BORUSAN KOCABIYIK VAKFI BURSU

Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki vasıflar aranır:

1.Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
2.Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3.Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
4.Üniversiteye bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
5.Başarılı bir öğrenci olmak; 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
6.Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (Vakıf, Dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç).
7.Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
8.Burs için başvuruda bulunan öğrencinin kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

Burs Başvurusu
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilere burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir.
Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler Vakfımız tarafından mülakata alındıktan sonra burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

Bursun Devamı
Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler:
Başarıyla bir üst sınıfa geçmek,
En geç 15 Eylül’e kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek,

Bursun Kesilme Nedenleri
Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.
Sınıf veya dönem tekrarı yapan
Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan
Disiplin cezası alan
Tutuklanan
Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen
Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

Bursun Yeniden Verilmesi
Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

Burs Süresi
Burslar ilke olarak 1 yıl ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 10 ay, üniversite öğrencileri için 9 aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. maddedeki vasıflara sahip olan öğrencilere burs verilir.

Başvuru Formu

AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı Vakıf ana tüzük ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak üzere sağlanacak burs ve sosyal yardımların esas ve şartlarını belirlemektir.

BURS TÜRLERİ
1.1 Borusan Kocabıyık Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir.
a. Üniversite Bursu: Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
b. Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup yurt dışında Yüksek Lisans eğitimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
c. Meslek Lisesi Bursu: Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür ve Öğretmenlerinden oluşan Burs Komisyonu tarafından belirlenen ve bu okulda öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
d. Müzik Bursu: Alanının önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışında yüksek lisans eğitimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
1.2 Borusan Kocabıyık Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Burslar: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan, bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a. Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar: İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.
b. Özel Burslar: Kocabıyık Ailesi fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, isimleri aile fertleri tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.

GENEL KURALLAR
2.1 Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
b. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
c. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
d. Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
e. Üniversiteye Giriş Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
f. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).
g. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
2.2. Borusan Kocabıyık Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın talebiyle kesinleşir.

BURS KOŞUL VE KAPSAMININ BELİRLENMESİ
3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek bütçede yer alır.
3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler ve fakülteleri, kontenjanlar ve burs miktarı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında, burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME
4.1 Yeni Bursiyerler:
a. Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yaparlar.
b. Üniversiteler yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve bursiyer adaylarını Borusan Kocabıyık Vakfı’na bildirir. Bu bildirimde adayların adı, soyadı, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri, v.b. yer alır.
4.2 Eski Bursiyerler: Vakıfta her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda; yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilerin öğrenim durumunun gerektiği gibi izlenebilmesi için bütün burs alan öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa göndermeleri zorunludur.

BURS ÖDEMELERİ
5.1. Üniversite bursu kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay, ilk, orta ve lise kapsamındaki ödemeler Eylül- Haziran arasında 10 ay süresince yapılır.
5.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğrencinin gerekli belgeleri Vakfa iletmesini takiben yapılır.
5.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

BURS SÜRECİ
6.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.
6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.
6.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
a. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
b. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
c. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
d. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
e. Disiplin cezası alan,
f. Tutuklanan,
g. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
h. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen,
i. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan,
j. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında),
6.6. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder.
6.7. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Borusan Kocabıyık Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam eder.
6.8. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

BURS ALMAYA YENİDEN HAK KAZANMA
7.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c. Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders
7.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

DİĞER HÜKÜMLER
Borusan Kocabıyık Vakfı Burs Yönetmeliği kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

İLETİŞİM
Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No.5 Sarıyer İstanbul
Telefon: 0 (212) 393 52 13
Faks: 0 (212) 393 51 13
E-Posta: iletisim@bkv.org.tr