Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Üniversite Öğrenci Bursu

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Üniversite Öğrenci Bursu

Kimlere burs verilir?
a-Vakfımız, öncelikle maddi ihtiyaç sahibi, derslerinde başarılı, vatanına milletine faydalı”, “milli manevi değerlerine sahip çıkan”, medeniyet bilincini haiz Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız yüksek öğrenim bursları verir.

b-Öncelikli olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin fakülte, yüksek okul ya da enstitülerinden herhangi birine kayıtlı Hazırlık, Lisans, Lisansüstü ve Doktora öğrencileri ve 15 Temmuz Şehitlerinin çocukları burs imkanımızdan yararlanır.

c-Vakfımız yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişim programlarına, Erasmus, Sokrates ve Farabi vb. Öğrenci Değişim Programlarına kabul alan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine günün ekonomik şartlarına uygun olarak uçak bileti yardımında bulunabilir. İhtiyaç halinde bir yıllık burs bedelinin tamamı öğrenciye yurt dışına gitmeden önce defaten ödenebilir. Vakfımız yurtdışındaki üniversitelerde seminer/sempozyum vb. etkinliklere kabul alan öğrencilere de gerektiğinde uçak bileti temin edebilir.

d-Vakfımız Boğaziçi Üniversitesi’nden başarıyla mezun olarak yurtdışındaki üniversitelerde burslu yüksek lisans ve/veya burslu doktora hakkı elde eden öğrencilere destek olmak için burs ödemesi yapabilir. Yurtdışı burslarındaki destek, çalışma alanı, ihtiyaç durumu ve gitme amacı göz önünde bulundurularak gitmeden önce verilebilir. Bu bursun miktarı öğrencinin öğrenim hakkı kazandığı ülkenin ekonomik şartlarına ve öğrencinin ihtiyaç durumuna göre belirlenir.

e-Lisans ve Destek Bursiyeri olan öğrenciler ilgili öğretim yılında Erasmus vb. yurtdışı eğitim programlarına kabul aldığında yurtdışına çıkmazdan önce öğrenci değişim programı evraklarını vakfa ibraz etmekle yükümlüdür.

f-Vakfımız, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve bursiyerlerimizin acil ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik maddi destekte bulunabilir.

g-Vakfımız, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine burs bütçesinden psikolojik ve psikiyatrik destek sağlayabilir. Profesyonel psikolojik destek alma ihtiyacında olan öğrencilerin durumlarıyla yıl boyunca (öğrenim dönemiyle sınırlı olmayan) ortaya çıkan ani ve plansız her türlü öğrenci talepleri özel olarak değerlendirilir.

Burs miktarı
a- Her öğretim yılı başında belirlenir.

Burs verilme süresi
a- Lisans bursları Ekim-Haziran döneminde 9 ay boyunca; destek bursları yılda 3 defa Aralık, Mart ve Haziran aylarında ödenir.

b- Burslar yıllıktır ve her eğitim-öğretim yılının başında burs almak için tekrar başvuru/yenileme yapmak gerekir.

Burslara başvuru şekli
İlk defa yapılacak burs başvuruları:

Burs almak için ilk defa başvuru yapacak bursiyer adaylarının aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.

a- Başvurular 1 Eylül–15 Ekim tarihleri arasında www.byv.org.tr kurumsal web sitemiz üzerinden yapılır.

b-Anket formu ile birlikte eksiksiz olarak on-line doldurulacak olan başvuru formundan çıktı alınarak 15 Ekim tarihine kadar, Burs Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen tüm belgelerle birlikte öğrenci tarafından vakfımıza elden teslim edilerek Burs Müracaat numarası alınır.

Burs Yenileme Başvuruları:

Vakfımızdan Lisans Bursu alan öğrenciler bir sonraki yılın Ekim ayı içerisinde Burs Komitesi’nin belirleyeceği tarihe kadar www.byv.org.tr kurumsal web sitemiz üzerinden Burs Yenileme Formu doldurarak e-posta adresine gelen formun çıktısını alır.

a-On-line Burs Yenileme Formu dolduran öğrenciler çıktı aldığı formlarla birlikte belirlenen son tarihe kadar Burs Yenileme Formlarını Vakfımıza elden teslim eder.

b– Burs Yenileme Formlarına öğrencilerin okuldan alacakları orijinal transkriptleriyle birlikte bir adet fotoğrafları, öğrenci belgeleri ve aile gelir belgeleri eklenir.

c-Önceki yıllarda vakfımızdan Lisans Bursu alıp da burs aldığı öğrenim yılının dönem sonunda Burs Yenileme Formu doldurmayan öğrencilerin, müteakip yıllarda burs başvurusu yapmaları halinde Burs Başvuru Formu doldurarak vakfımıza müracaat edebilir.

d-Vakfımızdan Destek Bursu alan öğrenciler öğretim yılı sonunda tekrar Burs Başvuru Formu doldurur.

Burs Başvuru Formuna eklenecek belgeler (ilk defa yapılacak başvurularda)
a- Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

b- 1 adet vesikalık fotoğraf

c-Öğrenci belgesi

d-Boğaziçi Üniversitesi’ni yeni kazanan öğrenciler için Puan ve Sonuç Belgelerinin fotokopileri.

e- Ara sınıftaki öğrenciler için transkript (Yeni dönemde alınan dersleri de göstermelidir)

f- Aile gelir belgesi.

g-Online burs başvuru formunun çıktısı.

e-Şehit evlatları yukarıdaki belgelere ilave olarak Şehitlik Belgesi ibraz eder.

Burs başvurularında teslim edilen belgeler iade edilmez.

Burs başvurularının değerlendirilmesi ve bursiyerlerin tespiti
Burs başvurularının değerlendirilmesinde; adayların başarı durumlarının yanında, maddi desteğe ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığı, ailenin geliri, aile reisinin baktığı fert sayısı, anne-babanın hayatta olup olmadığı, tahsil gören kardeş sayısı vb. gibi konular dikkate alınır. Değerlendirme sırasında Burs Komitesi, burs adaylarını mülakata davet eder. Müteakip yıllarda burs yenilenmesi için öğrencilerin vakıf faaliyetlerine katılımı beklenir. Bu bağlamda Lisans Bursiyerlerinin burs aldığı dönem içerisinde en az bir faaliyete katılması bursun devamı yönünde olumlu katkı yapacaktır. Erasmus vb. dönemlik programlara giden öğrencilerin de gitmeden önceki yarı dönemde ya da geldikten sonraki dönemde en az bir etkinliğimize katılmaları beklenmektedir.

Bursların veriliş şekli
a-Burs bedelleri hak sahibi öğrencilere Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. şubeleri nezdinde açacakları şahsi hesaplara yatırılmak suretiyle ödenir.

b-Lisans Bursiyerlerine Ekim ve Kasım aylarına ait burs bedelleri Kasım ayı içerisinde ikisi birden ödenir.

c-Destek Bursları Aralık, Mart ve Haziran aylarında ödenir.

d-Eylül-Haziran öğrenim döneminde I. Sömestr sonunda mezun olan öğrencilere Ocak bursları takdim edilir. Bu durumdaki öğrencilere Şubat-Haziran bursları ödenmez. Ocak ayında mezun olan öğrencilerin mezuniyet durumlarını bildirmeleri zorunludur.

e-Okuldan ayrılan, kaydını sildiren, başka üniversitelere geçiş yapan, öğrencilik durumunu donduranlara burs ödemesi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler vakıf yönetimine bilgi vermekle mükelleftir.

Bursiyerlerden istenen minimum başarı durumu
a-Ara sınıflardaki (2, 3 ve 4. Sınıflar) bursiyerlerin/bursiyer adaylarının not ortalamalarının minimum 2.00 olması istenir. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler için bu kural geçerli değildir. Notları 2.00’nin altında kalan bursiyerlerin/adaylarının özel durumları varsa –birdirmeleri halinde- Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.

b-Lisans bursiyeri olup da BÜ Hazırlık sınıfını Beginner ve Pre-Intermediate seviyesinde okuyarak Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçemeyen öğrencilerin bursiyerlikleri bir yıl süreyle devam ettirilir.

c-Remedial durumdaki öğrenciye yalnızca bir yıl burs verilir.

c-Master ve doktora öğrencileri için minimum not ortalaması 3.00 olmalıdır. Belirtilen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin özel durumları varsa Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.

d- Yardıma muhtaç, Vakfımız faaliyetlerine devam eden ve/veya katkıda bulunan fakat derslerinde nisbi olarak başarılı olamayan öğrencilere de burs verilebilir. Ancak bu gruba giren öğrenci sayısı toplam bursiyer sayısının %5’ini geçemez.

Muhtelif
a-Burs Başvuru/Yenileme Formlarında ve/veya ekli belgelerde gerçek dışı bilgiler bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz. Böyle bir durum, öğrenci burs almaya başladıktan sonra tespit edilirse ilgili öğrencinin bursu iptal edilir.

b- Burs Başvuru/Yenileme Formlarına yazılan bilgilerde/eklenen belgelerde herhangi bir değişiklik olduğunda Vakfımız bilgilendirilir.

c-Bursiyerlerimizle haberleşme e-mail ve SMS ile yapılır. Bu sebeple tüm bursiyer adaylarının geçerli ve güncel e-mail adreslerini ve cep telefon numaralarını Vakfımıza bildirmeleri gerekir. E-posta adresinde ve telefon numarasında değişiklik olan öğrenciler vakfımıza bilgi vermekle yükümlüdür.

d-Okulda bölüm değiştiren veya Çift Ana Dal yapan öğrenciler durumlarını Vakfımıza bildirir.

e- Başka bir kurumdan burs/kredi alınıyor olması vakfımızca burs verilmesine engel teşkil etmez; bununla birlikte ilk 100 bursu alan ve TÜBİTAK bursu alan öğrencilerin burs müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

f-Burslarımız prensip olarak karşılıksızdır. Bununla birlikte eski bursiyerlerin imkânları ölçüsünde Burs Fonumuza gönüllü olarak katkıda bulunmaları beklenir.

g- Burs Komitesi gerektiğinde gerekçe göstermeden burs iptaline gidebilir.

h- Gerektiği durumlarda Burs Komitesi, önceden haber vermeden, Burs Yönetmeliğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BYV-Burs Komitesi

Boğaziçi Konak
Hisarüstü Nispetiye Cad. Fenerlitürbe Sk. No:7 Rumelihisarı – İstanbul
Tel: 0212 233 33 36 – 0212 265 10 62
Faks: 0212 233 33 36
E-posta: byv@byv.org.tr