Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu 2015

2014‐2015 YILI
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐BU BENİM ESERİM‐
PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

ÖNSÖZ
Bu kılavuz MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK İş birliğinde yürütülen
“Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje
Yarışması”na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması
yapan öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu kılavuzu baştan sona dikkatle okumaları
kendileri için çok yararlı olacaktır. Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir yarışmaya
katılacakların, çalışmalarının her aşamasında benzer şekilde davranmaları ve konulan
ölçütlere uymaları, her şeyden önce kendilerine kolaylık sağlayacaktır.
Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği protokolü
gereğince projelerinin değerlendirme süreci TÜBİTAK tarafından oluşturulan bilim kurulları
tarafından yürütülmektedir. Yarışması kapsamında 2004‐2014 yılları arasında yaklaşık 376.615
proje ve bunları hazırlayan 430.000 öğrencimiz bilimsel bir projenin hazırlanması konusunda
çalışma yürütmüş, fikirler üretmiş ve bunları raporlaştırmıştır.
Daha önceki yıllarda BBE proje çalışması teşvik amaçlı yapılmış olup bu yıldan itibaren
“proje yarışmasına” dönüştürülmüştür. Bu nedenle çalışmanın formatında önemli
değişiklikler olmuştur. Söz konusu değişiklikler “Dikkat Edilecek Hususlar“ kısmında
belirtilmiştir.
Bu kılavuzun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, yarışmaya katılacak
öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli öğretmenlere yararlı olacağını umar,
çalışmalarında başarılar dileriz.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ar‐Ge ve Projeler Daire Başkanlığı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ‐ BU BENİM ESERİM‐
PROJE YARIŞMASI
A‐ GENEL BİLGİLER
Yarışmanın Amacı
Bu yarışmanın amacı, ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek, bunun için
ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak;
ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi‐katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik
etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip
var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh
kazandırmaktır.
Yarışmanın Hedefleri
• Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa
teşvik etmek,
• Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam
hazırlamak,
• Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve
beceri kazanmalarını sağlamak,
• Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya
koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Yarışmanın Kapsamı
Yarışma, 2014‐2015 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde resmi ve özel ortaokulların
5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Proje konuları Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarına uygun araştırma projelerini
kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu
nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun
tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorunlu değildir,
gönüllülük esastır.
• Yarışmaya her öğrenci bireysel katılacaktır. Projedeki öğrenci sayısı bir (1) ile
sınırlıdır.
• Öğrenciler, hazırlayacakları proje için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
• Her okul, birden fazla proje ile yarışmaya katılabilecektir.
• Öğrenci, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile
çalışmaya katılabilir.
• Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
• Danışman öğretmenlerinin görevi proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık
yapmaktır.
• Yarışmaya katılanlar “final sona ermeden” ulusal ya da uluslar arası hiçbir yarışmaya
katılamazlar. Katılanların tespit edilmesi halinde yarışmacı hangi aşamada olursa
olsun elenecektir.
• Başvurular 08 Aralık 2014 ‐09 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Proje başvuru
işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Kılavuz basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden
ulaşılabilecektir.
• Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul
müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.
• Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
• İÇG Üyeleri, yarışmada proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak
görev alabilirler.
• Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya
da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka
branşlardaki öğretmenler de danışman öğretmen olarak görev alabilirler.
• Başvuru tarihinin bitiminden sonra formunda değişiklik yapılamayacaktır.
• Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması
zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması veya
yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü’ne resmi yazıyla bildirilmesi zorunludur.
• Bölge ve final sergisine katılan;
* öğrencilerin yol ücretleri,
* danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,
* İÇG üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri TEG
Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
• Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından hazırlanan
ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi
olduğu, bilimsel etik beyanına (bkz. Sayfa 22 ) aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje
hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma
açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.6
Başvuru Süresi
Yarışma ilan edilen uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir. Proje başvuruları 08
Aralık 2014 Saat 10.00’da başlayıp 09 Ocak 2015 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular
adresindeki proje internet sayfasında yer almaktadır.
Projelerin Değerlendirme Süreci
• Başvurular, İÇG tarafından incelenerek, ön değerlendirme sonucunda önceden ilan
edilen ölçütlere göre uygun bulunan projeler elektronik ortamda BÇG onayına
sunulacaktır.
• BÇG tarafından ölçütlere göre uygun bulunan projeler elektronik ortamda projenin
bir üst değerlendirmesini yapacak olan BBK’ya sunulacaktır.
• TÜBİTAK BBK’lar, bölgelerde yapılacak bölge sergisine katılmasını uygun buldukları
projeleri belirler. Belirlenen projeler bölge merkezlerinde sergilenecektir.
• Bölge sergisine katılan projeler içinden puan üstünlüğüne göre TÜBİTAK tarafından
görevlendirilen BBK’lar tarafından yapılan değerlendirmede her iki alandan ayrı ayrı
dereceye giren ilk üç proje (toplam 6 proje) Ankara’daki final sergisine katılmaya hak
kazanacaklardır.
• BBK’lar tarafından talep edilmesi halinde öğrenciler tarafından fotoğraf, video, grafik,
şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık proje sunumu yapılabilecektir.
Bölge koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum yapabilmeleri için
gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
• Final sergisine katılan projelerden, MBK tarafından yapılan nihai değerlendirme
sonucunda her iki alanda Türkiye 1.,2.,ve 3. sü belirlenip ödüllendirilecektir.
Sonuçların Duyurulması
• İl düzeyindeki değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin web sayfasından, bölge
düzeyindeki değerlendirme sonuçlarını ise bölge merkezi ilin web sayfasından
öğrenebileceklerdir.
• Ayrıca bütün değerlendirmeler (il ve bölge düzeyinde) sona erdikten sonra danışman
öğretmenler “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik no ve Proje No” ile giriş
yaparak sonuçları öğrenebilirler.

PROJE NEDİR? NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Proje, önceden belirlenmiş  bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle
ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir
çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen
bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden‐sonuç ilişkisinin olup olmadığının
araştırılması söz konusudur.
Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi,
geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje
fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.
Proje konusunu belirlerken proje internet sayfasında yer alan Proje Bankasını
incelemek, sizin çalışmanızın özgün olup olmadığını, daha önce benzer projelerin yapılıp
yapılmadığını öğrenmenizi sağlayacaktır. Proje bankası daha önce yapılmış  çalışmalara
ulaşılabilen bir arama motoru niteliği taşımaktadır.
Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir.
Bilimsel yöntem, gözlemleri‐olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için kullanılan
deneysel bir süreçtir.
Bilim adamları doğadaki neden‐sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem
kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir öğeyi başka bir öğenin “nedeni”
haline getirirler böylece diğerini‐sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.
Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu belirlerken,
varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve değerlendirirken sizlere
yardımcı olacaktır.
Proje özeti nasıl yazılmalıdır?
Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır.
Özetin tamamı 150‐200 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre
sahip olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette
bahsedilmez.
Örnek bir proje özeti aşağıda verilen unsurları içermelidir:
Proje Adı:
Projenin Amacı:
Kullanılan yöntem ve işlemler:
Gözlemler/Veriler/Bulgular:
Sonuçlar:
Kaynaklar:

 

 

B‐ PROJE BAŞVURUSUNUN YAPILMASI VE OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN ONANYLANMASI
PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Proje internet sayfasındaki
Proje Başvuru İşlemleri bağlantısından başvuru ekranına ulaşılabilecektir. Bu ekranda;
Onay Kodu: Sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla sayfa her açıldığında otomatik
olarak oluşturulan bir numara yer alacaktır. Bu numara sürekli değişeceğinden saklanması ya
da kaydedilmesi zorunlu değildir. Sistem tarafından oluşturulan Onay Kodu ilgili boşluğa
yazılacaktır. Sayfaya yeniden girildiğinde bu kod değişeceğinden yazılırken kontrol
edilmelidir.
Öğretmen T.C. Kimlik No: Proje başvuru formu danışman öğretmen tarafından
doldurulacağından bu bölüme danışman öğretmenin T.C. Kimlik Numarası girilecektir.

Lütfen Dikkat! :
– İlk başvuruda proje numarası boş bırakılarak giriş yapılacaktır.
– Proje kaydedildiği anda sistem tarafından otomatik olarak bir proje numarası
verilecektir. Proje ile ilgili güncellemelerde ilk proje numarası kullanılacaktır. Yeni proje
girişlerinde, öğretmenin danışmanlık yaptığı ilk projenin numarası kullanılarak giriş
yapılabilecektir. Bundan dolayı sistem tarafından verilen proje numaraları
unutulmamalı ve saklanmalıdır.

 

İlgili bölümler doldurulmadan önce, proje kılavuzu mutlaka incelenmelidir. Proje
başvuru formuna giriş  yapabilmek için “Kılavuzu Okudum” kutucuğu işaretlendikten sonra
aktif hale gelen Giriş butonu tıklanarak başvuru formuna giriş yapılacaktır.

 

Proje başvuru Ekranı Görüntüsü

 

PROJE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Öğrenciler projelerini bu tarihler arasında hazırlayacaklar, tamamlanan projeler
danışman öğretmen tarafından başvuru formuna kaydedilecektir.
Formda değişiklik yapılmak istendiğinde danışman öğretmeninin T.C. Kimlik Numarası
ve kaydetme işleminden sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan proje numarası
kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir.

1. Bölüm: Proje Danışman Öğretmenine ve Okuluna Ait Bilgiler
Proje danışman öğretmen ve okuluna ait bilgiler T.C. Kimlik Numarası ile giriş
yapıldığında MEBBİS kayıtlarında olduğu biçimiyle otomatik olarak formda yer alacaktır.
Bilgileri MEBBİS kayıtlarında yer almayan danışman öğretmenlerin (özel okullarda
görevli öğretmenler ve ücretli öğretmenler) bilgileri kendileri tarafından doldurulacaktır.
Ayrıca MEBBİS kayıtlarında yer almayan bilgiler danışman öğretmen tarafından ilgili
bölümlere yazılacaktır.

 

2. Bölüm: Öğrenci/ler ve Okuluna Ait Bilgiler
Bu kısım danışman öğretmen tarafından doldurulacaktır. Öğrenci T.C. Kimlik
Numarası, adı soyadı, öğrenim gördüğü il, ilçe ve kurum adı, okul adresi, kurum telefonu,
sınıfı ve cinsiyeti ile ilgili bölümler eksiksiz olarak doldurulacaktır.

 

3. Bölüm: Projeye Ait Bilgiler
Öğretmenin Danışmanlığını Yaptığı Projeler: Danışman öğretmen birden fazla
projeye danışmanlık yaptığı takdirde bu bölümde danışmanlığını yaptığı projelerle ilgili
bilgiler otomatik olarak listelenecektir.
Danışman öğretmen yeni bir proje girişi yapmak istediğinde önceki projeye ait
bilgilerle giriş  yapacak, giriş  tamamlandığında başvuru formunda aktif hâle gelecek olan
“Yeni Proje Ekle” butonunu tıklayacaktır. Daha sonra yeni projeye ilişkin bilgileri
girebilecektir.
Proje No: Bu kısım kaydetme işleminden sonra sistem tarafından oluşturulacağından
herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  İlk proje numarası oluşturulduktan sonra daha sonraki
işlemler için de aynı numara kullanılacağı için unutulmamalı ve bu numara saklanmalıdır.
Proje Alanı: Bu kısımda proje başvurusunun yapılacağı konu alanı listeden
seçilecektir. Fen bilimleri projelerinde alan (fizik, kimya, biyoloji) seçiminin danışman
öğretmen tarafından yapılması gerekmektedir.
Proje bilgileri word belgesinde yer aldığı biçimde başvuru formuna eklenebilecektir.
Proje bilgileri aşağıda yer alan başlıkları içerecek biçimde Times New Roman ve 12 Punto
olarak hazırlanıp bu bölüme eklenecektir. Projeler özeti aşağıdaki başlıkları içermelidir.
Proje Adı: Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak; okuyana proje çalışması
hakkında fikir verecek bir ad veriniz.
Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı bir veya birkaç
cümle ile açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız.
Kullanılan yöntem ve işlemler: Araştırmanın nasıl yapıldığı hakkında genel bir
açıklama ve önemli noktaların özeti, kullanılan malzemeler hakkında kısa bilgi veriniz.
Gözlemler/Veriler/Bulgular: Bu bölüm sonuca doğrudan etkisi olan ve deney veya
gözlem sonucu elde edilen anahtar bulguları içermelidir. Grafik ve tablolar veya
matematiksel işlem/formüller resim‐3 olarak kayıt edilmelidir.
Sonuçlar: Araştırmanın sonuçlarından kısaca bahsedilmelidir. Son paragraf
araştırmanın uzantısı olan uygulamaları ve işlemleri içermelidir.
Kaynaklar: Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı
kaynakları, harf sırasına uygun olarak veriniz.

 

PROJE BİLGİLERİ KAYIT EDİLİRKEN OLUŞABİLECEK HATALAR İLE İLGİLİ OLARAK
YAPILACAKLAR
Projelerin özeti girilirken sistemde zaman zaman hata oluşabilir. Bu durumda;
* Öncelikle BBE Yarışma Kılavuzu çok iyi okunmalı ve başvuru yapılırken doğru bilgiler
verilmelidir.
* Başvuru ekranını kılavuzda belirtilen adresten bulunup giriş  yapılmalıdır
). 2014‐2015 yılı olduğu
kontrol edilmelidir.
* İnternet tarayıcısı İnternet Explorer’e göre daha hızlı olduğu için Google Chrome tercih
edilmelidir.
* Sayfa en fazla 18‐20 dakikaya ayarlı olduğu için bu süreyi aşmamaya çalışılmalıdır. Şayet
hata veriyorsa sayfayı kapatıp yeniden başvuru ekranını açılmalıdır.
* E Proje bilgileri eğer önceden hazırlanıp kes yapıştır  şeklinde girilecekse metnin içinde
satır aralarında büyük boşluklar varsa kaldırılmalıdır.
* Metnin içinde İnternet adresleri link şeklinde geçiyorsa kaldırılmalıdır.
* Büyük tablo, grafik,  şekil veya matematiksel işlemler varsa mutlaka ayrı bir Word
dosyasına yazılıp resim formatına dönüştürülmeli ve projenin 2.    veya 3. Resmi olarak
kayıt edilmelidir.
* Projeye ait öğrencinin kendisinin de göründüğü güncel bir resim mutlaka eklenmelidir.
Resmin çözünürlüğü yüksekse resim mutlaka boyut olarak küçültülmelidir.
* Danışman öğretmen en fazla 3 proje ekleyebilir. Daha fazla girişlerde sistem kayıt
yapmayacaktır. Aynı  şekilde her öğrenci en fazla 1 proje ile katılabilecektir. Ayrıca bir
projede en fazla 1 öğrenci olacaktır. Bu nedenle kayıtlarda buna dikkat edilmelidir.
* Sistem tarafından başvuru doğru yapılmışsa otomatik olarak 2014 yılı ile başlayan proje
no verilecektir. Sonraki girişlerde bu numara ile giriş  yapılacağından bu numaranın iyi
saklanması gerekmektedir.
* Proje üzerinde sonradan yapılmak istenilen değişikliklerde yine proje no ile giriş yapılacak
ve söz konusu değişiklikler yağıldıktan sonra güncelle butonu ile kayıt yenilenecektir.
Sistem buna müsaade etmiyor ise muhtemelen proje okul yönetimi tarafından
onaylanmıştır ve onayın yeniden kaldırılması gerekir. Bunun için okul yönetimine
başvurulması gerekmektedir.
* Yukarıda belirtilen durumlar dışında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında öncelikle
bulunduğunuz ildeki İÇG’ye ulaşılmalı, orun çözülmez ise “tegm_projeler@meb.gov. tr”
adresine mail atılarak bildirilmelidir. Maillerde danışman öğretmenin T.C No’su varsa
proje numarası ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

Resim Ekleme
Proje başvuru formunun buraya kadar olan bölümlerinin doldurulması
tamamlandıktan sonra proje çalışmasını hazırlayan öğrenci/öğrencilerin proje ile birlikte
çekilmiş fotoğrafına ait ilk resim eklenecektir. Ardından Resim 1 ve Projeyi Kaydet tuşuna
basılarak proje kaydedilecektir.
Projeye birden fazla resim eklenmek isteniyorsa proje kaydedildikten sonra, aktif hale
gelecek olan Proje Resmi 2 ve 2. resim kaydedildikten sonra aktif hale gelecek Proje Resmi 3
butonları kullanılarak resimler eklenecektir.
Eklenecek proje fotoğrafları 800X600 piksel boyutuna sistem tarafından otomatik
olarak getirilecektir.

LÜTFEN DİKKAT!
1. Başvuru formunun kaydedilebilmesi için mutlaka bir Proje resmi eklenmelidir.
Aksi durumda başvuru formu kaydedilemeyecektir.
2. MEBBİS güvenlik ayarları nedeniyle başvuru formunun en fazla 20 dakikada
doldurulması gerekmektedir.
3. Kaydetme işleminden sonra sistem tarafından oluşturulan proje numarası
unutulmamalı ve bu numara not edilmelidir.
4. Başvuru formundaki bilgilerin Microsoft Word ortamında önceden hazırlanıp
kopyalanarak yapıştırılması formun kaydedilmesi işleminde kolaylık sağlayacaktır.

 

Başvuru formda değişiklik yapılmak istenildiğinde danışman öğretmeninin T.C. Kimlik
Numarası ve ilk kaydetme işleminden sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan
proje numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler
yapılabilecektir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Güncelle butonu kullanılarak başvuru
formundaki değişiklikler kaydedilebilecektir.
Başvuru formunun doldurulması tamamlandıktan sonra kurum/okul onay süreci
başlayacaktır.

 

Projenin video görüntülerinin kaydedilmesi (İsteğe Bağlı)
Öncelikle video yüklemek zorunlu değildir. Proje başvuru formunun ilgili
bölümlerinde projenin yeterince iyi tanıtılamadığı düşünülüyorsa, yüklenecek videonun en
fazla 5 MB boyutunda ve FLV, AVI ya da MPG‐MPEG formatında olması gerekmektedir.
Proje çalışmasını anlatan görüntüler, başvuru formundaki Gözat (Browse) seçeneği ile
belirlenir ve Video Kaydet butonu kullanılarak başvuru formuna eklenebilir. Daha sonra
video izle butonu aktif hale gelecektir.

Video Görüntülerinin Yüklenirken Oluşacak Kayıt sorunları İle İlgili Olarak;
* Video görüntüleri yüklenirken hata veriyorsa mutlaka video boyutunun küçültülmesi
gereklidir (ortalama 3‐4 MB boyutunda olursa daha iyi sonuç verir). Bunun için
“video dönüştürücü” programlardan herhangi birini internetten ücretsiz olarak
indirip bilgisayara kurabilirsiniz (Format Factory gibi programlar). Ya da bilgisayar
konusunda bilgili birilerinden destek alabilirsiniz.
* Video sağlıklı yüklenmiş  ise    “video izle” butonu aktif hale gelecektir. Videoyu
İzlemeye çalışmayın. Sadece sistemi yönetenler izleyebileceklerdir.

BAŞVURU FORMUNUN OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANMASI
Okul müdürlükleri, en son proje girişinin tamamlanmasından sonra 09  Şubat 2015
tarihine kadar onaylayacaklardır. Onay işlemleri için proje web sayfasında
) yer alan “Kurum/Okul Onay  İşlemleri”
bağlantısı kullanılacaktır.
Okul  Yöneticilerinin Dikkatine!
* Öğrenci projeleri sisteme kayıt edilmiş  olsa dahi okul/kurum onayı olmadığı
müddetçe geçerli sayılmayacaktır. Bu durumdan okul yönetimleri sorumlu olacaktır.
Bu nedenle onaylama süresi içinde mutlaka projeler incelenmeli varsa eksiklikler
(resimler, kimlik bilgi eksiklikleri gibi) danışman öğretmene derhal haber verilip
düzeltilmelidir.
* Kurum/Okul Onay  İşlemleri için  şifre Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden ya da
başka bir yerden verilmemektedir. Bu  şifreyi okul yönetimi  İLSİS’ den kendileri
tanımlatmaktadırlar.
* Okul için kullanılan e okul şifresi;
* 10 karakterden fazla ise ve içinde  +, ‐  gibi işaretleri barındırıyor ise BBE
projelerini onaylamak için kullanılamaz.
* Bu durumda İLSİS birimi ile irtibata geçilip en fazla 10 karakterden oluşan
ve içinde sayı veya harflerden oluşan,  +  ‐  vb özel işaretleri olmayan yeni bir şifre
alınması gerekmektedir.
* Kurum/Okul Onay  İşlemleri sayfasında kurum kodu ve  şifresini (okulun kendisinin
belirlediği ve bulunduğu ilin MEBBİS biriminden alınan en fazla 10 karakteri
geçmeyen şifre)  girerek proje başvurularının listesine ulaşabileceklerdir.
* Başvuru formlarındaki bilgilerde herhangi bir eksiklik/değişiklik olması durumunda
gerekli düzeltmeleri yaptırdıktan sonra onay işlemlerini gerçekleştireceklerdir!

 

C‐ PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Projelerin değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen ölçütler kullanılarak yapılacaktır.
Verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.
İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Ön Değerlendirme Ölçütleri
* Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler
olmaması,
* Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,
* Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
* Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık
anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
* Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası,
ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
* Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
* Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
* Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
Bölge Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Ön Değerlendirme Ölçütleri
* Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler
olmaması,
* Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili
literatür ve internetten yararlanılacaktır),
* Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında
bütünsellik olması,
* Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
* Sonuca ulaşabilme yeterliğine sahip olması,
* Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
* Kaynakların belirtilmesi,
* Uygulanabilirliği,
* Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
* Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
Bilim Kurulları Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
* Özgünlük ve yaratıcılık,
* Kullanılan bilimsel yöntem,
* Tutarlılık ve katkı,
* Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik),
* Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
* Kaynakların belirtilmesi,
* Sonuç ve açıklık,
* Özümseme ve hâkimiyet,
* Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.

D‐ GÜVENLİK UYARILARI
Proje yarışmasında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen
güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul edilmeyecek ve
değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler
değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
* Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik (zehirli), kanserojen
vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye
çağrılmayacaktır.
* Hayvan deneyi içeren projeler yürütmeyi planlayan öğrenciler; deneylerinde
öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine olası tüm diğer alternatifleri
gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir:
a) Omurgasız hayvanlar (örneğin, protozoa, planaria, böcekler)
b) Bitkiler, mantarlar ve mayalar,
c) Hücre ve doku kültürleri,
d) Mikroorganizmalar,
e) Matematik ya da bilgisayar modelleri.
Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara uymak
zorunludur.
a) Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını,
herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma
dâhil) gerektiren;
b) Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya
da etkisi kesin olarak bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki özütleri) tehlikeli ve
yabancı maddelerin verildiği;
c) Hayvanların aç ve/veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet
çekmesine neden olan, onlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden
deneyleri içeren projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bunların dışında, gözleme bağlı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında
gerçekleşen ve hayvana müdahale edilmeyen davranış  deneyleri) ya da hayvanın çeşitli
fiziksel özelliklerinin (örneğin yaş, boy, ağırlık, renk, metabolik hız vb.) ölçülmesini ya da
atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.
Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar, düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun
üretim‐bakım yapan merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka
belgelenmelidir. Hastalık (özellikle insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle olduğundan
şüphe edilen hayvanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren projelerin
yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilim kurullarına aittir.

* İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki kurallara
uymak zorundadır.
İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile
önceden alınmış  ve depolanmış  insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler
yapılmamalıdır.
İnsanı içeren deneyler, aşağıdakilerle sınırlıdır:
a) Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri rahatsız
edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),
b) Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi,
c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA
analizi deneyleri.
Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak
kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı
kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile
çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.
* İlaç, parfüm, krem, sabun vb. ürünlerin üretiminin uzun süreli çalışmalar
gerektirmesi, bu tür maddelerin dermatolojik testlerinin yapılmasının zorunlu
olması ve insanlara zarar verme ihtimalinin olması nedeniyle bu kapsamdaki
projeler kabul edilmeyecektir.

BÖLGE MERKEZLERİ VE BAĞLI İLLER

BÖLGE MERKEZİ:
ANKARA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
ANKARA,  BARTIN,  BOLU,
ÇANKIRI, ÇORUM,
KARABÜK, KIRIKKALE,
ZONGULDAK

 

BÖLGE MERKEZİ:
ERZURUM
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
ARDAHAN, ARTVİN,
BAYBURT, ERZİNCAN,
ERZURUM, GÜMÜŞHANE,
IĞDIR, KARS, RİZE,
TRABZON,

 

BÖLGE MERKEZİ:
ESKİŞEHİR
BÖLGE MERKEZİNE
BAĞLI İLLER
AFYON, BALIKESİR,
BİLECİK, BURSA,
ÇANAKKALE,
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA,
YALOVA

 

BÖLGE MERKEZİ:
ISPARTA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
ANTALYA, BURDUR,
DENİZLİ,
ISPARTA, KONYA

 

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL ASYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
DÜZCE, İSTANBUL ASYA
YAKASI, KOCAELİ, SAKARYA,

 

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA
YAKASI, TEKİRDAĞ,
KIRKLARELİ,

 

BÖLGE MERKEZİ:
İZMİR
BÖLGE MERKEZİNE
BAĞLI İLLER
AYDIN, İZMİR, MANİSA,
MUĞLA, UŞAK

 

BÖLGE MERKEZİ:
KAYSERİ
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
AKSARAY, KAYSERİ,
KIRŞEHİR, NEVŞEHİR,
NİĞDE, SİVAS, YOZGAT

 

BÖLGE MERKEZİ:
MALATYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
ADIYAMAN,   BİNGÖL,
DİYARBAKIR, ELAZIĞ,
TUNCELİ
MALATYA, MARDİN,
ŞANLIURFA

 

BÖLGE MERKEZİ:
MERSİN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
ADANA, G.ANTEP, HATAY,
K.K.T.C, K.MARAŞ,
KARAMAN,
KİLİS, MERSİN,
OSMANİYE

 

BÖLGE MERKEZİ:
SAMSUN
BÖLGE MERKEZİNE
BAĞLI İLLER
AMASYA, GİRESUN,
KASTAMONU, ORDU,
SAMSUN,  SİNOP,
TOKAT,

 

BÖLGE MERKEZİ:
VAN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI
İLLER
AĞRI, BATMAN, BİTLİS,
HAKKÂRİ, MUŞ, SİİRT,
ŞIRNAK, VAN

 

E‐ ÖĞRENCİ, DANIŞMAN ÖĞRETMEN VE VELİ TARAFINDAN KULLANILACAK FORMLAR
Form 1
BİLİMSEL ETİK BEYANI
BU KISIM PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’na katıldığım
projenin konusunun seçiminde, soruna yaklaşımımda, düşünce ve uygulamada tamamen kendi
fikirlerimi, bilgi ve becerimi kullandığımı, karşılaştığım kimi problemlerde danışman öğretmenimden
sadece yol gösterici olarak yardım aldığımı, adı geçen projenin tamamen bana ait olduğunu beyan
ederim.
İli :
Okul Adı:
Projenin Adı: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Öğrenci Adı Soyadı             İmzası
BU KISIM DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’na” katılan
öğrenci ait projenin konu seçiminde, projenin özgünlüğünde öğrencinin soruna yaklaşımda düşünce
ve uygulamada tamamen kendi fikirlerini bilgi ve becerilerini kullandıklarını karşılaştıkları
problemlerde sadece yol gösterici olarak danışmanlık yaptığımı, bunun dışında projenin tamamen
yukarıda öğrenciye ait olduğunu, bunun aksinin tespiti durumunda her türlü yasal sorumluluğu kabul
ettiğimi beyan ederim.
Danışman Öğretmen Adı Soyadı               İmzası

 

SIKÇA SORULAN SORULAR
Bu bölümde BBE proje çalışması ile ilgili geçen yıllarda öğrenci, danışman öğretmen ve
veliler tarafından sıkça sorulan soru ve cevaplara yer verilmiştir.
1. BBE proje çalışması bir yarışma mıdır?
+ Bu çalışmanın amacı, 2014 yılına kadar teşvik amaçlı çalışma idi. 2015 yılından
itibaren bir yarışmaya dönüştürülmüştür.
2. BBE proje Yarışması hangi kurum ya da kurumlar tarafından yürütülmektedir?
+ Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın iş  birliğinde yürüttüğü “Ortaokul Öğrencilerine
Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri‐BBE Proje Yarışması” Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından koordine edilip yürütülmektedir.
3. BBE proje çalışması katılmak zorunlu mudur?
+ BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir şekilde
zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
4. BBE proje yarışmasına bütün öğrenciler katılabilir mi?
+ 2014‐2015 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların 5,
6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
5. BBE proje yarışmasına yabancı ülkelerden öğrencilerde katılabilir mi?
+ BBE proje yarışmasına sadece ülkemizde 81 ilde devlet ve özel okullarında öğrenim
gören ortaokul öğrencileri katılabilirler.
6. BBE proje yarışmasında Türkiye finalin ilk üç dereceye giren öğrencilere TEOG gibi
sınavlarda katkı puanı verilmekte midir?
+ BBE proje yarışmasına katılıp finalde dereceye giren öğrencilere TEOG gibi sınavlarda
ek bir puan verilmesi için girişimler başlatılmıştır.
7. BBE proje yarışması her yıl yapılacak mı? Bu çalışma ne zamana kadar devam edecektir?
+ BBE projesi 2005‐2014 yılları arasında teşvik amaçlı olarak uygulanmak üzere 9 kez
planlanıp yapılmıştır. 2014‐2015 yılından itibaren ise yarışmaya dönüştürülmüştür.
Bakanlık uygun gördüğü müddetçe yarışma şeklinde devam edecektir.
8. BBE proje çalışmasına sadece elektronik ortamda mı başvurulmaktadır?
+ Evet BBE proje yarışmasına sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Elden
yada posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.
9. Başvurularda bir sorunla karşılaşılırsa ne yapılacak? Kimlerden destek istenecek?
+ İlk önce 2014‐2015 BBE Yarışma Rehberi indirilip proje başvurusu ile ilgili kısımlar
okunduktan sonra başvuru yapılmalıdır.    Yaşanan sorunlarla ilgili öncelikle
bulunduğunuz ildeki “BBE İl Koordinatörlüğünü ve İl Çalışma Grubunu aramanız ve
destek istemeniz gerekiyor.
+ Şayet sorun çözülmez ise BBE proje yarışmasına başvuru yaparken teknik destek için
aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşılmadır.  25
İletişim: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanlığı
E‐mail: tegm_projeler@meb.gov.tr
Tel:   0 312 413 16 05 ‐ 413 15 99
Fax : 0 312 417 71 08
10. BBE proje yarışmasına öğrenciler istedikleri kadar proje ile başvuru yapılabilir mi?
+ Hayır. BBE proje yarışmasına her öğrenci Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının
sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.
11. BBE proje yarışmasına katılan bir proje eş zamanlı başka bir çalışma ya da yarışmaya
katılabilir mi?
+ Hayır. BBE yarışmasına katılan bir proje eş zamanlı hiç bir çalışma ya da yarışmaya
katılamazlar. Katılırlar ise hangi aşamada olurlarsa olsunlar elenecektir.
12. BBE proje çalışmasına katılan projelerin danışman öğretmeni kimler olabilir ve kaç
projeye aynı anda danışmanlık yapabilirler?
+ BBE proje çalışmasına katılan projenin danışman öğretmeni, öncelik okulda Fen
Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenlerindir. Bu branşlarda
öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması
durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak
görev alabilirler.
+Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
13. Danışman öğretmeni, danışmanlık yaptığı proje için ek ders ücreti alacak mı?
+ “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar (1 Ocak 2014) 17. Maddesine” göre evet alabilirler. Ancak daha önce yıllarda
BBE Proje takvimi okulların açılmasıyla başlatılıyordu ve ek ders olarak planlama bu
takvime göre alınabiliyordu. Ancak çalışmanın yarışmaya dönüştürülmesi ve başvuru
süresinin kısaltılması nedeniyle danışman öğretmen proje başvurularının başladığı
tarihten BBE Yarışmasının Final tarihine kadar olan süre içinde ek ders alabilecektir.
Bu nedenle öğretmenlerin planlama yaparken başvuru tarihini ve final tarihini esas
almaları gerekmektedir. Yarışma Rehberinde bu tarihler belirtilecektir.
14. Proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenler daha önce hazırlamış  oldukları proje
bilgilerini kaybederlerse nerden ve nasıl bu bilgilere ulaşacaklar?
+ BBE projesine katılan öğrenciler ve danışman öğretmen proje ile ilgili bilgilerin birer
kopyasını kendileri muhafaza edeceklerdir. Kaybolması halinde bulunduğu il milli
eğitim müdürlüğü bünyesindeki “BBE  İl koordinatörlüğüne” yazılı başvurmaları
gerekmektedir.
15. BBE proje yarışmasında başvuru süresi bittiği halde projeye sonradan başvuru yapılabilir
mi?
+ BBE proje yarışmasında başvuru süresi bitiminde otomatik olarak sona erecektir. Bu
tarihten sonra hiçbir şekilde başvurular kabul edilecektir.26
16. BBE proje yarışmasında projelerin değerlendirmeleri kimler yapmaktadır? Ve sonuçları
nerden öğrenilecektir?
+ Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim
müdürlükleri bünyesinde oluşturulan  İl Çalışma Grupları (İÇG) tarafından
yapılmaktadır.  İÇG tarafından onaylanan projeler bir sonraki aşama olan Bölge
Çalışma Gruplarının (BÇG) değerlendirmesine sunulmaktadır.  İl ve Bölge Çalışma
Grupları alan uzmanı öğretmenlerden oluşmaktadır ve değerlendirmeler önceden
belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır.
+ İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge Bilim
Kurullarına (BBK) teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan
uzmanı akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar
üzerinden incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet
etmektedir. BBK, bölge sergilerine katılan projeleri görüşmeler yoluyla
değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri belirlemektedir.
+ Sonuçları ise il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet
sayfasından, değerlendirmenin bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje
değerlendirme sonuçlarını ise illerinin bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet
sayfasından öğrenebileceklerdir. Ayrıca bütün değerlendirmeler (İl ve Bölge
düzeyinde) sona erdikten itibaren danışman öğretmenler isterlerse “başvuru
yaptıkları giriş  ekranından”    “T.C Kimlik no ve Proje No” ile giriş  yaparak da
öğrenebilirler.
17. BBE proje yarışmasında elenen proje sahipleri itiraz edebilirler mi?
+ Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca belirtilen kriterler
doğrultusunda verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.    Ancak projenin birebir
alıntı, çalıntı olduğunu ispat edecek belgeler var ise bulunduğunuz ildeki BBE  İl
Koordinatörlüğüne  resmi olarak başvurabilirsiniz.
18. BBE proje yarışmasında elenen projeler bir sonraki yıl için yeniden çalışmaya katılabilir
mi?
+ BBE proje yarışmasında elenen projeler bir sonraki yılda yapılacak olan BBE proje
yarışmasına aynı proje ile katılamaz. Zaten sistem kaydını otomatik olarak
reddedecektir.
19. BBE proje yarışmasının Bölge Sergilerine seçilen projelerin öğrencileri “bölge ve final
sergisine” katılmak zorunlu mudur?
+ Bölge sergisi ve final sergisine davet edilen öğrenci ve danışman öğretmenlerin
katılması zorunludur. Katılmazlar ise elenirler.
20. BBE proje çalışmasın bölge sergisi ve Ankara finaline katılmaya hak kazanan öğrenci,
danışman öğretmen ve il temsilcileri yol, ulaşım, yatma ve barınma için bir ücret
ödeyecekler mi?
+ Hayır. Öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük
yevmiyeleri, il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük
yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.  27
+ Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi bölge
sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü
tarafından karşılanacaktır.
21. BBE proje yarışmasında bölge merkezleri nasıl belirlenmektedir?
   BBE proje yarışmasındaki bölge merkezleri TÜBİTAK tarafından belirlenmektedir.

22. BBE proje yarışmasında ne tür ödüller verilmektedir?
+   BBE proje yarışmasında finale kalan öğrencilere ve danışman öğretmenlere
teknolojik ödüller ya da para ödülü verilecektir.
23. BBE proje yarışmasının finaline katılan her öğrenci ödül alacak mı?
+  Hayır. Sadece BBE proje yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrencilere ödül
verilecektir.