Bu Benim Eserim 2013 Klavuzu

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK IX. MATEMATİK ve FENBİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU

Dün olduğu gibi bugün de insanlığın çağlar boyunca özlemini çektiği barışı, refahı ve
sosyal adaleti sağlamanın yolu eğitimden geçmektedir. Yaşadığımız yüzyıl “Bilgi Çağı, Bilimsel
ve Teknolojik Devrim Çağı, Bilişim Çağı” gibi ifadelerle adlandırılmakta, bilgi ve teknoloji
toplumu olma yolunda ülkeler arasındaki yarış artan bir hızla devam etmektedir.
21. yüzyılın öğrenci profili; bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, araştırmacı,
sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, iletişim
kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen insanlığın
ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimsemiş bireyler olarak tanımlanmıştır.
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması “Bu Benim
Eserim” kurumsallaşma yolunda önemli aşamaları başarıyla geçmiş, tanınan, sürekliliği olan ve
hatta “marka” haline gelen bir çalışma olmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “İlköğretim Öğrencilerine
Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından koordine edilmektedir.
Bu projenin; insan yetiştirme kapasitemizin gelişmesi bakımından ülkemizin ihtiyaç
duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek yolundaki çabalara değerli katkılar sağlayacağı inancıyla
çalışmalara katılan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarını kutlar, başarılar
dileriz.

GENEL BİLGİLER
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza
sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak ülke
genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline
sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli
desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak amacıyla ‘Bu Benim Eserim’
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması
gerçekleştirilmektedir.
Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği
protokolü gereğince öğrenci projelerinin değerlendirme süreci TÜBİTAK tarafından
oluşturulan bilim kurulları tarafından yürütülmektedir.
Proje çalışması ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarında hazırladıkları
projeler ile çalışmaya katılabilmektedir. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi
aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir
ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.
Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi
Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim
müdürlükleri bünyesinde oluşturulan İÇG tarafından yapılmaktadır. İÇG tarafından
onaylanan projeler bir sonraki aşama olan BÇG değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve
Bölge Çalışma Grupları alan uzmanı öğretmenlerden oluşmaktadır ve değerlendirmeler
önceden belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. İl ve Bölge Çalışma
Gruplarının değerlendirme aşamaları tamamen internet üzerinden elektronik ortamda
gerçekleştirilmektedir.
İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları BBK
teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan uzmanı
akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar üzerinden
incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir. BBK, bölge
sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri
belirlemektedir.
Her yıl 12 bölge merkezinden toplam 100 proje Ankara’da yapılacak final
sergisine davet edilmektedir. Final sergisine katılan projeler TÜBİTAK tarafından
oluşturulan MBK tarafından değerlendirilmekte ve ilk 50 ve ikinci 50’ye kalan projeler
belirlenmektedir. Projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenler
ödüllendirilmektedir.

Proje çalışması kapsamında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 78.887 proje
başvurusu yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 2004-2013 yılları arasında
yaklaşık 334.121 proje ve bunları hazırlayan 400.000 öğrencimiz bilimsel bir projenin
hazırlanması konusunda çalışma yürütmüş, fikirler üretmiş ve bunları raporlaştırmıştır.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
IX. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI
BU BENİM ESERİM
1.ÇALIŞMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı, ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek,
bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli
çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı
artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline
sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli
desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.
2. ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
 Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa
teşvik etmek,
 Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam
hazırlamak,
 Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak
bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,
 Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler
ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Bu çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim
kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak
gerçekleştirilecektir.
4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Bu çalışmaya, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ülke genelinde tüm ilköğretim
kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
 Projeler İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve
konularla ilgili yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar
müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve
tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacak, araştırma projeleri
değerlendirilecektir.
 BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir
şekilde zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
 Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik gruplar hâlinde proje
hazırlayabileceklerdir.
 Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen
seçeceklerdir.
 Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir.
 Öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje
ile çalışmaya katılabilirler.
 Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki
öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.
 Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
 BBE proje çalışmasına başvuran projeler, 23 Eylül 2013 – 09 Mayıs 2014
tarihleri arasında ulusal ya da uluslar arası hiçbir yarışmaya katılamazlar.
Katılanlar hangi aşamada olursa olsun elenecektir.
 Proje başvuruları, 23 Eylül 2013-17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Proje uygulama kılavuzu basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca
internet üzerinden ulaşılabilecektir. Proje başvuru işlemleri internet ortamında
yapılacaktır.
 Proje başvuruları, projeler hazırlanıp sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formu
doldurularak yapılacaktır. Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda
gerçekleştirilecek, yazılı evrak biçiminde çıktı alınmayacaktır.
 Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul
müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.
 Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
 Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile danışman öğretmeni arasında birinci
derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
 İl ve bölge çalışma grubu üyelerinin, proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile
danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
 İÇG Üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje
Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev
alamazlar.

 Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenin
bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması
durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de danışman öğretmen olarak
görev alabilirler.
 Danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan
öğrencilere danışmanlık yapmaktır.
 Proje bankasında arama yapabilmek için en az 3 karakter girilmelidir.
 Proje son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 tarihinden sonra proje başvuru
formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
 Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması
zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması
veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Yürütme Kurulu’na
bildirilmesi zorunludur. MYK’nın kararı geçerli olacaktır.
 Bölge ve final sergisine katılan;
– öğrencilerin yol ücretleri,
– danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,
– il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük
yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
– Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi
bölge sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG
Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
– İaşe ve ibate için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve ücret
ödenmeyecektir. Bölge ve final sergisi dışındaki günlere ait harcırahlar
bulundukları ilin il millî eğitim müdürlüklerince ödenecektir.
 Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından
hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya
da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına (bkz. sayfa 29) aykırı davranıldığı tespit
edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer
hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri
alınacaktır.
5. UYGULAMA SÜRESİ
Çalışma, eğitim-öğretim yılı başında başlar ve o yıla ait uygulama takvimi
doğrultusunda gerçekleştirilir.
2013–2014 eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik IX.
Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim Proje Çalışması, 12 bölge merkezi ve
bunlara bağlı iller olmak üzere ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının
(ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.
Proje başvuruları 23 Eylül 2013 tarihinde başlayıp 17 Ocak 2014 tarihinde sona
erecektir. Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular
http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasında yer
almaktadır.
6. PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İl ve bölge merkezlerinde yapılacak değerlendirme işlemleri internet ortamında
gerçekleştirilecektir.
 Başvurular, İÇG tarafından incelenerek, değerlendirme sonucunda uygun
bulunan projeler elektronik ortamda BÇG onayına sunulacaktır.
 BÇG tarafından onaylanan projeler elektronik ortamda projenin bir üst
değerlendirmesini yapacak olan BBK’ya sunulacaktır.
 BBK’lar, bölgelerde yapılacak bölge sergisine katılmasını uygun
buldukları projeleri belirler. Belirlenen projeler bölge merkezlerinde
sergilenecektir.
 BBK’lar ayrıca bölge sergisine katılan projeler içinden değerlendirme
yaparak TEG Müdürlüğü tarafından belirlenen bölge kontenjanlarına göre
Ankara’daki final sergisine katılacak projeleri tespit edecektir.
 BBK ve MBK üyeleri proje değerlendirmelerini öğretmen ve öğrencilerle
görüşmeler yoluyla yapmaktadır. Öğrenciler projelerin
değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo
vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum yapacaktır. Bölge
koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum
yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
 Final sergisine katılan projeler, MBK tarafından yapılan nihai
değerlendirme sonucunda ödüllendirilecektir.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenler, il düzeyindeki proje
değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet sayfasından, değerlendirmenin
bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını ise illerinin
bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
Ayrıca bütün değerlendirmeler (il ve bölge düzeyinde) sona erdikten itibaren
danışman öğretmenler isterlerse “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik
no ve Proje No” ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilirler.

“BU BENİM ESERİM” PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA TAKVİMİ
Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca
Değerlendirilmesi
(27 Ocak-14 Şubat 2014)
Projelerin Bölge Düzeyinde Bölge Çalışma Gruplarınca
Değerlendirilmesi
(17 Şubat- 21 Şubat 2014)
Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi
(06-07 Mayıs 2014)
Ödül Töreni
(08 Mayıs 2014)
Başvuru Formunun Doldurulması
(23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014)
Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine
Katılacak Projelerin Belirlenmesi
(08-09-10 Nisan 2014)
Projelerin Bölge Bilim Kurullarınca Değerlendirilmesi
ve Bölge Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi
(24 Şubat-14 Mart 2014)
Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince
Onaylanması
(En son onaylama tarihi 24 Ocak 2014)
Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve TEG
Müdürlüğüne Gönderilmesi
(09-31 Mayıs 2014)

UYGULAMA BASAMAKLARI
1. Proje Başvuru Formunun Doldurulması
Proje başvuruları, 23 Eylül 2013-17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Projeler bu tarihler arasında tamamlanacak ve proje bilgileri, proje internet
sayfasındaki Proje Başvuru İşlemleri bağlantısı ile ulaşılacak
http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresindeki başvuru formuna
kaydedilecektir.
Lütfen Dikkat!
 Proje No: İlk başvuruda proje numarası boş bırakılarak giriş yapılacaktır. Proje
kaydedildiği anda sistem tarafından otomatik olarak bir proje numarası
verilecektir. Proje ile ilgili güncellemelerde ilk proje numarası kullanılacaktır. Yeni
proje girişlerinde, öğretmenin danışmanlık yaptığı ilk Projenin Numarası
kullanılarak giriş yapılabilecektir. Bundan dolayı sistem tarafından verilen proje
numaraları unutulmamalı ve saklanmalıdır.
 Bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde, danışman öğretmeninin T.C Kimlik
Numarası ve proje numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve
istenilen değişiklikler başvuru süresi içinde yapılabilecektir.
 Proje başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulmasından danışman öğretmeni
sorumludur.
2. Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması-Kurum Onay İşlemleri
Okul müdürlükleri, proje başvuru formlarını başka proje girişi olmayacağından
emin olduktan sonra (en son tarih) 24 Ocak 2014 tarihine kadar onaylayabileceklerdir.
Onay işlemleri için proje internet sayfasında http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/
yer alan “Kurum/Okul Onay İşlemleri” bağlantısı kullanılacaktır.
Okul müdürlükleri, Kurum/Okul Onay İşlemleri sayfasında kurum kodu ve
şifresini (okulun kendisinin belirlediği ve bulunduğu ilin MEBBİS biriminden
alacaığı en fazla 10 karakteri geçmeyen şifre) girerek kurum/okulundan yapılan proje
başvurularının listesine ulaşabileceklerdir. Okul müdürlükleri, başvuru formlarındaki
bilgilerde herhangi bir eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmeleri yaptırdıktan sonra
onay işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Lütfen Dikkat !
17 Ocak 2014 (saat 17.00) tarihinden sonra proje başvuru formu üzerinde
hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Proje başvurusu ve değerlendirme işlemleri
tamamen internet ortamında gerçekleştirildiğinden, projeyi hazırlayanlar ya da okul
tarafından herhangi bir çıktı alınması gerekmemektedir. Ancak projeyi hazırlayanlar
ya da okul, bilgi amaçlı proje ile ilgili bilgileri elektronik ortamda muhafaza edebilir.
3. Projelerin İl Düzeyinde İÇG tarafından Değerlendirilmesi
İÇG, başvuruların tamamlanmasının ardından 27 Ocak-14 Şubat 2014 tarihleri
arasında ilden yapılan tüm başvuruların ön değerlendirmesini ve onay işlemlerini,
belirlenen ölçütler doğrultusunda internet üzerinden yapacaklardır. Onaylanan projelerin
listesi 17 Şubat 2014 tarihinden itibaren il millî eğitim müdürlüklerinin internet
sayfasında ilan edilecektir.
4. Projelerin Bölge Düzeyinde BÇG tarafından Değerlendirilmesi
BÇG, kendilerine bağlı illerdeki il çalışma gruplarının onayladığı projeleri 17-21
Şubat 2014 tarihleri arasında internet üzerinden değerlendirerek onay işlemlerini
gerçekleştirecektir. Onaylanan projelerin listesi, 24 Şubat 2014 tarihinden itibaren bölge
merkezi olan il millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfasında ilan edilecektir.
5. Projelerin Bölge Bilim Kurulu (BBK) tarafından Değerlendirilmesi
BBK, 24 Şubat – 14 Mart 2014 tarihleri arasında projeleri internet üzerinden
değerlendirerek bölge sergisine katılacakları belirleyeceklerdir.
BBK değerlendirme sonuçları, bölge merkezi olan ilin internet sayfasından 17
Mart 2014 tarihinden itibaren ilan edilecektir.
Sergi tarihleri ilgililere, bölge merkezindeki bölge koordinatörü tarafından
duyurulacaktır.
6. Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin
Belirlenmesi
12 Bölge Merkezinde 08-10 Nisan 2014 tarihlerinde bölge sergileri
düzenlenecektir. Sergi esnasında BBK üyeleri, proje değerlendirmelerini görüşmeler
yoluyla yapacaklardır. Öğrenciler, projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere
fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum
hazırlayacaktır. Bölge koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum
yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
BBK, bölge merkezlerinde yapılacak sergi sonunda Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenen kontenjan doğrultusunda Ankara’da yapılacak
final sergisine katılması uygun bulunan projeleri belirleyecektir.
Bölge sergilerinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek törende, bölge
sergisine katılan tüm proje sahiplerine bölge merkezi il tarafından hazırlanarak “Katılım
Belgesi” verilecektir.
7. Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi
BBK tarafından belirlenip Ankara’ya gönderilen projeler için 06 – 07 Mayıs 2014
tarihleri arasında final sergisi düzenlenecektir. Sergiye katılacak proje sahibi öğrenci ve
danışman öğretmenler Ankara’ya davet edilecektir.
Ankara’da, TÜBİTAK MBK tarafından projelerin nihaî değerlendirmesi
yapılacaktır.
8. Ödül Töreni
Final sergisi sonunda 08 Mayıs 2014 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir.
Düzenlenen törende öğrencilere ve danışman öğretmenlere ödülleri ve katılım belgeleri
verilecektir.

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Projelerin değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen ölçütler kullanılarak yapılacaktır.
Verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.
İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
 Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
etkinlikler olmaması,
 Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,
 Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
 Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık
anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
 Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası,
ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
 Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
 Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
 Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
Bölge Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
 Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
etkinlikler olmaması,
 Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası,
ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
 Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında
bütünsellik olması,
 Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
 Sonuca ulaşabilme yeterliğine sahip olması,
 Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
 Kaynakların belirtilmesi,
 Uygulanabilirliği,
 Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
 Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
Bilim Kurulları Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
 Özgünlük ve yaratıcılık,
 Kullanılan bilimsel yöntem,
 Tutarlılık ve katkı,
 Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik),
 Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
 Kaynakların belirtilmesi,
 Sonuç ve açıklık,
 Özümseme ve hâkimiyet,
 Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.

PROJE NEDİR?
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen,
birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde
edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama,
elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup
olmadığının araştırılması söz konusudur (TÜBİTAK-Proje Yarışmaları Kitapçığı 2010,
Proje Rehberi, s:18)
Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda
dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından
yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.
Proje konusunu belirlerken proje internet sayfasında yer alan Proje Bankasını
incelemek, sizin çalışmanızın özgün olup olmadığını, daha önce benzer projelerin yapılıp
yapılmadığını öğrenmenizi sağlayacaktır. Proje bankası daha önce yapılmış çalışmalara
ulaşılabilen bir arama motoru niteliği taşımaktadır.
PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi
gerekir. Bilimsel yöntem, gözlemleri-olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için
kullanılan deneysel bir süreçtir.
Bilim adamları doğadaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem
kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir öğeyi başka bir öğenin
“nedeni” haline getirirler böylece diğerini-sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.
Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu
belirlerken, varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve
değerlendirirken sizlere yardımcı olacaktır.

Bilimsel Yöntemin Adımları
1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman
başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede?
Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.
Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar
arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.
2. Konuyla İlgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan
bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden
yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz,
bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir
araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal
toplanabilir.
3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana
geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir.
“Eğer…….(ben bunu yaparsam)………..,(sonra)……..(bu)………….(olur)”
Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak
biçimde oluşturmalısınız.
Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı,
hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da
tanımlanmalıdır.
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı
vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri
tanımlamada sorunlarla karşılaşılır.
Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu
yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir
şekilde yapılması çok önemlidir.
Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm
koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu
ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer
tekrarlamalısınız.
5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken
ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı
olduğunu görmek için analiz etmelisiniz.
Bilim adamları çoğunlukla varsayımlarının yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle
durumlarda en baştan başlayarak yeni bir varsayım oluştururlar. Varsayımlarının doğru
olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları
gerekebilir.
6. Sonuçlarınızı Açıklayın-Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir
raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun
benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide
yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

GÜVENLİK UYARILARI
Proje çalışmalarında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir.
Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler
değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
 Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik (zehirli),
kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında
tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
 Hayvan deneyi içeren projeler yürütmeyi planlayan öğrenciler; deneylerinde
öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine olası tüm diğer alternatifleri
gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir:
a) Omurgasız hayvanlar (örneğin, protozoa, planaria, böcekler)
b) Bitkiler, mantarlar ve mayalar,
c) Hücre ve doku kültürleri,
d) Mikroorganizmalar,
e) Matematik ya da bilgisayar modelleri.
Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara
uymak zorunludur.
a) Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını,
herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma
dâhil) gerektiren;
b) Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif,
toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki
özütleri) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği;
c) Hayvanların aç ve/veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet
çekmesine neden olan, onlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden
deneyleri içeren projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bunların dışında, gözleme bağlı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında
gerçekleşen ve hayvana müdahale edilmeyen davranış deneyleri) ya da hayvanın çeşitli
fiziksel özelliklerinin (örneğin yaş, boy, ağırlık, renk, metabolik hız vb.) ölçülmesini ya
da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.
Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar, düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun
üretim-bakım yapan merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka
belgelenmelidir. Hastalık (özellikle insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle
olduğundan şüphe edilen hayvanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren
projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilim kurullarına
aittir.
 İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki
kurallara uymak zorundadır.
İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile
önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler
yapılmamalıdır.
İnsanı içeren deneyler, aşağıdakilerle sınırlıdır:
a) Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri
rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),
b) Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin
ölçülmesi,
c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan
DNA analizi deneyleri.
Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak
kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek
olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden
alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.
 İlaç, parfüm, krem, sabun vb. ürünlerin üretiminin uzun süreli çalışmalar
gerektirmesi, bu tür maddelerin dermatolojik testlerinin yapılmasının zorunlu
olması ve insanlara zarar verme ihtimalinin olması nedeniyle bu kapsamdaki
projeler kabul edilmeyecektir.
Lütfen Dikkat!
Proje uygulama süreci boyunca, başvuru kılavuzunda belirtilen
hususlara uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun
proje çalışmasından çıkarılacaktır.
Proje çalışmaları esnasında öngörülmeyen hususlarda Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü Merkez Proje Yürütme Ekibinin alacağı kararlar
geçerli olacaktır.

PROJE İNTERNET SAYFASI
Proje başvuruları 23 Eylül 2013 tarihinden itibaren yapılacaktır. Proje çalışmasıyla ilgili
ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/ adresindeki proje
internet sayfasında yer almaktadır. Proje internet sayfasına http://tegm.meb.gov.tr adresindeki
“İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması-Bu Benim
Eserim” linklerinden de erişim mümkün olacaktır
Proje internet sayfasında; proje başvuru işlemleri hakkında bilgi sunmak amacıyla proje
kılavuzu, örnek proje başvuru formları, önceki yıllarda final sergisine katılan projelere ait
bilgilerin yer aldığı kataloglar, bölge sergilerine katılmış projelerin bilgilerinin yer aldığı proje
bankası ve duyurular, önceki yıllarda yapılan final sergilerine ve ödül törenlerine ait fotoğraflar
ve görüntüler bulunmaktadır.
Proje internet sayfasında ayrıca Proje Başvuru İşlemleri, Kurum/Okul Onay
İşlemleri, il çalışma grubunun kullanacağı İl Çalışma Grubu Onay İşlemleri ve bölge çalışma
grubunun kullanacağı Bölge Çalışma Grubu Onay İşlemleri, Bölge Bilim Kurullarının
kullanacağıBölge Bilim Kurulu Onay İşlemleri bağlantıları yer almaktadır.

PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Proje internet sayfasındaki Proje Başvuru İşlemleri bağlantısından başvuru ekranına
ulaşılabilecektir. Bu ekranda;
Onay Kodu: Sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla sayfa her açıldığında otomatik
olarak oluşturulan bir numara yer alacaktır. Bu numara sürekli değişeceğinden saklanması ya da
kaydedilmesi zorunlu değildir. Sistem tarafından oluşturulan Onay Kodu ilgili boşluğa
yazılacaktır. Sayfaya yeniden girildiğinde bu kod değişeceğinden yazılırken kontrol edilmelidir.
Öğretmen T.C. Kimlik No: Proje başvuru formu danışman öğretmen tarafından
doldurulacağından bu bölüme danışman öğretmenin T.C. Kimlik Numarası girilecektir.
Lütfen Dikkat!
İlk başvuruda proje numarası boş bırakılarak giriş yapılacaktır. Proje kaydedildiği
anda sistem tarafından otomatik olarak bir proje numarası verilecektir. Proje ile ilgili
güncellemelerde ilk proje numarası kullanılacaktır. Yeni proje girişlerinde, öğretmenin
danışmanlık yaptığı ilk projenin numarası kullanılarak giriş yapılabilecektir. Bundan dolayı
sistem tarafından verilen proje numaraları unutulmamalı ve saklanmalıdır.
İlgili bölümler doldurulmadan önce, proje kılavuzu mutlaka incelenmelidir. Proje başvuru
formuna giriş yapabilmek için “Kılavuzu Okudum” kutucuğu işaretlendikten sonra aktif hale
gelen Giriş butonu tıklanarak başvuru formuna giriş yapılacaktır.

PROJE BAŞVURU FORMU
Proje başvuruları 23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler
projelerini bu tarihler arasında hazırlayacaklar, tamamlanan projeler danışman öğretmen
tarafından başvuru formuna kaydedilecektir.
23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014 tarihleri arasında formda değişiklik yapılmak istendiğinde
danışman öğretmeninin T.C. Kimlik Numarası ve kaydetme işleminden sonra sistem tarafından
otomatik olarak oluşturulan proje numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve
istenilen değişiklikler yapılabilecektir.
1. Bölüm: Proje Danışman Öğretmenine ve Okuluna Ait Bilgiler
Proje danışman öğretmen ve okuluna ait bilgiler T.C. Kimlik Numarası ile giriş
yapıldığında MEBBİS kayıtlarında olduğu biçimiyle otomatik olarak formda yer alacaktır.
Bilgileri MEBBİS kayıtlarında yer almayan danışman öğretmenlerin (özel okullarda
görevli öğretmenler ve ücretli öğretmenler) bilgileri kendileri tarafından doldurulacaktır.
Ayrıca MEBBİS kayıtlarında yer almayan bilgiler danışman öğretmen tarafından ilgili
bölümlere yazılacaktır.
2. Bölüm: Öğrenci/ler ve Okuluna Ait Bilgiler
Bu kısım danışman öğretmen tarafından doldurulacaktır. Öğrenci/lerin T.C. Kimlik
Numarası, adı soyadı, öğrenim gördüğü il, ilçe ve kurum adı, okul adresi, kurum telefonu, sınıfı
ve cinsiyeti ile ilgili bölümler eksiksiz olarak doldurulacaktır.
3. Bölüm: Projeye Ait Bilgiler
Öğretmenin Danışmanlığını Yaptığı Projeler: Danışman öğretmen birden fazla projeye
danışmanlık yaptığı takdirde bu bölümde danışmanlığını yaptığı projelerle ilgili bilgiler otomatik
olarak listelenecektir.
Danışman öğretmen yeni bir proje girişi yapmak istediğinde önceki projeye ait
bilgilerle giriş yapacak, giriş tamamlandığında başvuru formunda aktif hâle gelecek olan “Yeni
Proje Ekle” butonunu tıklayacaktır. Daha sonra yeni projeye ilişkin bilgileri girebilecektir.
Proje No: Bu kısım kaydetme işleminden sonra sistem tarafından oluşturulacağından
herhangi bir işlem yapılmayacaktır. İlk proje numarası oluşturulduktan sonra daha sonraki
işlemler için de aynı numara kullanılacağı için unutulmamalı ve bu numara saklanmalıdır.
Proje Alanı: Bu kısımda proje başvurusunun yapılacağı konu alanı listeden seçilecektir.

Fen bilimleri projelerinde alan (fizik, kimya, biyoloji) seçiminin danışman öğretmen
tarafından yapılması gerekmektedir.
Proje bilgileri word belgesinde yer aldığı biçimde başvuru formuna eklenebilecektir.
Proje bilgileri aşağıda yer alan başlıkları içerecek biçimde Times New Roman ve 12 Punto
olarak hazırlanıp bu bölüme eklenecektir:
 Proje Adı: Bu kısma projenin adı yazılacaktır.
 Proje Amacı: Projenin amacı açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlanmalıdır.
Amaç, elde edilmek istenen sonucu basit bir şekilde ortaya koymalıdır.
 Giriş: Bu kısımda proje çalışmasının konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması
ve başkaları tarafından yapılan diğer çalışmalardan söz edilecektir. Projenin diğer
benzer çalışmalardan farklı olan yönleri belirtilecek ve çalışmada neyin
hedeflediği belirtilmelidir. Ayrıca bu kısımda projeyi hazırlarken destek alınan
kişi ve kurumlar varsa bilgi verilebilir.
 Kullanılan yöntem: Burada proje çalışmasında gerçekleştirilen faaliyetler,
izlenen yol, gözlemler, varsa yapılan deneyler yazılır.
 Proje Bütçesi
 Proje Çalışmasının Takvimi
 Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi
 Kaynaklar
Resim Ekleme
Proje başvuru formunun buraya kadar olan bölümlerinin doldurulması tamamlandıktan
sonra proje çalışmasını hazırlayan öğrenci/öğrencilerin proje ile birlikte çekilmiş fotoğrafına ait
ilk resim eklenecektir. Ardından Resim 1 ve Projeyi Kaydet tuşuna basılarak proje
kaydedilecektir.
Projeye birden fazla resim eklenmek isteniyorsa proje kaydedildikten sonra, aktif hale
gelecek olan Proje Resmi 2 ve 2. resim kaydedildikten sonra aktif hale gelecek Proje Resmi 3
butonları kullanılarak resimler eklenecektir.
Eklenecek proje fotoğrafları 800X600 piksel boyutuna sistem tarafından otomatik
olarak getirilecektir.

LÜTFEN DİKKAT!
1. Başvuru formunun kaydedilebilmesi için mutlaka en az bir Proje Resmi
eklenmelidir. Aksi durumda başvuru formu kaydedilemeyecektir.
2. MEBBİS güvenlik ayarları nedeniyle başvuru formunun 20 dakikada
doldurulması gerekmektedir.
3. Kaydetme işleminden sonra sistem tarafından oluşturulan proje numarası
unutulmamalı ve bu numara not edilmelidir.
4. Başvuru formundaki bilgilerin Microsoft Word ortamında önceden hazırlanıp
kopyalanarak yapıştırılması formun kaydedilmesi işleminde kolaylık sağlayacaktır.
23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014 tarihleri arasında formda değişiklik yapılmak
istenildiğinde danışman öğretmeninin T.C. Kimlik Numarası ve ilk kaydetme işleminden sonra
sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan proje numarası kullanılarak başvuru formuna
ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Güncelle
butonu kullanılarak başvuru formundaki değişiklikler kaydedilebilecektir.
Başvuru formunun doldurulması tamamlandıktan sonra kurum/okul onay süreci
başlayacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. BBE proje çalışması kim ya da kimler tarafından yürütülmektedir?
 Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “İlköğretim Öğrencilerine
Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından koordine edilmektedir.
2. BBE proje çalışması bir yarışma mıdır?
 Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli
çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak
yaygınlaştırmak, teşvik etmek ve proje hazırlama konusunda öğrencilere yönelik proje çalışmasıdır.
Kesinlikle bir yarışma değildir.
3. BBE proje çalışması katılmak zorunlu mudur?
 BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir şekilde
zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
4. BBE proje çalışmasına bütün öğrenciler katılabilir mi?
 2013-2014 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların)
sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
5. BBE proje çalışmasına yabancı ülkelerden öğrencilerde katılabilir mi?
 BBE proje çalışmasına sadece ülkemizde 81 ilde devlet ve özel okullarında öğrenim gören
ilköğretim öğrencileri katılabilirler.
6. BBE proje çalışmasında finale kalıp ödül alan öğrencilere SBS gibi sınavlarda katkı puanı verilmekte
midir?
 BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere SBS gibi sınavlarda herhangi bir ek puan
verilmemektedir.
7. BBE proje çalışması her yıl yapılacak mı? Bu çalışma ne zamana kadar devam edecektir?
 BBE proje çalışması 2004-2105 yılları arasında uygulanmak üzere planlanmıştır. 2014-2015 yılında
son kez uygulanacaktır.
8. BBE proje çalışmasına sadece elektronik ortamda mı başvurulmaktadır?
 BBE proje çalışmasına sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Elden y ada posta yoluyla
başvurular kabul edilmemektedir.
9. Başvurularda bir sorunla karşılaşılırsa ne yapılacak? Kimlerden destek istenecek?
 BBE proje çalışmasına başvuru yaparken ilk önce 2013-2014 BBE Uygulama kılavuzu indirilip
kayıtla ilgili kısımlar okunduktan sonra başvuru yapılmalıdır. Teknik destek için
http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresinden veya aşağıda belirtilen iletişim
kanallarından ulaşılmadır.
İletişim: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı
E-mail: [email protected]
Tel: 0 312 413 16 05
Fax : 0 312 417 71 08
10. BBE proje çalışmasına öğrenciler istedikleri kadar proje ile başvuru yapılabilir mi?
 BBE proje çalışmasına her öğrenci Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir)
proje ile çalışmaya katılabilirler.
11. BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı başka bir çalışma ya da yarışmaya katılabilir mi?
 BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı hiç bir çalışma ya da yarışmaya katılamazlar.
Katılırlar ise hangi aşamada olurlarsa olsunlar elenecektirler.
12. BBE proje çalışmasına katılan projelerin danışman öğretmeni kimler olabilir ve kaç projeye aynı anda
danışmanlık yapabilirler?
 BBE proje çalışmasına katılan projenin danışman öğretmeni, öncelik okulda Fen Bilimleri
ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenlerindir. Bu branşlarda öğretmenin
SIKÇASORULAN
SORULAR35
bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka
branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
 Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
13. Proje danışman öğretmeni, danışmanlık yaptığı proje için ne zamana kadar ek ders ücreti alabilecek?
 Danışman öğretmen haftada en fazla 6 saat olmak üzere önceden hazırlayacağı ayrıntılı
proje takvimi ve planını kendi okul müdürlüğüne onaylattıktan sonra sisteme başvuru yapıp
proje numarası alacak ve geçerlilik kazanacaktır. Projeler ne zaman elenirse o tarihe kadar
öğretmen ek ders ücreti alacaktır. Ankara finaline katılan projelerin danışman öğretmenleri
ise 8 Mayıs 2014 tarihine kadar ek ders alabileceklerdir.
14. Proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenler daha önce hazırlamış oldukları proje bilgilerini
kaybederlerse nerden ve nasıl bu bilgilere ulaşacaklar?
 BBE projesine katılan öğrenciler ve danışman öğretmen proje ile ilgili bilgilerin birer kopyasını
kendileri muhafaza edeceklerdir. Kaybolması halinde bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü
bünyesindeki “BBE İl koordinatörlüğüne” yazılı başvurmaları gerekmektedir.
15. BBE proje çalışmasında başvuru süresi bittiği halde projeye sonradan başvuru yapılabilir mi?
 BBE proje çalışmasında başvuru süresi bitiminde otomatik olarak sona erecektir. Bu tarihten sonra
hiçbir şekilde başvurular kabul edilecektir.
16. BBE proje çalışmasında projelerin değerlendirmeleri kimler yapmaktadır ve sonuçları nerden
öğrenilecektir?
 Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim müdürlükleri
bünyesinde oluşturulan İl Çalışma Grupları (İÇG) tarafından yapılmaktadır. İÇG tarafından
onaylanan projeler bir sonraki aşama olan Bölge Çalışma Gruplarının (BÇG)
değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve Bölge Çalışma Grupları alan uzmanı öğretmenlerden
oluşmaktadır ve değerlendirmeler önceden belirlenen objektif kriterler doğrultusunda
yapılmaktadır.
 İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge Bilim
Kurullarına (BBK) teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan uzmanı
akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar üzerinden
incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir. BBK, bölge
sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri
belirlemektedir.
 Sonuçları ise il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet
sayfasından, değerlendirmenin bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje değerlendirme
sonuçlarını ise illerinin bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Ayrıca bütün değerlendirmeler (İl ve Bölge düzeyinde) sona erdikten
itibaren danışman öğretmenler isterlerse “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik
no ve Proje No” ile giriş yaparak da öğrenebilirler.
17. BBE proje çalışmasında elenen proje sahipleri itiraz edebilirler mi?
 Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca belirtilen ölçütler doğrultusunda verilen
kararlar kesindir, itiraz edilemez.
18. BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yıl için yeniden çalışmaya katılabilir mi?
 BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yılda yapılacak olan BBE proje çalışmasına aynı
proje ile katılamaz. Zaten sistem kaydını otomatik olarak reddecektir.
19. BBE proje çalışmasının Bölge Sergilerine seçilen projelerin öğrencileri “bölge ve final sergisine” katılmak
zorunlu mudur?
 Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur.
20. BBE proje çalışmasın bölge sergisi ve Ankara finaline katılmaya hak kazanan öğrenci, danışman öğretmen
ve il temsilcileri yol, ulaşım, yatma ve barınma için bir ücret ödeyecekler mi? 36
 Öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,
il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri TEG
Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
 Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi bölge
sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü tarafından
karşılanacaktır.
21. BBE proje çalışmasında bölge merkezleri nasıl belirlenmektedir?
 BBE proje çalışmasındaki bölge merkezleri TÜBİTAK tarafından belirlenmektedir.
22. BBE proje çalışmasında ne tür ödüller verilmektedir?
 BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere ve danışman öğretmenlere genel olarak
teknolojik ödüller verilmektedir. Para ödülü verilmemektedir.
23. BBE proje çalışmasının finaline katılan her öğrenci ödül alacak mı?
 BBE proje çalışmasının finaline kalan 100 projenin sahibi öğrenciler TÜBİTAK Merkez Bilim
Kurulu tarafından sergi boyunca değerlendirilerek 1. Elli ve 2. Elli olarak iki gruba ayrılacaktır.
Bütün öğrenciler ödüllendirilecektir. Ancak iki grup arasında ufak farklar olacaktır.
24. BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili bir sorun yaşanırsa hangi süreçler izlenmelidir?
 BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili olarak yaşanabilecek sorunlarda teknolojik ürün
içinde garanti belgesi bulunmaktadır. Bununla birlikte bulunduğu yerdeki servise götürülmesi
gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin