BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Aşağıdaki belirtilen şartları taşıyanlardan öğretim üyesi alınacaktır.

657 sayılı Kanunu’nun 48. Maddesi,  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddelerindeki şartları sağlamak.

-Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış veya en fazla 2 (iki) ay süresi kalmış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,  özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanat da yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini altı takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır. Adaylar, doçentlik unvanı aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

2- Yardımcı Doçent kadrosu için adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık belgeleri) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır. Adaylar; KPDS, ÜDS’den veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavından aldıkları notlara bakılmaksızın  “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6.  ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.

 

BİRİMİ

UNVANI

A.B.D.

DRC.

ADET

ARANAN   NİTELİKLER

TIP FAK.

Prof.   (Daimi) Deri ve Zührevi   Hastalıkları

1

1

Prof.   (Daimi) Üroloji

1

1

Renal Transplantasyon ile ilgili çalışmış ve bu   konuyla ilgili uluslararası yayını olmak.
Prof.   (Daimi) Kadın   Hastalıkları ve Doğum

1

1

Ulusal anne ölümleri konusunda çalışmaları ve   invitrofertilisazyon sertifikası olmak.
Yrd.   Doç. Radyoloji

1

1

Manyetik Rezonans görüntülemede mezial temporal   scleroz konusunda çalışmaları ve ultrasonografi rehberliğinde meme biopsi   uygulamaları kursu ve koroner arter ve kalp görüntüleme kursu görmüş olmak.
Yrd.   Doç. Çocuk Sağlığı   ve Hastalıkları

4

1

Yrd.   Doç. Tıbbi Patoloji

3

1

EĞİTİM

FAK.

Yrd.   Doç. Fen Bilgisi   Eğitimi

5

1

Biyoloji Öğretmenliği Lisans mezunu olup, Biyoloji   eğitimi programında doktora yapmış ve probleme dayalı öğrenme üzerinde   çalışmaları olmak.

MÜH-MİM   FAK.

Yrd.   Doç. İnşaat   Mühendisliği

4

1

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olup,   Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış   olmak.

TARIM VE   DOĞA BİL. FAK.

Yrd.   Doç. Bahçe Bitkileri   Yetiştirme ve Islahı

1

1

Asmada Doku Kültürü tekniklerinde   uzmanlaşmış olmak, bağ yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda çalışmaları   bulunmak.
Yrd.   Doç. Bahçe Bitkileri   Yetiştirme ve Islahı

3

1

Sebze yetiştiriciliği, ıslahı ve   sebzecilikte farklı gübreleme teknikleri üzerine çalışmaları bulunmak.

 

    Başvuru Adresi:  Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. kadroları için de ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.

Müracaat tarihleri:  26/12/2012-/16/01/2013 Çarşamba günü saat 17.00 kadar,

                                   

AÇIKLAMALAR :                                                        

1- İlanımız Resmi Gazetede 26/12/2012 tarihinde, Hürriyet Gazetesinde 27/12/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Başvurular şahsen yapılacaktır.

3- Özgeçmiş ve yayın listesinin birinci sayfaları paraflı, son sayfasında adı, soyadı, imzası ve tarih olacaktır.

4- Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve              Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

5 Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal

edilecektir.