Bornova Şiir Yarışması

şiir yarışması
şiir yarışması

Bornova Şiir Yarışması

BORNOVA BELEDİYESİ “ŞİİR YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
I-AMAÇ: Bornova’yı tanıtan, Bornovalı olma ruhunu pekiştiren ve Bornova’nın dokusunu
anlatan Şiirlerin yazılması.

II-YARIŞMA ŞARTLARI:
A) Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir
Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

B) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Bornova Belediyesi çalışanları ve birinci derece
yakınları katılamaz.

C) Şiirler iki A4 kağıdını geçemeyecek şekilde, kağıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir.

D) Her yarışmacı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilir.

E) Yarışmaya gönderilen şiirler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özel-resmî hiçbir
radyo ve tv yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır.

F) Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

G) Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bornova
Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen
kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer
ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma,
temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum
haklarını, Bornova Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.

H) Eser sahipleri, şiirin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir
eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya
göndermediklerini, hiçbir kitap, cd, vcd, dvd, vb. üründe yer alması için muvafakat
vermediklerini, hiçbir kuruma ya da kuruluşa kaydettirmediklerini NOTER
aracılığıyla taahhüt ederek, “BORNOVA BELEDİYESİ ŞİİR YARIŞMASI” Özel
Şartnamesi ’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan
belgeyi Bornova Belediyesine vermekle yükümlüdürler.

İ) Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun)
Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı
bırakılırlar.

J) Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Bornova
Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.

K) Şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi
halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Bornova Belediyesi’ne ait olduğunu kabul
eder.

L) Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş
sayılırlar.

M) Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu
lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi
manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

III-SEÇİCİ KURUL:

A) Seçici Kurul şu üyelerden oluşmaktadır:
Onur ŞENLİ
Halim YAZICI
Şengül KIRAN
Coşkun SABAH
Neslihan KIRMIZIGÜL

B) Değerlendirme Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün göstereceği bir
salonda Müdürlükçe belirlenen tarih ve saate yapılır.

IV-BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ:

A) Eser sahipleri yarışmaya gönderecekleri her eser için ayrı ayrı 4 harf ve ona bitişik 4
rakamdan oluşan 8 basamaklı birer rumuz kullanacaklardır.

B) Eser sahipleri yarışmaya gönderdikleri her bir eser için biri büyük, diğeri küçük olmak
üzere iki ayrı zarf hazırlayacaklardır.

Büyük Zarf:
a) Büyük zarfın üstüne sadece o eser için verdiği 8 basamaklı rumuz el yazısı
ile yazılacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret
bulunmayacaktır.
b) Eser sahibi, Yarışmaya gönderdiği eserinin sözlerini 5 (beş)er nüsha
halinde Büyük Zarf ’ın içine koyacaktır. Şiir kâğıdı mutlaka daktilo veya
bilgisayarla yazılmış olacak, kurşun kalem kullanılmayacaktır.
c) Eserin 8 basamaklı rumuzu şiirin yazılı olduğu kâğıtların her birine ayrı
ayrı yazılacaktır.
d) Eser sahibinin adı kesinlikle hiçbir kâğıtta yer almayacaktır.

Küçük Zarf:
a) Bilgi Zarfı’nın üstünde de aynı el yazısı ile aynı rumuz bulunacak, zarfın
herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
b) Bilgi Zarfı içerisine aşağıdaki belgeler (imzalı olarak) konulacak ve zarf
kapatılacaktır.
• Eser sahibinin adları,
• Eser sahibinin o şiir için seçtiği rumuz, açık adres ile telefon
numarasını içeren ve EK-1’de örneği bulunan imzalı dilekçe,
• Eser sahibinin, bu yarışmanın şartnamesini aynen kabûl ettiklerini
belirten noter onaylı muvaffakatname EK-2
c) Üstüne el yazısı ile rumuz yazılmış Bilgi Zarfı kapatılıp, yine aynı el
yazısı ile rumuz yazılı Büyük Zarf’ın içine konacaktır. Büyük Zarf
kapatılarak teslim edilmeye hazır

C) Eser sahipleri şiirlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 9 Haziran 2017 Cuma
günü 17.00’a kadar,
Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Kazım Dirik Mah. Fevzi Çakmak Caddesi
No:32 Atatürk Kitaplığı K:2 Bornova/İZMİR
Adresine elden teslim edecekler veya kargo ile göndereceklerdir. Gecikmelerden
sorumluluk kabul edilmeyecektir.

D) Yarışmaya katılan tüm eserler katılımcılara teslim edilmeyecektir.

V-ÖDÜLLER:
A) Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda ödüle lâyık bulunduğu takdirde,
Birinci eser sahibine 6.000,00 TL
İkinci eser sahibine 5.000,00 TL
Üçüncü eser sahibine 4.000,00 TL
Jüri özel ödülü 3.000,00 TL
Mansiyon ödülü 1.000,00 TL
Ödüller net olarak verilecektir.

B) Yarışmanın sonucunda ödüle layık görülen eserler, Belediyemiz www.bornova.bel.tr
duyurulacaktır.

İrtibat Telefonu: : 0 232 999 29 29 Danışma dâhili: 4905’dir
EK 1 – Eser Katılım Dilekçesi Örneği
EK 2 – Notere Onaylatılacak Muvafakatname Örneği (Şiir Sahipleri İçin)

EK-1
ESER KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
BORNOVA BELEDİYESİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Bornova/İZMİR
“Bornova Belediyesi Şiir Yarışması” na gönderdiğim…………………………… rumuzunu
taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.
“Bornova Belediyesi Şiir Yarışması” Şartnamesi’nde yer alan hükümleri aynen kabûl ve
taahhüt ettiğimi arz ederim.
… /… / 2017
Eser Sahibinin Adı Soyadı
İmzası
Eserin Rumuzu :
Adresi :
Telefonu – Sabit :
GSM :

 

EK-2
NOTERE ONAYLATILACAK MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ
(ESER SAHİPLERİ İÇİN)
Bornova Belediyesi’nin 2017 düzenlemiş olduğu “Şiir yarışması” Şartnamesini okudum, aynen
kabul ediyorum.
1.) YARIŞMA’YA gönderdiğim şiir ya da şiirlerimi hiçbir eserden alıntı yapmaksızın kendim
yazdım, sözlerin tamamı bana aittir.
2.) YARIŞMA’DA yer alan şiir ya da şiirlerimi herhangi bir ödüle lâyık görülürse, bu ödül
karşılığında Bornova Belediyesi’nden hiçbir hak ve ücret talep etmeyeceğim.
3.) Şiir ya da şiirlerimi, Bornova Belediyesi tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak kitap,
kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında şiir ve ya bestelenmiş şarkı
olarak yer alması durumunda, Bornova Belediyesi’nden ve besteciden herhangi bir telif vb.
ücret talep etmeyeceğim.
4.) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Bornova Belediyesi tarafından açılabilecek bütün
maddi ve manevi tazminat davaları için İzmir Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabûl
ediyorum.

… /… /2017
Eser Sahibinin Adı Soyadı
İmza

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin