Biyoloji Projesi MİKRON AĞ YAPILI MEMBRAN MORFOLOJİSİNE SAHİP YENİ MALZEMELER

MİKRON AĞ YAPILI MEMBRAN MORFOLOJİSİNE SAHİP YENİ MALZEMELER: PROTEOMİK
ÇALIŞMALARDA KULLANIM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Biyoloji Projesi

Danışman Öğretmen
Esin KARA

Öğrenci Projeleri
Halil ÖZGÜR
Roza Mercan ESKİN

Serum proteinleri genellikle hastalık göstergeleri için zengin bir kaynak olabilir. İnflamasyon, kanser, diyabet, kötü beslenme, kalp-damar hastalıkları, Alzheimer ve diğer otoimmün hastalıklar ve enfeksiyon gibi birçok hastalıkların tespiti, teşhisi ve fizyolojik durumlarının izlenmesi için paha biçilmez bir araçtır. Bunun yanında proteomik çalışmalar için en büyük zorluklardan biri serum protein kütlesinin büyük çoğunluğu bir¬kaç proteinin oluşturmasıdır.

Albümin ve immunoglobulin (IgG) total serum protein% 80’ini oluşturur. Bu proteinlerin plazmada yüksek bulunma oranı, serum, beyin omurilik sıvısı veya eklem sıvısı örneklerinin proteom çalışmalarda kullanılmasında sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada, IgG’nin sulu ortamdan adsorpsiyonu için, yeni bir mikron-ağ ya¬pılı membran boyaligand afinite temelli olarak geliştirildi. Destek materyali olarak 2-Hidroksietilmetakrilat (HEMA) monomeri kullanılarak UV fotopolimerizasyon yöntemiyle sentez gerçekleştirildi.

Mikron ağ yapılı p(HEMA) membranlar Reactive Red 241 boyası ile türevlendirildi ve boyaligand yoğunluğu hesaplandı. Mikron ağ yapılı p(HEMA) ve p(HEMA)-RR241 membranların karakterizasyonlarında FTIR-ATR spektroskopisi, SEM/ESEM ve temas açısı ölçüm cihazı kullanıldı. Şişme testleriyle su tutma kapasiteleri belirlendi. IgG’nin adsorpsiyonunun optimizasyon çalışmalarında optimum koşullar pH 6,5, sıcaklık 25°C, iyon şiddeti 0,05 M ve IgG başlangıç konsantrasyonu 1 mg/mL olarak belirlendi. Mikron ağ yapılı p(HEMA)- RR241membranların adsorpsiyon izotermleri hesaplandı ve tekrar tekrar kullanılabilir oldukları gösterildi.