nın,
yarışmaya katılım motivasyonları, karşılaşılan güçlükler, katılımın ve
verimliliğinin artırılması, danışmanın rolü, fen eğitimine katkısı, proje
hazırlama sürecinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği, yarışmaya ilişkin
öneriler boyutlarının, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerin bakış
açılarıyla ve fen projelerinin kalitesinin uzman görüşleriyle incelenmesinin
yapıldığı nitel bir çalışmadır. Çalışmanın katılımcıları olarak 2009-2010
öğretim yılı A İlinden B Bölge Sergisi’ne katılan öğrenciler, öğrencilerin
danışman öğretmenleri ve okul yöneticileri alınmıştır. Veri toplama
araçları olarak yarı-yapılandırılmış görüşme, gözlem, proje raporları,
bilim şenliği ve fen projelerine yönelik öğretmen görüşleri anketi
kullanılmıştır. Veri analizlerinden elde edilen bulgular şunlardır;
Öğretmenler, bilim şenliğine karşı olumlu tutum sergilemelerine rağmen,
“zorunlu olmasam öğrencilerimi proje yarışmasına sokmak istemezdim”
görüşüne büyük çoğunlukla katılmaktadırlar. Proje yarışmasına katılım
motivasyonları; (i) yöneticiler için okulun reklamının olması, (ii)
öğretmenler için yöneticilerin baskısı ve öğrenci istekliliği, (iii) öğrenciler
için yaptıkları çalışmaların sergilenmesi şeklindedir. Yarışmada
danışmanın ya da velinin projenin yapımında çok etkin olduğu görüşüne
yönetici, öğretmen ve öğrenciler büyük oranda katılmakta ve bilimsel
sahtekârlıktan yakınmaktadırlar. Fen projelerinin niteliksel incelenmesi
sonucunda, öğrencilerin bilimsel yöntemi kullanma, verileri analiz etme
ve kaynak tarama gibi kısımlarda ciddi eksiklerinin olduğu belirlenmiştir.
Bilim şenliklerinin amacına hizmet etmesi için kilit rolde olan
öğretmenlerin eğitimine önem verilmelidir. Ayrıca, bilim şenliklerinde etik
ve değerler eğitimi boyutu ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Bilim şenliği, fen projeleri, motivasyon, danışmanlık,
bilimsel sahtekârlık.

 

OVERVIEW OF A NATIONAL SCIENCE FAIR IN TURKEY FROM
THE FOCUS ON ADMINISTRATORS’, TEACHERS’, STUDENTS’
VIEWS AND QUALITY OF SCIENCE PROJECTS

Abstract

This study, called ‘’This is My Work’’ about the science and mathematics
project science fair for elementary school students in Turkey and
investigated from perspectives of administrator, teacher and students
about engaging motivations, difficulties, increasing of involving and
productivity, mentorship role, contributing of science education,
collaboration with corporation and institutes at project preparing
process and quality of science projects, is qualitative study. This study
was conducted at 2009-2010 educational term, and its participants were
students engaging from A city to B Regional Fair and their administrators
and teachers. Semi-structured interviews, observations, projects reports,
attitudinal survey used as collecting data tools. Results from data
analysis; engaging motivations of administrators that school reputation,
for teachers’ pressure of administrator and student willingness, for
students presenting project. Although teachers had positive attitude
towards science fair, they stated that ‘’If my district did not require
participation, I would not involve my students in science fair
competitions’’ mostly. Administrators, teachers and student mostly
stated that mentors or parents had more effective role in project making
process. Findings about qualitative quality of projects were determined
serious mistakes at using scientific method, data analysis and searching
resource domain by experts. Teachers, having key role at science fairs,
should be given importance their training, if it is wanted to achieve the
science fairs’ aims. Moreover, the dimension of ethics and moral
education at science fair should not be ignored.
Key Words: Science fair, motivation, difficulties, mentorship, scientific
dishonesty.

1. GİRİŞ
Yeni fen programının, “Nasıl bir birey yetiştirmek amaçlanıyor?” sorusuna cevabı;
araştıran, sorgulayan, inceleyen, günlük hayatıyla fen konuları arasında bağlantı
kurabilen, hayatın her alanında karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntemleri

kullanabilen, dünyaya bir bilim insanın bakış açısıyla bakmayı bilen bireyler yetiştirmek
şeklindedir (TTKB, 2005). Bu amacı gerçekleştirmede önemli bir araç olduğu bazı
araştırmacılar tarafından düşünülen bilim şenlikleri; öğrencilerin çalışmalarını
sundukları halka açık sergilerdir. Genelde burada jüriler değerlendirme yapar ve
öğrenciler ödüllendirilir (Grote, 1996; Bunderson ve Anderson, 1996; Abernathy ve
Vineyard, 2001). Bilim şenliğini, bir şölen olarak betimleyen Abenarty ve Vineyard
(2001), öğrencilerin, arkadaşları, öğretmenleri, aileleri, bilim insanları ve toplumdaki
diğer kişilerle araştırmalarını paylaştıkları, deneyimleri ile ilgili uygun yorumlarda
bulundukları yer olarak tanımlamaktadır. Araştırmacılar, bilim şenliklerinin birincil
hedefinin ise öğrencileri deneyleri tasarlarken ve yaparken bilimsel yöntemi
anlamalarını ve kullanmalarını teşvik ederek okul programlarını tamamlamak olduğunu
belirtmiştir (Abenarty ve Vineyard., 2001). Bilim şenlikleri ile ilgili araştırmalar
sonucunda, bilim şenliklerinin öğrencilere yeni şeyler öğretme, eğlenceli vakit
geçirtme, araştırma becerilerini geliştirme, eleştirel düşünmelerini sağlama, bilime
karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlama gibi faydaları yanında, öğrencilerin yarışma
sonunda üzülmesine neden olması, öğrencileri strese sokması, kaygılarını artırması gibi
zararlarının olduğu da belirtilmiştir (Grote, 1995b; Czerniak, 1996; Abernathy ve
Vineyard 2001; Balas, 2003; Bellipanni ve Lilly, 1999; Bunderson ve Anderson, 1996,
Robertson, 2007; Wang ve Yang, 2003, Gomez, 2007, Kankelborg, 2005, Yayla ve Uzun,
2008).

Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzun
süredir organize edilmektedir. Benzer yarışma ilköğretim düzeyinde yine TÜBİTAK ve
MEB işbirliği içerisinde İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri ve Matematik
Proje Çalışması adında 2005-2006 öğretim yılından beri yürütülmektedir. Yarışma
kılavuz kitapçıklarında, bu yarışmalarda amacın; genç beyinleri düşünmeye, gözlem
yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek, potansiyellerini

ortaya çıkarmak olduğu açıklanmakta, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi
öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, kılavuz
kitapçıklarında öğrencilerin proje fikirlerinin uygulama aşamasında üniversitelerden ya
da araştırma kurumlarından destek alabileceklerini ancak bunun bilgi alma ya da
laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmasının gerektiği,
üniversitede yürütülmekte olan bir çalışmadaki verilerle proje yapmasının yarışmanın
ruhuna ve var oluş nedenine aykırı olduğu belirtilmektedir (EARGED, 2011; TÜBİTAK,
2011).

Proje yarışması kılavuzlarına giren bu kaygılar, Grobman’ın (1993) bilim şenliklerindeki
projelerin daha çok ailelerin çalışmalarını yansıttığı şeklindeki düşüncesini, Shore vd.,
(2007)’nin bu tür hilelerin ortaya çıkmasının sebebi olarak öğrencilerin baskı altında
olmasını gösteren çalışmalarındaki bulguların da bir çeşit yansımasıdır. Kosick (2009)
öğrencilerin bilim şenliklerine katılmalarının zorunlu tutulmaması hakkında önerilerde
bulunmaktadır. Buna rağmen, öğrencilerin yarışmalara katılımında artışın nedeni olarak
fen öğretmenlerinin öğrencileri yarışmalara katılmaya zorunlu tutmaları, yarışmaya
katılmalarının sınavlarına katkı sağlayacağını söylemeleri gösterilebilir (akt. Fisanick,
2010). Blenis (2000) ise 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen, katılımın gönüllü ve zorunlu
olduğu iki grup halinde planladığı araştırmasında, gönüllü katılımın olduğu yarışmaya
99 kişiden 5 kişinin katılmış olmasını oldukça şaşırtıcı bulmuştur. Bu durumu
öğrencilerin proje yarışmaları ile ilgili olumsuz deneyimlerinin olmasına, yarışmaya
hazırlık esnasında okul dışında birçok emeğin olmasına ve yarışmaya katılımın çok fazla
zaman almasına bağlanmıştır.

Öğrencilerin proje yarışmalarında yardım aldıkları kaynaklar; internet, kütüphane, aile
ve öğretmen olarak belirtilmiştir. Shore ve Delcourt (1995), Syer ve Shore (2001),
projelerini yaparken bir yerden destek almayan öğrencilerin, veri üretme, başkalarının
çalışmalarını kopyalama gibi sahtekârlıklara başvurduklarını, bu öğrencilerin ise proje

yarışmalarına katılan öğrencilerin %25’lik kısmını oluşturduklarını bildirmişlerdir.
Öğrencilerin yarısı tarafından proje yarışmalarında öğretmenler, gerçek yardım kaynağı
olarak gösterilmektedir (Schapiro, 1997; akt. Syer ve Shore, 2001). Fisanick (2010),
öğretmenlerin proje yarışmalarına katılım motivasyonlarını; fen programlarında
projelerin olması, okul yönetimlerinin katılımla ilgili beklentileri, öğretmenlerin
yarışmacı doğaları, öğrencilerin yarışmalarda bilgi edinerek becerilerini
uygulayabilmeleri, proje yarışmalarının standardize edilmiş bir fen değerlendirmesinin
bir hazırlığı olması olarak aktarmaktadır (Abernathy ve Vineyard, 2001; Bellipanni ve
Lily, 1999; Bunderson ve Anderson, 1996; Czerniak, 1996; Olson, 1985). Van Eck (2006),
yarışmada bir danışman tarafından yardım almayan birinin yeteneklerini kendi başına
ileri düzeyde geliştiremeyeceğini belirtmiştir. Blenis (2000) de katılımı artırmak için fen
öğretmenlerinin bir rol model, koç ve mesleki destekçi olmasının gerekliliğine vurgu
yapmıştır.

Öğretmenin büyük ölçüde, öğrencinin başarılı ya da başarısız bir bilim şenliği
deneyiminin olmasını belirleyen unsur olduğunu söyleyen Cook (2003), bazı
öğretmenlerin ise sadece son katılım tarihini verip, projelerin oluşmasını beklemesi
şeklindeki tavırlarının olduğunu söylemektedir. Öğrenciler bilim şenliğinin ne olduğunu
anlamadan, sadece bilim şenliği ile ilgili zayıf bir kavramla ve anlamayla, mutsuz,
geleneksel ya da yerleşik bir proje yarışması deneyimiyle okullarından ayrılmaktadırlar.
Birçok öğretmen sınıflarında başarılı bir bilim şenliği projesinin nasıl hazırlanacağını
öğrencilerine gösterememektedir (Cook, 2003). Kankelborg (2005), yaptığı çalışmada
kırsal kesimde bilim şenliğine katılımda karşılaşılan sıkıntılarla ilgili olarak, kırsal
kesimlerin yüksek kalitede ve uzmanlığı olan öğretmenleri çekemediğini ya da kırsal
kesimde çalışan bir öğretmenin çok fazla yük altına girdiğini, bu yüzden bilim
şenliklerine yeterince zaman ayıramadıklarını belirtmiştir.

Okul yönetimlerinin de bilim şenliklerindeki rolü önemlidir. Bununla ilgili olarak, okul
yönetimleri proje yarışmalarındaki beklentilerinin sonucu olarak öğretmenlerin
öğrencilerini yarışmalara katılmaya zorlamaktadırlar (Czerniak ve Lumpe, 1996;
Abernathy ve Vineyard, 2001).

Bilim şenlikleri uzun süredir okul programlarının bir parçası olmuşlardır (Cook, 2003).
Ancak, bilim şenlikleri yarışmalarının sınıf, okul ve bölge sergisi uygulamalarıyla ilgili
çok az çalışma bulunmaktadır (Czerniak ve Lumpe, 1997; Yasar ve Baker, 2003).
Türkiye’de ilköğretim düzeyinde yeni olan bilim şenliği olgusunun öğretmen, öğrenci,
yönetici ve hazırlanan projeler bağlamında araştırılması, bilim şenliği kılavuzunda
arzulanan amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir.
Türkiye’de bilim şenliği ile ilgili çok az çalışmaya rastlanmaktadır (Yayla ve Uzun, 2008).
Ulusal bir proje yarışması olan “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının tüm boyutları ile
ele alındığı, yarışmadaki önemli unsurlar olan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin
görüşlerinin incelendiği kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde
geleneksel hale gelen proje yarışmalarında yaşanan problemlerin Türkiye’de hangi
boyutta olduğunun ortaya konulması, aksayan yönlerinin belirlenmesi, verimliliğinin
artırılması ile ilgili görüşlerin ortaya konulması çok önemlidir.

Bu araştırmada; Türkiye’de ilköğretim düzeyinde yapılan ulusal bir proje yarışması olan
“Bu Benim Eserim” olarak da anılan İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri ve
Matematik Proje Çalışması’nın öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin perspektifinden
görünümünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu genel kapsam çerçevesinde
aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:

1) Öğretmenlerin bilim şenlikleri ve fen projelerine ilişkin görüşleri (tutumları)
nasıldır? Öğretmenlerin bilim şenliklerine ve fen projelerine ilişkin görüşleri
cinsiyete ve kıdeme göre farklılaşmakta mıdır?

2) Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin “Bu Benim Eserim” bilim şenliğine katılım
motivasyonları nelerdir?

3) Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin “Bu Benim Eserim” bilim şenliğinde
yaşadıkları güçlükler/sıkıntılar nelerdir?

4) “Bu Benim Eserim” proje yarışmasına katılım nasıl artırılabilir?

5) “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının verimliliği nasıl artırılabilir?

6) “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında “danışmanın rolü” ne olmalıdır?

7) “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının fen eğitimine katkısı var mıdır?

8) “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında, proje hazırlama sürecinde kurum ve
kuruluşlarla işbirliğine gidilmekte midir?

9) “Bu Benim Eserim” proje yarışmasına ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrencilerin
önerileri nelerdir?

10) “Bu Benim Eserim” proje yarışmasına katılan fen projelerinin kalitesi nasıldır?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma modeli
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışması, güncel bir olgunun kendisi ve içeriği ile net sınırların çizilemediğinde, birçok
veri kaynağının olduğu durumlarda başvurulan bir araştırma yöntemidir. Bu araştırma
türünde varlığın zamana ve mekana göre tanımlanması, özelleştirilmesi yapılır
(Büyüköztürk vd., 2011; Yıldırım ve Şimşek (2003). Araştırma deseni, “iç içe geçmiş tek
durum” desenidir. Bu desende, tek bir durum içinde çoğu zaman birden fazla birim
olabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Bu çalışmada durum ‘’Bu Benim Eserim’’ bilim
şenliğidir. Bu durum içinde yer alan alt analiz birimlerini; bilim şenliğine katılan
öğrenciler, okullarındaki yöneticiler ve danışman öğretmenler oluşturmaktadır.

Belirlenen alt analiz birimlerinden elde edilen verilerden yola çıkılarak araştırma
durumunun bütününe ilişkin sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2.2. Örneklem
Araştırma örneklemi, amaçlı örneklem (purposive sampling) tekniklerinden, ölçüt
örnekleme (criterion sampling) temel alınarak oluşturulmuştur (Büyüköztürk vd.,
2011). Bu doğrultuda A ilinde 2009-2010 öğretim yılında “Bu Benim Eserim” İlköğretim
Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri ve Matematik Proje Yarışması’na katılan ve il
elemesini geçerek, B Bölge Sergisi’ne katılmaları uygun bulunan 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencileri, danışman olarak görev yapan fen ve teknoloji öğretmenleri ve okullarındaki
yöneticiler belirlenmiştir. Bu ölçütlere (bölge sergisine katılacak olan) uyan 22
öğretmen, 21 okul yöneticisi, 50 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada bu kişilerden
farklı nedenler (isteksizlikleri, okullarına ulaşım güçlüğü vs.) 18 öğretmen, 14 okul
yöneticisi ve 26 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen, öğrenci ve okul
yöneticilerinin demografik özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğretmenlerin demografik özellikleri incelendiğinde proje
yarışmasına danışman olarak katılan öğretmenlerin % 66 gibi bir oranı erkektir. Proje
yarışmasına katılan öğretmenlerin çoğu kıdeminde 6-10 yıl aralığındadır. Kıdem
açısından, 1-5 yıl ve 20 yıl üstü öğretmenlerin düşük oranda proje yarışmasına
katıldıkları görülmektedir.
Tablo 2. Okul Yöneticilerinin Demografik Özellikleri

Tablo 2’de görüldüğü üzere okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu (%92) erkektir. Okul
yöneticilerinin büyük çoğunluğunun (% 85) kıdemi, 15 yıl ve üstüdür. Ayrıca % 71 gibi
büyük çoğunluğu eğitim fakültesi mezunudur.
Tablo 3. Öğrencilerin Demografik Özellikleri

Tablo 3’te görüldüğü üzere proje yarışmasına katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu (%
69) kızdır. Öğrencilerin çoğunun anne ve baba eğitim düzeyi ilköğretim ve lise
şeklindedir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama yöntemleri olarak görüşme, gözlem, doküman incelemesi
kullanılmıştır. Literatürde nitel araştırmalarda birçok veri toplama yöntemlerinden
yararlanılarak veri çeşitlemesine gidilmesi önerilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2003;
Büyüköztürk vd., 2011).
2.3.1.Yarı-yapılandırılmış Görüşme Protokolü: “Bu Benim Eserim” bilim şenliği
hakkında yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin ortaya konması için yarı-
yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme formunun oluşturulmasında alan
yazından ve iki fen eğitimcisinin görüşlerinden yararlanılmıştır. Görüşme formu,
deneme olarak uygulanmış, tekrar gözden geçirilerek son haline getirilmiştir (Bkz. Ek1).
Görüşme formu okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenciler için hazırlanmış açık uçlu
sorulardan oluşmaktadır. Görüşmeler kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.
2.3.2.Gözlem Protokolü: Gözlem araştırmacının ortama katıldığı “katılımlı gözlem”
niteliğindedir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Araştırmacı, aynı zamanda “Bu Benim Eserim”
bilim şenliği B Bölge Sergisi’ne çalışma grubu ile katılan danışman öğretmendir.
Araştırmacı, çalışma grubunun görüşme esnasında okullarındaki ve bölge sergisindeki
davranışlarını gözlemlemiştir. Gözlemler, katılımla ilgili isteklilikleri, katılımdan keyif
alma durumları, memnuniyet durumları açısından yapılmıştır. Gözlem ile elde edilen
bulgular, diğer veri toplama araçlarıyla elde edilen bulguları desteklemek için
kullanılmıştır.

2.3.3.Fen Proje Raporları: Çalışma grubundaki öğrenciler tarafından hazırlanan
projelerin kalite ya da nitelik açısından incelenmesi için doküman incelenmesi veri
toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin hazırladıkları “Proje Raporları”
proje katalogundaki ölçütlere (EARGED, 2011) ve Potter (2009) tarafından kullanılan
ölçeğe göre üç fen bilimleri eğitim uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca, yine
aynı uzmanların hazırlanan projelerin içeriğinde hangi bölümlerde hatalar yapıldığı ve
ne gibi eksikliklerinin olduğunu inceleyerek görüşlerini belirtmeleri istenmiştir.
2.3.4.Bilim Şenliği ve Fen Projelerine Yönelik Öğretmen Görüşleri Anketi: Bu ölçek
beşli likert tipte 20 maddeden oluşan tutumsal bir ölçek olup, Grote (1995a) tarafından
fen öğretmenlerinin bilim şenliği projeleri ve bilim şenliği hakkında fikirlerinin
belirlenmesi için geliştirilmiştir. 191 fen öğretmenine uygulanarak araştırmacılar
tarafından geçerlilik ve güvenilirliği incelenmiştir (Grote, 1995a, Fisanick, 2010).
Çalışmada ölçeğin dil geçerliliği için beş İngilizce öğretmeninin çevirinin İngilizce aslını
karşılama durumu 0-10 arası puanlanmıştır. Düşük puanlanan maddeler tekrar
düzeltmeye gidilmiştir. Düzeltme sonrasında, ölçek maddelerinin çevirisi ile orjinal hali
arasındaki uygunluk durumu, “uygun”, “uygun değil” şeklinde uzmanlar tarafından
değerlendirilmiştir. Görüş Birliği/Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı * 100 formülü ile uyum
yüzdesi hesaplanmıştır. Uzmanların görüşlerinde yüksek derece bir uyum belirlenmiştir
(%85) (Miles ve Huberman, 1994). İçerik geçerliliği ile ilgili olarak üç fen eğitimcisinin
görüşü alınarak ölçeğin Türkçe’ye çevrilmesi sağlanmıştır.
2.3.5.Demografik Bilgi Formu: Çalışma grubunda bulunan, yönetici, öğretmen ve
öğrencilerin demografik özellikleri bir formla toplanmıştır. Bu formda, yönetici ve
öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve mezun olunan okul gibi özellikleri, öğrencilerin ise fen
başarıları, aile eğitim ve gelir düzeyleri gibi özellikleri hakkında bilgi istenmektedir. Bu
bilgiler çalışma grubunun özelliklerinin betimlenmesi için kullanılmıştır

2.4.İşlem
“Bu Benim Eserim” proje çalışması takviminde (bkz. Tablo 4) belirtilen aşamalar
gerçekleştirilmiştir. Görüşme ve gözlemler bölge sergilerinin düzenlendiği tarihten
itibaren yapılmaya başlamıştır. Görüşmelerde yarı-yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Danışmanlık yapan öğretmenlerin bilim şenliğine ilişkin görüş ve
tutumlarını belirlemek için ayrıca Grote (1995a) tarafından geliştirilen Bilim Şenliği ve
Fen Projelerine Yönelik Öğretmen Görüşleri Anketi’ni doldurmaları istenmiştir. Ayrıca
demografik bilgi formu ile toplanan verilerle çalışma grubunun demografik özellikleri
belirlenmiştir.
Tablo 4. Proje Çalışması Takvimi (EARGED, 2011)

Araştırmacının da katıldığı “Bu Benim Eserim” proje yarışmasına, A İli Merkez ve
ilçelerinden seçilerek B bölge sergisine çağrılan fen bilimleri projeleri, proje çalışma
kılavuzundaki ve Potter (2009) çalışmasında kullandığı ölçütlere göre 3 fen bilimleri
eğitimi uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Örneklemdeki projelerle yarışmaya
katılan öğrenci, danışmanlık yapan öğretmen ve gerekli desteği sağlayan okul
yöneticilerinden büyük bir kısmına ulaşılmıştır. Araştırma esnasında bazı okul
yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerle görüşme yapılamamasının nedenleri ile ilgili
olarak; gönülsüzlükleri, çekinmeleri, görüşme için gidildiğinde yerinde bulunmamaları
gibi nedenler söylenebilir.
2.5. Verilerin Analizi
Görüşme formunda belirtilen sorular, yönetici, öğretmen ve öğrencilere yöneltilmiştir.
Yarı-yapılandırılmış görüşmeler kayıt cihazı ile yapılmıştır. Kayıtlar daha sonra
transkripsiyon edilmiştir. Görüşme sonucu elde edilen görüşme metinlerinin analizinde
içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi çeşitlerinden “kategorisel analiz” yapılmıştır.
Genelde belirli bir ifade öncelikle birimlere ayrılır ve sonra bu birimler önceden
belirlenmiş kriterlere göre kategoriler şeklinde gruplandırılır (Miles ve Huberman,
1994, Robson, 2001, Yıldırım ve Şimşek, 2003). Veri analizinde her bir görüşme iki
araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Katılımcıların kullandıkları kavramlara, kodlama
yapılırken üzerinde dikkatle durulmuştur. Bu kodlar, benzerlik ve farklılıkları açısından
kategorilere ayrılmıştır. Araştırmacılar tarafından yapılan kodlama görüş birliği ve görüş
ayrılığı açısından değerlendirilmiş, yaklaşık % 94’lük bir görüş birliği olduğu
görülmüştür. Bunun güvenilirlik açısından yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Miles ve
Huberman, 1994).
Öğretmenlerin bilim şenliğine ilişkin tutum ve görüşleri; yüzde, frekans ve ortalama
olarak hesaplanmıştır. Görüşlerin cinsiyet, kıdem değişkenlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını anlamak için ki-kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.
2.6.Geçerlilik ve Güvenilirlik
Nitel araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlik araştırmanın inandırıcılığı ve değeri
açısından önemlidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Bu araştırmanın güvenilirliği, iç ve dış
güvenilirlik açısından şu şekilde sağlanmıştır: İç güvenirlikle ilgili alınan önlemler şu
şekildedir. Araştırma betimsel bir yaklaşımla ortaya konmuştur. Değişik veri toplama
araçlarıyla elde edilen veriler betimsel bir yaklaşımla doğrudan alıntılarla sunulmuş,
yorumu daha sonra yapılmıştır. Görüşmenin kodlanmasında bir diğer araştırmacı ile
kodlamalardaki görüş birliği ve görüş ayrılığı açısından uyum yüzdesi % 94 olarak
belirlenmiştir. Araştırmacının durum içerisinde katılımcı gözlemci rolü sayesinde elde
edilen verilerle, görüşme sonucunda elde edilen verilerin desteklenmesi sağlanmıştır.
Benzer araştırma bulguları ile karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmada görüşme formunun
oluşturulmasında alan yazından yararlanılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Dış
güvenilirlik ile ilgili alınan önlemler şu şekildedir: Araştırmacı kendi konumunu açık
şekilde belirtmiştir. Araştırmacı örnek durumun meydana geldiği esnada kendisi de
öğretmendir. “Bu Benim Eserim” bilim şenliğine daha önce de katılmış ve her
basamağında bulunarak deneyim kazanmıştır. Araştırma sürecinde kendisi de diğer
öğretmenler gibi proje danışmanlığı yaparak bölge sergisine üç proje ile katılmıştır. Veri
kaynağı kişilerin ve sosyal ortamın tanımlanması ile olarak gerekli tanımlama
yapılmıştır.
Araştırmanın geçerliği ile ilgili alınan önlemler şu şekildedir. Veri çeşitlemesine
gidilerek, toplanan verilerle ilgili kanıt zinciri oluşturulmuştur. İç geçerliği ile ilgili olarak
elde edilen sonuçlara nasıl varıldığı açık bir biçimde sunulmuştur. Dış geçerlikle ilgili
olarak nitel çalışmalarda genellenebilirliğinin düşük olduğunu söyleyen Büyüköztürk
vd., (2011), karşılaştırılabilirlik ve dönüştürülebilirlik kavramlarıyla ilişkilendirdiği dış

geçerliğin sağlanmasında aşamaların detaylı ve iyi bir şekilde tanımlanmasının diğer
araştırmacıların başka ortamlarda benzer çalışmalarını kolaylaştıracağını
belirtmektedir. Bu noktada araştırma aşamalarının detaylandırılması yapılmıştır.
Geçerlik ve güvenilirliği artırıcı diğer önlemler ise şu şekilde alınmıştır: Araştırmacının
çalıştığı durumda kalma süresinin uzatılması bir önlem olarak istenmektedir
(Büyüköztürk vd., 2011). Araştırmacının katılımcı gözlemci olması aynı zamanda
kendisinin de proje yarışması sürecinde danışman öğretmen olarak görevli olması
sayesinde bu durum sağlanmıştır. Veri çeşitlemesine gidilmiştir. Kendisi de bilim
şenliğine katılan araştırmacı elde ettiği sonuçları öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle
paylaşmıştır. Ayrıca, araştırmacı elde ettiği sonuçları, fen eğitimi alanında çalışan
akademisyenlerle de paylaşarak görüşlerine başvurmuştur.
3. BULGULAR
Bu bölümde, “Bu Benim Eserim” bilim şenliğine katılan öğrenciler, öğretmenleri ve okul
yöneticilerinden veri toplama araçları ile elde elde edilen bulgular aşağıda
sunulmuştur.

 

3.1. Öğretmenlerin Bilim Şenliği Yönelik Tutumları
Tablo 5. Bilim Şenliği ve Fen Projelerine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Dağılımı

TK: Tamamen katılıyorum, KK: Kısmen katılıyorum, FY: Fikrim yok, KKm: Kısmen katılmıyorum, TKm:
Tamamen katılmıyorum, M: Ortalama, N: Kişi sayısı

3.2.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Katılım Motivasyonları
Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin proje yarışmasına katılımla ilgili
motivasyonları Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6. “Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Okul Yöneticisi, Öğretmen ve
Öğrencilerin Katılım Motivasyonları

Tablo 6’da görüldüğü üzere okul yöneticilerinin “Proje yarışmasına katılımdaki
motivasyonları” temasında en fazla görüş belirtmeleriyle oluşan kodlardan üç tanesi şu
şekildedir:
Okulun reklam ve tanıtımını yapmak;
Okulumuzun adının duyulması en büyük neden bizim için (YÖNETİCİ-1),
Okulumuzun adının duyurulması da önemli (YÖNETİCİ-6), Okulun adının
duyurulması (YÖNETİCİ-9), İlçelerdeki okullardaki öğrencileri boş görüyorlar.
Merkezdeki okullar daha iyidir. Onlar yapar biz bakarız (YÖNETİCİ-12).
Bir üst yönetimin baskı ve zorlamasına maruz kalmak;
Bizi teşvik eden şey, İl MEM in yazmış olduğu yazı, katılacaksınız diyor. Yoksa biz
proje yapmaya bayılıyor değiliz (YÖNETİCİ-8), Yarışmaya katılmamıza iten neden
zorunluluk, insanlara istemedikleri şeyi zorla yaptırıyorsunuz. Öğretmenler de bu
yüzden kendisi yapıyor, sen sen diye dağıtıyor (YÖNETİCİ-7),
Öğrenci becerilerini geliştirmek;
Dönem bilgi çağı, bilimsel araştırmalara önem verildiği çağda yaşıyoruz.
Öğrencilerimiz bilimsel araştırmalara yönlendirilmeli, bu tür alışkanlıkların
kazandırılmasında yarışma faydalı olur (YÖNETİCİ-5), Sosyal becerileri gelişsin.

Tablo 6’da görüldüğü şekliyle öğretmenlerin “Proje yarışmasına katılımdaki
motivasyonları” temasında, en fazla görüş belirtmeleriyle oluşan kodlardan üç tanesi şu
şekildedir.

Bir üst yönetimin baskı ve zorlamasına maruz kalmak,
İdarenin zorlaması, hep böyle aşamalı olarak zorlaması. Genelde bu yarışma
öğretmenlerin katkısı ile oluyor (ÖĞRETMEN-1). Bir de bizi zorunlu koşuyorlar
(ÖĞRETMEN-10). Bu sefer yazı geldi. Zorunluluk kondu (ÖĞRETMEN-18).
Öğrencilerin isteğini yerine getirmek,
Öğrencilerden çok istek geldi (ÖĞRETMEN-16). Öncelikle öğrencilerin bu
konuda çok istekli olması, bir şeyler üretmeye can atmaları (ÖĞRETMEN-9).
Okulun reklam ve tanıtımını yapmak,
Biz ücra bir okuluz öğrenci ve okul için (ÖĞRETMEN-9). Önce öğrencinin
başarısı, sonra okulun başarı (ÖĞRETMEN-3) şeklinde görüş belirtmişlerdir.

Tablo 6’da görüldüğü şekliyle öğrencilerin “Proje yarışmasına katılımdaki
motivasyonları” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleri ile oluşan kod
şu şekildedir:
Yaptığım çalışmayı ortaya koymak,
Yaptığım bir şeyi değerlendirmek istedim. Bir şeyler yapabileceğimi, bilim
insanı gibi bir şeyler yapabileceğimi düşündüm (ÖĞRENCİ-13). Yaptığım şeyin
bilinmesini istedim (ÖĞRENCİ-7) şeklinde görüş belirtmişlerdir.

3.3.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Katılımda Yaşanan Güçlükler/Sıkıntılar

Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerinin proje yarışmasına katılımda yaşanan
sıkıntılarla ilgili görüşlerinin içerik analizi Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. “Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Katılımda Yaşanan Güçlükler/Sıkıntılar

Tablo 7’de görüldüğü şekliyle yöneticilerin “Proje Yarışmasına Katılımda Yaşanan
Sıkıntılar” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleri ile oluşan iki kod şu
şekildedir:

Maddi yetersizlik;
Maddi yetersizlik boyutunda eksikliğimiz var. Bir fotoğraf makinesi bile
bulamıyor çocuklar (YÖNETİCİ-1), Maddi anlamda sıkıntımız oluyor
(YÖNETİCİ-2), İlköğretim okullarına maddi anlamda destek yok (YÖNETİCİ-5),
Bu tür konularda maddi finans destek noktasında okul aile birliklerine
yükleniyor (YÖNETİCİ-7),

Ulaşım sorunu;
Öğrencilerin bölge sergisine katılmasında araç konusunda sıkıntı yaşandı
(YÖNETİCİ-10), En büyük sorunu ulaşımda yaşadık (YÖNETİCİ-1) şeklinde
görüş belirtmişlerdir.

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğretmenlerin “Proje Yarışmasına Katılımda Yaşanan
Sıkıntılar” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleri ile oluşan iki kod şu
şekildedir:

SBS sınavına etkisinin olmadığından önemsenmeyişi;
Öğrenciler çok ilgili ancak sınav var ne zaman vakit ayıracağız diyorlar
(ÖĞRETMEN-16). Kısmen okul duyarlı, okul kötü görünmesin diye, SBS her
şey zaten (ÖĞRETMEN-8). Biz test çözeceğiz diyorlar (ÖĞRETMEN-3). SBS çok
önemli öğrencilerin yönlenmesinde zorlanıldı (ÖĞRETMEN-2).

Zaman ve yer eksikliği;
Öğrencilerde genelde dersaneye gideceğim diye telaş içinde, ancak öğle
arası, boş vakitlerde görüşüyoruz (ÖĞRETMEN-6). Çocukların vakitlerini
almayacak projelere dikkat ettik (ÖĞRETMEN-13). Vakit harcanıyor
(ÖĞRETMEN-18) şeklinde görüş belirtmişlerdir.

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğrencilerin “Proje Yarışmasına Katılımda Yaşanan
Sıkıntılar” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleri ile oluşan iki kod şu
şekildedir:

Jürinin öğrenciye pedagojik olmayan yaklaşımı,
Bu proje daha önce yapılmış filan diyorlar. Böyle denmemeli. Değerlendirme
yapanlar dedi (ÖĞRENCİ-16). Jüri davranışları hiç iyi değildi. Projeme
bakmaya başladılar. Geldiler. Düzgün bir şekilde anlattım. Üç soru sordular.
İkisi proje, bir proje resimlerle soru içindeydi. Erkek olan sordu, bayan olan
hadi dinledik, gidelim diyordu. Bayan hıı tamam diyor, ayağı o tarafa
gidiyordu. Değer vermedi. Ben bunu fark ettim. Sanki akıllarından projeleri
seçtiler. Gerek duymuyor gibiydi. Şüphe doğdu bende. Projeyi beğenmezsin
tamam, bir dinle değil mi? Sadece bana yapmamış diğerlerine de yapmış.
Benim orada şevkim kırıldı. Niye elendiğimi bir bilsem! Ya da kaçıncı
olduğumu? İki basit proje kazandı. Benimki niye seçilmedi. Bunları bilmek
istiyorum. (ÖĞRENCİ-23). Jüri geldi ve dinledi, projemi test ettirmemizi istedi.
Bu moralimi bozdu. Test ettirmek bizim seviyemizi aşar. Jüri öğrenciye güven
vermeli. Öğrencinin moralini bozmamalı (ÖĞRENCİ-6).

Proje materyali bulamama;
Malzemeleri bulmamda sıkıntı oldu, hocalarımız buna yardımcı oldu
(ÖĞRENCİ-18). Proje için malzeme bulmakta sıkıntı yaşadık (ÖĞRENCİ-10)
şeklinde görüş belirtmişlerdir.

 

3.4.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Katılımın Artırılması İçin Yapılması
Gerekenler

Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerinin proje yarışmasına katılımın
artırılması için yapılması gerekenlerle ilgili olarak görüşleriyle ilgili içerik analizi Tablo
8’de gösterilmiştir.

Tablo 8. “Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Katılımın Artırılması İçin Yapılması
Gerekenler

Tablo 8’de görüldüğü üzere okul yöneticilerinin “Proje Yarışmasına Katılımın Artırılması
İçin Yapılması Gerekenler” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleriyle
oluşan üç kod şu şekildedir:

Ödülün artırılması,
Ödül önemli. Bilhassa il elemesinde hiçbir şey verilmiyor (YÖNETİCİ-10). Bu işi
ödüllendirmek lazım en azından ilden bölgeye giderken ödül verilerek katılımı
artırır (YÖNETİCİ-11).
Etkin duyurunun yapılması,
Bu duyurunun iyi yapılması ile olabilir (YÖNETİCİ-1). Şu afişi asın olmaz
herkesi gezip seminer verilmesi, bu proje yarışması ile nerelere varılmak
isteniyor, bu anlatılabilir (YÖNETİCİ-12). Bilgilendirme ve tanıtım daha iyi
olmalı. Afiş olarak astığın zaman olmuyor. Derse giren öğretmen bile
yarışmanın olduğunu unutuyor (YÖNETİCİ-5).
Öğretmen yetkinliğinin artırılması,
Öğretmenlerde eksikler var. Bu giderilmeli (YÖNETİCİ-4). Öncelikle proje
çalışmaları ile ilgili yönetici ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve mutlaka ve
mutlaka hizmet içi eğitimden geçmesi gerekir (YÖNETİCİ-5). Burada fen ve
matematik öğretmenleri ile ilgili iyi organize edilmiş bir toplantı yapılmalı,
konular paylaşılmalı, alanlar, daha sonra öğretmen değil de öğrencinin
projeyi yapması, öğretmen iyi bir rehber olmalı. O yüzden seminerini almalı
(YÖNETİCİ-6) şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Tablo 8’ de görüldüğü şekliyle öğretmenlerin “Proje Yarışmasına Katılımın Artırılması
İçin Yapılması Gerekenler” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleriyle
oluşan üç kod şu şekildedir:
SBS’ye ek katkının sağlanması,
Her şeyin sınav olmadığını bilmeli. Bunun için puan etkimesi önemli olur
(ÖĞRETMEN-3). Öğrenciler teşvik edilmeli. Reklamvari yapılmalı, ek puan
verilmeli Öğretmen6, SBS ön planda olduğu sürece zor. Puan etkisi olursa
faydalı olabilir. Sistem SBS iyi test sorusu çözen öğrenci istiyor, SBS ye ek
puan verilmeli (ÖĞRETMEN-8).
Maddi desteğin yapılması,

Bilhassa kırsal kesimde maddi sıkıntı çok fazla, yardım yapılabilir
(ÖĞRETMEN-9). Okullara ödenek verilmeli. Çocuk bu kadar masraf yaptı.
Bütçesi ona göre. Ders konur ve ek ödenek yapılabilir (ÖĞRETMEN-12).
Buradaki öğrencilerin gelir düzeyi düşük (ÖĞRETMEN-13).

Objektif jüri değerlendirmesinin olması,
En başta değerlendirme yapan komisyonun yaptığı hatalar, giden katılan
öğrenciler bir daha katılmak istemiyor. Bu da diğer arkadaşlarına anlatılıyor
(ÖĞRETMEN-4). Zaman zaman bir ilde elenen projenin başka bir ilde finalist
olduğunu gördük. Bu durum hem öğrencide hem de öğretmende isteksizlik
oluşturuyor (ÖĞRETMEN-14) şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Tablo 8’de görüldüğü şekliyle öğrencilerin “Proje Yarışmasına Katılımın Artırılması İçin
Yapılması Gerekenler” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleriyle
oluşan üç kod şu şekildedir:
SBS’ye ek katkının sağlanması,
Öğrencilerin çoğu aman kim uğraşacak diyordu. SBS ye ek katkısı olsaydı 2-3
tane en azından yapardım (ÖĞRENCİ-5). Seneye katılıp katılmayacağımı
bilmiyorum. Derslere bir katkısı olsaydı SBS ek puan getirirse (ÖĞRENCİ-22).
SBS ek puan verilebilir (ÖĞRENCİ-23). SBS artık önemli, öğrencilerde de
azalma oldu (ÖĞRENCİ-8). Öğrenciler SBS önem veriyorlar (ÖĞRENCİ-11).
Etkin duyurunun yapılması,
Ülkemizin her yerindeki öğrencilere ulaşılması gerektiğini düşünüyorum
(ÖĞRENCİ-1). Biz duymamıştık. Duyurunun daha iyi yapılması (ÖĞRENCİ-4).
Okulun önünde toplandığımızda daha fazla duyuru yapılması ve teşviğin
yapılması önemli (ÖĞRENCİ-10).
Öğretmenlerin teşvik edici olması,
Daha iyi duyurulabilir. Bilen yok öğretmenler teşvik edebilir. Notla teşvik
edilebilir (ÖĞRENCİ-9). Öğretmenler daha çok teşvik yapmalı. Daha çok bilgi
verilmeliydi (ÖĞRENCİ-15). Öğretmen ve aileler teşvik etmeli (ÖĞRENCİ-16).
Öğretmenler daha fazla teşvik etmeli (ÖĞRENCİ-17) şeklinde görüş
belirtmişlerdir.
3.5.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasının Verimliliğinin Artırılması İçin Yapılması
Gerekenler
Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerinin proje yarışmasının verimliliğinin
artırılması için yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerinin içerik analizi Tablo 9’da
verilmiştir.

Tablo 9. “Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasının Verimliliği İçin Yapılması Gerekenler

Tablo 9’da görüldüğü üzere yöneticilerin “Proje Yarışmasının Verimliliği İçin Yapılması
Gerekenler” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleriyle oluşan iki kod
şu şekildedir:
Öğrencilerin bilinçlendirilmesi,
Aslında bu derslerin çok da zor olmadığını anlatmak için, öğrencileri içli dışlı
etmek bunları öğrencilere göstermek (YÖNETİCİ-5). Çocukların bir şeyler
yapabileceklerini göstermek (YÖNETİCİ-12).
PTÖ ile ilgili eğitimin verilmesi,
Uzman kişiler seminer verirse, 6-7-8 öğrencilere proje yapma süreçlerinin
anlatılması ve bu çocuklara bir örnek projenin paylaşılması (YÖNETİCİ-6).
Öğrencilerimizin bir kere ders konuları ile ilgili bilgilerinin, bu proje üretimi ile
belli bir yeterliliği olmalı (YÖNETİCİ-13) şeklinde görüş belirtmişlerdir.

Tablo 9’da görüldüğü üzere öğretmenlerin “Proje Yarışmasının Verimliliği İçin Yapılması
Gerekenler” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleriyle oluşan üç kod
şu şekildedir:
Yarışmanın amacının daha iyi anlaşılması,

Öğretmen: Bizim duyduğumuz şey fikirlerin öğrencilerin değil de
öğretmenlerin oluyor. Gördüğüm öğretmenlerin uğraşmasından ibaret.
Araştırmacı: Kırsalda mı bilhassa?, Öğretmen: Evet. 8.sınıf öğrencisi proje
hazırlarken 6 ve 7 sınıf bilgisini kullanıyor. Bazı öğrenciler üst sınıf konularını
kullanabiliyor. Örneğin geçen sene dişliler konusunu kullandık. Bence bu
yarışmanın eğitime Türkiye’de çok fazla katkısı yok. Araştırmacı: Nedeni ne
sence?, Öğretmen: Projelerin öğretmenlerin fikri olması, öğrencilerin fikri
olmaması. Bu bence ‘’bilimsel sahtekarlık’’ öğretmek, bazı projeler var ki
çocukların aklına gelmesi imkansız. Çocuk nasıl parfüm, esans yapabiliyor. Bu
baya bir üst bilgi gerektirir (ÖĞRETMEN-9). Projenin yapımında öğretmene
yük biniyor. Ya da biz yarışmanın tanımını daha iyi yapamıyoruz, bu haliyle
öğrenci proje yarışmasından çok öğretmen ya da veli yarışması şeklinde
(ÖĞRETMEN-4). Amaç çocukları araştırmaya sevk etmek, amacına hizmet
etmiyor. Kesinlikle amacından çok saptı. Öğrencilerin aktif olduğunu
sanmıyorum (ÖĞRETMEN-10).

Bir üst yönetimin katılımla ilgili baskısının azaltılması,
Evet katılmamız zorunlu ve baskı var. Biz de öğrencileri notla teşvik ediyoruz
(ÖĞRETMEN-3). Bu aslında ilk danışmanlığım. O yüzden eksikliğim olduğunu
düşünürüm. Öğretmenlerin eğitime ihtiyacı var. Üniversitelerin katkıları
olabilir, üniversitelerde yapılmış projeleri görmemiz sağlanabilir. Daha önce
idare tarafından baskı yapıldı (ÖĞRETMEN-5). Adı da Bu Benim Eserim
ya..Büyük bir iftihardır. İdareciler genelde, idarecilerin zorlaması. Projeye
katılmayan öğretmenlerin ikinci sınıf öğretmen gibi algılanması. Bu gönüllük
gerektiren bir şeydir (ÖĞRETMEN-6). Şu kadar proje ile katılacaksınız gibi bir
zorunluluk konması saçma, sayı verilmemeli. Öğrenci bir tane de yapabilir
beş tane de. Bu baskı başarıyı düşürür. Zorunluluk konursa bilimsel bir
çalışma olmaz (ÖĞRETMEN-12).

Objektif jüri değerlendirmesinin olması,
Çocukların olduğunu hissettiren projeler de var belliydi, üniversitelerin
öğretmenlerin hazırladığı da. Jüri objektif değil. Kriterleri oluşturmamışlar ve
jüri sayısı azdı. Bu jüriler bölge üniversitesinden değil başka yerden gelmeli.
Kör ve sağırlarla ilgili proje vardı. Duygusallık ön planda. O ikisinden birine
vereceği düşünülüyordu. Ve oldu. Özgünlük yoktu. Güneş enerjisi sisteminde
böyle bir şey yoktu (ÖĞRETMEN-8). Çocukları kendi haline bırakalım elimizi
çekelim. Mesela bizim öğrencilerimiz kırıldılar dört tane C ilinden çıkmasına.
Taraf gördüler. Bizim projemiz ekonomiye katkı açısından daha iyiydi,
dediler. Öğrencilere neden elendiği hakkında bilgi verilmelidir. Bize de yedi
projeyi şu nedenlerden dolayı seçtik denmelidir (ÖĞRETMEN-17) şeklinde
görüş belirtmişlerdir.

Tablo 9’da görüldüğü şekliyle öğrencilerin “Proje Yarışmasının Verimliliği İçin Yapılması
Gerekenler” temasında oluşan kodlardan en fazla görüş belirtmeleriyle oluşan üç kod
şu şekildedir:

Objektif jüri değerlendirmesinin olması,
Bize geldiklerinde aferin çok iyi dediler ama seçilmedi. Aslında bir tanesi
seçilmeyecek projeydi. Ama seçildi… Ülkeye yararlı bir şeyler olmalı
(ÖĞRENCİ-14). Öğrenci: Öğrenciler yapmalı öğrenci yarışması olduğu halde
başkalarının büyüklerin yapması hoş olmaz. Araştırmacı: Fikir ve emek
öğrencinin olmazsa nolur? Öğrenci: Haksız kazanç olur. Diğerlerini etkiler
yapanlar keşfedilemez (ÖĞRENCİ-4). Bölge sergisinde gördüm genelde
öğretmen ya da başka biri yapmış çocuklar ise anlatıyordu (ÖĞRENCİ-9).

Öğrenci projelerinin hayata geçirilmesi,
Ben böyle proje yarışmalarının yapıldıktan sonra geliştirilmeleri gerektiğini
düşünüyorum eğer geliştirilmez ise öğrenciler projeleri ödül için yapmaya
başlıyorlar. Mesela yapılan bir kremin ödül verilip bırakılmaması gerekir
onun ödülden sonra piyasaya sürülmesi gerekir. Böylece öğrencilerin de proje
yapma istekleri daha çok artar diye düşünüyorum (ÖĞRENCİ-1).

Sergilerin diğer öğrenciler tarafından gezilmesi,
Bizim okuldan kimse gitmedi oraya her yerde olmasıydı herkes katılabilirdi.
Arkadaşlarımın katılmasını isterdim. Türkiye’nin her yerinde il olarak, gezi
olarak bölgeye gidilmeli. Ama herkes görmedi. Ben değiştim oraya gidince
daha fazla gezi düzenlenmeli. Bazı okullar ciddiye almalı. Zorunlu olmalı.
Teknoloji tasarım derslerinde böyle şeyler yapılmalı. Saçma saçma evler,
mandallardan bir şey yapmak yerine böyle şeyler yapılmalı. Türkiye için
yapılacak birçok çalışmalar. O sergiye gittim beni çok değiştirdi. Daha çok
şeyler yapmak istedim. Birçok şey aklıma geldi (ÖĞRENCİ-12) şeklinde
görüşler belirtmişlerdir.

3.6.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasında Danışmanın Rolü
Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerinin proje yarışmasında danışmanların ne
gibi rollerinin olmasıyla ilgili görüşlerinin içerik analizi Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10. ”Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasında Danışmanın Rolü

Tablo 10’da görüldüğü üzere “proje yarışmasında danışmanın ya da velinin projeyi
yapma durumu” ile ilgili olarak, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin büyük çoğunluğu
(sırasıyla % 64, % 66, % 47) bu duruma katılmaktadırlar.

Danışman öğretmenin rolü ile ilgili yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinden
alıntılar aşağıda sunulmuştur;

Öğretmenler çocukların meraklarını uyandıracak konulardan bahsedip, bu
konular hakkında proje yapmaya teşvik etmeli. Çocuklar basamak basamak
ilerlediklerinde takıldıkları yerlerde şöyle yapsanız iyi olur (YÖNETİCİ-7).
Sadece öğrenciyi teşvik edici bazı durumlarda önünü açıcı olmalı, danışman
öğretmen kendisi yapıcı olmalı değil, bu şekilde olduğunda öğrenci bir şey
kazanmaz, ben yapmadım ki der, sık sık bir araya gelirlerse. Öğretmenim siz
proje ortaya koyun eser sizin olsun, biz çalışalım diyorlar (ÖĞRETMEN-6).
Aslında süreçte çocuk olmalı, tıkandığı yerlerde danışman olmalı. Öğretmen
projeye yön vermeli (ÖĞRETMEN-10). Aslında amacımız çocuğun bir şey
üretmesini sağlarken, nasıl üreteceğinin yolunu da göstermektir. Bunu
yaparken yapacağı araştırmalar için beceri kazanmasını da sağlamaktır. Şu
önemli, çocuktan proje istiyoruz ama önemli olan çocuğun bir problemle
karşılaştığında nasıl çözebileceğinin, bilgiye nasıl ulaşacağının gösterilmesi,
düşünce ile pratiği birleştirebilmektir (ÖĞRETMEN-12). Onu teşvik etmeli
zorluklarda yılmamasını sağlamalı, yani her zaman ileri gitmesini, takıldığı
yerlerde yardımcı olmalı (ÖĞRENCİ-6). Danışman öğretmen bize fikirlerimizi
sormalı, kendi fikirlerimizi hepimizden ayrı ayrı almalı, düşünmemize fırsat
vermeli, belli bir süreden sonra da bu fikirlerimizi nasıl hayata
geçirebileceğimiz konusunda yardımcı olmalı (ÖĞRENCİ-10) şeklindedir.

Proje yarışmalarında “Danışman Rolü” ile ilgili olarak, “tamamlayıcı, yönlendirici,
motive edici, sorunları çözümleyici, destekleyici, beceri geliştirici, yardımcı” rolleri
ortaya çıkmıştır. Bu rollerden yöneticiler en fazla “motive edici”, öğretmenler
“yönlendirici”, öğrenciler ise “destekleyici” rolü yönünde görüş belirtmişlerdir.

3.7.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasının Fen Eğitimine Katkısı
Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerinin “Proje Yarışmasının Fen Eğitimine
Katkısı” hakkındaki görüşlerinin içerik analizi Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11. “Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasının Fen Eğitimine Katkısı

Tablo 11’de görüldüğü üzere proje yarışmasının fen eğitimine katkısı olduğuna
yöneticiler ve öğrenciler katılmakta iken, öğretmenlerin % 41 gibi bir oranı “fen
eğitimine bir katkısı yoktur” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Tablo 11’de görüldüğü üzere proje yarışmasının fen eğitimine ne gibi katkısının olduğu
ile ilgili yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin içerik analizi sunulmuştur. “Bu
Benim Eserim Proje Yarışması’nın Fen Eğitimine Katkısı” hakkındaki görüşleriyle ilgili
alıntılardan bazıları şu şekildedir:

Elbette katkısı vardır. Çocuklar fenin günlük hayattaki uygulamasını
böylelikle gerçekleştiriyorlar (YÖNETİCİ-1). Tabii ki olmaz mı? En azından
uzaklaşıyor. Dinlenmiş oluyor. Kaygı yok dinlendiriyor. Bir şeylerle meşgul
oluyor. Soruyor (YÖNETİCİ-5). Katkısı muhakkak. Proje bir araştırma
çalışmasıdır. Öğrenciye bir araştırma alışkanlığı kazandırır (YÖNETİCİ-11). En
azından fen dersini sevdiriyor. O konuda çabaları artırıyor (ÖĞRETMEN-7).
Tabii ki çok faydası ve katkısı var. Bence gelişmiş ülkelerde bu tür çalışmalar
bizim ülkemizden çok uzun yıllar önce başladığı için biz şimdi o ülkeleri,
gelişmiş ülke diye adlandırıyoruz. Bir defa öğrenci derste öğrendiklerini
uyguluyor. Mesela öğrenci alarm sistemi yapacak diyelim. Bu çocuğun
mutlaka 6. ve 7. sınıfta elektrik konularını anlamış olması gerekir. İşte derste
konuyu öğrenen öğrenci birde projede uygulayınca ömrü boyunca
unutmuyor (ÖĞRETMEN-14). Evet işlediğimiz konularla ilgiliydi proje konusu,
radyasyonla ilgili çok şey öğrendim (ÖĞRENCİ-9). Bitkilerle daha fazla bilgi
öğrendim (ÖĞRENCİ-21). Evet oldu bence. Daha çok fene bağlandım. Hem
öğretmenle de iyi ilişkim oldu. Feni ben fazla sevmiyordum. Değişik projeleri
gördüm. Çarklarla ilgili basit makinalarla ilgili konuyla ilgili başarımı arttırdı
(ÖĞRENCİ-12) şeklindedir.

3.8.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasında Proje Hazırlama Sürecinde Kurum ve
Kuruluşlarla İşbirliği Durumu

Yönetici, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde; proje yarışması esnasında
üniversite, araştırma merkezi gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilme durumuyla
ilgili görüşleri incelenmiştir. Buna göre onsekiz öğretmenden yalnızca dört öğretmen

işbirliğine gidildiği veya bilgi alındığını belirtmiştir. Bununla ilgili görüşlerden
alıntılardan bazıları şu şekildedir:

Üniversite ile işbirliğine girdim (ÖĞRETMEN-8). Gidilmedi. Sanayide yapıldı.
Bence gidilmeli. Bir firma olabilirdi ya da üniversitenin ilgili bölümü
(ÖĞRETMEN-12). Kendimiz yaptık. Gitmedik (ÖĞRETMEN-16). Hiçbir kurum
ve kuruluşla işbirliğine gitmedik. Hafta sonu birçok kurum ve kuruluş
kapalıydı. İlçemiz ile üç saat uzakta hafta içi zaten ders var. Öğrencinin ile
gitmesine ailesi izin vermez. İlçede de görüşme yapılabilecek kurum kuruluş
yok (ÖĞRETMEN-18). Girmedik zaten imkanımız az. Gerek de duymadık
(ÖĞRETMEN-9).

3.9.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Yönelik Öneriler

Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin “Bu Benim Eserim Proje Yarışması”
hakkında yapmış oldukları öneriler Tablo 12’de maddeler halinde gösterilmiştir.

Tablo 12. “Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Yönelik Öneriler

Tablo 12’de görüldüğü üzere, yarışmanın tüm boyutları ile ilgili; Proje Tabanlı
Öğrenmenin (PTÖ) daha iyi anlaşılması için gerekli eğitimin verilmesi, danışmanlık
boyutu, öğrenci boyutu, yönetici boyutu, işbirliğine gidilecek kurum boyutu, jüri
değerlendirme boyutu, katılımla ilgili baskı boyutu, lise giriş sınavına etki boyutu,
yarışmanın daha iyi anlaşılma boyutu gibi boyutlarda öğretmen, yönetici ve öğrenciler
önerilerde bulunmuşlardır.

3.10.“Bu Benim Eserim” Proje Yarışmasına Katılan Fen Projelerinin Kalitesi
“Bu Benim Eserim” İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri çalışmasına A İlinden bölge
sergisine katılmaya hak kazanan 30 fen bilimleri projesi, proje kılavuzunda bulanan
proje yarışması değerlendirme ölçütlerine göre ve Potter (2009) yapmış olduğu proje
değerlendirme ölçütlerine göre üç fen bilimleri eğitim uzmanı tarafından
değerlendirilmiştir. Değerlendirmede 1-3 arası puan (yetersiz, kısmen yeterli, tamamen
yeterli) verilmiştir. Yapılan değerlendirmede belirlenen ölçütlerin puan ortalaması
Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13. A İlinden B Bölge Sergisine Katılan Projelerin Kılavuzda Belirlenen Ölçütlere
Göre Puan Ortalamaları

Tablo 13’e bakıldığında, proje kılavuzundaki değerlendirme ölçütlerine fen bilimleri
eğitimi alanın üç uzmanın değerlendirmelerinin ortalamaları verilmiştir. Buna göre 30
projenin değerlendirmedeki ölçütlerden aldıkları en yüksek puan ortalaması 2.11 puan
ile “Özgünlük ve Yaratıcılık” ölçütü, 1.96 puan ile “Yararlılık ve Ekonomiklik” ölçütü,
1.85 puan ile “Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık” ölçütü şeklindedir. En düşük puanların
alındığı ölçütler ise 1.21 puan ile “Kaynak Taraması” ölçütü ve 1.48 puan ile “Kullanılan
Bilimsel Yöntem” ölçütüdür.
Tablo 14. A İlinden B Bölge Sergisine Katılan Projelerin Potter (2009)’ın Belirlediği
Ölçütlere Göre Puan Ortalamaları

Tablo 14’te görüldüğü üzere Potter (2009) yaptığı çalışmada kullandığı ölçeğe göre 30
proje üç fen bilimleri eğitimi uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve dört ölçüte puan
ortalamaları verilmiştir. Görüldüğü gibi en yüksek puan 2.16 puan ile “Genel Bilgiler”
ölçütü, şeklinde iken öğrencilerin hazırladığı projelerin “Veri Toplama” ve “Yöntem”
ölçütünden 1.41 ve 1.51 puan aldıkları görülmektedir. Ayrıca, proje değerlendirmesi

yapan uzmanların öğrencilerin yaptıkları projelerle ilgili görüşleri alınmıştır. Alınan
görüşlerin içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 15’te gösterilmiştir.

Tablo 15. Proje Yarışmasına Katılan Fen Projeleri Hakkında Fen Eğitimi Uzmanlarının
Görüşlerinin İçerik Analizi

Projeler hakkında fen eğitimi uzmanlarının görüşlerinin içerik analizi sonucunda oluşan
kodlar Tablo 15’te gösterilmiştir. Uzmanlar, öğrencilerin, proje raporu yazımında,
kaynak göstermede, bilimsel yöntem kullanmada eksiklerinin olduğunu
belirtmektedirler. Ayrıca uzmanlar tarafından, proje değerlendirme ölçütleri hakkında
öğrencilerin çoğunun yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirtilmiştir. Uzmanlar, fen
projelerinin çoğunun özgün ve güzel göründüğünü belirtmişlerdir. Uzmanların görüşleri
ile ilgili doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir. Her üç uzmanın da belirttiği eksiklik
bilimsel yöntemin kullanımı noktasındadır. Tablo 14 ve Tablo 15’te uzmanlar yaptıkları
değerlendirmede de projelerin “yöntem” boyutuna düşük puan vermişlerdir.

“… Proje formatındaki bazı başlıkların içeriklerini birbirine karıştırmışlar
(UZMAN-1)”.“…Yöntem kısmında genelde projeyi nasıl yaptıklarından
bahsetmişler. Hangi yöntemleri kullandıklarını yazan öğrenciler azınlıkta gibi
görünüyor (UZMAN-1)”. “…Bilimsel süreçler çok fazla takip edilmemiş (UZMAN-
1)” “Kullanılan bilimsel yöntemler tam olarak belirtilmemiştir (UZMAN-2)”.
“…Öğrencilerin proje değerlendirme kriterlerine çok dikkat etmeden proje
yaptıkları ve proje raporu hazırladıkları görülmektedir (UZMAN-2)”.
“…Projelerde görülen bir diğer eksiklik ise, kaynakların doğru seçilip, doğru
kullanılamamasıdır (UZMAN-3)”, “…Bilimsel araştırma yöntemleri öğrenciler
tarafından etkili bir şekilde kullanılmadığı görülmüştür (UZMAN-3)”.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Türkiye’deki ilköğretim düzeyindeki bir bilim şenliği olan ‘’Bu Benim
Eserim’’ proje yarışması yönetici, öğretmen ve öğrencilerin bakış açılarıyla
betimlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin bilim şenliğine ilişkin görüşlerinin alındığı
Grote (1995a) tarafından geliştirilen anketle elde edilen veriler ışığında, öğretmenler
proje yarışmalarına katılım zorunlu olmasa katılmak istemeyeceklerini belirtmişlerdir.
Bu bulgu literatürdeki bulguların tersinedir. Grote (1995a) ve Fisanick (2010)
çalışmalarında öğretmenlerin büyük çoğunluğunun proje yarışmalarına katılmada
istekli olduklarını belirtmişlerdir. Bilim şenliğine ilişkin öğretmenlerin genel tutumunun
olumlu olma durumu ise daha önce yapılan çalışmalardaki bulgularla paralellik
göstermektedir (Grote, 1995a; Fisanick, 2010). Bilim şenliklerinde öğretmenlerin çok
önemli bir unsur olduğu Cook (2003) tarafından belirtilmiştir. Öğretmenlerin bilim
şenliğine ilişkin tutumları oldukça önemlidir, bu yüzden öğretmenlerin bilim şenliğine
‘’Zorunlu olmasam katılmak istemezdim’’ şeklindeki düşüncelerinin nedeninin daha iyi
anlaşılması gerekmektedir. Öğretmenlerin bilim şenliğine katılma ile ilgili
motivasyonları arasında en çok sıklıkta olan ‘’Bir üst yönetimin baskısı’’ şeklinde ya da
“Okul yöneticilerin katılımla ilgili zorlamaları” şeklinde olması durumu, bu isteksizliğin
oluşmasında önemli etkenlerden biri olabilir.

Bilim şenliğine katılım motivasyonlarıyla ilgili olarak, okul yöneticilerinin proje
yarışmasına katılımdaki baskın motivasyonları; okulun reklam ve tanıtımını yapmak, bir
üst yönetimin baskı ve zorlamasına maruz kalmak, öğrenci becerilerini geliştirmek
şeklindedir. Öğretmenlerin baskın motivasyonları ise, bir üst yönetimin baskı ve
zorlamasına maruz kalmak, öğrencilerin isteğini yerine getirmek, okulun reklam ve
tanıtımını yapmak şeklindedir. Öğrencilerin baskın motivasyonu ise yaptıkları
çalışmaları ortaya koymalarını istemeleri şeklindedir. Buradan yöneticilere ve dolaylı
olarak da öğretmenlere katılımla ilgili baskının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak

öğrencilerin bunu belirtmemesi öğretmenlerin bu durumu öğrencilere fazlaca
yansıtmadığı şeklinde anlaşılabilir. Araştırmada elde edilen öğretmen motivasyonları
daha önce yapılan çalışmalardaki bulgularla parelellik göstermektedir (Abernathy ve
Vineyard, 2001; Bellipanni, 1994; Bunderson ve Anderson, 1996; Czerniak, 1996;
Jackson, 1995; Olsen, 1985, Akt: Fisanick, 2010). Okul yönetimlerinin proje
yarışmalarında büyük beklentiler içine girmeleri sonucunda, öğretmenlerin de
öğrencilerini yarışmalara katılmaya zorlamaları şeklinde baskı yapmasına neden
olmaktadır (Czerniak ve Lumpe, 1996; Abernathy ve Vineyard, 2001). Benzer şekilde
Dionne et al. (2012) öğrencilerin proje yarışmalarına katılımla ilgili motivasyon
kaynakları olarak bilime olan ilgileri, özyeterlilik algıları, ödüller yoluyla başarı
güvencesinin olması, katılımın sosyal boyutu, bilimsel bilgi ve yöntemleri edinmek için
temel stratejileri kazanma şeklinde belirtmişlerdir.

Bilim şenliğinde karşılaşılan güçlükler/sıkıntılarla ilgili olarak, okul yöneticilerinin en
sıklıkla belirttiği ilk iki sıkıntıları, maddi yetersizlikler ve ulaşım sorunu şeklindedir.
Öğretmenlerin ilk iki sıkıntıları ise, proje yarışmasının SBS’ye etkisinin olmamasından
dolayı önemsenmeyişi, zaman ve yer eksikliği şeklindedir. Öğrencilerin en sıklıkla
belirttiği ilk iki sıkıntıları ise, jürinin öğrenciye pedagojik olmayan yaklaşımı, proje
materyali bulamama şeklindedir. Jüri değerlendirmesinde sorunların olduğu, jürilerin
pedagojik yaklaşım sergilemedikleri ve jürilerin sertifika almaları gerektiği gibi bulgulara
da benzer şekilde literatürde rastlanmaktadır (Grote, 1995a; Cook, 2003). Czerniak
(1996) iyi yapılan bir projenin başarısız olması durumunun, öğrencilerin akademik özsaygı, öz-yeterlilik ve fene ilişkin ilgilerine oldukça zararlı bir etkide bulunacağını
belirtmiştir. Yapılan araştırmada da öğrencilerin jürilerin pedagojik olmayan
yaklaşımlarında, proje değerlendirmesine önem vermeyişlerinde yakınmalar
görülmektedir. Yapılan araştırmada, proje yarışması esnasında materyal bulamama,
maddi yetersizlik, ulaşım gibi sıkıntıların yaşanması durumu, kırsal kesimdeki bilim
şenlikler üzerine araştırma yapan Kankelborg’un (2005) bulguları ile benzerdir. Proje

yarışmasında liseye giriş sınavında (SBS) puan olarak etkinin olmamasından dolayı
önemsenmeyişi ile ilgili görüş bildirilmiştir. Bununla ilgili olarak Nartgün vd., (2011)
okulda verilen eğitimin niteliğinin ve içeriğinin bir üst öğretime geçiş sınavlarıyla paralel
olacak şekilde düzenlenmesinin önemli olduğunu söylemektedir. “Bu Benim Eserim”
proje yarışmasına katılan ve başarılı olan öğrencinin üst öğrenime geçerken yapılan
sınavlarda puan olarak ek katkı sağlaması durumu bu açıdan önemle düşünülmelidir.

Bilim şenliğine katılımın artırılması ile ilgili görüşlere dikkat edildiğinde, SBS’ye ek
katkının sağlanması, etkin duyurunun yapılması, öğretmenlerin teşvik edici olması
görüşleri ortaya çıkmaktadır. Proje yarışmalarında ödülün sadece dereceye giren
öğrencilere değil, proje yarışmasına katılan öğrencilerin çoğuna verilmesi
önerilmektedir (Blenis, 2000).
Bilim şenliğinde verimliliğin artırılmasıyla ilgili olarak okul yöneticilerinin en fazla
sıklıktaki ilk iki görüşleri; öğrencilerin bilinçlendirilmesi, PTÖ ile ilgili eğitimin verilmesi
şeklindedir. Öğretmenlerin en fazla sıklıktaki ilk üç görüşleri ise, yarışmanın amacının
daha iyi anlaşılması, bir üst yönetimin katılımla ilgili baskısının azaltılması, objektif jüri
değerlendirmesinin olması şeklindedir. Öğrencilerin en fazla sıklıktaki ilk iki görüşleri;
objektif jüri değerlendirmesinin olması, öğrenci projelerinin hayata geçirilmesi
şeklindedir. Okul yöneticileri proje tabanlı öğrenmenin daha iyi anlaşılması için eğitim
verilmesi görüşlerini ortaya koymuş olmalarına karşın, öğretmenler katılımla ilgili
baskının olmamasını arzu etmektedirler. Bunu da dolaylı olarak yarışmanın amacının
daha iyi anlaşılması şeklinde ifade ederek belirtmeye çalışmışlardır. Öğrenciler ise
katılımın artırılması hakkında öne sürdükleri jüri faktörünü, aynı şekilde verimliliğin
artırılmasında da ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin projelerinin hayata geçirilmesi fikri
oldukça önemlidir.

 

“Bu Benim Eserim” proje yarışmasında “Danışmanın ya da velinin projeyi yapması”
şeklindeki bir duruma yönetici, öğretmen ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun
katıldıkları görülmektedir. Bir öğretmenin bu durumun “bilimsel sahtekârlık” öğretmek
olacağı şeklindeki düşüncesi oldukça dikkat çekicidir. Alan yazında bilim şenliklerinde
danışman ve ailenin rolünün öğrenciye destek olmak olduğu, ancak danışman ya da
ailenin projeyi yapması ya da öğrencinin bir başka yerden projeyi tamamen ya da
kısmen kopyalaması gibi etik olmayan durumların olduğu belirtilmektedir (Blenis, 2000;
Grobman, 1993; Shore ve Delcourt, 1995; Shore vd., 2007; Abernathy ve Vineyard
2001; Syer ve Shore, 2001). McDonough (1995) ailelerin bilim şenliklerinde çocuklarına
yapacakları desteğin, onların bilim şenliğine ilişkin tutumlarının gelişmesinde etkili
olduğunu belirtmiştir. Elbette bu desteğin ne şekilde olacağı kılavuzlarda açık bir
şekilde belirtilmektedir. Ancak, araştırmada da görüldüğü üzere danışmanın ya da
velinin desteğinin nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili uyarı ve tavsiyelere uyulmadığı
ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Tortop (2010) düzenlenen proje
yarışmalarında, öğrencilerin proje tabanlı öğrenme modelini iyice özümsemiş olup
olmadığının ve bilimsel etik davranışlar sergileyip sergilemediklerinin üzerinde
durulmasının oldukça önemli olduğunu söylemektedir.

Araştırmada, proje yarışmalarında danışmanın takınması gereken roller yönetici,
öğretmen ve öğrenciler tarafından tamamlayıcı, yönlendirici, motive edici, sorunları
çözümleyici, destekleyici, beceri geliştirici, yardımcı olarak ortaya konmuştur.
Yöneticiler en çok motive edici, öğretmenler yönlendirici, öğrenciler ise destekleyici
olarak danışmanın rolünü belirtmişlerdir. Araştırmalarda fen öğretmenlerinin ya da
proje danışmanlarının bilim şenliklerinde rol model, koç ve mesleki destekçi olmasının
gerekliliğine ve önemine vurgu yapılmaktadır (Blenis, 2000; Van Eck, 2006). LaBanca
(2008) da bu konuda, fen öğretmenleri eğer kendileri de bilimsel araştırmalarla ilgili ilk
elden deneyime ve değere sahip olmuşlarsa, bilim şenliklerinde öğrencilerine yaptıkları
danışmanlığın da büyük olasılıkla etkili olduğunu, öğrencilerin bilimsel araştırmalara

olan ilgisinin arttığını vurgulamaktadır. Bu yüzden öğrencilerin bilimsel araştırma
yapabilme becerilerinin geliştirilmesi için “Bu Benim Eserim” gibi bilim şenliklerine
öğretmenler tarafından önem verilmelidir.

“Bu Benim Eserim” bilim şenliğinin “fen eğitimine katkısı olduğuna” araştırma
grubundaki yöneticiler ve öğrenciler büyük oranda katılmaktadır. Ancak öğretmenlerin
% 41 gibi bir oranı bu görüşe katılmamaktadır. Bu durum alan yazındaki bulgularla
çelişmektedir (Gross, 1995; Bellipanni ve Lilly, 1999; Robertson, 2007; Wang ve Yang,
2003, Gomez, 2007, Kankelborg, 2005, Yayla ve Uzun, 2008). Araştırmada böyle bir
bulgunun ortaya çıkması oldukça düşündürücüdür. Bu görüşlerinin ortaya çıkmasında
öğretmenlerin yarışmaya katılım motivasyonlarında “Bir üst yöneticinin baskısına
maruz kalmak” şeklindeki ifadeleri açıklayıcı olabilir. Ayrıca “Eğer zorunlu olmasam
katılmak istemezdim” şeklindeki ifadeleri de bu durumun teyidi olabilir. Fen
öğretmenlerinin “Bu Benim Eserim” bilim şenliğinin fen eğitimine bir katkısının
olmadığına olan inançlarının önemsenmesi gerekmektedir. Fen öğretmenlerinin “Bu
Benim Eserim” bilim şenliğinden arzu edilen faydaların gerçekleşmesinde önemli bir
etken olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

“Bu Benim Eserim” bilim şenliğinin fen eğitimine ne şekilde katkısının olduğuna yönelik
okul yöneticileri, en fazla sıklıkta ‘’Fenin günlük hayata uygulamasını sağlıyor’’ ve
‘’Öğrenciyi araştırmaya sevk ediyor’’ derken, öğretmenler ‘’Fenin günlük hayata
uygulamasını sağlıyor’’, öğrenciler ise ‘’Fenle ilgili bilgisini artırıyor’’ şeklinde görüş
belirtmişlerdir. Bilim şenliklerinin fenin günlük hayata uygulamasını ve yeni şeyler
öğrenmeyi sağlaması görüşü ile ilgili olarak Czerniak ve Lumpe (1996) ve Abernathy ve
Vineyard (2001) benzer bulgulara sahiptirler.

Okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde; üniversite, araştırma
merkezi gibi kurum ve kuruluşlar işbirliği ve bilgi almayla ilgili olarak onsekiz
öğretmenden yalnızca dört öğretmen işbirliğine gidildiği veya bilgi alındığını

belirtmişlerdir. Bu durum proje konusunda çalışan uzmanlarla çok fazla görüşülmediği,
öğrencinin ulaşabildiği kaynaklardan elde ettiği bilgiyle yetindiği şeklinde anlaşılabilir.
Bununla ilgili olarak Tortop (2010), proje tabanlı öğrenmede başarılı olunabilmesi için,
eğitim ortamındaki tüm unsurlarla işbirliğinin şart olduğunu, rutin yapılan alan
gezilerinin ise daha planlı ve etkili yapılması gerektiğini belirtmektedir.

 

 

“Bu Benim Eserim” proje yarışmasıyla ilgili yönetici, öğretmen ve öğrencilerin
önerilerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından dikkate alınması
yarışmanın daha verimli yapılması ve amacına hizmet etmesi açısından oldukça
önemlidir. Bu öneriler arasında olan “jüri değerlendirmelerinin öğrencilere bildirilmesi”
önerisi öğrencilerin projelerinin hangi yönlerden yetersiz olduğunu bilmeleri ve
eksiklerini gidermeleri açısından önemlidir.

Projelerin niteliksel incelenmesi sonucunda öğrencilerin hazırladıkları projeler TÜBİTAK
kılavuzundaki boyutlara göre, uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. En düşük
puanların alındığı boyutlar; “kaynak taraması” ve “kullanılan bilimsel yöntem” olduğu
bulunmuştur. Benzer şekilde Potter (2009) tarafından geliştirilen değerlendirme
ölçeğine göre ise en düşük puanlı boyutlar, “veri toplama” ve “yöntem” boyutudur.
Uzmanların görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin projelerinde bu boyutlar açısından
önemli eksiklerinin olduğu görülmektedir. Potter (2009) yaptığı çalışmada “yöntem” ve
“veri analizi” boyutunun projenin toplam kalite puanını yordadığını belirleyerek,
öğretmenlere öğrencilerin projelerinde “yöntem” ve “veri analizi” bölüme
odaklanmaları önerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada “bilimsel yöntem” boyutundan
elde edilen puan, her iki ölçekte de en düşük puandır. Bu durum öğretmenlerin ya da
öğrencilerin projelerini hazırlarken “bilimsel araştırma yöntemi” yerine diğer boyutlara
daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu durum aynı zamanda “Bu Benim
Eserim” bilim şenliğinin, öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini artırma yönünün
zayıf olduğunun da göstergesidir.
“Bu Benim Eserim” proje yarışması Türkiye’de çağdaş fen programının ortaya konması
ile eşgüdümlü sunulmuş bir çalışmadır. Fen eğitiminde kaliteyi artırmak, öğrencileri
araştıran, sorgulayan bireyler haline getirmek gibi amaçları bulunmaktadır. Ancak
araştırma bulgularında da görüldüğü üzere, yönetici baskıları, jürinin yanlış
değerlendirmesi, organizasyondaki problemler vs. nedenlerden dolayı, bu yarışmada
kilit rolde olan fen öğretmenlerinin, “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının fen
eğitimine katkısının olmadığı görüşünü ifade etmeye kadar iten vahim durum
ortadadır. “Bu Benim Eserim” proje yarışması olgusuna öğrenci üzerinden bakmak
gerekirken, öğretmenlerin sorunun seslendiricileri konumunda olmaları, bu olguya
öğretmenler ve verdikleri “fen eğitiminin kalitesi” ekseninden bakılmasını zorunlu
kılmaktadır.

İleride, “Bu Benim Eserim” gibi ulusal ölçekte yapılan bilim şenliklerinin boyutların
iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamaları içeren çalışmalar
yapılmalıdır. Bilim şenliklerinin amacına hizmet etmesi için toplumun kültürel yapısı,
inanç ve düşünceleri, eğitim alt yapısı ve olanakları gibi ülkelere göre değişen
özelliklerin dikkate alınacağı uygulama modelleri oluşturulmalıdır. Bilim şenliklerinin
ulusal fen eğitimi politikalarından kopuk gibi gözüken yapısı acilen düzeltilmelidir. Bu
noktada kilit rolü üstlenen öğretmenlerin eğitimine önem verilmelidir. Bilim
şenliklerinde etik ve değerler eğitimi boyutunun ihmal edilmemesi de oldukça
önemlidir.

KAYNAKÇA
Abernathy, T.V., & Vineyard, R.N. (2001). Academic competitions in science. Clearing
House, 74(5), 269-277.
Balas, A.,K., (1998). Science fairs in elementary school, ERIC clearinghouse for science
mathematics and environmental education columbos OH., 1-5, (ERIC document
reproduction service No. ED 432444)
Bellipanni, L.J. & Lilly, J.E. (1999). What have researchers been saying about science
fairs? Science and children, May 99, 46-50.
Blenis, D.,S., (2000). The effects of mandatory, competitive science fairs on fifth grade
students’ attitudes toward science and interest in science. Reports- research
(143), 26 sf. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED443718.pdf
Bunderson, E.D., & Anderson, T. (1996). Preservice elementary teachers’ attitudes
toward their past experiences with science fairs. School science & mathematics,
96(7), 371-378.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö.,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011).
Bilimsel araştırma yöntemleri, PegemA yayıncılık, 8. baskı, Ankara.
Cook, H.,M., 2003. Elementary school teachers and successful science fair. The
University of North Carolina. Doctoral thesis. Greensboro. Umi: 3093864
Czerniak, C.M. (1996). Predictors of success in a district science fair competition: An
exploratory study. School science & mathematics, 96(1), 21-28.
Czerniak, C.M., ve Lumpe A.T. (1996). Predictors of science fair participation using the
theory of planned behavior. School science & mathematics, 97(7), 335-362.
Dionne, L., Reis, G., Trudel, L., Guillet, G., Kleine, L., Hancianu, C., (2012). Students’
sources of motivation for participating in science fairs: an exploratory study
within the Canada-wide science far 2008. International journal of science and
mathematics education.10(3), 669-693.

EARGED, (2011). Türkiye Cumhuriyeti MEB Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi
Başkanlığı. Bu Benim Eserim Proje Çalışması Kılavuzu.
http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim/kilavuz.pdf
Fisanick, L. M. (2010). A descriptive study of the middle school science teacher behavior
for required student participation in science fair competitions. Doctoral Thesis.
Pennsylvania University. Indiana. Umı Number: 3403187
Grobman, A. (1993). A fair proposition?, The science teacher,60, 40-41.
Grote, M. (1995a). Science teacher educators’ opinions about science projects and
science fairs. Journal of Science Teacher Educat ion, 6(1), 48-52.
Grote, M., (1995b). Teacher opinions concerning science projects and science fairs.
Ohio journal of science. 95 (4): 274-277.
Grote, M. (1996). The nature of student science projects in comparison to educational
goals for science. Ohio journal of science, 96(4/5), 81-88.
Gomez, K. (2007). Negotiating discources: sixth-grade students’ use of multiple science
discources during a science fair presentation. Linguistics and education, 18, 41–
64.
Jackson, E.L. (1995). A comparison of 1994 Mississippi science fair winners and
nonwinners at the local, regional, and state levels of competitions. Doctoral
Dissertation. Delta State University, Dissertation Abstracts International, 56-3A,
880.
Kankelborg, A., (2005). Rural science fair competition: levelling the playing field. Master
thesis. Montana University, Montana. UMI: EP31005
LaBanca, F., (2008). Impact of problem finding on the quality of authentic open inquiry
science research projects. Doctoral Thesis. Western Connecticut State
University. UMI Number: 3411366.
Marsa, L. (1993). Do high school science competitions predict success? The scientist,
7(8), 21-22.

McDonough, S., G., (1995). How parental support affect students’ attitudes towards
the science fair. Reports-research.143, 46 pp. ERIC Document Reproduction
Service No. ED 390707.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage
Publication.
Nartgün, S., Ş., Altundağ, Ü. ve Özen, R. (2011). Öğrencilerin sosyal ve ekonomik
yaşamlarına dershanelerin etkisi. 2nd International Conference On New Trends
İn Education And Their Implications. 27-29 April, 2011. Antalya-Turkey
Olson, L.S. (1985). The North Dakota science and engineering fair-its history and a
survey of participants. Unpublished master thesis, North Dakota State
University of Agriculture and Applied Science, Fargo, North Dakota.
Potter, M.,C., (2009). Analyzing the technical quality of a rubric used to assess science
fair projects. Doctoral Thesis. University of Oregon. Oregon. Umi: 3377391
Robson, C., (2001). Real World Research. USA: Blackwell Publishers.
Shore, B.M., & Delcourt, M.A.B. (1995). Understanding inquiry: lessons in scientific
thinking and fraud from students’ participation in science fairs. Annual meeting
of the National Association for Gifted Children, Salt Lake City, UT.
Shore, B. M., Delcourt, M. A. B., Syre, C. A., & Shapiro, M. (2007). The phantom of the
science fair. In B. M. Shore, M. W. Aulls, & M. A. B. Delcourt (Eds.), Inquiry in
education volume II: overcoming barriers to successful implementation.
Mahwah, NJ: Erlbaum.
Syer, C.A., & Shore, B.M. (2001). Science fairs: what are the sources of help for
students and how prevalent is cheating?, School science & mathematics, 101(4),
206-221.
Tortop, H.S., (2010). Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan alan gezisi ile
desteklenmiş proje tabanlı öğrenme modelinin güneş enerjisi ve kullanım
alanları konusuna uygulanması. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta.

TTKB (2005). (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı) .*The Board of Education+. Fen ve
Teknoloji Dersi Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?tur=ilkogretim
TUBİTAK, 2011. Proje Rehberi, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//
BIDEB/proje_yarismasi/proje_rehberi_2012.pdf.
Van Eck, R. (2006). The effect of contextual pedagogical advisement and competition
on middle-school students’ attitude toward mathematics and mathematics
instruction using a computer-based simulation game. Journal of computers in
mathematics and science teaching, 25(2), 165-195.
Wang, X.H., & Yang, B.Z. (2003). Why competition may discourage students from
learning? A behavioral economic analysis. Education economics, 11(2), 117-128.
Yasar, S., & Baker, D. (2003). The impact of involvement in a science fair on seventh
grade students. Annual meeting of the national association for research in
science teaching, Philadelphia, PA. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED478905.pdf
Yayla, Z., ve Uzun, B., (2008). Fen ve teknoloji eğitiminde proje çalışmaları ve bilim
şenlikleri. XVII. Ulusal eğitim bilimleri kongresi. 1-3 Eylül 2008. Sakarya.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H., (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin
Yayıncılık. 3. Baskı. Ankara

Ekler
Ek-1 Görüşme Protokolü
“Bu Benim Eserim” Proje Yarışması Hakkında Yönetici/Öğretmen/Öğrenci Görüşme
Protokolü
1. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasına katılım motivasyonunuz ne(ler)dir?
2. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında karşılaşılan sıkıntılar/güçlükler ne(ler)dir?
3. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasına katılımın artırılması için neler yapılabilir?
4. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının verimliliğinin artırılması için neler
yapılmalıdır?
5. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında her hangi bir kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisine girdiniz? Neden?
6. “Bu Benim Eserim” proje çalışmasının fen eğitimine katkısı var mıdır? Varsa ne gibi?
7. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında danışmanın rolü ne olmalıdır?
8. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında, danışmanın projenin yapımında çok fazla
etkili olduğu (hatta danışmanın yaptığı) şeklindeki duruma katılıyor musunuz? Neden?
9. “Bu Benim Eserim” proje yarışmasına önerileriniz nelerdir?

 

Extended Abstract
New science and technology curriculum for primary school aimed at educating people
searching, inquiring, investigating, establishing a connection with science matters and
with daily life, using scientific methods in all areas of life for solving problems, looking
at perspective of scientist around the world (TTKB, 2005). To fulfill this ideal, science
fairs in which students present their projects and evaluated or judged and rewarded by
judgments, are important tools for education (Grote, 1995b; Bunderson and Anderson,
1996; Abernathy and Vineyard, 2001). Some researchers stated that advantages and
disadvantages of science fairs pedagogical aspects; learning new things, having good
time, developing scientific research skills, obtaining critical thinking skills, developing
positive attitude towards science, however causing unhappiness at end of the science
fair, stressing students, increasing anxiety and so on (Grote, 1995b; Czerniak, 1996;
Abernathy & Vineyard 2001; Balas, 2003; Bellipanni & Lilly, 1999; Bunderson &
Anderson, 1996, Robertson, 2007; Wang & Yang, 2003, Gomez, 2007, Kankelborg,
2005, Yayla & Uzun, 2008).

Science fair handbooks recommend students that project ideas must be their own
works, they should consult to the university or research centers at the project
application stage but mustn’t use data executed projects of universities in their project,
because this is an unethical behavior and it is against spirit of the science fair (EARGED,
2011, TÜBİTAK, 2011). Concerns in science fair guide (handbook) these projects reflect
their parents works. And each of cheating reasons takes students under the pressure
(Grobman, 1993; Shore et.al., 2007).

Teachers have a critical role at science fair and it is important for them to be aware of
the mentorship or coach role (Blenis, 2000; Van Eck, 2006). In addition to this role
Fisanick (2010) stated those teachers’ motivations of engagement in science fair are
these; contributing projects to the science teaching curriculum, expectations of
administrators from teachers or students in participating science fair and so on.

This study aiming at describing the science fair in Turkey is called ‘’this is my work’’
science and mathematics science fair for primary level, in the views of school
administrators, students and teachers. This context research questions as follows:

1) What are the motivations of school administrators, students and teachers for
participating the science fair?
2) What are the opinions of administrators, students and teachers about science
fair’s increasing the participating and productivity/contributing to science
education/ roles of mentorship/collaboration with institutes in preparing project
process?
3) What the recommendations administrators, teachers and students about
science fair?
4) How the science projects qualitative quality at science fair?

METHOD
Research Model
Case study method was used in this study, is one of the qualitative research methods.
The embedded single-case, case study design, was selected for research design (Yıldırım
& Şimşek, 2003). The single case, the perspectives of the science fair, was studied in this
research. The sub-analysis cases in this study are the views of school administrators,
teachers, and students about the science fair.

Participants
14 school administrators, 18 teachers, 26 students, engaging to B Regional Science Fair
from A city, at 2009-2010 educational term were selected in this research. The
participants were determined by criterion sampling methods which are one of the

purposive sampling techniques (Yıldırım & Şimşek, 2003). According to this sampling
technique, participants, must be a competitor in the ‘’this is my work’’ science fair and
deserve to participate B Regional Science Fair from A city.
Data Collection Instrument
The data in this study were collected with the help of a semi-structured interview
protocol, observation, document analysis (project reports), and teachers’ attitude
survey towards science fair. The related literature was reviewed in order to prepare the
interview protocol. This form was also reviewed by three experts studying at science
education. According to this review, the interview protocol was revised and 9 openended questions were determined.

ata Analysis
Inductive content analysis was used to analyze the data obtained from this study (Miles
& Huberman, 1994; Yıldırım & Şimsek 2003). The teacher attitudinal survey Grote
(1995a) was used the analysis SPSS program for frequency, mean, chi-square.

Validity and Reliability
Some precautions were taken to ensure the validity and reliability of the study.
a) While preparing interview protocol, the related literature was examined to create a
contextual frame in order to increase the internal validity of the research. The experts
checked the interview protocol. Moreover, participants were able to express their
opinions freely and sincerely.
b) Research process was explained clearly in order to increase external validity. The
design of the research, the participants group, data collection instrument and process,
and data analysis and interpretation of the data were stated in detail.
c) All of the data were written without any interpretation to ensure internal reliability.
In addition, another researcher who has experience on qualitative research coded the

information obtained from interviews. This code was compared to that of the
researchers and the consistency was calculated (94%).
d) Research process was explained clearly in order to increase external reliability. The
raw data and coded data were preserved by the researchers and other researcher.
e) The interviews are supported by observations of participants. The researcher was a
mentor in the science fair.

FINDINGS
The findings of the research are as follows:
a) Although teachers had positive attitude towards science fair, they mostly stated that
‘’If my district did not require participation, I would not involve my student s in science
fair competitions’’.
b) The main engaging motivations of the science fair for school administrators are,
school reputation, for teachers; pressure of administrators and students’ willingness,
for students; showing their project.
c) The main opinions of participating difficulties for school administrators are financial
deficiency, trouble in transport, for teachers the entering exam high school for
students, lack of time and space, for students while judging no pedagogical approach
to themselves, unable to find projects materials.
d) Opinions of increasing the participating in science fair, administrators stated that
raising up rewards, effective announcement, enhancing teachers proficiency, teachers
mainly stated that adding as grade to the entering high school exam, providing
financial support, objective judgments, students stated that adding as grade to the
entering high school exam, effective announcement, be a motivator teachers.
e) Opinions of increasing the productivity of the science fair, school administrators
stated that students consciousness, take a trainee at Project Based Learning, teachers
stated that should be more understandable of the science fair goals, decreasing

pressure of upper management for participating, students stated that objective
judgments, enlivening students projects, other students should visit the science fair.
f) School administrators, teachers and student generally stated that mentors or parents
have very effective role at projects making (cheating manner), also they make students
projects themselves 64 %, 66 %, and 47 % respectively.
h) School administrators and students mostly stated that science fairs contribute to
science education but teachers disagree with this idea rating 41 %.
i) Executing projects process only 4 teachers of 18 teachers collaborated with institutes.
j) School administrators, teachers and students recommended about this science fair
that understanding Project Based Learning, mentorship role, collaborating institutes,
judge evaluation.
Qualitative investigations about projects quality according to science fair guide
(handbook) and Potter (2009) science fair rubric were determined serious mistakes at
using scientific method, data analysis and searching resource by 3 experts at science
education.

CONCLUSION
This study described the science fair ‘’this is my work’, in the views of school
administrators, teachers and students. Although teachers had positive attitude towards
science fair, they stated that ‘’If my district did not require participation, I would not
involve my student s in science fair competitions’’ generally. This findings were not
parallel to Grote (1995a) findings, this findings were very important because teachers
had crucial factor at science fair (Cook, 2003). The reason of unwillingness might arise
from the pressure of school administrators.

School administrators whose motivations about science fair participating was; “school
reputation”, for science teachers were “pressure of administrator” and “student
willingness”, for students were “to present their project”. Students stated that they

were not pressured by their teachers to participate in the science fair, for this reason it
might be understood that science teachers didn’t reflect school administrators’
pressure towards students. These study findings were same as the some findings at
literature about science fair (Abernathy & Vineyard, 2001; Bellipanni, 1994; Bunderson
& Anderson, 1996; Czerniak, 1996; Fisanick, 2010; Jackson, 1995; Olsen, 1985).

School administrators stated about participating difficulties that, “financial deficiency”,
“transporting of students”, science teachers stated about participating difficulties,
“importance of entering exam high school”, “lack of time and space”, students stated
about participating difficulties that, “Judges have no pedagogical approach”, “unable
to find projects materials”. There were same findings about judgments evaluating in
the literature (Grote, 1995a; Cook, 2003). Kankelborg (2005) investigated rural area
science fair and he stated that financial support, materials transporting, lack of
professional teachers were big problems in this area. Nartgün et al., (2011) stated that
students ignored this activity (science fair), because it were not parallel to designed
educational quality at school with content of entering high school exam.

On increasing the participating in the science fair, administrators stated that “it should
raise up rewards”, “effective announcement”, “enhancing teachers proficiency”,
teachers stated that “participating of science fair should be evaluate a grade to the
entering high school exam”, “it should be providing financial support”, “judgments
should be more objective”, students stated that “participating of science fair should be
evaluate as grade to the entering high school exam”, “it should be announced effective
announcement”, “science teachers should be motivators”. Rewards are very important
at science fair and according to students and science teachers, science teachers should
be motivators at science fair (Blenis, 2000).

On increasing the quality of the science fair, administrators stated that “it should be
increase students consciousness, course (in-service training) should be given about
project based learning”, teachers stated that “science fair goals should be explained,
the pressure of upper management for participating should be decreased, students
stated that “judgments should be more objective, students projects should be related
to their daily life, nonparticipating students should visit the science fair. Fisanick (2010)
states that PBL trainee program must be arranged, this science fair is voluntary for this
reason it is not a pressure from anywhere. Students’ opinions increasing the quality of
the science fair that selecting students’ projects should be related daily life.

School administrators, teachers and student mostly stated that mentors and parents
are active at projects making process (students don’t make their own projects), 64 %,
66 %, and 47 % respectively. These findings are very meaningful perspectives from
teacher. One teacher said that “we teach scientific dishonesty, unfortunately”, this
statement is very impressive. Same findings also were stated by some researchers
(Blenis, 2000; Grobman, 1993; Shore & Delcourt, 1995; Shore et al., 2007; Abernathy &
Vineyard 2001; Syer & Shore, 2001). It must be investigated whether students
assimilated PBL and presented scientific ethical behavior at science fair or not (Tortop,
2010). What is role of mentorship? question was answered by administrators, teachers
and students, i.Complementary, ii. Guide, iii. Motivator, iv. Problems solver, v.
Supporter, vi. Skills developer, vii. Helper or assistant roles. Administrators, teachers
and students mostly stated that motivator, guide, supporter respectively. Science
teachers or mentors need to serve as role models, coaches, and vocal supporters in
science fair competitions, this is necessary and important (Blenis, 2000; LaBanca, 2008;
Van Eck, 2006).

School administrators and students mostly stated that “science fairs have a
contribution to science education”, however most of science teachers disagree with this
idea (41%). This situation is very thoughtful. What kind of contributions to science
education; administrators and teachers stated that “science fair provide to applying
science to daily life”, “science fair motivates to student investigation”, student stated
that “science fair increases knowledge related to science”. The same findings were
determined by Czerniak and Lumpe (1996) and Abernathy and Vineyard, (2001).

During science fair, only for 4 teachers of 18 teachers stated that I collaborated with
the institutes. These findings were supported with the student’s project report. Tortop
(2010) stated that students have to learn PBL, and they collaborate with all elements of
educational environment, such as they should arrange scientific field trips. The field
trips are very important learning tools.
Qualitative findings about projects quality according to science fair guide handbook
and Potter (2009) science fair rubric was determined by science education experts. They
stated that “there were serious mistakes at students’ project reports. Especially, such
as in “using scientific method”, “data analysis” and “references” domains. Potter
(2009) stated that the scientific method and data analysis domains allow prediction
quality of projects. In This study it was investigated these domains of projects rubrics
points were very low. The quality of projects are related to collaborating with institutes,
students scientific method skills and data analysis.

School administrators, teachers and students recommended the ‘’this is my work’’
science fair. Some codes were emerged about understanding of PBL, mentorship role,
collaborating with institutes, and judge evaluation. These recommendations must not
be ignored by science fair organization committee or judgments.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 12, Nisan 2013

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin